Informacje o Projekcie

„Dolnośląscy liderzy Medycyny wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”
_____________________________

Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa:
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
 
Całkowita wartość projektu:
11 919 453,70 zł
Wartość dofinansowania: 11 561 325,17 zł
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2021-06-30
Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z085/17-00 z dnia 23.05.2018 r.
 
Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:
Zadanie 1 - Wprowadzenie innowacyjnego systemu modelowania komputerowego i frezowania (CAD/CAM) do programu kształcenia na
Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym. 
Zadanie 2 -
Realizacja Programów Szkoleniowych dla studentów wydziałów Lekarskiego, Lekarsko-Stomatologicznego, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej
Zadanie 3 - Realizacja Programu Stażowego dla Kierunku Analityka Medyczna. 
Zadanie 4 - Działania uzupełniające program Studiów Doktoranckich o certyfikowane szkolenia z umiejętności psychospołecznych. 
Zadanie 5 - Wdrożenie Programu Stypendiów Dydaktycznych jako działania uzupełniającego Program Studiów Doktoranckich
Zadanie 6 - Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w ramach Stypendialnego Programu Szkoleniowego.
Zadanie 7 - Wprowadzenie Tutoringu jako nowego sposobu nauczania dzięki szkoleniom kadry dydaktycznej pracującej indywidualnie ze studentem.
Zadanie 8 - Wdrożenie Ogólnouczelnianej Platformy E-Learningowej.
Zadanie 9 - Organizacja kursów podnoszących kompetencje zarządcze kadry administracyjnej i kierowniczej.