Dział Organizacji Dydaktyki - kompetencje

Do podstawowych zadań Sekcji Planowania i Organizacji Dydaktyki należy w szczególności:
 1. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, standardów i procedur w zakresie: organizacji roku akademickiego, planowania i realizacji zajęć dydaktycznych, w tym odbywanie staży i praktyk,
 2. Rozliczanie kosztów dydaktyki w tym klinicznej,
 3. Opracowanie harmonogramów roku akademickiego oraz szczegółowych planów zajęć dydaktycznych, w tym klinicznych,
 4. Zarządzanie salami dydaktycznymi,
 5. Bieżąca aktualizacja i udostępnianie planów zajęć studentom, wykładowcom i pozostałym pracownikom uczelni,
 6. Kontrola i monitoring realizacji zajęć, rozliczanie pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycieli akademickich,
 7. Sporządznie umów cywilnoprawnych i weryfikacja rachunków, za prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 8. Inicjowanie i wdrażanie projektów zmierzających do optymalizacji kosztów dydaktyki, efektywnego wykorzystania bazy dydaktycznej oraz doskonalenia obsługi wykładowców w zakresie planowania i rozliczania dydaktyki,
 9. Prowadzenie analiz i sprawozdawczości w zakresie dydaktyki, w tym POL-on i GUS.

 

Do podstawowych zadań Biura ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności obsługa administracyjna Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Zespołów ds. Jakości Kształcenia w zakresie:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia (USZJK),
 2. Opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych aktów prawnych oraz dokumentacji USZJK,
 3. Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji dotyczących jakości kształcenia,
 4. Koordynowanie procesu badania jakości kształcenia (np. ankiety studenckie, hospitacje), opracowywanie wyników badań, przygotowywanie wniosków oraz propozycji działań korygujących i zapobiegawczych,
 5. Koordynowanie ewaluacji obowiązkowych staży i praktyk,
 6. Współpraca z Biurem Audytu i Kontroli Wewnętrznej w zakresie integracji USZJK z systemem zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001:2008.