NAWA ogłosiła kolejny nabór do programu SPINAKER

Celem głównym programu SPNAKER jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez tworzenie intensywnych międzynarodowych programów kształcenia.

Intensywny międzynarodowy program kształcenia to krótka (trwającą nie krócej niż 30 godzin i nie dłużej niż 150 godzin dydaktycznych) forma kształcenia przeznaczona dla studentów lub doktorantów z zagranicy. Poszerzenie oferty uczelni o takie intensywne, krótkie programy ma docelowo wpłynąć na zainteresowanie ofertą kształcenia na naszej uczelni oraz w naszym kraju wśród zagranicznych studentów i doktorantów oraz zwiększenie liczby studentów i doktorantów zagranicznych.

W ramach programu SPINAKER wspierane są m.in. działania takie jak tworzenie nowych intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, a także adaptowanie już istniejących form kształcenia pod kątem ich umiędzynarodowienia. Do tego ubiegające się jednostki mogą uzyskać środki finansowe np. na przygotowanie kadry dydaktycznej, rekrutację uczestników czy stworzenie co najmniej jednego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia - od 30 do 150 godzin - przeznaczonego dla studentów czy doktorantów z zagranicy.

Nabór wniosków trwa do 30.11.2021. Każdy wnioskodawca w jednej edycji może złożyć maksymalnie 3 wnioski.

Kwoty dofinansowania pojedynczego projektu wynoszą od 100 tys. zł do 800 tys. zł.

Więcej informacji na temat Programu można odnaleźć na stronie NAWA:

https://nawa.gov.pl/instytucje/spinaker-intensywne-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia

Osobą kontaktową z ramienia UMW jest: Magdalena Szymków-Cieniawska z Działu Współpracy Międzynarodowej

e-mail: magdalena.szymkow-cieniawska@umw.edu.pl

tel: 71 784 11 42