Kompetencje

1. Coroczne uzgadnianie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni elektronicznych ksiąg inwentarzowych.
2. Przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z planem oraz inwentaryzacji doraźnych.
3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych dla wszystkich jednostek Uczelni oraz pozostałych składników majątku.
4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych zakupionych ze środków działalności naukowo-badawczej (ewidencja pozabilansowa).
5. Sporządzanie kompleksowej dokumentacji kasacyjnej, fizyczna komisyjna likwidacja środków przeznaczonych do kasacji.
6. Półroczne i roczne uzgadnianie składników rzeczowych aktywów i pasywów z Działem
Finansowym.
7. Organizowanie i prowadzenie sprzedaży używanego sprzętu (przygotowanie pełnej dokumentacji: wycena, ogłoszenia na stronie internetowej Uczelni, uczestnictwo w licytacji, sporządzanie protokołu z licytacji).
8. Przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem ruchomości Uczelni.
9. Prowadzenie umów o wspólnym używaniu urządzeń z podmiotami zewnętrznymi.
10. Prowadzenie umów dotyczących komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej (dzierżawa, użyczenie).