„Platforma usług elektronicznych UPWr, UMW i AWF Wrocław - przyjazne e-uczelnie”

Nazwa programu i działania:
Osi priorytetowej nr 2 „Technologie Informacyjno komunikacyjne”
Działanie nr 2.1 „E-usługi publiczne”
Poddziałanie nr 2.1.1 „E- usługi Publiczne – konkursy horyzontalne”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 5 455 296,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 637 001,60 zł
Okres realizacji projektu: 20.05.2019 r. – 31.12.2020 r.
Umowa o dofinansowanie nr RPDS.02.01.01-02-0039/17 z dnia 27.05.2019 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych.
Przedmiotem realizacji projektu jest stworzenie zintegrowanego multiportalowego systemu informatycznego e-usług trzech uczelni partnerskich – Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich i Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, który zostanie udostępniony studentom i środowisku akademickiemu, a także przedsiębiorcom i instytucjom współpracującym z uczelniami.