Projekt pn. Każdego dnia bezpieczniej w dziennych domach pomocy”

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś IV Innowacje społecznej i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Lider projektu: Gmina Wrocław

Partnerzy projektu:
· Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – partner krajowy
· Azienda pubblica di Servici alla Persona Giorgio Gasparini Vignola (MODENA) – partner ponadnarodowy

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług socjalnych świadczonych w dziennych domach pomocy poprzez transfer, zaadoptowanie i wdrożenie nowego modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom, dzięki współpracy z partnerami ponadnarodowym i krajowym.

Nowy model wsparcia klientów Dziennych Domów Pomocy będzie podlegał na:

  • podniesieniu wiedzy klientów Dziennych Domów Pomocy, członków rodzin oraz opiekunów faktycznych z zakresu bezpieczeństwa zachowań poprzez prowadzenie szkoleń/spotkań,
  • utrwaleniu pozytywnych działań i zachowań prewencyjnych klientów Dziennych Domów Pomocy,
  • wzroście wiedzy i umiejętności pracy Dziennych Domów Pomocy w zakresie zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń oraz w zakresie umiejętności przekazywanej wiedzy podopiecznym poprzez prowadzenie szkoleń dla pracowników Dziennych Domów Pomocy,
  • opracowaniu modelu zapobiegania następstwom nieszczęśliwych zdarzeń i ich skutkom w zakresie oferty świadczonych usług dla klientów Dziennych Domów Pomocy.

Uczestnikami projektu będą klienci Dziennych Domów Pomocy, członkowie rodzin, opiekunowie faktyczni (odbiorcy) oraz pracownicy Dziennych Domów Pomocy (użytkownicy).

Realizator projektu:
Realizatorem projektu z ramienia Gminy Wrocław jest Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
· Całkowita wartość projektu: 1 274 300,49 zł
· Kwota dofinansowania: 1 236 071,48 zł
· Wkład własny: 38 229,01 zł

Termin realizacji:
· Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2019 r.
· Termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2022 r.