Dział Organizacji Dydaktyki - kompetencje

Do podstawowych zadań Sekcji Planowania i Organizacji Dydaktyki należy w szczególności:
  1. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, standardów i procedur w zakresie: organizacji roku akademickiego, planowania i realizacji zajęć dydaktycznych, w tym odbywanie staży i praktyk,
  2. Rozliczanie kosztów dydaktyki w tym klinicznej,
  3. Opracowanie harmonogramów roku akademickiego oraz szczegółowych planów zajęć dydaktycznych, w tym klinicznych,
  4. Zarządzanie salami dydaktycznymi,
  5. Bieżąca aktualizacja i udostępnianie planów zajęć studentom, wykładowcom i pozostałym pracownikom uczelni,
  6. Kontrola i monitoring realizacji zajęć, rozliczanie pensum dydaktycznego, godzin ponadwymiarowych i zleconych nauczycieli akademickich,
  7. Sporządznie umów cywilnoprawnych i weryfikacja rachunków, za prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  8. Inicjowanie i wdrażanie projektów zmierzających do optymalizacji kosztów dydaktyki, efektywnego wykorzystania bazy dydaktycznej oraz doskonalenia obsługi wykładowców w zakresie planowania i rozliczania dydaktyki,
  9. Prowadzenie analiz i sprawozdawczości w zakresie dydaktyki, w tym POL-on i GUS.