Nabory do programu NAWA

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o aktualnych naborach do programów oferowanych prze Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

I. "Partnerstwa Strategiczne"
Celem programu jest wsparcie w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych .
Rezultaty projektów winny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Celami szczegółowymi są:
1) wdrożenie współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami zagranicznymi w celu wypracowania i rozwoju długofalowych, systemowych relacji w obszarze umiędzynarodowienia;
2) budowanie potencjału Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań oraz najlepszych praktyk będących przedmiotem Projektu.
Działania projektowe mogą dotyczyć następujących zagadnień:
1.      organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych studentów, doktorantów i kadry instytucji - w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw/Partnerów;
2.      rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia u Wnioskodawcy i Partnerów;
3.      opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w działalności Wnioskodawcy oraz Partnerów;
4.      tworzenie i realizacja wysokiej jakości wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu;
5.      prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów (współpraca z przedsiębiorstwami nie może być prowadzona w celu wygenerowania zysku) oraz prezentacja i publikacja wyników tych prac;
6.      opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów;
7.      rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia;
8.      nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych.
Wnioski można składać do 13 stycznia 2022.
Informacje szczegółowe dostępne są na stronie NAWA:
 https://nawa.gov.pl/instytucje/partnerstwa-strategiczne

II.  "NAWA MEDYK". 
Program daje uczelniom możliwość zaproszenia w charakterze wykładowców i nauczycieli akademickich przedstawicieli zawodów medycznych, mających uprawnienia do wykonywania ww. zawodów oraz posiadających kompetencje niezbędne do kształcenia studentów na kierunkach medycznych. Program pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych poprzez dzielenie się najnowszą wiedzą i najlepszymi praktykami wykorzystywanymi w kształceniu m.in. lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych.

Do programu aplikują uczelnie, zaś zapraszani przez nich naukowcy muszą spełnić następujące wymagania:
• muszą posiadać (w kraju aktualnego zatrudnienia) uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego;
• aktualnie wykonują ww. zawód za granicą lub prowadzą zajęcia dydaktyczne w zagranicznej uczelni;
• swobodnie posługują się językiem polskim lub językiem angielskim w kontakcie z pacjentami oraz studentami;
• w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mieszkali i nie byli zatrudnieni w Polsce.
Instytucja zatrudniająca zobowiązuje się natomiast do:
• zatrudnienia naukowca na podstawie umowy o pracę na co najmniej ½ etatu przez cały okres realizacji projektu;
• powierzenia uczestnikowi programu zadań, tj. zajęć dydaktycznych i zapewnienia niezbędnych warunków do ich realizacji;
• udzielenia wsparcia administracyjno-organizacyjnego;

Projekt może trwać od 10 do 24 miesięcy. Nabór wniosków będzie prowadzony w dwóch rundach: od 15 listopada 2021 roku do 14 stycznia 2022 roku i od 1 marca do 30 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na program.
Więcej informacji na temat tego programu można znaleźć na stronie NAWA:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/medyk-nawa-szansa-dla-uczelni-kszta...

Osobą kontaktową w kwestiach związanych z NAWA jest z ramienia uczelni jest
Magdalena Szymków-Cieniawska z Działu Współpracy Międzynarodowej (magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl, tel: 71 784 11 42