Kierownik Biobanku UMW na czele grupy ekspertów ESBB

Dr Agnieszka Matera-Witkiewicz na czele grupy roboczej ds. zarządzania jakością ESBB. Jej członkowie będą rozwijać procesy akredytacji i certyfikacji biobanków. Biobank UMW jest pierwszym w Polsce z certyfikatem jakości ISO 9001:2015.

W ramach strategicznych kierunków działalności Towarzystwa ESBB (European, Middle Eastern & African Society Biopreservation and Biobanking) zrzeszającego biobanki z EMEA, w kwietniu 2022 roku została powołana grupa robocza ds. Zarządzania Jakością. Decyzją Executive Board ESBB na jej czele stanęła kierownik Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr Agnieszka Matera-Witkiewicz, wraz z dr Ronnym Baber’em z Biobanku Uniwersytetu w Lipsku.

Dr Agnieszka Matera-Witkiewicz wraz z Michałem Laskowskim, specjalistą ds. Biobanku UMW, na spotkaniu otwierającym wygłosili prelekcję pt. „Paving the path to accreditation”. 

Grupa robocza swoją pracę będzie koncentrować na rozwijaniu i doskonaleniu obszaru jakości w biobankowaniu w oparciu o najlepsze praktyki i dedykowane biobankom standardy. Szczególna uwaga zostanie położona na procesy akredytacji i certyfikacji biobanków. Temat ten znajduje się obecnie w obszarze światowych priorytetów związanych z biobankowaniem, a ich celem jest zapewnienie najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa materiału biologicznego i danych gromadzonych w biobankach.  Jakość próbek biologicznych, danych i procesów biobankowania decyduje o przyszłym sukcesie w zakresie powtarzalności i odtwarzalności eksperymentów naukowych mających na celu otrzymanie rzetelnych rezultatów w zakresie badań biomedycznych.

ESBB jest organizacją która zajmuje się promowaniem i merytorycznym wspieraniem interdyscyplinarnej współpracy między biobankami, środowiskami badawczymi i kluczowymi infrastrukturami naukowymi, a także podmiotami z sektora publicznego i prywatnego.

Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu był pierwszym biobankiem w Polsce z certyfikatem jakości ISO 9001:2015 w zakresie biobankowania oraz pierwszym spośród 800 biobanków w infrastrukturze BBMRI-ERIC, który otrzymał pozytywną ocenę w zakresie swojej działalności na zgodność ze standardem ISO 20387:2018 prowadzoną przez BBMRI-ERIC. Obecnie Biobank UMW jest po ocenie realizowanej przez Polskie Centrum Akredytacji i oczekuje na decyzję dotyczącą uzyskania akredytacji. Jest to pierwszy proces akredytacji prowadzony w Europie.

Więcej informacji na stronie:
https://esbb.org/
https://esbb.org/page/WorkingGroups