Realizacja zajęć w semestrze letnim

Po dokładnej analizie sytuacji epidemicznej utrzymane zostały zasady prowadzenia zajęć w semestrze letnim 2021/2022 na zasadach obowiązujących dotychczas, zaktualizowane zostały także zalecenia.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami:
1) zajęcia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich wszystkich kierunków studiów będą przeprowadzane stacjonarnie w siedzibie Uczelni oraz jej filiach, innych podmiotach leczniczych oraz we wszystkich innych jednostkach, gdzie realizowane jest kształcenie.
2) Wykłady przeprowadzane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
3) Lektoraty z języka angielskiego dla kierunków: dietetyka I i II stopnia, zdrowie publiczne I i II stopnia przeprowadzane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4) Zajęcia z wychowania fizycznego na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich wszystkich kierunków studiów będą przeprowadzane online.
5) Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się w postaci przeprowadzania zaliczeń końcowych oraz egzaminów, w tym egzaminów komisyjnych w letniej sesji egzaminacyjnej odbywać się będzie stacjonarnie w siedzibie Uczelni, z zachowaniem reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

UWAGA! 
Po gruntownej analizie prawnej, wspartej opinią Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich nie znaleziono zgodnej z prawem możliwości weryfikowania obowiązku szczepienia nałożonego na studentów kierunków medycznych. Zgodnie z opinią prawną, obowiązek nałożony został na samych obywateli nie Uczelnię. Tym samym prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z obowiązującym nas prawem, prowadzący nie mogą uzależnić uczestnictwa studenta w zajęciach od okazania certyfikatu szczepienia.

Ostatnie zestawienie przekazane (25.02.2022) przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy wskazuje, że odsetek niezaszczepionych studentów UMW wynosi 3,6 %, doktorantów 2,5%, zaś niezaszczepionych pracowników 4,5 %. Nieustannie, mając na uwadze bezpieczne warunki pracy, apelujemy do Państwa o pełne zaszczepienie się przeciw COVID-19

SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022
Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze letnim
roku akademickiego  2021/2022.

UWAGA: Zalecenia mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej
           

 PAMIĘTAJMY!        
SZCZEPIENIE NIE ZWALNIA NAS Z OBOWIĄZKU 
BYCIA ODPOWIEDZIALNYM ZA SIEBIE I INNYCH
ORAZ PRZESTRZEGANIA PODSTAWOWYCH ZASAD BHP
W TYM STOSOWANIA MEDYCZNYCH MASEK OCHRONNYCH

I. Zalecenia ogólne
• Należy unikać gromadzenia się  studentów w szatniach, na korytarzach, w barze Kardamon i innych miejscach ogólnodostępnych. 
• Zaleca się przestrzeganie dystansu społecznego. 
• Obowiązuje  bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa maską co najmniej chirurgiczną, w budynkach na terenie Uczelni. 
• Zaleca się okresowe wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia: w ciągu zajęć, w przerwach pomiędzy zajęciami, w czasie wolnym od zajęć.
• W czasie przerw obowiązuje bezwzględny zakaz grupowego spożywania posiłków.
•  Należy zadbać o dezynfekcję powierzchni kontaktowych na salach dydaktycznych, po zajęciach każdej kolejnej grupy, przy użyciu środków dezynfekcyjnych. na bazie alkoholu.
• Rekomenduje się, o ile to możliwe, korzystanie z autobusu MPK dedykowanego studentom i pracownikom UMW, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi (np. rower, hulajnoga, samochód).
• Do zajęć nie mogą przystąpić osoby podlegające kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  
• Niezależnie od przyjęcia szczepionki, pracownicy i studenci podlegają uczelnianej procedurze postępowania w przypadku zakażeń, dostępnej na głównej stronie internetowej Uczelni w zakładce „Koronawirus – podstawowe informacje”
• Do zajęć mogą przystąpić osoby zdrowe, niewykazujące objawów choroby zakaźnej, takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność, zaburzenia węchu i smaku, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka i aktualnie nie stosują leków przeciwgorączkowych i/lub p/zapalnych z powodu gorączki i/lub infekcji.
 
UWAGA: KAŻDA OSOBA PREZENTUJĄCA WYŻEJ WYMIENIONE OBJAWY MA BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH i powinna niezwłocznie podjąć działania określone w Procedurze postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS – CoV-2  wśród pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dostępnej na głównej stronie internetowej Uczelni w zakładce „Koronawirus – najważniejsze informacje” 
 
Na początku semestru studenci oraz doktoranci oświadczają elektroniczne, że zapoznali się z materiałami edukacyjnymi i zaleceniami umieszczonymi na stronie UMW pt.: „Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego  2021/2022” oraz zobowiązują się do ich przestrzegania i zostali powiadomieni o obowiązującej w Uczelni Procedurze postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS – Cov-2 wśród pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, znają jej treść i jest ona dla nich zrozumiała.

Do weryfikacji, czy student oświadczenie wypełnił zobowiązani są opiekunowie lat.

Do weryfikacji, czy doktorant oświadczenie wypełnił zobowiązane jest Biuro Szkoły Doktorskiej. 

Link do elektronicznego oświadczenia

Studenci nie respektujący zaleceń epidemiologicznych nie mogą brać udziału w zajęciach dydaktycznych.

II. Ćwiczenia  kliniczne i zajęcia praktyczne przy pacjencie - Wydziały WL, WLS, WNoZ, WF
1.    Medyczna maska chirurgiczna zakrywająca usta i nos.
2.    Odzież robocza (odzież medyczna + jednorazowe ubranie flizelinowe).
3.    Rękawice jednorazowe  (w zależności  od wykonywanych czynności na zajęciach).
4.    Płyn do dezynfekcji dłoni.
5.    Każdy student odbywający zajęcia w podmiotach leczniczych zobowiązany jest do umycia rąk wodą i mydłem oraz ich dezynfekcji przed wejściem na oddział. Czynność tę student powtarza przy opuszczaniu oddziału.
6.    Zaleca się częstą dezynfekcję rąk podczas zajęć. 
UWAGA: W przypadku wykonywania procedur z wytwarzaniem aerozolu oraz podczas zajęć praktycznych w Akademickiej Poliklinice Stomatologicznej (kontakt z j. ustną pacjenta) obowiązuje stosowanie ŚOI chroniących przed transmisją drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową:
1.    Półmaski z filtrem FFP2
2.    Odzież robocza (odzież medyczna + jednorazowe ubranie flizelinowe)
3.    Jednorazowe rękawice (należy rozważyć użycie techniki podwójnych rękawic)
4.    Przyłbica

III. Wykłady odbywają się on-line z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

IV. Pozostałe formy zajęć tj.: seminaria, ćwiczenia kierunkowe niekliniczne,  ćwiczenia audytoryjne, lektoraty, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia w warunkach symulowanych i ćwiczenia specjalistyczno-magisterskie - Wydziały WL, WLS, WNOZ, WF

1.    W miarę możliwości, zaleca się utrzymywanie dystansu  społecznego.
2.    Obowiązkowo stosowanie masek medycznych zakrywających usta i nos.
3.    Rękawice jednorazowe, jeśli specyfika zajęć tego wymaga.  
4.    Dostęp do płynu dezynfekującego i/lub umożliwienie mycia rąk
5.    Po każdej grupie dezynfekcja powierzchni dotykowych – środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu (powyżej 60%).
 
V. Pracownie komputerowe, pracownie umiejętności technicznych, 

1.    Na sali powinien być dostępny środek do dezynfekcji rąk - studenci mają obowiązek zdezynfekować ręce przed przystąpieniem do pracy komputerowej albo pracy z pomocami dydaktycznymi (fantomami, symulatorami lub innym sprzętem dydaktycznym)
2.    Po każdych zajęciach i przed przyjściem nowej grupy wskazana jest dezynfekcja powierzchni kontaktowych: wyłączniki, biurko, klawiatura, myszka. W przypadku klawiatury istnieje możliwość zastosowania folii, którą można zmieniać po każdej grupie. Folia nie zwalnia z dezynfekcji klawiatury.
3.    Każdy student powinien posiadać własny długopis i notatnik.
4.    Obowiązkowo stosowanie przez studentów i nauczycieli akademickich masek medycznych zakrywających usta i nos.
5.    Zaleca się  realizację zajęć z zachowaniem dystansu społecznego. 
Kierownik jednostki oraz prowadzący zajęcia nadzorują i odpowiadają za wdrożenie i przestrzeganie zaleceń podczas realizacji procesu dydaktycznego oraz poprawność stosowania środków ochrony indywidualnej na terenie obiektów, w których odbywają się zajęcia.

VI. Konsultacje dydaktyczne nauczyciel-student, spotkania organizacji studenckich.

Zaleca się, aby wszystkie konsultacje i spotkania nauczyciel-uczeń odbywały się zdalnie z wykorzystaniem platformy MS TEAMS, za wyjątkiem sytuacji, które ze względu na specyfikę wymagają bezpośredniego kontaktu. W przypadku konsultacji bezpośrednich konieczne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących zajęć dydaktycznych. Zaleca się, by spotkania organizacji studenckich realizowane były w formule on-line. W przypadku konieczności spotkania bezpośredniego należy przestrzegać ogólnych zaleceń dotyczących dezynfekcji, dystansu społecznego i prawidłowego zakrywania nosa i ust ochronnymi maseczkami chirurgicznymi.
 
VII. Akademiki

1.    Zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu podczas korzystania z wind.
2.    Przyciski w windach, uchwyty na piętrach powinny być regularnie dezynfekowane (powinno się prowadzić ewidencję dezynfekowań, monitorowaną przez administratora budynku).
3.    Należy zabezpieczyć domy studenckie w środki do dezynfekcji dłoni (zalecana lokalizacja przy wejściu do budynku i na każde piętro oraz w łazienkach).
4.    Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, klatek schodowych, korytarzy, kuchni i łazienek.
5.    Wskazana jest weryfikacja czystości przez administratora budynku.
6.    Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich 70% alkoholem. 
7.    Rekomendowane jest przygotowanie pomieszczenia do izolacji studentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2, do czasu uzyskania wyniku RT-PCR z wymazu.
W przypadku otrzymania dodatniego wyniku testu RT-PCR przekazanie studenta do izolacji w warunkach domowych, szpitalnych i/lub wyznaczonego izolatorium.
8.    Sugeruje się zmniejszenie liczby stanowisk w miejscu przeznaczonym do wspólnej nauki studentów – tak aby umożliwić utrzymywanie dystansu społecznego.
9.    Wszystkie  osoby pracujące na terenie akademików (portiernia, szatnia, serwis sprzątający) zobowiązane są do bezwzględnego stosowania masek medycznych.

ADMINISTRATOR BUDYNKU (AKADEMIKI) NADZORUJE I ODPOWIADA ZA WDROŻENIE ZALECEŃ I ICH PRZESTRZEGANIE NA TERENIE OBIEKTU.

 VIII. Biblioteka

1.    Korzystanie z zasobów bibliotecznych „czytelnia” możliwe jest tylko w maskach medycznych
2.    Zaleca się wydzielenie stanowisk do pracy dla pojedynczych osób i przestrzeganie  dystansu społecznego 
3.    Wskazana jest dezynfekcja powierzchni dotykowych środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu (powyżej 60%).
4.    Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, klatek schodowych.
5.    Pracownicy biblioteki podczas pracy są zobowiązani do stosowania środków  ochrony indywidualnej.
6.    Zaleca się dezynfekcję wykorzystanego zbioru bibliotecznego poprzez naświetlanie promieniami z lamp UVC. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WIND, TOALET, KLATEK SCHODOWYCH, CODZIENNYCH AKTYWNOŚCI PORZĄDKOWYCH OKREŚLONE POWYŻEJ DOTYCZĄ RÓWNIEŻ WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I PRACUJE ADMINISTRACJA UMW.