Doktorat wdrożeniowy

Informujemy, że w dniu 27.04.2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało na stronie internetowej komunikat dotyczący możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach działania „Doktorat wdrożeniowy”.

Termin składania wniosków w najbliższej edycji konkursu upływa z dniem 31.05.2021.

Warunki udziału w programie:
1. Warunkami wstępnego zakwalifikowania do udziału w programie są: 
1) przygotowanie przez wnioskodawcę projektu obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu naukowym albo artystycznym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym albo wartości artystycznej, zwanego dalej „projektem"; 
2) podjęcie przez wnioskodawcę współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu, zwanym dalej „podmiotem współpracującym";
3) wyrażenie przez podmiot współpracujący zgody na podjęcie przez jednego z jego pracowników zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy albo przez osobę, którą zatrudni na takich warunkach nie później niż od dnia 1 października roku, w którym wnioskodawca przystępuje do udziału w programie, kształcenia w szkole doktorskiej; 
4) wskazanie przez podmiot współpracujący spośród pracowników tego podmiotu posiadających: 
a) stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki lub 
b) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub 
c) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze – kandydata na opiekuna pomocniczego dla osoby, która podejmie kształcenie w szkole doktorskiej, którego zadaniem będzie monitorowanie w podmiocie współpracującym postępów we wdrażaniu projektu.

2. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w programie jest przyjęcie przez wnioskodawcę do szkoły doktorskiej osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zwanej dalej „doktorantem". 

3. Projekt jest realizowany przez jednego doktoranta.

4. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane na okres 4 lat. Warunkiem zakończenia udziału w programie jest złożenie w tym okresie przez doktoranta rozprawy doktorskiej będącej wynikiem działalności naukowej prowadzonej w ramach projektu. 

5. Środki finansowe przyznane w ramach programu wnioskodawca przeznacza na:
1) stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą"; 
2) zwiększenie kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego warunki, o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy;
3) koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustaw z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 i 619), których finansowanie jest obowiązkiem wnioskodawcy; 
4) dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji przez doktoranta projektu. 

6. Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta wynosi:
1) 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy; 
2) 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy. 

7. W ramach programu mogą zostać sfinansowane koszty zwiększenia kwoty stypendium doktoranckiego dla doktoranta spełniającego warunki, o których mowa w art. 209 ust. 7 ustawy, w maksymalnej wysokości 30% kwoty, o której mowa w ust. 6 pkt 1. 

8. Roczna kwota dofinansowania, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, stanowi 15% iloczynu liczby 12, kwoty 3450,00 zł zwiększonej o koszty ubezpieczenia społecznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, i współczynnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie naukowej albo artystycznej, w której doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz. U. poz. 202). 

Informacje są dostępne na stronie: 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow-od-v-edycji