Ministerstwo Zdrowia uruchomiło kredyt na studia medyczne

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z BGK, uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. O kredyt mogą ubiegać się studenci kierunku lekarskiego, studiujący w języku polskim, w formie niestacjonarnej.

Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych obejmuje:
- dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne,
- całkowite lub częściowe umorzenia kredytów na studia medyczne;
- poręczenia kredytów na studia medyczne.

Maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne, które rozpoczęły się przed rokiem akademickim 2021/2022 i są kontynuowane lub rozpoczęły się w roku akademickim 2021/2022, wynosi 18 000 zł na jeden semestr studiów przez okres objęty kredytowaniem. Z kolei maksymalna wysokość kredytu na studia medyczne rozpoczęte w roku akademickim 2022/2023 wynosić będzie 20 000 zł na jeden semestr studiów przez okres objęty kredytowaniem.

Jeśli student przepracuje 10 lat (w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów) w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową, bank w całości umorzy kredyt. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny. Spłatę każdego kredytu poręcza BGK bez pobierania opłaty. Poręczenie obejmuje 100 proc. kredytu wraz z odsetkami i nie zależy od dochodu. 

- Uruchomienie przez Ministerstwo Zdrowia Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych wpisuje się w całościowy model zmian w kształceniu lekarzy. Na nowym rozwiązaniu z pewnością skorzystają te osoby, dla których płatne studia lekarskie były poza zasięgiem ze względu na wysokość czesnego – zauważa prof. dr hab. Agnieszka Piwowar, prorektor ds. studentów i dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wnioski o kredyt na studia medyczne należy składać osobiście w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A i dostarczyć do maksymalnie 21 dni od rozpoczęcia semestru (dla studentów wnioskujących o kredyt na 2022/2023 ) lub do 30 września (za rok akademicki 2021/2022). 
Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie - link.