Projekt wsparcia dla osób z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości" rozpoczyna  realizację rocznego  projektu mającego na celu dostarczenie usługi Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością w środowisku akademickim.

Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

UCZESTNICY:

W ramach projektu wsparcie otrzyma 50 osób:

- 45 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności może skorzystać z ok. 60 godzin wsparcia miesięcznie.

- 5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia, które mogą skorzystać z 30 godzin wsparcia miesięcznie.

Jeżeli uczestnik korzysta ze wsparcia asystenta dydaktycznego, godziny asysty muszą zostać pomniejszone o to wsparcie dydaktyczne.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU:

1. Uczniowie z niepełnosprawnością chcący podjąć studia.

2. Dzieci do 16 roku życia - możemy przyjąć 5 osób.

3. Studenci z niepełnosprawnością,

4. Pracownicy dydaktyczni i naukowi z niepełnosprawnością,

5. Osoby z niepełnosprawnością zaangażowane we wsparcie osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim.

Projekt w szczególności jest dedykowany osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia, w tym osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją:

- w przypadku dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

1. pomoc w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

2. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

4. pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

5. wsparcie w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

6. pomoc przy wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobomniepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usług asystenckich nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

PROJEKT FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.