Otwarte nabory do programów NAWA

Zapraszamy do zapoznania się z naborami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej.

Medyk NAWA-Termin składania wniosków: do  30.06.2022 15:00 UTC+2

To program, którego celem jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni medycznych poprzez umożliwienie zaproszenia w charakterze wykładowców i nauczycieli akademickich przedstawicieli takich zawodów medycznych jak: lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta czy ratownik medyczny z zagranicy (zarówno Polaków na stałe pracujących za granicą, jak i obcokrajowców).

Działanie pozwoli na zwiększenie współpracy międzynarodowej w zakresie szeroko rozumianych nauk medycznych oraz na dzielenie się najnowszą wiedzą i najlepszymi praktykami wykorzystywanymi w ww. zawodach.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/medyk-nawa/ogloszenie
 

Wspólne projekty badawcze Niemcy 2022 - Termin składania wniosków: do 30.06.2022 15:00 UTC+2

 Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. 

Informacje na temat naboru dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2022/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-niemcami

 

Wspólne projekty badawcze Francja PHC Polonium 2022 - Termin składania wniosków: do 30.06.2022 15:00 UTC+2

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i  prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z  Polski i  partnerów z Francji. Środki na Projekty w  ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i  pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Więcej informacji na temat naboru dostępnych jest na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2022/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-francja

 

NAWA Preludium BIS 1 i BIS 2 - Termin składania wniosków: do 10.12.2024 15:00 UTC+1 BIS 1 oraz 10.12.2025 15:00 UTC+1 – BIS 2

Celem programu jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 2. Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 oraz BIS2 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun.

Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis

 

Granty interwencyjne NAWA 2022- Termin składania wniosków: do 30.06.2022 15:00 UTC+2

Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

 Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Po szczegóły zapraszamy na stronę: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa

 

Polskie Powroty NAWA 2022 - Termin składania wniosków: do 25.07.2022 15:00 UTC+2

Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość zbudowania w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać  specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

  • młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
  • doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty
 

Komponent krajowy" programu im. Mieczysława Bekkera 2021 - Termin składania wniosków: do 31.12.2023 15:00 UTC+1

Celem Komponentu krajowego jest zapewnienie rozwoju kariery naukowej stypendystów Programu im. Mieczysława Bekkera, edycja 2019, realizujących co najmniej 18-sto miesięczne projekty i planujących po powrocie do kraju stworzenie nowego, samodzielnego zespołu badawczego (dalej Naukowcy). W ramach komponentu zapewnione będzie finansowania ich wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy po powrocie do polskiej instytucji nauki szkolnictwa wyższego oraz przy zobowiązaniu tej instytucji do zatrudnienia Naukowca na łączny okres min. 12 miesięcy. Komponent krajowy pozwoli Naukowcom na optymalne wykorzystanie stypendium w ramach programu im. Mieczysława Bekkera, a także pomoże stworzyć dla nich stabilne warunki zatrudnienia w Polsce. Efektem tego działania będzie tworzenie przez Naukowców samodzielnych zespołów badawczych gotowych do realizacji kolejnych grantów badawczych.

Informacje na temat programu znajdują się na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/komponent-krajowy-programu-im-mieczyslawa-bekkera

 

Program Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) – to program będący częścią należącego do Unii Europejskiej programu Horyzont Europa. Dedykowany jest naukowcom oraz instytucjom zarówno z UE jak i spoza UE. Naukowcy (każdej narodowości i z dowolnego kraju) muszą mieć uprawnienia do rozpoczęcia studiów doktorskich/ otwarcia przewodu doktorskiego. W momencie ubiegania się o grant mogą nie być zatrudnieni w żadnej instytucji. Stopień naukowy warunkuje możliwość aplikowania w jednym z 4 typów projektów tego programu.

Programy wchodzące w zakres MSCA mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej oraz dotyczyć mogą zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Podstawowym wymogiem jest międzynarodowa mobilność naukowców.

Terminy naborów:

Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2022

Czas trwania naboru: do 14.09.2022 (17.00 czasu brukselskiego)

Marie Skłodowska-Curie DOCTORAL NETWORKS 2022

Czas trwania naboru:  do 15.11.2022 (17.00 czasu brukselskiego)

Marie Skłodowska-Curie STAFF EXCHANGES 2022

Czas trwania naboru: od 06.10.2022 do 08.03.2023 (17.00 czasu brukselskiego)

Szczegóły programu dostępne są na stronie: https://nawa.gov.pl/dzialania-marii-sklodowskiej-curie  oraz https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf