SPRAWOZDANIE z działalności Redakcji "Advances in Clinical and Experimental Medicine"
za okres 1.01.2003-31.12.2005 r.


(str. 1)
W okresie sprawozdawczym (2003-2005):
Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka
Zastępca Redaktora Naczelnego: prof. dr hab. Bogumił Halawa
Od 2004 r. - drugi Zastępca Redaktora Naczelnego: prof. dr hab. Irena Frydecka
Sekretarz: dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska

W okresie od 1 stycznia 2003 do 31 grudnia 2005 r. odbyło się 8 posiedzeń wewnętrznych oraz przygotowano 8 posiedzeń Kolegium Redakcyjnego ACEM. Każde posiedzenie Kolegium Redakcyjnego było protokołowane i wraz z programem posiedzenia jest przechowywane w Redakcji ACEM.
Od stycznia 2003 r. czasopismo stało się dwumiesięcznikiem, a liczba drukowanych rocznie artykułów wzrosła z 69 w 21002 r. do 112 w 2003 r. i systematycznie wzrasta - w 2004 r. - 148 artykułów, w 2005 r. - 180 artykułów.
Liczba autorów spoza uczelni w omawianym okresie przedstawiała się następująco: rok 21002 - 17, w tym spoza Polski - 1, rok 2003 - 34, w tym spoza Polski - 6, rok 2004 - 39, w tym spoza Polski - 3, rok 2005 - 34, w tym spoza Polski - 3 artykuły. Wzrosła liczba artykułów w języku angielskim z 12 w 21002 do 26 w 2003, 31 - w 2004 i 34 - w 2005 roku. Liczba prac oryginalnych w kolejnych latach to - 32 (21002), 49 (2003), 77 (2004) i 90 (2005).
Autorami artykułów redakcyjnych byli znani profesorowie zagraniczni: z Niemiec (Mathias Montenarh, Eckhart Passauer, Ginter Lassing, Peter Gross, Manfred Dietel, Thomas Voelker), Kanady (Serge Jothy i Angela Carnrite), Izraela (Dov Weissberg), Irlandii (Michael J. Duffy), Szwajcarii (Jozef Flammer), Francji (Francis Megraud), Szwecji (Roland Einarsson, Carlos Rubio) i Czech (Jan Stary).
Suplementy i zeszyty specjalne
Począwszy od stycznia 2003 r. poza bieżącymi zeszytami wydano dodatkowo 5 suplementów.
W roku 2004 dodatkowo wydano 4 suplementy, 2 zeszyty specjalne oraz "Endokrynologię dziecięcą" pod redakcją Pani prof. Wąsikowej.
W roku 2005 dodatkowo wydano 2 suplementy oraz 2 zeszyty specjalne, w przygotowaniu znajdują się: 1 suplement oraz 2 zeszyty specjalne, a następny jeden zeszyt jest zgłoszony do decyzji Kolegium.
Zmiany w regulaminie ACEM
Od stycznia 2004 roku wprowadzono zmiany w regulaminie ogłaszania prac w ACEM, przybliżając go do regulaminu stosowanego w czasopismach zachodnioeuropejskich.
W celu podniesienia rangi czasopisma od lipca bieżącego roku zaplanowano dodatkową zmianę w regulaminie - wszystkie prace oryginalne będą przyjmowane wyłącznie w języku angielskim.
Indeksacja
Od stycznia 21002 r. ACEM jest indeksowane w EMBASE/EXCERPTA/MEDICA.
Punktacja
Od stycznia 2004 r. ACEM uzyskało 5 pkt wg KBN i 6,02 - wg Index Copernicus.
Promocja czasopisma
Od 2003 roku ACEM jest prenumerowane przez Agencję Czasopism Naukowych z Osaki w Japonii.
Od 2004 r. streszczenia artykułów ACEM w języku polskim i angielskim są dostępne on-line.
W październiku 2004 r., dzięki zabiegom Pani prof. Antoniny Harłozińskiej-Szmyrki oraz jej pozycji w zagranicznych gremiach naukowych, czasopismo było reklamowane na Międzynarodowym Kongresie Anticancer Research, który odbywał się w Grecji.
Redaktor Naczelny Pani prof. A. Harłozińska-Szmyrka oraz sekretarz Redakcji M. Strutyńska-Karpińska były w stałym kontakcie z Redakcją, starając się o to, by nadesłane do ACEM artykuły były bez opóźnień wysyłane do Recenzentów, a szczotki zakwalifikowanych do druku artykułów do korekt autorskich. Udało się również stworzyć tzw. wewnętrzną listę Recenzentów gromadzącą znane autorytety z różnych dyscyplin medycznych, do których kierowano prośby o opiniowanie napływających do Redakcji artykułów.
Wszystkie kontrowersyjne artykuły dokładnie analizowano i przygotowywano do decyzji Kolegium Redakcyjnego.
Kończąc relację z pracy Redakcji ACEM, muszę zwrócić uwagę na nienaganną i ciężką pracę całego zespołu Działu Wydawnictw pod kierownictwem Pani mgr Urszuli Mądrzak i Pani mgr Małgorzaty Kuniewskiej-Kaucz. Dzięki i przy pomocy tego wspaniałego zespołu udało się osiągnąć tak wysoką pozycję czasopisma.

Sekretarz dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska


Wybrane osiągnięcia z zakresu współpracy z zagranicą w latach 1999-2005


(str. 2-3)

1. Umowy o współpracy w ramach programu Socrates/Erasmus o wymianie międzynarodowej studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych zostały zawarte z 33 partnerami zagranicznymi. Dla zobrazowania w 1999 r. uczelnia miała podobne umowy z 12 uniwersytetami.
* Liczba studentów studiujących za granicą w roku akademickim 1998/1999 - 15, 2004/2005 - 57, przewidywana na rok 2005/2006 - 64;
* Doktoranci - liczba wyjazdów waha się od 4 do 7;
* Problem do rozwiązania - zwiększenie liczby wyjazdów nauczycieli akademickich, większe premiowanie tych wyjazdów przez Dziekanów. Wprowadzono dodatkowe punkty w ocenie dydaktycznej nauczycieli akademickich. Mimo tych przedsięwzięć w ramach programu Socrates/Erasmus wyjeżdża niezmiennie od 13 do 15 nauczycieli akademickich. Sprawa wyjazdów nauczycieli akademickich wymaga dalszej promocji, aczkolwiek prognoza na najbliższy rok wygląda korzystnie, bo przewiduje się realizację 25 wyjazdów.

2. Niewątpliwym osiągnięciem jest konkurs na stypendia z Funduszu im. dr. E. Niedźwirskiego, ułatwiający aktywny udział w międzynarodowych zjazdach naukowych, krótkoterminowe staże w celu nawiązania wstępnej współpracy oraz uczestnictwo w kursach szkoleniowych młodym, wybijającym się nauczycielom i doktorantom.
Dla zobrazowania aktywności: w latach 1996-1999 z Funduszu skorzystały 2 osoby, natomiast po opracowaniu nowych zasad w latach 2000-2004 - 26 osób. Kwalifikacje do wyjazdów przeprowadza niezależna od Prorektora ds. Nauki Komisja, złożona z młodych, samodzielnych pracowników nauki oraz adiunktów w przededniu habilitacji. Kwalifikacja odbywa się według ścisłych regulaminowych kryteriów.

3. Aktywność w strukturach pozyskujących fundusze unijne i organizujących wspólne, środowiskowe programy badawcze:
* WCTT
* RIS
* DCZT

4. Wyjazdy kadry naukowej:

Liczba i udział wyjazdów zagranicznych w latach 1997-2004 ze względu na długość wyjazdu

Liczba wyjazdów (Udział procentowy)
Lata
1997199819992000200121002200320041997-2004
wszystkie wyjazdy546 (100%)621 (100%)648 (100%)634 (100%)645 (100%)633 (100%)648 (100%)665 (100%)5040 (100%)
do 7 dni423 (78,4%)505 (78,4%)501 (78,4%)497 (78,4%)535 (82,9%)541 (85,5%)551 (85,0%)571 (85,9%)4124 (81,8%)
od 8 do 30 dni100 (16,4%)91 (16,4%)109 (16,4%)104 (16,4%)88 (13,6%)72 (11,4%)73 (11,3%)78 (11,7%)715 (14,2%)
powyżej 30 dni23 (5,2%)25 (5,2%)38 (5,2%)33 (5,2%)22 (3,4%)20 (3,2%)24 (3,7%)16 (2,4%)201 (4,0%)

Niepokojące jest zmniejszenie liczby wyjazdów długoterminowych.

Źródła finansowania

Liczba wyjazdów (Udział procentowy)Lata
199719981999200020012100220032004
WYŁĄCZNIE ŚRODKI PRYWATNE LUB SPONSOR327 (59,9%)367 (59,1%)312 (48,1%)305 (48,3%)350 (54,3%)350 (55,3%)320 (49,4%)317 (47,7%)
GRANTY (KBN, uczelniane i międzynarodowe, projekty celowe i umowy z podmiotami gospodarczymi i zamawiane)114 (20,9%)96 (15,5%)140 (21,6%)165 (26,1%)148 (22,9%)162 (25,6%)140 (21,6%)137 (20,6%)
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA75 (13,7%)111 (17,9%)107 (16,5%)91 (14,4%)108 (16,7%)84 (13,3%)147 (22,7%)168 (25,3%)
ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTKI (konta sponsorskie, działalność usługowa)17 (3,1%)26 (4,2%)39 (6,0%)38 (6,0%)29 (4,5%)21 (3,3%)35 (5,4%)27 (4,1%)
ŚRODKI INNE AM (ogólne, na wyjazdy, dydaktyka, English Division)13 (2,4%)21 (3,4%)50 (7,7%)33 (5,2%)10 (1,6%)16 (2,5%)6 (0,9%)16 (2,4%)
SUMA546 (100%)621 (100%)648 (100%)632 (100%)645 (100%)633 (100%)648 (100%)665 (100%)

5. Przyjazdy z zagranicy
Uczelnia z roku na rok przyjmuje coraz większą liczbę naukowców z zagranicy, którzy przyjeżdżają w ramach realizacji wspólnych projektów badawczych, wymiany naukowej, umów o współpracy oraz w celu wygłoszenia referatu lub wzięcia udziału w międzynarodowych imprezach naukowych. Przykładowo w roku 2004 w różnych konferencjach naukowych wzięło udział 315 gości zagranicznych, a poza konferencjami przebywało w AM 50 naukowców.

Prof. dr hab. Marian Klinger
Prorektor ds. Nauki


UCHWAŁA NR 45/02-05 Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych
z dnia 28 kwietnia 2005 roku
nt. pozycji onkologii w akademiach medycznych


(str. 3)
Choroby nowotworowe, które są obecnie odpowiedzialne za 1/4 wszystkich zgonów w naszym kraju, stanowią i będą stanowić coraz większe zagrożenie egzystencji Narodu Polskiego.
Aby sprostać temu wyzwaniu Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych w Polsce apeluje o ustanowienie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz stworzenie spójnego systemu jego funkcjonowania. Opieka onkologiczna w kraju oparta jest na modelu centralistycznym, który obok osiągnięć wywołał szereg ujemnych zjawisk. Do nich należy przede wszystkim niedostateczny rozwój kadry specjalistycznej w zakresie onkologii klinicznej, szczególnie samodzielnych pracowników nauki. Taka sytuacja powoduje, że szkolenie studentów z zakresu onkologii jest bardzo ograniczone, a kształcenie specjalistów odbywa się poza uczeniami medycznymi. Dla równowagi w postulowanym modelu konieczne jest zatem stworzenie silnych pełnoprofilowych ośrodków onkologicznych przy każdej uczelni medycznej, które dysponowałyby radioterapią. W województwach, w których nie ma akademii medycznej istotną rolę w leczeniu powinny odgrywać wojewódzkie ośrodki onkologiczne, które zapewnią zarazem bazę dla prawidłowego kształcenia podyplomowego.
Właściwe byłoby powstanie sieci jednostek onkologicznych w istniejącym już pionie scentralizowanym (Instytut Onkologii i Wojewódzkie Ośrodki Onkologiczne) powiązanych funkcjonalnie z akademickim pionem onkologicznym.
W celu harmonizowania działań zarówno w jednostce koordynującej, jak i komitecie powołanych na mocy ustawy, udział obu stron powinien być równoprawny. Należy dążyć do decentralizowania zarządzania programem, a jednostki wiodące w danych obszarach onkologii powinny sterować i nadzorować danymi programami oraz być wybierane na zasadzie konkursu. Środki finansowe proponowane na dydaktykę przed- i podyplomową powinny być znacznie wyższe.
Należy podkreślić, że środki te powinny być przeznaczone dla wszystkich jednostek, które uczestniczą w procesie nauczania onkologii.

Przewodniczący KRUM
prof. dr hab. dr h.c. Maciej Latalski


Możliwości i zasady współpracy naukowej z Ośrodkiem Medycyny Molekularnej i Komórkowej z siedzibą w Zakładzie Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu


(str. 4)
Na początku 2004 roku decyzją władz rektorskich AM we Wrocławiu został powołany środowiskowy ośrodek technik molekularnych pod nazwą Zakładu Technik Molekularnych (tel. 784-15-88). Osoby z katedr teoretycznych i klinik Akademii Medycznej we Wrocławiu, mające zamiar rozpocząć lub kontynuować współpracę z Ośrodkiem mogą uzyskać następującą pomoc z jego strony:
1. Nieodpłatną pomoc szkoleniową, polegającą na ułatwieniu niedoświadczonym badaczom opanowanie podstawowych technik biologii molekularnej. Po opanowaniu tych technik badacz wprowadza i stosuje je w swoim macierzystym miejscu pracy.
2. Konsultacje merytoryczne przy formułowaniu wniosków grantowych, obejmujące dobór odpowiednio nowoczesnych technik badawczych, kalkulacje kosztów, harmonogramów itp. Dotychczasowy niebagatelny dorobek ośrodka wpisany do składanego projektu może być znaczącą pomocą, zwłaszcza dla początkujących pracowników nauki, np. doktorantów. Na etapie recenzowania wniosków oceniający często wahają się przed przyznaniem wysokiej punktacji zespołom o skromnym dorobku naukowym, nawet na potencjalnie bardzo wartościowe projekty.
3. Udostępnienie zaawansowanych technik molekularnych z użyciem skomasowanej w naszym ośrodku unikalnej aparatury badawczej (poniżej zamieszczono wykaz naszych możliwości). Centrum zapewnia dostęp do technologii i sprzętu, które są zbyt kosztowne, aby mogły być swobodnie powielane w skali makroregionu.
4. Obniżenie kosztów i przyspieszenie pracy naukowej przez wykorzystanie technik badawczych wdrożonych dla dowolnego z naszych Współpracowników i przeznaczenia resztek pozostałych odczynników dla innego Współpracownika. Szczegóły można uzyskać w bezpośrednim kontakcie.
5. Ośrodek, poza szczególnymi wyjątkami, nie zapewnia siły roboczej, finansowania badań ani dostępu do odczynników - leży to w gestii naszych szanownych Współpracowników. Oczekujemy, że zostaniemy współautorami publikacji napisanych po zakończeniu zadania badawczego, oczywiście jedynie wtedy, gdy nasz wkład w przygotowanie projektu, jego realizację i pisanie pracy będzie wystarczająco znaczący.
Spis (niepełny, w razie wątpliwości proszę się dowiadywać o interesujące Państwa zagadnienie) technik badawczych i możliwości aparaturowych, dostępnych obecnie (kwiecień 2005) w Ośrodku:
1. Makroizolacja DNA z krwi techniką fenolowo-solną.
2. Makroizolacja DNA z dowolnej tkanki (także "trudnej", np. skóry, chrząstki, kości itp.) techniką fenolowo-solną.
3. Mikroizolacja DNA z dowolnego materiału techniką cheleksową (uwaga: uzyskane tą wyjątkowo tanią, wygodną i prostą techniką fragmenty DNA są jednak mało trwałe i nie przekraczają 400 bp).
4. Mikroizolacja DNA z dowolnego materiału zestawami fabrycznymi.
5. Izolacja RNA techniką TRI-zolową z krwi i/lub tkanki wraz z reakcją RT-PCR (uzyskanie cDNA).
6. Spektrofotometryczny pomiar ilości i czystości uzyskiwanego DNA.
7. Trawienie DNA enzymami restrykcyjnymi oraz ligacja fragmentów DNA (na przykład jako część procedury wiodącej do otrzymania preparatów terapeutycznych do klinicznej terapii genem).
8. Makro- i mikrożele agarozowe, wybarwianie bromkiem etydyny i/lub SYBR Green.
9. Hybrydyzacja Southerna z próbami molekularnymi znakowanymi nieradioaktywnie.
10. Pojedyncza i multipleksowa reakcja PCR ze starterami klasycznymi oraz znakowanymi fluorochromami wraz z pomocą w samodzielnym opracowaniu starterów do przeprowadzania reakcji.
11. Analiza fragmentów PCR znakowanych fluorescencyjnie na kapilarnym analizatorze genetycznym ABI310 (na przykład do badania niestabilności mikrosatelitarnej).
12. Minisekwencjonowanie DNA (wykrywanie obecności lub braku znanych badaczowi mutacji, do 8 mutacji w jednym odcinku DNA).
13. Sekwencjonowanie DNA, długość analizowanego odcinka do 600 bp.
14. Oznaczanie punktowego polimorfizmu genów (alleli oraz "snapów") techniką SNaPshot oraz TaqMan MGB Probes.
15. Badanie, z najwyższą osiągalną dokładnością, ekspresji każdego ludzkiego genu (oraz wielu spośród szerokiego wyboru mysich i szczurzych genów) techniką "Real Time PCR" z użyciem technologii TaqMan w aparacie 7900HT.
16. Badanie jednoczesnej ekspresji do 384 dowolnie wybranych przez badacza ludzkich genów, z bardzo dużą dokładnością, techniką TaqMan 7900HT "microfluidic cart".
17. W przygotowaniu - klasyczne mikromatryce DNA (synonimy: DNA micromatrix, DNA microchips, DNA microarray) - inwestycja znajduje się na etapie przygotowania do przetargu przed zakupem oprzyrządowania naukowego.
18. W projekcie - automatyczna, tania izolacja DNA i RNA z dużych serii próbek krwi oraz automatyczne ładowanie odczynników do reakcji PCR na płytki 384-dołkowe - wniosek na przyznanie funduszy na zakup robota został złożony.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z przedstawionych powyżej propozycji oraz do utrzymywania stałego kontaktu z Ośrodkiem, ponieważ rozwija się on i pojawiają się ciągle nowe możliwości techniczne.

dr hab. Tadeusz Dobosz


Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Bioetycznej pt. "Etyczne aspekty badań podstawowych i klinicznych"
3-4 czerwca 2005 r. Warszawa


(str. 5)
Dotychczas odbyło się w Warszawie pięć konferencji dotyczących etyki w nauce i medycynie. Były one poświęcone m.in. konfliktowi interesów w medycynie, zastosowaniu placebo i prawom intelektualnym. W tym roku były to etyczne aspekty badań podstawowych i klinicznych.
W czasie 2-dniowych, bardzo interesujących obrad wystąpili znakomici mówcy:
* Nicholas Steneck, Office of Research Integrity; University of Michigan
* Pieter Drenth, President, All European Academies, The Netherlands
* Michael J.G. Farthing, St George's Hospital Medical School, University of London, UK
* Chris Pascal, Office of Research Integrity, USA
* Maciej Gajewski, International Association of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, Geneva
* David Wright, Michigan State University
* Howard Gadlin, Ombudsman, National Institutes of Health, USA
* Piotr Zaborowski, The Medical University of Warsaw, PL
* David Wright, Michigan State University
* Tadeusz Tołłoczko, Warsaw, PL
* Nicholas Steneck, Office of Research Integrity; University of Michigan
* Czesław Radzikowski, International Council of Laboratory Animal Science, PL
* Roman Kolar, Deputy Director, Animal Welfare Academy, German Animal Welfare Federation
* Ioanna Ispas, European Integration Councellor for Bioethics, Genomics and Health, Ministry of European Integration, Bucharest, Romania
* Melody Lin, US Department of Health and Human Services
* John Williams, World Medical Association, Geneva, CH
* R.R. Kishore, President, Indian Society for Health, Laws and Ethics, New Delhi, India
* Hans-Joerg Ehni, University of Tuebingen, Germany
* Dorota Śwituła, Senior CQA Advisor, AstraZeneca Global Clinical Quality Assurance, AstraZeneca Pharma, Poland
* Eugenijus Gefenas, The Medical Faculty, University of Vilnius, Lithuania
* Jacek Spławiński, National Institute of Public Health, Poland
* Marek Labon, Director of Therapeutics, Academic Cli-nical Center, The Medical University of Gdańsk, PL
* Marek Czarkowski, Bioethics Commission, Warsaw Chamber of Physicians, Poland
* Svetlana Pustovit, President, The Ukrainian Association on Bioethics, Kiev, Ukraine
* Ray Spier, Editor, Science & Engineering Ethics
* Marie Charlotte Bouesseau, World Health Organization, Switzerland
* Andrzej Górski, Committee on Ethics in Science, Ministry of Science/Bioethics Commission, Ministry of Health, PL.

Tegoroczna konferencja budziła zainteresowanie przede wszystkim dlatego, że odpowiedzialność i etyka prowadzenia badań klinicznych dotyczy wielu osób: od naukowców i lekarzy począwszy, a na pacjentach skończywszy. Poruszono wszystkie problemy etyczne, z którymi spotykają się na co dzień pracownicy klinik. Są to:
* ochrona pacjentów poddawanych badaniom,
* podstawowe zasady dobrych obyczajów w badaniach naukowych,
* zasady współpracy promotora z młodą kadrą naukową,
* zasady posługiwania się danymi naukowymi i medycznymi,
* zasady współpracy w nauce,
* postępowanie w przypadku naruszenia dobrych zasad w nauce,
* zasady publikowania prac naukowych i ich autorstwa,
* organizacja programu postrzegania dobrych zasad w nauce,
* ochrona zwierząt doświadczalnych,
* ochrona pacjentów poddawanych badaniom,
* zasady oceny prac naukowych.
Bardzo ważna była sesja końcowa, dotycząca ochrony praw pacjentów poddawanych badaniom klinicznym. To problem, który budzi w świecie ogromne zainteresowanie i jest szeroko dyskutowany.
Podkreślono, że jedyne naukowe uzasadnienie rozpoczęcia badania klinicznego stanowią pozytywne wyniki badań przedklinicznych lub poprzednich badań klinicznych.
Z pewnością na udział w badaniu uczestnicy muszą wyrazić świadomą zgodę, uzyskawszy wcześniej od badacza informacje (w formie ustnej i pisemnej) o celu badania i wszystkich jego aspektach noszących cechy eksperymentu, o stosowanym w badaniu leczeniu i dostępnych alternatywnych metodach terapii wraz z ich zaletami. Muszą być także informowani o zasadach losowego podziału uczestników oraz o procedurach i badaniach medycznych, które będą wykonywane podczas trwania badania klinicznego.
Tych i innych problemów dotyczyła bardzo żywa, interesująca i owocna dyskusja uczestników konferencji.
Jak co roku gratulacje za znakomitą organizację i wysoki poziom naukowy należą się prof. dr. hab. Andrzejowi Górskiemu - Przewodniczącemu Komitetu Naukowego Konferencji oraz całemu zespołowi - ks. prof. W. Bołozowi, prof. M. W. Grabskiemu, prof. T. Tołłoczko.

prof. dr hab. Alicja Chybicka
Prezentacje konferencji są dostępne na stronie: http://surfer.iitd.pan.wroc.pl/events/RCR.html


Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Torakochirurgicznej "Wrocław - Lwów"


(str. 6-7)


Powitalne słowa wygłasza prof. R. Andrzejak, po prawej prof. J. Kołodziej i prof. R. Jankowska


W dniach 20-21.05.2005 r. we Wrocławiu odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Torakochirurgiczna "Wrocław - Lwów". Stało się już tradycją, że od kilku lat naprzemiennie, raz we Wrocławiu, raz we Lwowie, odbywają się spotkania polskich i ukraińskich chirurgów klatki piersiowej, służące wymianie doświadczeń i zacieśniające współpracę między obydwoma ośrodkami. W tym roku organizacji imprezy podjął się Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii z Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej AM we współpracy z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego oraz Dolnośląskim Centrum Onkologii. Miejscem obrad była sala konferencyjna Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, a patronat nad imprezą objął JM Rektor AM we Wrocławiu prof. dr hab. Leszek Paradowski oraz JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Lwowie prof. dr hab. Borys Zimenkowski. Komitetowi Naukowemu przewodniczył kierownik WOT prof. dr hab. Jerzy Kołodziej - Prezes Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirugów.


Członkowie Komitetu Naukowego, od lewej prof. J. Kołodziej, prof. R. Jankowska i prof. O. Ladnyj


Wśród około 200 zaproszonych gości było obecnych kilkunastu lekarzy z Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnicy konferencji: torakochirurdzy, pulmonolodzy oraz anestezjolodzy z zainteresowaniem wysłuchali powitalnych słów prof. J. Kołodzieja, który przedstawił rys historyczny współpracy Wrocławia z Lwowem. Jak wiadomo, po II wojnie światowej liczna grupa pracowników Uniwersytetu im. Jana Kazimierza współtworzyła wrocławską naukę. Wrocławska Akademia Medyczna podpisała umowę z Uniwersytetem Medycznym we Lwowie w 2001 roku. Rok później Wrocław i Lwów stały się miastami partnerskimi. Dołączył do tej współpracy Wrocławski Ośrodek Torakochirurgii, podpisując umowę z Regionalnym Ftyzjo-Pneumonologicznym Centrum Lwowskiego Uniwersytetu im. Daniła Golickiego. Słowa powitalne wygłosili również JM Rektor Elekt wrocławskiej AM prof. R. Andrzejak, Przewodniczący DIL dr A. Wojnar oraz Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego W. Sidorowicz.


Uczestnicy konferencji


W trakcie obrad, które odbyły się w piątek, przedstawiono 12 referatów w dwóch sesjach naukowych. Pierwszej sesji przewodniczyli: prof. R. Jankowska, prof. J. Kołodziej oraz prof. O. Ladnyj. Poruszana tematyka dotyczyła głównie diagnostyki inwazyjnej stosowanej w chorobach klatki piersiowej oraz leczenia chirurgicznego powikłań gruźlicy. Drugą sesję poprowadzili: dr M. Marciniak, dr I. Hipp i dr A. Majewski. Program naukowy obejmował leczenie chorób śródpiersia i przepony oraz leczenie skojarzone raka płuca. Duże zainteresowanie wzbudziły referaty prezentowane przez lekarzy Dolnośląskiego Centrum Onkologii dotyczące radioterapii konformalnej oraz chemioterapii w niedrobnokomórkowym raku płuca. W dyskusji, która wywiązała się po obradach, lekarze ukraińscy i polscy mieli możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem w leczeniu chirurgicznym oraz zachowawczym chorób płuc. Po obradach goście odwiedzili Dolnośląskie Centrum Onkologii.
Na zakończenie warto wspomnieć, że umowa między uczelnią lwowską i wrocławską przewiduje wzajemną wymianę w formie staży naukowo-klinicznych. Do dzisiaj blisko 30 lekarzy ze Lwowa odbyło dwutygodniowe staże we Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii.
Miejmy nadzieję, że następna, jubileuszowa V Konferencja, która odbędzie się w czerwcu przyszłego roku we Lwowie będzie równie udana jak obecna.

Konrad Pawełczyk


Seminarium "Nowoczesne metody badawcze w biochemii i biologii molekularnej"


(str. 7)


Dr Pavel Suchan przedstawia nowe typy termocyklerów PCR i Real Time PCR


W Katedrze Biochemii Lekarskiej AM we Wrocławiu odbyło się 9. czerwca br. seminarium szkoleniowe firmy Bio-Rad, poświęcone nowoczesnym metodom badawczym w biochemii i biologii molekularnej. Spotkaniu temu patronowało Polskie Towarzystwo Biochemiczne, z którego ramienia uroczyście powitała wszystkich uczestników prof. dr hab. Maria Malicka--Błaszkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego - Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału P.T. Bioch. Frekwencja dopisała bardzo dobrze - na spotkanie przyszło ok. 50 osób, głównie biochemików, biotechnologów, biofizyków, mikrobiologów, immunochemików z różnych zespołów naukowych Akademii Medycznej, Akademii Rolniczej, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Uniwersytetu Wrocławskiego.


Mgr Jakub Razga prezentuje nowe urządzenia w technikach elektroforetycznych


Dr Jadwiga Pietkiewicz przedstawiła wykorzystanie elektroforezy preparatywnej do wydzielania homogennego białka enzymatycznego z ludzkiej tkanki mięśniowej


Firmę Bio-Rad reprezentowali: dr Jerzy Jankowski - specjalista ds. technologii Bio-Rad Polska oraz nasi goście z czeskiej Pragi: dr Pavel Suchan i mgr Jakub Razga - przedstawiciele Bio-Radu na kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej. W swoich wykładach ukazali oni nowe oferty firmy na polu badań proteomiki i genomiki. Mogliśmy poznać nowoczesne termocyklery PCR i Real Time PCR, zautomatyzowane zestawy do elektroforetycznego rozdzielania białek, wysokorozdzielcze systemy elektroforezy dwuwymiarowej, udoskonalone i o dużej czułości metody wizualizacji oraz nowe systemy analizy ilościowej i jakościowej białek w żelach elektroforetycznych. Nasi goście pokazali nam nie tylko nowoczesne rozwiązania techniczne aparatury badawczej, ale omówiono także podstawy teoretyczne wykorzys-tywanych metod.
Na wykładzie dr Jadwigi Pietkiewicz z Katedry Biochemii Lekarskiej i dr Danuty Witkowskiej z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN słuchacze mogli zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem zestawu do elektroforezy preparatywnej firmy Bio-Rad do otrzymywania homogennych białek.
Wykładom towarzyszyła prezentacja nowości aparaturowych i wystawa materiałów informacyjnych firmy Bio-Rad.
Spotkanie było bardzo wartościowe - pozwoliło poznać nowe możliwości techniczne i ukazało ciekawe horyzonty badań w obszarze proteomiki i genomiki. Kontakty takie to znakomita szansa poszerzenia wiedzy i impuls do doskonalenia umiejętności badawczych. Zarówno organizatorów, jak i naszych gości z Bio-Radu cieszyła liczna obecność na seminarium młodej kadry naukowej - asystentów i doktorantów.

dr Jadwiga Pietkiewicz
Katedra Biochemii Lekarskiej AM


O praktycznym wykorzystaniu aparatu do elektroforezy preparatywnej firmy Bio-Rad w oczyszczaniu białek bakteryjnych mówiła w swoim wykładzie dr Danuta Witkowska z IITD PANX Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych
Wrocław 1-3 IV 2005 r.


(str. 8-9)
W dniach 1-3 kwietnia 2005 r. w salach wykładowych Collegium Anatomicum Akademii Medycznej we Wrocławiu odbywała się jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych, Wrocław 2005. Honorowy patronat nad Konferencją objął JM Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. Leszek Paradowski oraz Dolnośląska Izba Lekarska.
W uroczystej inauguracji wzięli udział uczestnicy Konferencji, władze Uczelni i Dolnośląskiej Izby Lekarskiej oraz zaproszeni goście. Na zaproszenie organizatorów wykład inauguracyjny "Współczesne zagrożenia epidemiologiczne i bioterroryzm: wąglik, ospa prawdziwa" wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Simon z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych. W imieniu organizatorów, uczestników Konferencji oraz gości przybyłych na uroczystą inaugurację przywitała prof. dr hab. Krystyna Sawicz-Birkowska, Pełnomocnik JM Rektora ds. STN i ITS oraz Marcin Stępień, Przewodniczący Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W trakcie trzydniowych obrad zaprezentowano łącznie 143 prace naukowe w 6 sesjach plenarnych, które oceniał Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. dr hab. Krystyny Sawicz-Birkowskiej. Spośród zaprezentowanych prac, w każdej sesji wyłoniono 3 najlepsze prace, których autorzy zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i cennymi nagrodami książkowymi. W poszczególnych sesjach największe uznanie w opinii Komitetu Naukowego uzyskały prace: w sesji zabiegowej: "Znaczenie operacji neurochirurgicznej dla poprawy funkcjonalności chorych z glejakiem mózgu o wysokiej złośliwości", Michał Kilian, SKN przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu; w sesji pediatrycznej: "Sylwetka dziecka przedszkolnego a styl życia", Ewa Lizurek, Inna Bergar, Paulina Aleksander, Joanna Chmielarska, Barbara Adamska, SKN przy Katedrze i Klinice Endokrynologii i Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu; w sesji hematologiczno-onkologicznej: "Białko YB-1 w łagodnych i złośliwych guzach jajnika", Milena Kuklewska, Magdalena Kłudka, SKN przy i Katedrze i Klinice Ginekologii Akademii Medycznej w Lublinie; w sesji chorób wewnętrznych: "Jak odżywiają się studenci Akademii Medycznej we Wrocławiu?", Łukasz Janczura, Ewa Maczugowska, Magdalena Malinowska, Natalia Pałaszewska, Marcin Targoński, SKN przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii Akademii Medycznej we Wrocławiu; w sesji interdyscyplinarnej: "Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA) na ekspresję powierzchniowych integryn monocytarnych", Ewa Szczecka, Jakub Wunsch, SKN przy Katedrze i Zakładzie Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie; w sesji stomatologicznej: "Ocena stanu higieny ruchomych uzupełnień protetycznych oraz stanu błony śluzowej podłoża protetycznego pensjonariuszy domów pomocy społecznej Wrocławia", Marcin Bartczyszyn, Michał Jaczewski, Ilona Tomalik, SKN przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, "Analiza czynników środowiskowych w etiologii rozszczepów podniebienia", Kaja Orłowska, Łukasz Pałka, Anna Paradowska, SKN przy Katedrze i Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Wrocławska Konferencja wpisała się już na stałe w kalendarz ogólnopolskich konferencji studenckich. Podobnie jak w poprzednich latach, organizatorem Konferencji był Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego w składzie: Marcin Stępień (Przewodniczący Zarządu), Agnieszka Konieczna, Justyna Bilińska, Rafał Nyc i Bernard Zając. Dzięki aktywnej działalności Zarządu STN i propagowaniu studenckiego ruchu naukowego z roku na rok rośnie ranga i znaczenie Konferencji, czego dowodem jest rosnąca liczba zgłaszanych prac, liczba uczestników oraz udział w obradach Konferencji gości z ośrodków akademickich z Polski i zagranicy.

lek. Marcin Stępień
Przewodniczący Zarządu
Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Akademii Medycznej we WrocławiuOBLICZA MEDYCYNY RATUNKOWEJ


(str. 9)
W dniach 23-24 kwietnia br. odbyła się we wrocławskiej Akademii Medycznej III Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa OBLICZA MEDYCYNY RATUNKOWEJ.
Patronat honorowy konferencji objęli Jego Magnificencja Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab. Leszek Paradowski oraz Przewodniczący Dolnośląskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Andrzej Wojnar.
Podobnie jak w ubiegłych latach, odwiedzili nas studenci wydziałów lekarskich, ratownictwa medycznego, lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki ratunkowe z niemal wszystkich akademii medycznych w kraju. Najliczniej były reprezentowane ośrodki akademickie z Poznania, Łodzi, Szczecina, Wrocławia oraz Słupska. Łącznie gościliśmy ponad 170 uczestników.
Obrady odbywały się przy pełnym audytorium w sali wykładowej Katedry Mikrobiologii. Podczas sesji prac naukowych zaprezentowano 15 prac w sesji ustnej i 6 w sesji plakatowej. Na uwagę zasługuje wysoki poziom prac przedstawionych przez Studenckie Koła Naukowe z wrocławskiej Akademii Medycznej, czego dowodem jest decyzja komitetu naukowego, w którym zasiadali: prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko, prof. dr hab. n. med. Krystyna Sawicz-Birkowska, dr n. med. Marzena Zielińska, lek. Lilianna Styka oraz lek. Grzegorz Cebula, o przyznaniu następujących nagród.
I nagrodę otrzymali w sesji prac ustnych:
* Marcin Czyż, Anna Wolff, Joanna Lis, Barbara Śliwa z AM we Wrocławiu za pracę: Zastosowanie skali Alvarado w kwalifikacji do doraźnej appendektomii w warunkach polskich.
* Natalia Krawczyk, Magdalena Czuba z AM we Wrocławiu za pracę: Błąd medyczny w diagnostyce i terapii w przebiegu ostrych schorzeń układu krążenia w medycynie ratunkowej.
II nagrodę otrzymali: Łukasz Hajac, Przemysław Pomianek z AM we Wrocławiu za prace:
* Znajomość aktualnych procedur w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród osób pracujących.
* Epidemiologia i prewencja urazów u dzieci.
III nagrodę otrzymali:
* Anna Skorek, Katarzyna Bujło z AM we Wrocławiu za pracę: Farmakoterapia bólu stosowana przez wrocławskie zespoły ratownictwa medycznego w okresie 1.01.04-1.07.04.
* Katarzyna Głąbała, Michał Kurdziel za pracę: Problemy w nauce resuscytacji dzieci. Porównanie wiedzy z P-BLS i A-BLS wśród studentów PAM.
Część szkoleniowa konferencji rozpoczęła się wykładami, które wygłosili:
* prof. dr hab. n. med. Juliusz Jakubaszko; Kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej AM we Wrocławiu,
* dr n. med. Marzena Zielińska; Dziecięcy Szpital Kliniczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM we Wrocławiu, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM we Wrocławiu,
* Marek Maślanka; Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie,
* lek. med. Grzegorz Cebula; Zakład Dziecięcej Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
* dr n. med. Marek Murawski; I Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu,
* lek. med. mgr prawa Tomasz Jurek; Katedra Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
* lek. med. Lilianna Styka; Katedra Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
23 kwietnia w godzinach popołudniowych odbył się pokaz działań ratowniczych na terenie Domów Studenckich AM, przeprowadzony według szczegółowo przygotowanego scenariusza, który obejmował m.in. ewakuację poszkodowanych po kolizji drogowej. Ciężar przygotowania pokazu wzięły na siebie: jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Harcerska Grupa Ratownicza z Opola, Grupa Ratownictwa Medycznego, PCK, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu.
W niedzielę odbyły się w Katedrze Medycyny Ratunkowej ćwiczenia praktyczne z zakresu m.in.: unieruchomień poszkodowanych, automatycznej defibrylacji zewnętrznej, postępowania z poszkodowanym na miejscu zdarzenia oraz zabezpieczania drożności dróg oddechowych.
Konferencja została pomyślana tak, aby realizować nie tylko naukowe, ale i szkoleniowe cele w zakresie medycyny ratunkowej, przyczyniać się do pogłębiania powszechnej świadomości o ważnej roli, jaką ma do spełnienia medycyna ratunkowa oraz poszerzać wiedzę i umiejętności w zakresie tej nowej dyscypliny klinicznej zarówno studentów, lekarzy, jak i szerokiego grona zainteresowanych osób.

Anna Skorek,
Joanna WąsewiczOrganizatorzy:
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
z Wyjazdowym Zespołem Opieki Paliatywnej dla Dzieci Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Zakład Pielęgniarski Opieki Paliatywnej Wydziału Zdrowia Publicznego
i Komisja Onkologii i Hematologii Dziecięcej Polskiej Akademil Nauk

Konferencja "Człowiek mały i duży w obliczu śmierci - o roli opieki paliatywnej"


(str. 10)
Uprzejmie informuję, że w dniach 28-29 października 2005 roku w domu Jana Pawła II (ul. Św. Idziego 2 we Wrocławiu), odbędzie się konferencja naukowa poświęcona opiece paliatywnej pt.: "Człowiek mały i duży w obliczu śmierci - o roli opieki paliatywnej".
W trakcie sesji naukowych wybrane problemy z opieki paliatywnej przedstawią wybitni wykładowcy, świetni specjaliści krajowi, m.in. prof. dr hab. Krystyna Walden-Gałuszko - specjalista krajowy ds. opieki paliatywnej oraz dr Tomasz Dangel z warszawskiego hospicjum.
O honorowy patronat zostali poproszeni: Wojewoda Dolnośląski - pan Stanisław Łopatowski, Marszałek Dolnośląski - pan Paweł Wróblewski, Prezydent Wrocławia - pan Rafał Dutkiewicz, ks. Arcybis-kup Marian Gołębiewski, JM Rektor Elekt Akademii Medycznej prof. dr hab. Ryszard Andrzejak.

Z wyrazami poważania
Kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
prof. dr hab. Alicja Chybicka

Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologu Dziecięcej
Akademia Medyczna we Wrocławiu ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław


Wrocław dnia 23.05.2005

Z ogromną radością informuję, że Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej po raz drugi otrzymała I miejsce w rankingu najlepszych w Polsce oddziałów onkohematologii dziecięcej Towarzystwa Promocji Jakości Zdrowia i redakcji "Newsweeka". Dziękuję za wszelką okazaną pomoc, która z pewnością przyczyniła się do osiągnięcia tego wyróżnienia.

Z wyrazami poważania
Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Alicja Chybicka


Sprostowanie


(str. 10)
W 8 numerze (maj 2005 r.) Gazety Uczelnianej ukazał się artykuł "Józef Piłsudski (1867-1935) i jego związki z medycyną w 70-lecie śmierci". Autorką artykułu jest pani dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska, której nazwiska zabrakło w podpisie.
Panią dr B. Bruziewicz-Mikłaszewską Redakcja bardzo przeprasza.
I jeszcze jeden chochlik. Autorem cytowanego wiersza (w ww. artykule) jest oczywiście Antoni Słonimski.

Redakcja

Uzupełnienie


Córka Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wanda Piłsudska, ukończyła medycynę na Polskim Wydziale Uniwersytetu w Edynburgu i potem pracowała wiele lat w Polskim Szpitalu Psychiatrycznym Mabledon Hospital.

B. Bruziewicz-Mikłaszewska

(z listu Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej do B. Bruziewicz-Mikłaszewskiej z dn. 7 czerwca 2005 r.)


Klub Honorowych Krwiodawców "Serce Górnika"


(str. 11)
Klub Honorowych Krwiodawców "Serce Górnika" działa wśród pracowników Kopalni Miedzi w Lubinie od 1970 r. Zrzesza 1475 członków, a jego hasło brzmi "Na ratunek".
Jesteśmy ogromnym odbiorcą krwi - mówi prof. dr hab. Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu - po transplantacji szpiku, kiedy organizm w ogóle nie produkuje płytek krwi i erytrocytów, trzeba choremu przetaczać krew. Każdego dnia mamy takich przetoczeń dwadzieścia, co znaczy, że codziennie potrzebujemy dwudziestu dawców krwi. Klinika zużywa rocznie ponad 300 litrów krwi. Bez tego "leku" dzieci nie przeżyłyby leczenia. Tak więc ten dar to uratowane życie wielu dzieci.
Taka akcja jak ta, którą ostatnio zorganizował lubiński klub "Serce Górnika", to dla nas prawdziwe błogosławieństwo.
Prezesem klubu "Serce Górnika" jest pan Jerzy Ziółkowski, honorowy krwiodawca od 1963 r. W jego książeczce krwiodawcy wpisano 50 litrów oddanej krwi.
17 czerwca br. w piątek przyjechał cały autobus z górnikami, wszyscy oddali krew, a na woreczkach z krwią napisano, że jest zarezerwowana dla naszych dzieci. Krew była różnych grup, w tym rzadkich, minusowych, której szczególnie brakuje. A na dodatek prezes krwiodawców, pan Ziółkowski, zapewnił, że jeśli będzie potrzebna krew konkretnej grupy, to klub wyśle osoby, które ją mają. I to w każdej chwili. Krwiodawców jest tylu, że zawsze znajdą się dawcy, którym już skończył się okres karencji, niezbędny, by nie osłabiać organizmu.
Kto raz wstąpił do klubu, nigdy z niego nie odchodzi. Spośród 1475 członków klubu "Serce Górnika" około 700 to osoby, które ze względu na wiek lub chorobę musiały zrezygnować z oddawania krwi, ale stale są w gronie przyjaciół klubu.
Gorąco dziękuję w imieniu dzieci i ich rodzin za okazanie serca i poświęcenie.

prof. dr hab. Alicja Chybicka


Podziękowania


(str. 12)
Szanowni Państwo,
W imieniu pacjentów, ich rodzin i swoim własnym pragnę bardzo gorąco podziękować za przekazane 19 000 euro na rzecz pacjentów - dzieci z chorobą nowotworową Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu od Viva Polonia Classic - Rajdu Starych Samochodów. Każda załoga - uczestnicy ww. rajdu - wpłaciła 500 euro. To wspaniałe, że ludzie potrafią być wielkimi biznesmenami, bawią się doskonale i równocześnie myślą o tych, którym potrzebna jest pomoc w walce o życie. Wielkie dzięki.

prof. dr hab. Alicja Chybicka

Dzieci chore na nowotwory w gitarowym rekordzie Guinnessa


Siedmioro dzieci, w wieku od 5 do 19 lat, z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu wzięło udział w próbie bicia gitarowego rekordu Guinnessa.
Na Rynku Wrocławskim w sobotę 21 maja 2005 r. zebrało się ponad 1200 gitarzystów. Wiek nie miał znaczenia, liczyła się tylko umiejętność gry na gitarze. Były więc dzieci, młodzież, a także starsze osoby. Utwór "Hey Joe" Jimmy'ego Hendrixa dzieci przygotowywały pod kierunkiem Leszka Cichońskiego i Marka Długosza. Próby trwały jedynie przez miesiąc, ale dzieci robiły to z wielkim samozaparciem i radością. Nauka gry pozwalała im zapomnieć o chorobie. Rekordu pobić się nie udało.
W ubiegłym roku było 918 gitarzystów, w tym - ponad 1200. Było wspaniale, atmosfera niesamowita. Uczucie jest świetne, kiedy jest się trybikiem w machinie złożonej z 1200 ludzi. Dzieci były bardzo przejęte i starały się jak mogły. Nie przeszkadzał im nawet hałas.
W przyszłym roku lepiej się przygotujemy i wierzymy, że rekord zostanie pobity.

prof. dr hab. Alicja ChybickaOgólnopolski Międzyuczelniany Studencki Konkurs Grafiki Komputerowej


(str. 12-13)
Motto: "Nie można zostać wybitnym Uczonym nie będąc chociaż trochę Artystą"
(Leonardo Da Vinci)

Zapraszam studentów wszystkich lat i wszystkich kierunków studiów wszystkich wyższych uczelni w Polsce do udziału w Międzyuczelnianym Studenckim Konkursie Grafiki Komputerowej. Konkurs ma charakter otwarty, to znaczy nie jest istotne, czego dotyczy zgłaszany na konkurs program generujący określoną prezentację graficzną na ekranie komputera. Może to być wizualizacja jakichś obliczeń naukowych, może być prezentacja wyników ekonomicznych, może być symulacja jakiegoś procesu przyrodniczego, może być projekt nowego systemu technicznego, a może też być abstrakcyjna wizja artystyczna lub projekt scenografii jakiegoś występu aktorskiego czy muzycznego. W tej formule konkursu zmieści się absolutnie każdy temat, natomiast oceniana będzie pomysłowość, oryginalność i wrażenie estetyczne samej prezentacji graficznej. Szczególnie premiowane będą wszelkie próby poszukiwania nowatorskich form przekazu graficznego takich treści, które do tej pory w proponowanej formie graficznej nie były nigdy prezentowane.
Zapraszam do licznego udziału w konkursie, obiecując wszystkim uczestnikom dobrą zabawę, zaś zwycięzcom wiekuistą sławę (ich prace będą bezterminowo prezentowane w Internecie na stronach AGH) oraz nagrody-niespodzianki. Zwracam też uwagę na fakt, że udział w konkursie może być znakomitą okazją do zaprezentowania swoich talentów przyszłym pracodawcom.
Prace konkursowe prosimy nadsyłać w postaci dysków CD na adres:

dr hab. inż. Tadeusz Szuba prof. nadzw. AGH,
Kierownik Międzywydziałowej Pracowni Grafiki
Komputerowej, Katedra Automatyki AGH,
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Prace nadesłane w terminie do 1 maja określonego roku będą brały udział w konkursie, którego rozstrzygnięcie będzie podane w drugiej połowie maja tegoż roku, prace nadesłane po tym terminie automatycznie wchodzą do puli prac stanowiących bazę konkursu roku następnego.

Prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
Rektor AGH, Kierownik Katedry Automatyki,
Członek PAN i PAU, Członek Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury (Paryż)

Informacje szczegółowe o konkursie
Uzasadnienie celowości udziału w konkursie

Grafika komputerowa odgrywa coraz większą rolę w związku z formowaniem Społeczeństwa Informacyjnego i zwiększaniem roli przekazów graficznych w komunikacji multimedialnej. Wynika to z faktu, że człowiek będąc wzrokowcem najwięcej informacji odbiera w przypadku, kiedy jest mu ona przekazywana w formie obrazu, a także w takiej formie informacje najłatwiej i najtrafniej interpretuje. W tej sytuacji komunikacja międzyludzka powinna się rozwinąć głównie jako komunikacja obrazowa - gdyby nie fakt, że ludzie nie posiadają efektywnego narządu do łatwego produkowania obrazów, mają natomiast odpowiednie wyposażenie biologiczne do komunikacji głosowej. Stąd przez całe tysiąclecia rozwój cywilizacji był podporządkowany ograniczeniom wynikającym z właściwości języka, najpierw mówionego, a potem pisanego. Język nie jest jednak najlepszym środkiem komunikacji, ponieważ jest limitowany swoją linearną strukturą i trudną percepcją, ujawniającą się zwłaszcza w przypadku konieczności opisu bardziej skomplikowanych, wielowymiarowych procesów i zjawisk, a także w przypadku konieczności tworzenia bardziej złożonych komunikatów, których elementy są ze sobą powiązane w postaci złożonych struktur. Myślenie człowieka nie jest linearne, a percepcja jest łatwiejsza, gdy mamy do czynienia z obrazem. Obrazu jednak trudno użyć, gdyż jego wytworzenie wymaga wiele pracy i sporego talentu.
Komputery usuwają tę przeszkodę, gdyż mogą wytwarzać bardzo dobrej jakości obrazy, uwalniając człowieka zarówno od najbardziej mozolnych elementów procesu tworzenia obrazu, jak i nadrabiając algorytmicznie ewentualne braki jego graficznych talentów. Grafika komputerowa staje się więc jednym z najważniejszych narzędzi XXI wieku, otwierając dziedzinę łatwej i wygodnej ekspresji graficznej zarówno dla potrzeb sprawniejszej komunikacji między ludźmi, jak i dla wizualizacji tworów abstrakcyjnych, na przykład wyników badań albo obiektów dopiero projektowanych. W tej sytuacji celowe jest podejmowanie różnych działań, zmierzających do tego, żeby studenci różnych kierunków studiów śmielej sięgali do możliwości, jakie stwarza grafika komputerowa, a także odkrywali nowe obszary jej zastosowania. Proponowany konkurs ma ich dodatkowo pobudzić do aktywniejszych poszukiwań w tym zakresie.

Cel
Celem Konkursu jest popularyzacja, a także unifikacja poprzez współzawodnictwo oraz podniesienie na wyższy poziom nauczenia grafiki komputerowej na wyższych uczelniach w Polsce. Wtórnym celem jest odkrywanie nowych zastosowań dla grafiki komputerowej (studenci bywają niezwykle pomysłowi i mogą być ważnym źródłem innowacyjnego myślenia), a także "wyłapywanie" i promowanie szczególnie utalentowanych studentów (patrz motto) poprzez stworzenie dla nich i dla zainteresowanych firm wspólnej platformy w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy - stosownej dla ich talentu i wykształcenia.

Kategorie, w jakich można zgłaszać projekty na konkurs
* jednoosobowe projekty (studenci artyści-samotnicy);
* dwuosobowe zespoły (typowa studencka grupa laboratoryjno-ćwiczeniowa);
* projekty grupowe (np. koła zainteresowań).

Narzędzia
Dowolny pakiet dla tworzenia grafiki animowanej w 3D, na dowolnym komputerze, stacji roboczej, klastrze etc.

Forma
Obszarem rywalizacji w ramach tego konkursu jest animowana grafika 3D. Przedstawiony do konkursu projekt studencki powinien więc mieć formę animacji komputerowej nagranej na dysku CD lub DVD tak, aby można go było łatwo odtworzyć dla potrzeb Jury. Dodatkowo musi być dołączony kod źródłowy lub plik źródłowy dla dodatkowej analizy poziomu sztuki programistycznej lub ew. rozstrzygnięcia zastrzeżeń praw autorskich. Komisja konkursowa nie ujawni kodów źródłowych osobom postronnym, więc prawa autorskie uczestników będą zachowane, ale nie będą przyjmowane prace, których nie da się zweryfikować od strony informatycznej. Do konkursu można zgłaszać tylko projekty studenckie realizowane np. w ramach zajęć lub projekty Studenckich Kół Zainteresowań. Wszyscy uczestnicy muszą być studentami w momencie zgłaszania projektu do konkursu. Projekty muszą być zgłaszane przez Uczelnie i muszą mieć rekomendację opiekuna naukowego (prowadzącego zajęcia albo opiekuna Koła Naukowego), tryb indywidualny jest wykluczony.

Termin
Proponowany jest jeden termin "Co Rok w Maju" (z ogłoszeniem w październiku), aby dać studentom cały rok czasu na stworzenie i przedstawienie wartościowych projektów.

Sposób oceny
Do potrzeb konkursu zostanie powołane Jury, utworzone z pracowników uczelni zaangażowanych w ww. konkurs i mających doświadczenie w zakresie uczenia grafiki komputerowej. W przypadku pozyskania sponsorów należy liczyć się z możliwością pojawienia się ich reprezentantów w Jury.

Nagrody i honory
Do czasu uzyskania od Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego lub prywatnych sponsorów funduszy na nagrody, zwycięzcy i ich prace będą (bezterminowo) uhonorowani poprzez umieszczenie w witrynie Laboratorium Grafiki Komputerowej AGH. Zapewne uda się też uzyskać pewien fundusz nagród u nowego rektora AGH. Sądzimy, że członkowie Jury zaproponują też inne formy nagrodzenia/uhonorowania szczególnie wartościowych prac.
Stopniowo będziemy dążyć do zapewnienia laureatom coraz wartościowszych nagród rzeczowych (finansowych). Chcemy przyciągnąć/zainteresować konkursem instytucje, takie jak: Konferencje Rektorów, Polskie Towarzystwo Informatyczne, media (zwłaszcza stacje telewizyjne i poczytne tygodniki) oraz firmy produkujące oprogramowanie dla grafiki.


Kronika Uniwersytetu Lwowskiego


(str. 14-21, tekst niedostępny)


Kamieniec Podolski - ślady polskiego dziedzictwa kulturowego


(str. 22-23)


Zamek - twierdza w Kamieńcu Podolskim


Mimo przemilczeń w okresie minionego półwiecza, tematyka Kresów Południowo-Wschodnich, nie tylko Lwowa, ale i Kamieńca Podolskiego, jest mocno zakotwiczona w naszej świadomości narodowej.
To nie tylko nostalgia dawnych mieszkańców czy ich potomków, ale sięganie do korzeni. Musimy się pogodzić z faktem, że kategoria Kresów dotyczy sprawy przegranej, ale gdy ludzie wydają się milczeć, godne przypomnienia jest znane powiedzenie, że "wtedy kamienie wołać będą".
Kamieniec Podolski położony w zakolu malowniczej rzeki Smotrycz na dzisiejszej Ukrainie w obwodzie Chmielnickim to miasto o burzliwej, barwnej historii, w którym i dziś można prześledzić (podobnie jak we Lwowie) wiele śladów jego wielokulturowości, wielonarodowości i wieloreligijności, a wśród nich wiele śladów i wątków świadczących o związkach z Rzeczpospolitą wielu narodów.
O Kamieńcu Podolskim już w XI stuleciu wzmiankowały dawne kroniki ormiańskie. Od 1410 r. należał do Polski i jako miasto królewskie - drugie po Lwowie - stanowił jedno z najważniejszych ogniw łączących Wschód z Zachodem. Obok Polaków zamieszkiwali tu Rusini, Ormianie, Żydzi, Turcy oraz inne narodowości. Narody te współpracowały ze sobą, trzy zaś najliczniej reprezentowane narodowości: polska, ruska i ormiańska, w okresie największej prosperity miasta miały własne magistraty, własnych wójtów i pieczęcie. Godny przypomnienia jest fakt, że już w 1594 r. Kamieniec został zrównany ze Lwowem w prawach i przywilejach. Mieszczanie mieli prawo nosić broń, a także posiadać dobra ziemskie.
Kamieniec był wielokrotnie oblegany, a w 1672 r. miasto zostało podbite przez Turków, ale już w 1699 r. znów wróciło do Polski i zostało pieczołowicie odbudowane. Po II rozbiorze Polski zostało wcielone do Rosji. Z czasów okupacji tureckiej pochodzi zachowany do dziś minaret przy katedrze.
Polacy przejmując przed rozbiorami Kamieniec od Turków nie zburzyli minaretu, lecz na pamiątkę odzyskania miasta w 1757 r. biskup Mikołaj Dembowski ustawił na jego szczycie odlaną z pozłacanego spiżu figurę Matki Bożej, do dziś zachowaną. W okresie długich lat władzy komunistycznej, gdy zburzono wiele obiektów sakralnych, katedra ocalała, gdyż było tu czynne muzeum ateistyczne i sala muzyki organowej. Ocalał tu wielki ołtarz, piękna rokokowa ambona, nagrobki i epitafia.


Polski RatuszMinaret przy frontonie katedry


Epitafium w katedrze kamienieckiej

W katedrze pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła, obok innych zabytków, szczęśliwie zachowało się epitafium poświęcone doktorowi Antoniemu Józefowi Rollemu (1830-1894). Rolle, jako wybitny lekarz praktyk, był autorem nie tylko prac naukowych z zakresu medycyny społecznej i psychiatrii, ale też pisarzem historycznym, autorem gawęd obyczajowych i historycznych z przeszłości Podola i Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem Kamieńca Podolskiego. Jego prace również dzisiaj mają wielką wartość źródłową, która szczególnie wzrosła wskutek późniejszego zaginięcia i zniszczenia archiwaliów dworskich, z których autor korzystał.
Warto przypomnieć, że w listopadzie 1919 r. do Kamieńca wkroczyły bez walki oddziały wojska polskiego. Ludność polska wprost szalała z radości. Niestety traktat ryski (1921), w wyniku którego oddano Kamieniec w ręce Sowietów położył kres owym przedwczesnym niespełnionym nadziejom. Zamek zaś (od 1997 r.), będący rezerwatem historycznym - twierdza z XV i XVI wieku, równocześnie muzeum historyczne, z jego basztami obronnymi stanowi niepowtarzalną scenerię dla wydarzeń historycznych, które tu miały miejsce.
Warto przytoczyć "co kamienie mówią". Z "Pana Wołodyjowskiego" Henryka Sienkiewicza: "Ujrzeli już wyniosłe skały kamienieckie. Na ich widok, a także na widok baszt i rondeli foretycznych, wielka otucha wstąpiła w ich serca. Albowiem wydawało się niepodobnym, aby jakaś inna ręka mogła zburzyć to orle gniazdo."
Obok katedry i polskiego ratusza zachowały się dawne kościoły św. Mikołaja, dominikanów, trynitarzy, cerkwie z XVI-XVIII w., pozostałości kościoła ormiańskiego, stare miasto otoczone murami. Słusznie podniósł J. Ignacy Kraszewski w powieści "Ostap Bondarczuk": "Nie wiem czy które z naszych miast pochwalić się może tylu sławnymi pomnikami co Kamieniec. W żadnym ze starych miast nie ma ich tyle z tak różnych epok".
Dzisiejszy Kamieniec to miasto liczące ponad 130 tysięcy ludzi. W latach dziewięćdziesiątych po oddaniu katedry kościołowi rzymsko-katolickiemu zaczęło odradzać się życie religijne, reaktywowano diecezję kamieniecką. Przywrócono do kultu i wybudowano niejedną nową świątynię. Wiele zmieniło się na lepsze - tu religia okazała się bardziej trwała niż tradycje języka. Język potoczny odbiega od standardów, gdyż odnosi się wrażenie, że jest to jakaś mieszanka polsko--ukraińsko-rosyjska. Ludzie żyją codziennością, lecz coś zostało z owego "Claustrum Christianitatis" - przedmurza chrześcijaństwa. Liczbę Polaków szacuje się na 5-6 tysięcy. Jak w wielu innych miastach dawnej Rzeczypospolitej ów romantyczny obraz Kresów z domieszką pewnej egzotyki Orientu jest bardziej może zaklęty w literaturze i folderach. A tu mimo ogromnych zniszczeń "kamienie nadal wołają"...
Warto po odwiedzeniu Lwowa, choć na krótko wpaść do Kamieńca Podolskiego, to bowiem ów styk kultur, przede wszystkim łacińskiej i bizantyjskiej, jest bardziej namacalny; tu obok chrześcijaństwa był obecny zarówno islam, jak i ateizm. Również sama przechadzka po mieście wystarczy czasami, ażeby coś "skosztować" z tego niepowtarzalnego miasta, gdzie jednak najwięcej dopatrzeć się można polskich śladów. Warto wybrać się na targ zwłaszcza w porze letniej - wszak to i dziś jeszcze ślad zanikającego kolorytu Kresów, a w jakimś stopniu coś trącącego Orientem. Przy zakupie regionalnych dorodnych płodów rolnych można się jeszcze potargować, kupić wiadro (putnię) czereśni czy wiśni, nabyć barwne regionalne wyszywanki, makaty czy obrusy ręcznej roboty. Warto zwiedzić pobliskie Okopy św. Trójcy i Chocim - wszak przez długie powojenne lata tematyka Lwowa, Kamieńca i w ogóle Kresów była raczej wykreślana z oficjalnych publikacji. Dziś należy pisać o tym, gdyż nadszedł czas, ażeby zarówno starzy, jak i młodzi nie zapomnieli o śladach polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach, gdzie zawsze można też, podobnie jak w Kamieńcu Podolskim, doszukać się wątków medycznych.

Z. Domosławski


Kalendarium


(str. 23-24)

29 kwietnia w Auli Leopoldyńskiej wręczono dyplomy absolwentom studiów polsko-francuskich. Dyplomy wręczyła Pani Cecile Blatrix Prorektor XIII Uniwersytetu Paryskiego
27 maja w Auli Leopoldyńskiej rozpoczęły się obchody 150. rocznicy urodzin Alberta Neissera, wybitnego mikrobiologa. Międzynarodowe obchody przygotowali pracownicy Katedry i Kliniki Dermatologii. Wcześniej w Muzeum Narodowym otwarto wystawę poświęconą temu wybitnemu lekarzowi.
28 maja w sali wykładowej im. E. Biernackiego spotkali się po 55 latach od ukończenia studiów absolwenci Wydziału Lekarskiego, którzy ukończyli studia w 1950 r. Wśród absolwentów tego rocznika około 20 było profesorami w naszej uczelni lub innych uczelniach medycznych w kraju i za granicą. Trzech pełniło funkcję rektora naszej AM, jeden był rektorem innej uczelni. Dwóch absolwentów dosłużyło się stopnia generała. W dniu jubileuszu Dziekan Wydziału Lekarskiego wręczył obecnym jubilatom pamiątkowe dyplomy. Profesor Zbigniew Knapik w wykładzie przypomniał sylwetkę i osiągnięcia naukowe Profesora Tadeusza Marciniaka.
1 czerwca rektor wręczył Pani Jolancie Kwaśniewskiej medal Academia Medica Wratislavienis, przyznany przez Senat naszej uczelni w uznaniu zasług dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.
Od 3 do 5 czerwca rektorzy uczelni Wrocławia i Opola (w ośrodku sportowym AWF w Olejnicy) podsumowali kadencję 21002-2005.
6 czerwca Rada Społeczna przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe Szpitala Klinicznego nr 1.
7 czerwca obradowała Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia. Tematem posiedzenia był rozwój nauk i kadr medycznych w naszym kraju.
8 czerwca obradowała w Lublinie Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych. Konferencja przyjęła sprawozdanie Przewodniczącego za ubiegłą kadencję. Obowiązki Przewodniczącego KRUM od 1 września będzie pełnił prof. dr hab. Jan Górski - rektor białostockiej AM, a Wiceprzewodniczącego prof. dr hab. Leszek Pączek - rektor warszawskiej AM.
9 czerwca rektorowi złożył wizytę Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Tematem spotkania była likwidacja punktu dydaktycznego naszej AM w Zielonej Górze. W tym roku uczelnia zawiesiła już nabór na kierunek fizjoterapii w tym mieście, a od 2006 roku planuje się zawieszenie naboru na pozostałe kierunki studiów. Jednocześnie rektor wystąpił do rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z propozycją uruchomienia studiów na poziomie licencjackim w zawodach medycznych, które do tej pory prowadziła nasza uczelnia w Zielonej Górze. Powodem likwidacji studiów w Zielonej Górze i być może w Świdnicy są koszty ponoszone przez uczelnię i jednocześnie możliwości kształcenia we Wrocławiu. Funkcjonowanie punktów zamiejscowych zaczęło generować patologie.
10 czerwca prof. dr hab. dr h.c. Stanisław Iwankiewicz, były rektor naszej uczelni, otrzymał honorowe obywatelstwo Kalisza. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
13 czerwca dr Henryk Miłosz przedstawił w sali senatu wyniki badań nad kosztami kształcenia na wszystkich kierunkach studiów w naszej uczelni. Informacje te stanowią doskonały materiał studyjny dla kończących kadencję oraz nowych władz uczelni. W posiedzeniu wzięli udział członkowie kierownictwa uczelni oraz kolegium rektorów elektów oraz dziekani elekci.
15 czerwca rektor wziął udział w spotkaniu w sprawie PET-u na Uniwersytecie. Został zmieniony projekt założenia konsorcjum. W związku z tym, że w miejsce Akademii Medycznej jako ośrodka wiodącego został wpisany Szpital Wojewódzki przy ulicy Kamieńskiego, rektor naszej uczelni po przedstawieniu swojego stanowiska opuścił obrady. Argumenty rektora: z niezrozumiałych powodów PET, będący narzędziem do badań naukowych, ma się znaleźć poza uczelnią wyższą, w jednostce, która nie jest jednostką naukową (zapis o działalności naukowej jest niewystarczający, ma go większość szpitali); ze środków Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nie można finansować przedsięwzięć, które mają służyć komercji; dyskusje na temat PET-u są prowadzone we Wrocławiu na podstawie trudnych do sprawdzenia ustnych deklaracji; zbyt długo trwają prace nad programem działalności naukowej, w dyskusji nad budową ośrodka jest wiele argumentów pozamerytorycznych; nie włączono do prac Ministerstwa Zdrowia; AM wywiązała się ze swoich zobowiązań, m.in. senat uczelni wydzielił działkę na budowę centrum medycyny nuklearnej, a rektor wystąpił o środki finansowe na projekt ośrodka; tylko AM posiada specjalistów w zakresie medycyny nuklearnej, niezbędnych do obsługi ośrodka (dodatkowo dwóch specjalistów pracuje w innych szpitalach wrocławskich). Opuszczając posiedzenie rektor złożył deklarację, że mimo spodziewanej uchwały senatu o wycofaniu się AM z konsorcjum uczelnia będzie wspierała budowę ośrodka PET we Wrocławiu. Budowa tego ośrodka była planowana na terenie NAM około 2010 roku.
16 czerwca rektor złożył wizytę Panu Profesorowi Andrzejowi Wiszniewskiemu w związku z uroczystościami 70. rocznicy urodzin. Profesor Andrzej Wiszniewski był rektorem Politechniki Wrocławskiej oraz Ministrem Nauki i Przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych.
18 czerwca w Auli Leopoldyńskiej oraz w NAM spotkali się po 35 latach absolwenci studiów lekarskich z 1970 roku.
20 czerwca na posiedzeniu zwyczajnym obradował po raz ostatni w tej kadencji Senat naszej uczelni. Senat pozytywnie zaopiniował wnioski: Rady Wydziału Lekarskiego w sprawie powołania Pani prof. dr hab. Marii Sąsiadek na stanowisko Kierownika Katedry i Zakładu Genetyki oraz wniosek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego w sprawie powołania prof. dr. hab. Romualda Zdrojowego na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Urologii. Senat ponadto, przyjął sprawozdanie finansowe za 2004 rok, zaakceptował wniosek Rady Wydziału Zdrowia Publicznego w sprawie powołania Katedry Ginekologii i Położnictwa na tym wydziale, dokonał poprawek w zasadach przyjęć na studia w roku akademickim 2006/2007, zmienił zasady rozliczeń dydaktycznych, zapoznał się z informacją prorektora ds. klinicznych na temat wyników finansowych klinik od 1999 roku oraz informacją na temat realizacji kontraktu z NFZ w 2005 roku. Senat zatwierdził plan remontów w 2006 roku oraz podjął uchwałę w sprawie lokalizacji nowej biblioteki AM - zostanie ona wybudowana na rogu ulic Pasteura i Marcinkowskiego. Senat przyjął do wiadomości wyrok sądu w sprawie nieruchomości niezwróconej uczelni przez Uniwersytet Wrocławski.
Kończąc posiedzenie senatu rektor przekazał insygnia rektorskie rektorowi elektowi wraz z życzeniami sukcesów w nadchodzącej, prawdopodobnie czteroletniej kadencji.
21 czerwca w Sejmie obradowała Podkomisja ds. Inwestycji Wieloletnich. Komisja przyjęła sprawozdanie z wydatkowania środków na budowę NAM w 2004 roku. Uczelnię na posiedzeniu Podkomisji reprezentował rektor elekt i dyrektor ZIAM.
20 czerwca rektorzy lubelskiej i wrocławskiej Akademii Medycznej zostali wyróżnieni przez Senat AM w Warszawie medalami tej uczelni.

???

Rektor przekazał do tworzonego na Wydziale Farmacji muzeum: oryginał hymnu Akademii Medycznej, togę rektorską, która służyła jego dwunastu poprzednikom oraz oryginały dokumentów związanych z wmurowaniem urny z ziemią ze Wzgórz Wuleckich. Do biblioteki uczelni rektor przekazał rysunki wykonane przez Pana Tomasza Rodzińskiego, które służyły w pracach nad popiersiem Jana Mikulicza-Radeckiego oraz płaskorzeźby Jana Pawła II.