Poznaliśmy Młode Talenty 2019

Krzysztof Kotowski i Stanisław Kwiatkowski laureatami Młodych Talentów 2019 w nauce. W tej kategorii o laury walczyli jeszcze doktoranci: Maciej Ornat i Kamil Kobak. Naszą reprezentantką była także Aleksandra Stefaniak.

- Jesteśmy zaszczyceni i bardzo dziękujemy za wsparcie, bez niego osoby w naszym wieku i na naszej pozycji, niczego by nie osiągnęły - podkreślali ze sceny studenci Wydziału Lekarskiego.
Młode Talenty 2019

Dziękowali więc hojnie - przede wszystkim swoim opiekunkom naukowym - prof. Jolancie Saczko oraz dr hab. Julicie Kulbackiej.

Podziękowania powędrowały także do prof. Rafała Matkowskiego, prof. Wojciecha Kielana oraz dr. Adama Rzechonka. Krzysztof Kotowski i Stanisław Kwiatkowski zwracali też uwagę, że osiągane sukcesy zawdzięczają temu, że tak sprawnie funkcjonują jako zespół, bo razem mogą więcej.

Gala po raz kolejny odbyła się w Operze Wrocławskiej. - Kiedy zastanawialiśmy się kilka lat temu, co możemy zrobić dla naszego regionu, uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie postawienie na młodzież. I dziś mogę już powiedzieć, że ta inicjatywa się sprawdziła. Członkowie kapituł czytając zgłoszenia niejednokrotnie przecierali oczy ze zdumienia, jak zdolni ludzie funkcjonują na naszych uczelniach - mówił organizator konkursu Prezydent Dolnośląskiego Klubu Kapitału Janusz Rybak.

Młode Talenty 2019
Młode Talenty 2019
- Warto ich pokazywać i nagradzać - dodawał. - Od Was zależy przyszłość regionu, wierzę, że nie tylko utrzymacie, ale rozwiniecie potencjał Dolnego Śląska - apelował marszałek Cezary Przybylski. - Ten konkurs to kwintesencja innowacyjnego Wrocławia łączącego świat nauki i biznesu - dodawał reprezentujący prezydenta miasta Jarosław Delewski - dyrektor Departamentu Edukacji. Zostańcie we Wrocławiu i wspólnie twórzmy to miasto lepszym - zachęcał.

Młode Talenty 2019
Konkurs rozstrzygnięto w 6 kategoriach. W dwóch mieliśmy swoich reprezentantów. Kategoria nauka w całości wypełniona była laureatami związanymi z Uniwersytetem Medycznym. Poza zwycięskim duetem, w finałowym zestawieniu znaleźli się także doktoranci Maciej Ornat i Kamil Kobak.
Młode Talenty 2019
Zdjęcia Adam Zadrzywilski Galeria

W kategorii działalność społeczna do ścisłego finału zakwalifikowała się Aleksandra Stefaniak - współautorka niezwykle popularnej w internecie gry Antyszczepionkowcy.bizz. Doktorantka nie mogła pojawić się na gali osobiście, reprezentował ją opiekun naukowy i kierownik katedry, z którą jest związana - prof. Jacek Szepietowski.
Gala Młode Talenty 2019
Gala Młode Talenty 2019
Gala Młode Talenty 2019
Młode Talenty – nominowani w kategorii Sukces Naukowy
Gala Młode Talenty 2019
Stanisław Kwiatkowski (VI rok studiów Wydziału Lekarskiego) oraz Krzysztof Kotowski (IV rok studiów Wydziału Lekarskiego)
Studenci pasjonują się szeroko pojętą onkologią oraz innowacyjnymi metodami diagnostyki i terapii nowotworów. W październiku 2017 r. rozpoczęli realizację badań w Studenckim Kole Naukowym Biologii Komórki Nowotworowej. Od tej pory praca zaowocowała przeprowadzeniem kilku projektów badawczych oraz kilkunastoma publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych. Ponadto Stanisław Kwiatkowski od roku akademickiego 2014/2015 pełni funkcję przewodniczącego SKN Terapii Fotodynamicznej przy Katedrze Patomorfologii. Doświadczenie naukowe i dociekliwość badawcza studentów pozwoliły na ich szybkie wdrożenie się w pracę laboratorium hodowli komórkowej, jak również zaangażowanie w badania dotyczące m.in. elektroporacji, chemioterapii, terapii fotodynamicznej oraz terapii celowanej nowotworów in vitro. Ponadto w roku akademickim 2018/2019 Stanisław Kwiatkowski oraz Krzysztof Kotowski rozpoczęli badania pt. „Pobieranie, zabezpieczanie oraz archiwizowanie materiału tkankowego nowotworów złośliwych do badań molekularnych” pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Rafała Matkowskiego (kierownik Katedry Onkologii i Zakładu Chirurgii Onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii) i dr hab. inż. Julity Kulbackiej, prof. nadzw., oraz dr hab. Jolanty Saczko, prof. nadzw., z ramienia Zakładu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Na uwagę zasługuje udział studentów w licznych konferencjach naukowych zarówno o randze ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. W styczniu 2019 r. badania studentów dotyczące zastosowania terapii fotodynamicznej w leczeniu czerniaka bezbarwnikowego zostały przedstawione podczas konferencji „Melanoma: from biology to target” w Houston, USA. Ponadto dwa kolejne projekty badawcze zostały zakwalifikowane do udziały w prestiżowych konferencjach naukowych. Projekt dotyczący zastosowania inhibitorów PFKFB3 w terapii czerniaka został przedstawiony podczas konferencji „Drug Chemistry Discovery” w San Diego, USA, 08–12.04.2019 r., badania zaś dotyczące kurkuminy w elektrochemioterpaii czerniaka na konferencji „XIV International Pirogov Scientific Medical Conference for Students and Young Scientists” w Moskwie (21.03.2019). Wiedza studentów w zakresie innowacyjnych terapii onkologicznych oraz metod badawczych jest stale poszerzana. Są członkami projektu „ARES – Astrobiology and Radiation Experiments in Stratosphere”, działającego przy SKN Biologii Komórki Nowotworowej. W okresie 1.06.2018–31.05.2019 uczestniczą w międzyuczelnianym projekcie badawczym pt. „Badania nad ochroną materiału biologicznego na potrzeby misji kosmicznych” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Najlepsi z Najlepszych 3.0”. W ramach powyższego projektu studenci aplikowali do międzynarodowych konkursów organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). W październiku 2018 roku zespół wziął udział w obronie ustnej propozycji doświadczenia CANCER (CANcer Cells in alteres gRavity) do konkursu „Fly Your Thesis 2019” (ESTEC, Holandia). Ponadto Krzysztof Kotowski wraz z pozostałymi członkami grupy badawczej dzięki propozycji doświadczenia „HyperCells” zwyciężył w kolejnym konkursie organizowanym przez ESA pt. „Spin Your Thesis 2019”, co pozwoli na realizację pierwszych w historii badań z dziedziny biologii i medycyny przez studentów z Polski we współpracy z ESA. Badania dotyczą poznania wpływu zmienionej grawitacji na modulacje oporności komórek nowotworowych. Stanisław Kwiatkowski oraz Krzysztof Kotowski osiągają wysokie wyniki w nauce (średnia ocen z toku studiów: 4,63 oraz 4,5). Za swoje osiągnięcia w nauce od drugiego roku studiów otrzymują stypendium JM Rektora UMW dla najlepszych studentów. Ponadto Stanisław Kwiatkowski w roku akademickim 2018/2019 został wyróżniony Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia. Studenci są również wolontariuszami na Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii (Stanisław Kwiatkowski w latach 2016/2017 i 2017/2018 także na Oddziale Chemioterapii). Stanisław Kwiatkowski w okresie lipiec–sierpień 2018 r. podjął praktyki na Oddziale Onkologii w KABEG Klinikum Klagenfurt am Worthersee (Austria). Od lutego 2019 r. Stanisław Kwiatkowski jest również członkiem Stowarzyszenia American Association for Cancer Research.

Gala Młode Talenty 2019

Kamil Kobak – studia doktoranckie, II rok
Doktorant od czasów studiów magisterskich był zaangażowany w prace naukowe realizowane w Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu. Wykonywane tam eksperymenty były częścią projektu grantowego MNiSW „Otrzymanie i charakterystyka genetycznie zmodyfikowanych myszy z warunkową niezdolnością do syntezy białka NWC”, a ich rezultatem było zidentyfikowanie partnerów odziaływań białka NWC, co stało się milowym krokiem na drodze ku poznaniu nieznanej dotąd funkcji tego niezwykle ciekawego białka. Otrzymane wyniki zawarł w pracy magisterskiej oraz wykorzystał w jego pierwszej pracy opublikowanej w „Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis”. Zaraz po ukończeniu studiów odbył półroczny staż naukowy w Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology (Strasburg, Francja), gdzie jego badania skupiały się na roli receptorów retinoidowych w różnicowaniu neuronów oraz ich funkcji kontrolnej w mózgu. Po powrocie z Francji dołączył do interdyscyplinarnego zespołu kierowanego przez prof. Ewę Jankowską z Uniwersytetu Medycznego; jest wykonawcą projektów grantowych NCN – zajmuje się oceną wpływu gospodarki żelazowej na funkcjonowanie i morfologię komórek mięśni szkieletowych oraz mięśnia sercowego. Doktorant opracował unikatowe modele hodowli komórkowych w różnych warunkach dostępności tlenu, żelaza w medium hodowlanym, w warunkach spoczynkowych oraz w warunkach imitujących fizjologiczną pracę komórek mięśniowych. Wykorzystując powyższe modele, wykazał negatywny wpływ niedoboru żelaza na morfologię, funkcjonowanie mitochondriów oraz metabolizm energetyczny kardiomiocytów i miocytów szkieletowych. Oprócz tego dokonał odkrycia, że w warunkach hipoksji miocyty szkieletowe negatywnie reagują na niedobór żelaza poprzez aktywację systemu ubikwityno-proteasomowego. Poza badaniami in vitro Kamil Kobak aktywnie uczestniczy w częściach klinicznych projektów realizowanych w Katedrze. Zebrane dane motywują go do dalszych badań i poszukiwań nowych terapii ukierunkowanych na poprawę życia i zmniejszenia objawów u osób cierpiących na niewydolności serca i przewlekłe procesy chorobowe. Kamil Kobak jest wykonawcą projektu NCBiR, realizowanego w ramach programu ERA CVD w Katedrze Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który ma na celu potwierdzić skuteczność odkrytej niedawno cząsteczki LIPCAR jako markera prognostycznego niewydolności serca. Doktorant jest autorem 10 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o łącznym impact factor 46,72, a także laureatem Nagrody Rektora Uniwersytetu Medycznego za ważne i twórcze osiągnięcia naukowe.

Maciej Ornat – studia doktoranckie, I rok
Maciej Ornat od 2014 roku jest zaangażowany w działalność naukową prowadzoną przez Zakład Histologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – początkowo jako członek, następnie przewodniczący SKN Histologii i Biologii Molekularnej, teraz jako student na studiach doktoranckich. Obecnie realizuje finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt pt. „Rola ekspresji testyny w rakach niedrobnokomórkowych płuc”, którego jest kierownikiem (laureat konkursu Diamentowy Grant 2017). W ramach działalności naukowej uczestniczył jako wykonawca w pracach nad projektem pt. „Ekspresja białka SATB1 w różnych typach nowotworów złośliwych”, kierowanym przez prof. dr. hab. Piotra Dzięgiela, oraz jako współwykonawca projektu pt. „Ocena jakości życia przy zastosowaniu kwestionariusza MY-20 u chorych na szpiczaka mnogiego”, kierowanego przez dr n. med. Eleonorę Mess. Doktorant poszerza swoją wiedzę pisząc artykuły – m.in. „Metachronous lung cancer: clinical characteristics and effects of surgicaltreatment” opublikowany w czasopiśmie „Advances in Experimental Medicina and Biology”, „Correlation of expression of tenascin C and blood vessel density in non-small cel lung cancers” opublikowany w czasopiśmie „Anticancer Research”, „Evaluation of depression in patiens with alzheimer’s disease according to the location of medical care” opublikowany w czasopiśmie „Archives of Psychiatric Nursing”, „Influence of obesity on the course of malignant neoplastic disease in patients after pulmonary meastasectomy” opublikowany w czasopiśmie „In Vivo”, „SOX18 expression in non-melanoma skin cancer” opublikowany w czasopiśmie „Anticancer Research”. Dorobek naukowy doktoranta to IF 7,811 oraz 272 p. MNiSW, a także autorstwo i współautorstwo wielu materiałów na konferencjach – krajowych i międzynarodowych, ponadto wyróżniające wyniki w nauce (dyplom z wyróżnieniem), co zaowocowało dwukrotnie nagrodą Ministra Zdrowia w postaci stypendium dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 i 2017/2018. W 2019 roku Maciej Ornat został laureatem stypendium w ramach programu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Młode Talenty: nominacja w kategorii Sukces w zakresie działalności społecznej
Aleksandra Stefaniak – studia doktoranckie, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, I rok

Współautorka projektu edukacyjnej gry karcianej dla 2–4 osób Antyszczepionkowcy.biz. Gra została oparta na prawdziwych danych epidemiologicznych przy konsultacji merytorycznej lekarzy i naukowców, żeby walczyć ze szkodliwymi teoriami spiskowymi szerzącymi się wokół tematyki szczepień. Honorowy patronat nad projektem objął Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Dolnośląska Izba Lekarska. W sieci gra zdobyła dużą popularność – od początku roku pobrało ją 4300 osób, często ze zwrotną wiadomością, że gra może stać się platformą do dyskusji o szczepionkach z osobami, które są im przeciwne. Autorzy gry prowadzili warsztaty z obalania teorii spiskowych podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także byli uczestnikami wielu spotkań o tematyce gier planszowych w różnych miastach Polski. Prototyp gry został wylicytowany na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na sumę 610 zł; media tradycyjne, jak i Internet rozpisywały się o projekcie. Gra będzie dostępna bezpłatnie do samodzielnego wydruku, natomiast za każdy sprzedany egzemplarz pudełkowy autorzy zakupią jedna szczepionkę w ramach akcji charytatywnej. Aleksandra Stefaniak współpracowała przy projekcie ze swoim mężem. Gra promuje ideę szczepień i profilaktyki prozdrowotnej w formie przystępnej dla masowego odbiorcy.