„Rozwój praktycznego kształcenia podyplomowego lekarzy w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”
  
Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
 
Całkowita wartość projektu: 5 231 029,15 zł
Wartość dofinansowania: 5 074 098,27 zł
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia
Okres realizacji projektu: 2019-01-01 - 2022-06-30
Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0166/18-00 z dnia 09.10.2018 r.
 
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji u 432 lekarzy, zgodnie z potrzebami epidemiologiczno -demograficznymi kraju. Nastąpi to poprzez realizację wysokospecjalistycznych kursów podyplomowych dla lekarzy, wykraczających poza program specjalizacji, a których zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie chirurgii (chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, urologii i urologii dziecięcej.). Kształceniem podyplomowym, w ramach proponowanych w projekcie kursów zostanie objętych 480 lekarzy. Projekt zakłada realizację dwóch kursów: Kurs "European Trauma Course" (10 trzydniowych edycji) - zadanie nr 1 oraz Intensywny Praktyczny Kurs Chirurgii Endoskopowej u Dzieci (12 trzydniowych edycji) - zadanie nr 2. Obydwa kursy przewidują zajęcia praktyczne z zastosowaniem technik symulacyjnych adekwatnych dla kształcenia
podyplomowego w więcej niż 50% godzin dydaktycznych, dlatego w celu umożliwienia ich realizacji przewiduje się utworzenie 6 pracowni symulacyjnych wyposażonych w niezbędny sprzęt.