Miesięcznik informacyjny AM we Wrocławiu, rok IX, nr 1 (71), październik 2002

Inauguracja Roku Akademickiego 2002/2003
Życzenia i gratulacje z okazji inauguracji roku akademickiego 2002/2003
Konkurs Prezydenta Wrocławia na studenckie prace magisterskie z zakresu integracji europejskiej
Albert Schweitzer Prize - Warsaw 2003
Program Leonardo da Vinci
Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2003/2004
Stypendium Fundacji Crescendum Est-Polonia
Uchwały Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych w sprawie kontraktów szpitali klinicznych z płatnikiem świadczeń zdrowotnych i w sprawie Państwowego Egzaminu Lekarskiego
Rektor powołał rzeczników dyscyplinarnych dla studentów, rzecznika prasowego i kierownika studiów doktoranckich
Kalendarium
Nowo wybrani członkowie Senatu AM
Prof. dr hab. Jerzy Gerber z II Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu został stałym recenzentem "American Journal of Obstetrics and Gynecology"
SMS'y ze strony Akademii Medycznej
Fakultety oferowane przez Akademię Muzyczną studentom innych uczelni Wrocławia
Kolegium Redakcyjne "Gazety Uczelnianej"Inauguracja Roku Akademickiego 2002/2003


PRZEMÓWIENIE INAUGURACYJNE JM REKTORA
DR HAB. DR H.C. LESZKA PARADOWSKIEGO,
PROFESORA AKADEMII MEDYCZNEJ

Wysoki Senacie, Wysokie Rady Wydziałów,
Szanowni Goście, Droga Młodzieży!


Władze AkademiiPo raz 53 w historii Akademii Medycznej we Wrocławiu inaugurujemy uroczyście nowy rok akademicki dając w ten sposób wyraz poszanowania tradycji i ciągłości życia akademickiego oraz jedności nauki.
Dzięki życzliwości JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego zwyczajowo już tę najważniejszą uczelnianą uroczystość organizujemy w Auli Leopoldyńskiej. Fakt ten postrzegam jako dowód historycznej więzi naszej uczelni z Uniwersytetem, z którego Akademia Medyczna wywodzi swój rodowód.
Sądzę, że w tym szczególnym roku, roku wielkiego jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, należy podkreślić nasze korzenie, przypominać, że nauki medyczne są obecne na uniwersytecie od 1811 roku i decydowały znacząco przez półtora wieku o pozycji Uniwersytetu Wrocławskiego w Europie i w świecie. Wraz z Uniwersytetem jubileusz 300-lecia obchodzi również teologia wrocławska, oderwana po wojnie wraz z medycyną od swoich uniwersyteckich korzeni.
Na ręce obecnych dzisiaj rektorów tych uczelni, Jego Magnificencji Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego, ks. Infułata, prof. dr hab. Ignacego Deca oraz Prorektora Uniwersytetu Pana Profesora Jana Kołaczkiewicza składam serdeczne życzenia dalszego rozwoju tych dwóch wielce zasłużonych dla Europy uczelni i proszę o przekazanie społeczności akademickiej obu uczelni naszych szczerych życzeń, osiągania doskonałych wyników w działalności naukowej i dydaktycznej.
Odnawiany gmach główny Uniwersytetu staje się jedną z wizytówek naszego miasta. Przywrócono pierwotny wygląd Auli Leopoldina boleśnie okaleczonej w 1997 roku. Cieszymy się, że także Akademia Medyczna wniosła swój skromny wkład w odtworzenie Auli w kształcie budzącym zachwyt wszystkich zwiedzających i podziw dla kunsztu dawnych mistrzów.
Dzisiejsza inauguracja nowego roku akademickiego wiąże się z rozpoczęciem trzyletniej kadencji nowych władz samorządowych uczelni. Przeprowadzone zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym wybory pozwoliły na wyłonienie wszystkich organów władzy w Akademii Medycznej, zarówno jednoosobowych, jak i kolegialnych. Z satysfakcją należy podkreślić fakt ogromnego zainteresowania społeczności akademickiej akcją wyborczą, czego przejawem była wysoka frekwencja wśród wszystkich grup tej społeczności. Jest to świadectwem autentycznego zaangażowania pracowników i studentów w życie uczelni. Pragnę dziś serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, a zwłaszcza elektorom, wybranym w demokratycznym głosowaniu reprezentantom akademickiej społeczności. Dziękuję także Uczelnianej Komisji Wyborczej i wydziałowym komisjom wyborczym, bez których ciężkiej pracy nie byłby możliwy sprawny przebieg wyborów.
Z woli Uczelnianego Kolegium Elektorów objąłem ponownie najwyższy urząd i godność w strukturze władz samorządowych autonomicznej uczelni. Jednogłośny wybór postrzegam jako wyraz poparcia dla prezentowanego przeze mnie programu, dotychczasowych dokonań, które miały miejsce w minionej kadencji i przyjętego stylu kierowania uczelnią. Podjąłem się misji kontynuowania kierowania naszą Alma Mater, gdyż głęboko wierzę, że w realizacji ambitnego, lecz zarazem niezwykle trudnego programu kreowania wizji uczelni w jej nowym kształcie znajdę - tak jak dotychczas - pomoc i oparcie w osobach moich najbliższych współpracowników - Prorektorów i Dziekanów, Senatu, a także i organizacji związkowych, samorządu studenckiego, administracji oraz wszystkich Państwa, którzy ściśle utożsamiają się z uczelnią, dbają o jej dobro i wiążą z nią swoją zawodową przyszłość.
Za nami trzyletnia, trudna kadencja, która zmieniła obraz uczelni w kraju, otworzyła ją szerzej na świat. W ciągu minionych trzech lat liczba nauczycieli akademickich zwiększyła się z 904 do 923 osób, co przy około 3,5 tysięcy studentów daje wskaźnik 3,8 studenta na jednego nauczyciela akademickiego. W grupie 835 pracowników naukowo-dydaktycznych, uczelnia zatrudnia aktualnie 172 samodzielnych pracowników nauki, w tym 86 z tytułem profesora. Na 20 studentów przypada zatem jeden samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny, co jest rękojmią odpowiedniego poziomu dydaktyki. Takich wskaźników nie ma żadna uczelnia wrocławska, a jedynie nieliczne w Polsce pod tym względem nas wyprzedzają. Obniżył się znacznie wiek profesorów zatrudnionych na stanowiskach profesorów zwyczajnych oraz wyraźnie o blisko rok średni wiek asystentów. W ostatnich trzech latach tytuł profesora uzyskało 18 pracowników, zakończono 36 przewodów habilitacyjnych, a 399 osobom nadano stopień naukowy doktora.
W 1999 roku uczelnia realizowała 40 granty KBN, w tym roku jest realizowanych 58 grantów, liczba ta niewątpliwie się zwiększy, gdyż na ostateczne decyzje Komitetu Badań Naukowych oczekuje jeszcze kilkanaście projektów.
Uczelnia włączyła się szerzej we współpracę naukową, realizując projekty badawcze z ośrodkami zagranicznymi w ramach 5 Programu Unii Europejskiej oraz realizując 51 w latach 1998-2002 międzynarodowych umów naukowych.
Liczba publikacji naszych pracowników utrzymywała się w ostatnich trzech latach na poziomie od 2224 do 2428, co jest liczbą nas niesatysfakcjonującą. Wyraźnie wzrósł poziom publikacji, o czym świadczy liczba cytowań, która w 1999 roku wyniosła 470, a w 2001 roku wzrosła prawie dwukrotnie do 892.
Do dyspozycji pracowników i studentów uczelni jest księgozbiór liczący 245 007 woluminów oraz 483 tytułów czasopism, w tym 189 zagranicznych. Blisko dziesięciokrotnie wzrosła liczba czasopism dostępnych w wersji elektronicznej, których w roku 1999 było 47, a w roku 2001 już 409 tytułów.
W minionych trzech latach pracownicy uzyskali 10 patentów wynalazczych oraz 6 praw ochronnych na wzory użytkowe.
Uczelnia wykazuje dużą aktywność w organizowaniu zjazdów naukowych o zróżnicowanej randze, zasięgu i liczbie uczestników. Tylko w tym roku kalendarzowym odbędzie się łącznie 46 konferencji naukowych, w tym odbyły się już: Światowy Kongres Ginekologii Endokrynologicznej czy tak prestiżowe sympozja, jak międzynarodowe sympozjum organizowane przez Instytut Maxa Plancka i Katedrę i Klinikę Psychiatrii. Są to tylko przykłady z jednego miesiąca, z września bieżącego roku, w którym odbyło się jeszcze kilka innych ważnych spotkań naukowych. Do tej liczby należy doliczyć organizowane z inicjatywy władz uczelni ogólnopolskie branżowe spotkania organizowane przez członków kolegium rektorskiego oraz dziekanów.
W ostatnich trzech latach uczelnia zaznaczyła wyraźniej swoją obecność w popularyzowaniu nauki w ramach jej Wrocławskiego Festiwalu. Te popularno-naukowe spotkania ze społeczeństwem Dolnego Śląska, gromadziły rzesze słuchaczy, w szczególności młodzieży.
W 1999 roku studiowało na uczelni 3024 studentów, w roku ubiegłym liczba ta wzrosła do 3542 studentów. Pojawiły się nowe kierunki i specjalizacje, takie jak fizjoterapia, ratownik medyczny. Po raz pierwszy uczelnia otworzyła dwa punkty zamiejscowe w Zielonej Górze i w Świdnicy, gdzie rozpoczęły się studia na poziomie licencjackim w zakresie pielęgniarstwa. W najbliższym półroczu należy uporządkować sprawy własności bazy dydaktycznej. Wierzę, że dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Marszałka Leszka Ryka, ten kolejny wspólny problem zostanie rozwiązany. Po raz drugi grupa studentów rozpocznie dwuletnie, podyplomowe studia magisterskie w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia realizowane wspólnie z XIII Uniwersytetem Paryskim. Oferta dydaktyczna uczelni na studiach podyplomowych jest znacznie szersza.
Największą popularnością cieszą się studia w zakresie "orzecznictwa" oraz "menedżer w służbie zdrowia". Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy wielu uczelni wrocławskich, przedstawiciele administracji oraz praktycy. Najwyżej jednak uczestnicy tych studiów oceniają wykłady parlamentarzystów. Myślę, że kontakt naszych posłów i senatorów z uczestnikami tych studiów dostarcza również dodatkowej wiedzy i doświadczeń.
Uczelnia w pełni pokrywa potrzeby mieszkaniowe swoich studentów, a liczba miejsc w domach studenckich jest wyższa niż liczba chętnych. Dzieje się tak między innymi dlatego, że odsetek studentów spoza Wrocławia, studiujących w naszej uczelni spada.
Cieszy nas intensywny rozwój studenckiego ruchu naukowego. Aktualnie na uczelni działają 67 studenckie koła naukowe. Wysoko cenimy udział naszej młodzieży akademickiej w życiu uczelni. Studenci nasi są współautorami nowego regulaminu studiów, wnieśli swój istotny wkład w unowocześnienie regulaminu pomocy materialnej, biorą aktywny udział w pracach Senatu oraz innych ciał kolegialnych uczelni. Liczne i znaczące są osiągnięcia naszej młodzieży w sporcie.
Pomimo malejących w ostatnich trzech latach nakładach na naukę, uczelnia odnotowała kilka ważnych sukcesów. Do nich należy niewątpliwie oddanie w grudniu ubiegłego roku oddziału reanimacji dziecięcej, inwestycji której realizacja rozpoczęła się w 1993 roku. Dzięki pomocy Fundacji Polsko-Niemieckiej odnotowaliśmy kolejne zaawansowanie remontu Muzeum Farmacji. Dzięki środkom z Komitetu Badań Naukowych przywrócony został "do życia" budynek przy Wybrzeżu Pasteura 10, w którym znajdzie siedzibę Klinika Psychiatrii. Największym jednak wyzwaniem pozostaje stale budowa nowego centrum klinicznego na Krzykach. Ze 170 mln złotych zainwestowanych w budowę, w ubiegłej kadencji zainwestowano blisko 70 mln. Bez odważnych, niekonwencjonalnych rozwiązań temat budowy nowego centrum będzie powracał w przemówieniach inauguracyjnych przez najbliższe minimum 10 lat.
Trzyletnia kadencja i kolejny rok akademicki przeszły do historii. Dziękuję tym wszystkim, którzy zakończyli swą działalność w organach samorządowych pełniąc w ostatniej kadencji zaszczytną służbę w interesie naszej społeczności. Dziękuję serdecznie Panom Prorektorom, Szanownym Państwu Dziekanom, członkom Senatu, członkom statutowych senackich i rektorskich komisji, członkom licznych zespołów roboczych, z którymi konsultowaliśmy najważniejsze decyzje. Dzięki Państwa najczęściej bezinteresownej, pomocy i współpracy razem zmienialiśmy obraz naszej uczelni, otworzyliśmy ją szerzej na świat i Europę, pojawiły się nowe kierunki studiów.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mając pełną świadomość czekającego ich trudu podjęli się bez wahania pełnienia po raz drugi odpowiedzialnych funkcji w uczelni.
Podejmując decyzję o ponownym kandydowaniu na urząd Rektora oświadczyłem jednocześnie, że jeśli społeczność akademicka powierzy mi dalsze kierowanie uczelnią, to chciałbym nadal współpracować z dotychczasowymi Prorektorami i Dziekanami, z którymi wspólnie zainicjowałem i realizowałem program restrukturyzacji Akademii oraz szpitali klinicznych.
W przypadku Pani Profesor Ludmiły Borodulin-Nadziei, która drugą kadencję piastowała urząd Dziekana Wydziału Lekarskiego dalsza współpraca z uwagi na ustawowe zapisy nie była możliwa. Dziękuję Pani Dziekan za trzyletnią współpracę. Na stanowisko Dziekana Wydziału Lekarskiego w kadencji 2002-2005 został wybrany Pan Profesor Adam Szeląg, któremu życzę wielu sukcesów. Wierzę, że będzie z powodzeniem kierował pracą wydziału.
Pozostali dziekani, a także prorektorzy zostali przez elektorów wybrani na dotychczasowe stanowiska.
W tym miejscu chciałbym podziękować swojej żonie, Barbarze, z której wsparcia wielokrotnie korzystałem, a dziś razem dzielimy inną naszą wspólną radość.
Warto podkreślić, że w ponad 50-letniej historii wrocławskiej Akademii Medycznej po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której praktycznie wszystkie najważniejsze uczelniane urzędy zostały obsadzone przez te same osoby, które sprawowały je w poprzedniej kadencji. Taki wynik wyborów odbieram jako dowód ogromnego zaufania akademickiej społeczności do nas - Rektorów i Dziekanów. Zapewniam, że uczynimy co w naszej mocy, aby nie zawieść Państwa zaufania.
Jednocześnie pragnę bardzo mocno zaznaczyć, że prawidłowe funkcjonowanie uczelni nie jest możliwe bez aktywnego i czynnego udziału całej społeczności akademickiej w jej życiu, bez utożsamiania się wszystkich grup pracowniczych z jej problemami, sukcesami i niepowodzeniami. O taką właśnie postawę, o dbałość o wizerunek uczelni i jej dobro gorąco apeluję.
Recesja gospodarcza, malejące wpływy budżetowe to czynniki tworzące daleki od optymizmu obraz finansów państwa, które zmuszone jest prowadzić politykę działań oszczędnościowych. Negatywne skutki tej polityki na co dzień boleśnie odczuwa całe społeczeństwo, dotkliwe są one również dla sfery budżetowej. Warunki, w których przyszło nam działać, są bardzo trudne, zmuszają do wielu wyrzeczeń, stanowią wręcz realne zagrożenie dla utrzymania przez uczelnię realizacji jej statutowych powinności w sferze naukowej, dydaktycznej i klinicznej.
W minionych latach z różnych trybun, także tych najwyższych sejmowych, padało wiele słów i deklaracji o potrzebie większego inwestowania w naukę, w szkolnictwo, w służbę zdrowia, o konieczności zahamowania postępującej deprecjacji tych ważnych dla przyszłości państwa i narodu gałęzi, o niebezpieczeństwach płynących ze stałej degradacji statusu nauczyciela akademickiego, zawodu lekarza i pielęgniarki. Publikowane wyniki gospodarcze jednoznacznie wskazują, że w najbliższych latach nie należy się raczej spodziewać radykalnej poprawy ekonomicznej pozwalającej na wzrost dotacji z budżetu państwa. W kryzys gospodarczy łatwiej się wpada niż z niego wychodzi.
Rozmiar: 12519 bajtów


Reforma służby zdrowia została przeprowadzona w sposób nieudolny i ze szkodą dla społeczeństwa. Utworzone kasy chorych nie spełniają swojej roli. Lecznictwo publiczne, w tym szpitale kliniczne, które stanowią w każdym kraju ważny element polityki zdrowotnej państwa zostały sparaliżowane ogromnymi długami, które de facto są długami monopolisty na rynku kontraktowania usług medycznych, stosującego kolonialne metody kupowania określonej ilości usług za określoną, ustaloną jednostronnie cenę, naruszającego stale umowy, szukającego pretekstów do niepłacenia za wykonane usługi. Po raz kolejny powtarzamy, że innowacje do Polski i polski wkład w rozwój nauk medycznych odbywa się poprzez szpitale kliniczne. Słowo "klinika" ma takie samo znaczenie we Wrocławiu, jak i we wszystkich miastach europejskich.
W ostatnich trzech latach liczba łóżek w szpitalach klinicznych zmniejszyła się o 300, liczba hospitalizacji wzrosła w tym czasie o około 20%, ilość środków finansowych, które otrzymują szpitale kliniczne paradoksalnie maleje. Szczególnie tragiczny finansowo był dla wrocławskich szpitali klinicznych rok 2000. Od 2001 roku długi szpitali przyrastają w wyniku kumulacji odsetek od zadłużeń, spadku nakładów na leczenie w szpitalach klinicznych, w wyniku tworzenia złego prawa oraz wzrostu cen na towary i usługi. Corocznie w naszych klinikach leczonych jest kilkudziesięciu mieszkańców naszego miasta, którzy nie są ubezpieczeni, nie mają stałego miejsca zamieszkania, często nawet dowodów tożsamości. Trafiają oni do naszych szpitali najczęściej w bardzo ciężkim stanie i wymagają długich i kosztownych kuracji. Ci ludzie nie wezmą udziału w najbliższych wyborach, co nie oznacza, że cywilizowane społeczeństwo 1000-letniego miasta, ubiegającego się o Wystawę Światową ma prawo ich nie zauważać.
Sądzę, że będę wyrazicielem opinii całej społeczności akademickiej życząc sobie i nam wszystkim, aby nowo wybrani radni Wrocławia i Województwa Dolnośląskiego umieli dostrzec korzyści płynące z faktu posiadania na tym terenie prężnie działającego ośrodka akademickiego, uczelni mającej piękne tradycje i dokonania, dysponującej doświadczoną wysokokwalifikowaną kadrą, uczelni podnoszącej prestiż regionu. Nową inicjatywą podjętą przez uczelnię jest system internetowych konsultacji, za pomocą którego każdy lekarz pracujący na terenie Dolnego Śląska, będzie mógł tą nowoczesną drogą zapytać o wskazówki pracowników naszych klinik. Program ten, stworzony przez pracowników naszej uczelni, nazwany Consilium rozpoczął dzisiaj swoje elektroniczne życie i niech dobrze służy mieszkańcom Dolnego Śląska.
Wrocławska Akademia Medyczna pragnie służyć jak najlepiej regionowi i jego mieszkańcom, czego wielokrotnie dała dowód, ale działając w tak trudnych warunkach ma - jak sądzę - prawo oczekiwać od decydentów, od władz samorządowych i administracyjnych wsparcia i pomocy oraz zrozumienia i życzliwości dla podejmowanych inicjatyw, które są realizowane przede wszystkim z myślą o samych mieszkańcach.
Ta prośba jest skierowana także do dziennikarzy, przedstawicieli mass mediów, prasy, radia i telewizji z którymi pragniemy współpracować mówiąc otwarcie nie tylko o sukcesach, ale i o problemach, niepowodzeniach i niezrealizowanych planach.
Jestem głęboko przekonany, że pomimo finansowych ograniczeń uczelnia, której władze będą mogły liczyć na dobrą współpracę z samorządem i administracją terenową, będzie się pomyślnie rozwijać, podnosząc systematycznie poziom prowadzonej dydaktyki i działalności naukowej oraz klinicznej.

Szanowni Państwo!
Stały rozwój kadry jest jednym z priorytetów w polityce władz uczelni. Podejmujemy działania mające na celu zachęcanie pracowników do szybszego rozwoju naukowego. Uczelnia szerzej otworzyła swe podwoje dla absolwentów studiów doktoranckich. Wychodzimy z założenia, że ci młodzi, zdolni ludzie winni stanowić w przyszłości rdzeń kadr, najcenniejszy skarb uczelni. Rozwiązaliśmy, sądzę że bezboleśnie, trudny problem adiunktów. Osoby, które pomimo upływu 18-letniego okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta nie uzyskały stopnia naukowego doktora habilitowanego zostały przemianowane na etaty dydaktyczne. Są to w wielu przypadkach ludzie dla uczelni bardzo przydatni, znakomici nauczyciele i lekarze. Zadaniem szkoły wyższej, zadaniem każdego ośrodka akademickiego jest nie tylko kształcenie, ale i tworzenie nauki.
Utrzymując status quo w kwestii adiunktów, hamując tempo badań naukowych, pozbawiając się dobrowolnie możliwości dopływu świeżych kadr skazalibyśmy naszą uczelnię na stagnację. Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że same działania instytucjonalne na szczeblu władz rektorskich i dziekańskich nie są w stanie rozwiązać wszystkich problemów dotyczących rozwoju kadr. Odpowiedzialność spoczywa przede wszystkim na kierownikach jednostek, katedr, klinik i zakładów. Istotnym elementem oceny danego kierownika, także w przypadkach starania się o awans w zawodowej karierze winno być ustalenie czy osoba ta wykształciła lub jest w stanie wykształcić swego następcę, a w przypadku kierowników jednostek klinicznych planuję, że dodatkowym elementem oceny będą wyniki finansowe kierowanej przez niego jednostki. Kierownik jednostki nie może być jedynie zamkniętym w swoim wewnętrznym świecie pracownikiem nauki, dziś powinien on także posiadać cechy charakterystyczne dla prężnego i przedsiębiorczego managera. Takie są wymogi współczesnego świata, nie łudźmy się, że ominą one naszą uczelnię. Podobnie nie unikniemy coraz powszechniej stosowanych, wszechogarniających rankingów, które stanowią o kategoryzacji i prestiżu uczelni oraz o poziomie finansowania przez Komitet Badań Naukowych. Dlatego tak ważny jest udział członków naszej społeczności akademickiej w ciałach opiniotwórczych i zespołach decyzyjnych.

Szanowni Państwo!
Co roku z uczelni odchodzi na zasłużony odpoczynek grono znakomitych, doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy osiągnęli wiek emerytalny.
W rozpoczynającym się roku akademickim na emeryturę przechodzą:

prof. dr hab. Halina Hańczyc - były kierownik Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
prof. dr hab. Zbigniew Rajchel - były kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej,
prof. dr hab. Janina Ruczkowska-Struzik z Katedry i Zakładu Mikrobiologii,
prof. dr hab. Janusz Woytoń - były kierownik Katedry i Kliniki Rozrodczości i Położnictwa,
dr Jadwiga Barczyńska - adiunkt Katedry i Zakładu Farmakologii,
dr Andrzej Jaśkiewicz - adiunkt Katedry i Zakładu Radiologii,
dr Zofia Parkitna-Cegła - adiunkt Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej,
dr Teresa Skarżyńska-Hetmaniuk - starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej.

Każdemu pragnę gorąco podziękować za trud i wysiłek, za lata ofiarnej pracy oraz stałą troskę o dobro uczelni.
Życzę wszystkim dobrego zdrowia, pogody ducha, szczęścia i radości w dalszym życiu.
Niestety nie uniknęliśmy bolesnych strat. W minionym roku akademickim odeszli do wieczności:

prof. dr hab. Zygmunt Albert - pierwszy Rektor Akademii Medycznej, piastujący urząd w latach 1950-1954
prof. dr hab. Janina Bogusławska-Jaworska
prof. dr hab. Felicja Rułko-Bryk
prof. dr hab. Feliks Wąsik
dr Halina Matczak
dr Jolanta Pisarek
mgr Maria Polańska.

Proszę o powstanie i uczczenie ich pamięci chwilą skupienia.

Szanowni Państwo!
Uczelnia coraz bardziej otwiera się na świat. Systematycznie rozszerzamy i zacieśniamy kontakty zagraniczne z liczącymi się i uznanymi ośrodkami naukowymi.
Korzyści płynące ze stwarzanej w ten sposób możliwości bezpośredniej wymiany doświadczeń zawodowych i myśli naukowej, jak również dostępu do najnowszej aparatury i literatury fachowej są bezsporne.
Bardzo pożądane z punktu widzenia interesów Akademii Medycznej są także stypendia oraz staże naukowe, zarówno te krajowe, jak i zagraniczne. Są one istotnym czynnikiem decydującym o tempie rozwoju naukowego.
W ramach programów unijnych takich jak: IV i V Program Ramowy, Leonardo da Vinci, Socrates/Era-smus, Cost - Europe uczelnia realizuje 10 grantów.
Liczba wyjazdów zagranicznych w ostatnich czterech latach utrzymywała się praktycznie na stałym poziomie osiągając około 650 rocznie.
Wzrasta liczba wyjazdów stypendialnych. W roku 1999 było ich 37, w roku 2000 - 39, w roku 2001 - 46, natomiast w okresie pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku już 48.
Nastąpił także wzrost liczby gości zagranicznych odwiedzających naszą uczelnię. W roku 2000 przybyło ich 21, w roku 2001 - 23, natomiast w okresie od stycznia do sierpnia tego roku uczelnię odwiedziło aż 43 gości z zagranicznych ośrodków naukowych. Te liczby nie obejmują oczywiście uczestników konferencji naukowych.
Dzięki środkom pochodzącym z Fundacji imienia doktora Emila Niedźwirskiego od roku 1996 nasi młodzi naukowcy mogą wyjeżdżać na stypendia zagraniczne, pogłębiać swoją wiedzę i podnosić zawodowe kwalifikacje w uczelniach państw europejskich.
Na prowadzenie badań naukowych uczelnia otrzymała w roku bieżącym środki finansowe w kwocie 8 mln 832 tys. zł, z tego na badania własne - 2 mln 766 tys. zł, na działalność statutową - 3 mln 418 tys. zł, na granty KBN - 2 mln 573 tys. zł i na działalność wspomagającą badania - 75 tys. zł.
Z zadowoleniem należy odnotować rosnącą liczbę realizowanych w uczelni na zlecenie przemysłu badań klinicznych. Czynnikiem sprzyjającym okazało się obniżenie kosztów ogólnych uczelni z 35 do 10 procent. Jednostka realizująca umowy na zlecenie podmiotów gospodarczych otrzymuje z tego tytułu dodatkowe punkty, które są ujęte w "Ocenie dorobku naukowego jednostek za dany rok". Ocena ta jest podstawą do sporządzania rankingu działalności naukowej jednostek uczelni, co z kolei ma ścisły związek z wysokością przyznanych środków finansowych na działalność statutową dla danej jednostki w roku kalendarzowym. Staranność i rzetelność w przygotowaniu materiałów do ocen parametrycznych powinna stać się stałą cechą naszej społeczności. Myślę, że cechę tę skutecznie zaszczepiliśmy naszej społeczności w minionej kadencji.
Zwiększono współpracę z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Efektem tej współpracy są wspólnie opracowywane projekty badawcze.
Cieszy wzrost prestiżu naszego uczelnianego periodyku, Advances in Medical and Experimental Medicine, który systematycznie podnosi swoją punktację w rankingu czasopism. W ubiegłym roku akademickim podjęliśmy decyzję o wspólnym z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym wydawaniu "Stomatologii Wrocławskiej", która ukazuje się w nowej szacie graficznej pod nowym tytułem. Pozostające poza oceną Komitetu Badań Naukowych, to wielce zasłużone czasopismo naukowe, szybko uzyskało przyzwoitą punktację. Obu naszym czasopismom życzymy dalszego rozwoju.
Uczelnia wiąże duże nadzieje ze słuchaczami studiów doktoranckich, którzy w założeniu powinni stanowić trzon przyszłej, młodej kadry naukowo-dydaktycznej. Wypada tu odnotować znaczący wzrost liczby słuchaczy studiów doktoranckich. I tak w roku 1999 było ich 42, w roku 2000 - 50, natomiast w roku 2001 aż 120.

Szanowni Państwo!
Ogromnie ważnym zadaniem stojącym przed uczelnią jest dydaktyka i wychowanie. Proces dydaktyczny związany z kształceniem studentów i przygotowaniem ich do wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa, magistrów farmacji, analityki medycznej i pielęgniarstwa stawia przed uczelnią bardzo wysokie wymagania, związane z doskonaleniem programów nauczania, które muszą być porównywalne z programami krajów Unii Europejskiej.
W minionym roku akademickim we wrocławskiej Akademii Medycznej kształciło się 3542 studentów (w tym 89 cudzoziemców) na 5 podstawowych kierunkach studiów, tj. lekarskim, stomatologii, farmacji, analityce medycznej i pielęgniarstwie. Na Wydziale Zdrowia Publicznego są prowadzone studia licencjackie z zakresu fizjoterapii i ratownika medycznego oraz studia uzupełniające z zakresu zdrowia publicznego.
W ramach programu Socrates/Erasmus jest dokonywana wymiana studentów z uczelniami partnerskimi, z którymi nasza Akademia Medyczna podpisała umowy o wzajemnej współpracy.
Nasi studenci mają możliwość poznania uczelni francuskich (uniwersytety w Grenoble, Lille, Rouen), niemieckich (Bochum, Berlin, Tűbingen, Greifswald), włoskich (Perugia, Padwa, Bolonia), hiszpańskich (Santiago de Compostela), holenderskich (Amsterdam, Nijmegen), szwedzkich (Sztokholm).
Władze uczelni kładą duży nacisk na zapewnienie studentom odpowiednich warunków socjalno-bytowych i kulturalnych, możliwość pracy w organizacjach młodzieżowych, sekcjach sportowych i kołach naukowych.
Z pomocy materialnej w roku akademickim 2001/2002 skorzystało około 1300 studentów, w tym aż 800 otrzymało stypendia za wyniki w nauce. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane studentowi, którego średnia ocen wynosi minimum 4,0 - fakt, iż stypendium takie uzyskał niemal co czwarty student dobrze świadczy o poziomie i jakości kształcenia.
Maksymalne stypendium za wyniki w nauce przy średniej ocen 5,51 - 6,0 wynosi 650 zł i należy do jednego z najwyższych na tle innych wrocławskich uczelni. Łączna suma stypendium socjalnego i za wyniki w nauce wynosi 900 zł. Wśród studentów jest również młodzież pochodzenia polskiego, która przyjechała studiować z terenów byłego Związku Radzieckiego. Jest to młodzież uboga, o skromnych wymaganiach, której uczelnia sama nie jest w stanie pomóc. Chętnie przyjmiemy od sponsorów pomoc materialną adresowaną do tej młodzieży, która pozwoli im wspominać pobyt we Wrocławiu jako okres nie tylko ciężkiej nauki, ale również jako okres wolny od troski o materialne przetrwanie.
Studenci i pracownicy uczelni biorą aktywny udział w realizacji zadań dydaktycznych w ramach programu Tempus, w konferencjach naukowych organizowanych przez inne uczelnie medyczne w kraju i za granicą.

Szanowni Zebrani!
Uczelnie medyczne obok typowej dla innych szkół wyższych działalności w sferze naukowej i dydaktycznej cechuje ponadto działalność kliniczna, usługowa prowadzona w akademickich klinikach.
Jest to działalność, bez której uczelnie medyczne straciłyby rację bytu. Kliniki są dla nas warsztatem służącym do prowadzenia pracy naukowej i dydaktycznej, do kształcenia przyszłych adeptów sztuki medycznej.
Jest to jednocześnie wysoce specjalistyczna działalność usługowa wykonywana przez nauczycieli akademickich - lekarzy na rzecz społeczeństwa.
Skalę tej działalności obrazują - choć nie w pełni - liczby, które pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć.
Akademia Medyczna we Wrocławiu prowadzi działalność leczniczą w czterech samodzielnych publicznych szpitalach klinicznych i w 11 klinikach na tzw. obcej bazie. Uczelnia posiada 1941 łóżek, w tym 419 łóżek w klinikach na bazie obcej, stanowi więc potężną bazę leczniczą dla miasta, województwa i regionu. W szpitalach klinicznych hospitalizowano około 60 tys. chorych.
Te liczby jedynie w niewielkim stopniu oddają cały wysiłek i znaczący wkład uczelni w procesie profilaktyki i leczenia społeczeństwa całego dolnośląskiego makroregionu.
Utrzymano działalność wszystkich klinik oraz wstrzymano redukcję zatrudnienia personelu białego, co w obecnych realiach należy uznać za sukces.
Niestety rok obecny jest już kolejny, w którym doszło do zmniejszenia finansowania szpitali klinicznych. Krytycznie trudna sytuacja uległa dalszemu zaostrzeniu. Możliwość świadczenia wysokospecjalistycznych usług, które z założenia mają być domeną akademickich klinik staje się coraz bardziej ograniczona.
Rozwój działalności usługowej na poziomie odpowiadającym wymaganiom współczesnej medycyny przy obecnym poziomie finansowania nie jest możliwy. Aby utrzymać zakres świadczonych usług na niezbędnym poziomie, szpitale kliniczne ulegają nieuchronnemu zadłużeniu.
Postępujący ujemny wynik finansowy szpitali klinicznych jest oceniany obecnie na ponad 100 mln zł i przekracza wartość majątku tych szpitali.
Doszło do paradoksalnej sytuacji, w której cieszące się dobrą renomą i zaufaniem pacjentów, przeprowadzające dużą liczbę skomplikowanych operacji i zabiegów kliniki są tymi jednostkami, które najbardziej przysparzają szpitalowi długów, pogarszają jego sytuację finansową.
Leczenie chorych staje się nieopłacalne. Pod względem ekonomicznym najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby więc zamknięcie klinik i nieprzyjmowanie pacjentów, tj. rezygnacja z prowadzenia statutowej działalności. Czy tak ma wyglądać reforma służby zdrowia, czy o to chodziło jej twórcom?
Dotkliwe ograniczenia finansowe dotyczą także prac konserwacyjno-remontowych oraz wyposażenia w podstawowy sprzęt szpitalny.
Warto wspomnieć, że Minister Zdrowia przekazując w roku 2001 rektorom uczelni medycznych uprawnienia organu założycielskiego w odniesieniu do szpitali klinicznych nie wyposażył rektorów w środki finansowe na remonty i inwestycje.
Pogarszający się stan techniczny naszych wiekowych obiektów, stale rosnące koszty przeprowadzanych w nich prac remontowych przy jednoczesnym drastycznym spadku środków przyznanych na ten cel, trudności z przystosowaniem budynków do wymogów współczesnej dydaktyki i lecznictwa, a także konieczność wyprowadzenia w niedalekiej przyszłości jednostek uczelni z tzw. "bazy obcej" w związku z niemożnością zmiany statusu prawnego tych klinik to czynniki, które zdeterminowały nasze starania o pozyskanie środków na kontynuowanie budowy Nowej Akademii Medycznej.
Zdajemy sobie doskonale sprawę jak ogromne znaczenie ma ta inwestycja nie tylko dla potrzeb uczelni, ale i dla społeczeństwa naszego makroregionu.
Sądzę, że w XXI wieku społeczeństwo ma prawo oczekiwać od ośrodka akademickiego zapewnienia usług medycznych, nie tylko na najwyższym poziomie, ale i świadczonych w warunkach będących standardem w europejskich państwach Unii, do których nasz kraj dołączy w ciągu najbliższych dwóch lat.
Chcemy i dzięki Nowej Akademii Medycznej możemy taki standard naszemu społeczeństwu zapewnić. Niestety, nie jest to możliwe przy obecnym stopniu finansowania tej inwestycji. Do zakończenia prac i wyposażenia 640-łóżkowego szpitala potrzeba jeszcze około 500 mln zł.
W latach 1999-2001 dotacja budżetowa na realizację zadania inwestycyjnego Centrum Kliniczne Akademii Medycznej wyniosła 68 mln 900 tys. zł. Przyznana na rok bieżący dotacja opiewa na kwotę 24 mln 800 tys. zł.
Jesteśmy świadomi faktu, że obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna stawia przed władzami uczelni szereg trudnych zadań, wymusza konieczność poszukiwania nowych źródeł i sposobów finansowania uczelni. Realizacja programu oszczędnościowego jest oczywiście sprawą niezmiernie istotną, ale nie może stanowić jedynego sposobu na rozwiązanie wszystkich problemów finansowych. Działania oszczędnościowe można prowadzić jedynie do pewnego poziomu, poniżej którego istnieje realne zagrożenie ciągłości procesu naukowego, dydaktycznego i pracy usługowej uczelni.
Pomimo wysiłków organizacyjnych władz uczelni i zaangażowania nauczycieli akademickich drastycznie niskie środki przyznawane na dydaktykę, przy stale rosnących kosztach materiałów stanowią już zagrożenie dla poziomu zajęć - szczególnie praktycznych. Przykładem tego są jednostki Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego.
Otrzymywane z Ministerstwa Zdrowia środki finansowe nie pokrywają wzrostu kosztów spowodowanych inflacją i przeprowadzoną, ustawowo wymaganą podwyżką wynagrodzeń pracowniczych oraz tworzeniem nowych kierunków studiów. Dotacja przydzielona na płace pokrywa jedynie 95 procent zapotrzebowania.
Pomimo wielu obiektywnych trudności administracja potrafiła zapewnić ciągłość pracy uczelni, a zwłaszcza utrzymać tak istotną stabilność finansową. Nie było u nas nigdy żadnych problemów z terminowością wypłaty wynagrodzeń, co staje się bolączką coraz większej liczby instytucji. To duże osiągnięcie, za które w dniu dzisiejszym kierownictwu i wszystkim pracownikom administracji składam serdeczne podziękowania.

Droga Młodzieży!
Dzisiejszy dzień jest przede wszystkim Waszym wielkim świętem. Po trudach zdanych egzaminów wstępnych otrzymujecie indeksy, jesteście już prawdziwymi studentami. Życzę Wam, aby w tych indeksach znalazły się jak najlepsze oceny, abyście odczuwali radość studiowania, znaleźli w murach uczelni serdecznych przyjaciół, a być może i partnerów na dalsze wspólne życie. Chcę wierzyć, że podejmując decyzję o studiach w Akademii Medycznej realizujecie własne pragnienia płynące z potrzeby serca, a nie ambicje Waszych rodziców i bliskich, że są to Wasze, głęboko przemyślane decyzje.
We współczesnym świecie tak bardzo nastawionym na komercję, w którym głównym kryterium wartości i oceny staje się pieniądz, istnieją zawody wymagające od osób je wykonujących szczególnej etyki, wysokiej moralności i głębokiego humanizmu. Jednym z takich zawodów jest zawód lekarza. Przesłanie płynące z przysięgi Hipokratesa jest nadal aktualne, gdyż pomimo upływu wieków relacje na styku pacjent - lekarz są niezmienne.
Aby proces leczenia odniósł pożądany skutek, pacjent musi bezgranicznie zaufać lekarzowi, jego wiedzy i umiejętnościom, a lekarz winien traktować pacjenta nie jako ciekawy, medyczny przypadek, lecz widzieć w nim człowieka, człowieka chorego, któremu należy pomóc i ulżyć w cierpieniu. "Jeśli do łoża chorego nie podejdziecie z miłością, próżna będzie wasza wiedza i daremne wasze zabiegi".
Taką dewizę już w starożytności głosili swoim uczniom najwięksi ówcześni medycy. W tych słowach zawarta jest wielka mądrość, mądrość nieprzemijająca.
Dziś po raz pierwszy w historii naszej uczelni wręczony zostanie najlepszemu tegorocznemu absolwentowi Medal im. Ludwika Hirszfelda. Przypomnijmy sylwetkę tego wybitnego naukowca najmłodszym członkom naszej społeczności akademickiej. Profesor Ludwik Hirszfeld urodził się w 1884 roku. Z jego bogatego dorobku naukowego przypomnijmy, że pracując wspólnie z Emilem von Dungernem odkrył w latach 1910-1911 mendlowski typ dziedziczenia grup krwi. Są oni wspólnie autorami nazw grup krwi A, B i O. To nazewnictwo zostało oficjalnie przyjęte w 1928 roku i jest dotąd stosowane. Profesor Ludwik Hirszfeld ma ogromne zasługi w rozwoju mikrobiologii i immunologii, a napisany przez niego w czasie wojny i wydany w 1948 roku podręcznik był jednym z pierwszych na świecie podręczników immunologii. Profesor Ludwik Hirszfeld był pierwszym Dziekanem Wydziału Lekarskiego w powojennym Wrocławiu, w którym zmarł w 1954 roku. Jego imię nosi Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, którego był twórcą.
Patron medalu może służyć jako wzór naukowca i humanisty.

Szanowni Państwo!
Rozpoczynający się dzisiaj nowy rok akademicki będzie bardzo trudny. Uczelnia, która sama od trzech lat przechodzi spokojną planową restrukturyzację musi dokonać głębokich zmian organizacyjnych w szpitalach klinicznych, uporządkować w wielu obszarach problemy stomatologii, która zyskała nową bazę wymagającą remontu. Musimy wreszcie dokonać, mam nadzieję ostatnich już korekt w programie zagospodarowania nowej bazy klinicznej na Krzykach, opracować w najbliższym roku projekt remontu ośrodka alzheimerowskiego w Ścinawie oraz przybliżyć się znacząco do utworzenia środowiskowego ośrodka badań genetycznych, zdobyć większe środki na remonty istniejącej bazy dydaktycznej i klinicznej. Obok tych dużych wyzwań, jest szereg mniejszych, ale przecież też ważnych, chociażby niezrealizowanie w poprzedniej kadencji kształcenia w języku angielskim. Było to chyba jedyne niezrealizowane z planowanych zadań. Nawet świadomość, że w to miejsce zostało zrealizowanych szereg innych, nieplanowanych i niezapowiadanych zadań, nie zwalnia nas z obowiązku poszukiwania możliwości kształcenia w języku angielskim w naszej uczelni, pomimo kurczącego się rynku edukacyjnego i wzrostu na nim konkurencyjności.
Ten szczególny dzień rozpoczynający kolejny rok akademicki jest dobrą okazją do uhonorowania długoletnich pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, którzy w murach naszej Alma Mater przygotowują studentów do umiejętnego korzystania ze zdobytej wiedzy - zgodnie z najnowszymi osiągnięciami medycyny oraz w duchu przysięgi Hipokratesa. Wszystkim nauczycielom akademickim życzę, aby Państwa kreatywność w pracy naukowej oraz wytrwałość w formowaniu tak subtelnej materii, jaką stanowią studenci przyczyniała się do powiększania liczby wybitnych specjalistów różnych dziedzin medycyny.
Przekazując adeptom sztuki lekarskiej nie tylko wiedzę, ale także najwyższe normy etyczne przyczyniacie się Państwo do kształtowania ich zawodowej wrażliwości. Życzę, aby ta praca z akademicką młodzieżą zaspokajała Państwa zawodowe ambicje i aspiracje oraz była źródłem satysfakcji, dumy i radości.
Wszyscy razem kształtujemy wizerunek uczelni, decydujemy o jej renomie i prestiżu, pozycji na rankingowych listach.
Jestem przekonany, że tak jak dotychczas cała społeczność akademicka, zarówno pracownicy, jak i studenci będą - na miarę swych sił i możliwości - dbać o dobre imię i rozwój macierzystej Alma Mater, żyć jej dniem dzisiejszym i przyszłością.
Pozwólcie Państwo, że na zakończenie raz jeszcze złożę, wszystkim gorące podziękowania za dotychczasowy trud i wysiłek.
Z całego serca życzę Wam i Waszym rodzinom sukcesów w pracy zawodowej i nauce, wiele radości i satysfakcji, dobrego zdrowia oraz szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.

W czasie inauguracji odbyła się uroczystosć odnowienia po 50 latach dyplomów doktorskich. Dyplomy otrzymali: prof. Eugenia Ogielska, prof. Andrzej Brzecki, prof. Julian Kornobis, prof. Seweryn Łukasik, dr Barbara Owińska, prof. Jan Słowikowski, prof. Karol Sosnowski, prof. Zbigniew Ziemski.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe, medale i dyplomy.

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

1. dr Jan Cader
2. dr hab. Janusz Dawiskiba
3. dr hab. Marian Gabryś
4. prof. dr hab. Elżbieta Gajewska
5. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
6. prof. dr hab. Andrzej Kübler
7. dr hab. Marek Mędraś
8. dr hab. Leszek Paradowski prof. nadzw.
9. prof. dr hab. Anna Przondo-Mordarska
10. prof. dr hab. Jacek Szechiński
11. dr hab. Adam Szeląg
12. prof. dr hab. Jerzy Zalewski

KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. prof. dr hab. Janusz Woytoń

KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. prof. dr hab. Józef Jagielski
2. prof. dr hab. Janina Ruczkowska-Struzik

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. prof. dr hab. Rajmund Adamiec
2. prof. dr hab. Stanisław Jankowski
3. prof. dr hab. Witold Knast
4. mgr Tadeusz Poborski
5. prof. dr hab. Jerzy Rabczyński
6. dr hab. Zbigniew Rykowski
7. prof. dr hab. Piotr Szyber

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

1. dr hab. Andrzej Dorobisz
2. dr hab. Krystyna Pawlas
3 dr hab. Zbigniew Rybak
4. prof. dr hab. Maciej Zabel

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

1. dr Maria Barancewicz-Łosek
2. dr Barbara Basiewicz-Wolsztynowicz
3. Marianna Bednarczyk-Świderska
4. dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
5. inż. Wiesława Doskocz
6. dr Janusz Fastyn
7. dr hab. Wojciech Kustrzycki
8. dr Jadwiga Lembas-Bogaczyk
9. dr Grażyna Mokracka-Latajka
10. dr Stanisław Pawłowski
11. dr Krystyna Poręba
12. dr Maria Rybak
13.inż. Helena Zając-Kończak
14.dr hab. Mariusz Zimmer

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

1. Maria Nowicka
2. Krystyna Wota

ZŁOTA ODZNAKA UCZELNI

1. dr Maciej Czarnacki
2. dr Izabela Gosk-Bierska
3. Krystyna Goździk
4. dr Danuta Paluch
5. Janina Teresa Pękalska
6. Anna Sobkowiak
7. mgr Maria Zagrodnik

MEDAL im. LUDWIKA HIRSZFELDA

1. mgr Anna Welc

Specjalną zespołową nagrodę naukową za publikację powstałą w wyniku współpracy między Akademią Medyczną we Wrocławiu i Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, która została ogłoszona w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu otrzymują: pani doktor habilitowana Grażyna Gościniak (AM), pani profesor dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (IIiTD), pani doktor Dagmara Jakimowicz (IIiTD), pani magister inż. Anna Zawilak (IIiTD), pan profesor dr hab. Stanisław Cebrat (UW), pan doktor hab. Paweł Mackiewicz (UW), pani magister Anna Król-Hulewicz (doktorantka UW).
Specjalną nagrodę zespołową za publikację ogłoszoną w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu otrzymują: profesor dr hab. Józef Małojepszy, doktor hab. Marek Jutel, profesor nadzwyczajny AM, doktor Teresa Żak-Nejmark
Specjalną indywidualną nagrodę naukową dla Autora prac, którego publikacje uzyskały największą liczbę cytowań w latach 1999-2001 otrzymuje: pani profesor dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka.

POWRÓTZ okazji inauguracji roku akademickiego 2002/2003 napłynęły do JM Rektora życzenia i gratulacje.

 

Niestety ze względu na specyfikę stron internetowych nie jesteśmy w stanie umieścić zdjęć listów gratulacyjnych poniżej lista osób i instytucji, które nadesłały gratulacje:

Prezes Rady Ministrów Leszek Miller
Poseł na Sejm RP Jerzy Szmajdziński
Sekretarz Stanu Barbara Labuda
Przewodniczący Wydziału Nauk Medycznych PAN Janusz Komender
Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Andrzej Pelczar
Wojewoda Opolski Leszek Pogan
Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Jerzy Baranowski
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Konstanty Radziwił
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Piotr Węgleński
Marszałek Województwa Opolskiego Ryszard Galla
Prezydent Albert Schweitzer World Academy of Medicine Prof. Kazimierz Imieliński


POWRÓTKonkurs Prezydenta Wrocławia na studenckie prace magisterskie z zakresu integracji europejskiej


Regulamin konkursu
§ 1
1. Do konkursu można zgłaszać studenckie prace magisterskie obronione w 2002 roku na wrocławskich uczelniach publicznych i niepublicznych
2. Do konkursu przyjmowane są prace o tematyce związanej z integracją europejską, w kontekście funkcjonowania samorządu gminnego, na przykład w zakresie:
1) prawa,
2) nauk społecznych,
3) organizacji i zarządzania,
4) administracji publicznej,
5) oświaty,
6) ochrony zdrowia,
7) ochrony środowiska,
8) transportu,
9) opieki społecznej,
10) polityki gospodarczej,
11) funkcjonowania europejskich programów przeznaczonych dla samorządów.
3. Do konkursu przyjmowane są prace, które przez uczelnianą komisję egzaminacyjną zostały ocenione na ocenę co najmniej dobrą.
§ 2
1. Prace należy składać w 1 egzemplarzu do dnia 30 listopada 2002 r. do Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Sukiennice 9, pok. 106. Prace te zostaną zwrócone po zakończeniu konkursu.
2. Do pracy należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Pisemną aplikację zawierającą następujące informacje:
a) imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail autora pracy,
b) nazwę i adres uczelni, na której praca została obroniona,
c) tytuł pracy,
d) imię i nazwisko promotora pracy,
e) datę obrony pracy,
f) ocenę wystawioną przez uczelnianą komisję egzaminacyjną.
2) Pisemną rekomendację promotora pracy.
§3
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa, której skład ustali Prezydent Wrocławia.
2. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział niezależni eksperci z dziedzin objętych tematyką konkursu.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 10 stycznia 2003 roku.
§4
1. W konkursie przewidziano następujące nagrody:
a) I nagroda w wysokości 3000 zł,
b) trzy wyróżnienia w wysokości 1000 zł.
2. Komisja konkursowa może zdecydować o innym niż przewidziany w ust. 1 podziale nagród.


POWRÓT
Albert Schweitzer Prize - Warsaw 2003 Dla studentów medycyny i młodych lekarzy


Magnificencjo, Wielce Szanowny Panie Rektorze,
W obrębie naszej cywilizacji narasta ideologia konsumpcji. Prawdziwe wartości życia są zagrożone. Nadal istnieją zagrożenia ekologiczne, wojną jądrową i inne.
W związku z tym Akademia nasza zdecydowała się podjąć działania zmierzające do humanizacji postępu naukowego i technicznego w medycynie, rozwoju człowieka ku człowieczeństwu oraz aktywności na rzecz pokoju i przeciwko broni jądrowej. Wszystkie te formy działalności zawarte są w stylu życia i filozofii Alberta Schweitzera.
Jednym z przejawów działalności naszej Akademii jest ogłoszenie międzynarodowego konkursu "Albert Schweitzer Prize - Warsaw 2003" - dla studentów medycyny i młodych lekarzy. W załączeniu przesyłam warunki konkursu.
Z przyjemnością informuję, że laureatką konkursu w roku 2001, oprócz studentki z Rosji, była studentka Akademii Medycznej w Łodzi.
Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby zechciał Pan zaakceptować ten konkurs na terenie swej Uczelni oraz udostępnić warunki konkursu studentom medycyny i młodym lekarzom.
Z wyrazami poważania
Prof. Kazimierz Imieliński
Prezes Akademii
Regulamin
Nagroda w wysokości 2000 USD przeznaczona jest dla studentów medycyny i młodych lekarzy (do 30 roku życia) za pracę na temat Alberta Schweitzera. Praca o objętości do 15 stron maszynopisu (30 wierszy na stronie i 60 znaków w wierszu) będzie oceniana przez jury.
Praca ma być napisana na jeden z następujących tematów:
1. Znaczenie działalności Alberta Schweitzera dla współczesnej praktyki lekarskiej.
2. Znaczenie działalności Alberta Schweitzera dla zachowania pokoju na świecie.
3. Znaczenie działalności Alberta Schweitzera dla rozwoju człowieka ku człowieczeństwu.
Praca winna zawierać zgodę na jej ew. opublikowanie przez Albert Schweitzer World Academy of Medicine.
Termin nadsyłania prac: 15 marzec 2003
Trzy kopie pracy wraz z krótką notatką o sobie (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres, zawód ew. rok studiów na Wydziale) powinny być napisane w języku polskim lub angielskim i przesłane na adres (z dopiskiem KONKURS):
Prof. Kazimierz Imieliński
President, Albert Schweitzer World Academy of Medicine
Ul. Fieldorfa 40, 04-158 Warszawa

Nagrody wręczone zostaną na Zamku Królewskim w Warszawie dnia 15 maja 2003 r. w czasie trwania Międzynarodowego Sympozjum.
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie w siedzibie Akademii. Adres i telefony: 6105693 i 6102056, fax 6157492


POWRÓT
Program Leonardo da Vinci


W Biuletynie Programu Leonardo da Vinci 3/2002 w rozdziale Medycyna został umieszczony wywiad pt. "Debiut", poświęcony praktykom studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu w zagranicznych szpitalach.
Informacje o tym oraz innych projektach Leonardo da Vinci realizowanych w naszej uczelni przekazała pani Grażynie Szajerce Koordynatorowi Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą i Biura Międzynarodowych Programów Edukacyjnych pani Beata Puszczewicz. Poniżej przytaczamy list oraz wywiad.
"Szanowna Pani,
Mam przyjemność przesłać Pani kolejny numer biuletynu Leonardo da Vinci. Celem biuletynu jest wymiana doświadczeń i informacji o działaniach podejmowanych w Programie Leonardo da Vinci.
Zamieszczamy w nim informacje o warunkach udziału w programie, wynikach konkursów, konferencjach, spotkaniach oraz wywiady z uczestnikami i promotorami projektów.
Niniejszy numer został poświęcony przede wszystkim projektom wymian i staży realizowanym przez szkoły wyższe. Informujemy w nim również o możliwościach udziału w spotkaniach organizowanych przez Krajowe Agencje programu w celu umożliwienia nawiązania współpracy z instytucjami Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci.
Jednocześnie chciałabym podziękować za udzielenie wywiadu, który został umieszczony w obecnym wydaniu."
Z wyrazami szacunku,
Beata Puszczewicz
Zastępca Dyrektora

* * *
Debiut

Gdy 24 sierpnia 1945 roku utworzono we Wrocławiu Uniwersytet jednym z jego sześciu wydziałów był Wydział Lekarski. Pięć lat później przejęła go nowo powstała Akademia Medyczna. Ponad pół wieku później to właśnie przyszli lekarze zostaną prekursorami zagranicznych praktyk realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci przez wrocławską uczelnię.
O stażach dla studentów V roku wydziału lekarskiego w szpitalach zagranicznych na oddziałach ginekologii, położnictwa i chirurgii rozmawiamy z Grażyną Szajerką, koordynatorem Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą i Biura Międzynarodowych Programów Edukacyjnych oraz Sławą Ksenycz z Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Medycznej im Piastów Śląskich we Wrocławiu.
To Państwa debiut w programie Leonardo da Vinci...
S. K.
- Owszem. Do tej pory studenci wyjeżdżali tylko na stypendia w ramach programu Socrates-Erasmus. Projekt w ramach programu Leonardo da Vinci realizujemy wspólnie z trzema partnerami Są to Klinikum Stuttgart oraz dwa szpitale uniwersyteckie Centre Hospitalier Regional Universitarie w Lilie i Consortium Tucep z Perugii. Praktyki rozpoczną się 1 lipca a zakończą 30 września 2002. W każdej Akademii Medycznej po V roku odbywają się miesięczne praktyki na wydziale ginekologii i położnictwa oraz na chirurgii. My w związku z zasadami programu Leonardo da Vinci wydłużyliśmy je do 90 dni.
Dlaczego wybór padł właśnie na tych partnerów?
S. K.
- Jest to konsekwencją naszej dotychczasowej współpracy z nimi w ramach programu Socrates, ale popartą głęboką analizą. Otóż przed przystąpieniem do realizacji projektu konsultowałyśmy się z kadrą dydaktyczną uczelni i na naszą prośbę wykładowcy przekazali nam adresy placówek, z którymi kooperują. Właśnie w ten sposób udało się nam na wiązać kontakt z kliniką w Stuttgarcie.
G. S. - Trzeba podkreślić, że bardzo trudno jest namówić do współpracy instytucje medyczne za granicą, bez uprzednich, bezpośrednich kontaktów kadry naukowej.
Z czego to wynika?
S. K.
- Wydaje mi się, że niestety w pewnej mierze z nieufności. Próbowaliśmy podpisać umowę z jednym z londyńskich szpitali i wszystko było na dobrej drodze. W ostatniej chwili przyszła jednak wymijająca, grzecznościowa odpowiedź, Anglicy tłumaczyli, że przede wszystkim muszą zapewnić praktyki swoim studentom.
Co jest głównym celem projektu?
G. S.
- Jak w przypadku każdej praktyki chodzi przede wszystkim o doskonalenie umiejętności lekarskich i metod diagnostycznych. Studenci zapoznają się ze strukturą organizacyjną służby zdrowia za granicą, a przede wszystkim porównają działanie szpitali polskich i zagranicznych. Będą mieli także okazję przyjrzeć się organizacji pracy na oddziałach ginekologii i położnictwa oraz chirurgii. a także nauczyć się obsługi aparatury dostępnej w zachodnich placówkach medycznych.
W stażu weźmie udział dziewięciu studentów...
S. K.
- Takie było nasze pierwotne założenie. Pojawiły się jednak pewne problemy. W trakcie procedury podpisywania umowy z Krajową Agencją zmienił się dyrektor kliniki w Stuttgarcie. Nie jest on zainteresowany praktykami w tak szerokim zakresie jak jego poprzedniczka na tym stanowisku i dlatego do Niemiec zamiast czterech studentów pojedzie tylko dwóch. W tym samym czasie otrzymaliśmy list z kliniki w Monachium i próbujemy namówić jej kierownictwo do przyjęcia naszych dwóch studentów. Mam nadzieję, że nam się uda.
Jakie wymagania stawiacie Państwo uczestnikom stażu?
G. S.
- Chcemy wysłać przede wszystkim studentów z wysoką średnią, aktywnie działających w kołach naukowych, mających już pierwsze publikacje. Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzana w języku wymaganym, w trakcie stażu w obecności władz dziekańskich.
Czy sprawdzacie Państwo znajomość języka specjalistycznego?
G. S.
- Nie, nasi studenci przez dwa lata mają lektorat języka obcego z uwzględnieniem słownictwa medycznego, ale nam chodzi przede wszystkim o ogólną sprawność językową, która pozwoli im swobodnie porozmawiać z pacjentem i innymi lekarzami. Proszę pamiętać, że studenci akademii medycznej władają również łaciną, językiem popularnym w międzynarodowym środowisku medycznym.
Czy partnerzy stawiali jakieś szczególne wymagania uczestnikom stażu?
S. K.
- W przypadku Francji i Niemiec wymagana jest dobra znajomość języka potwierdzona certyfikatem. Niemcy poprosili nas również o podpisanie oświadczenia, że studenci nie będą brali czynnego udziału w operacjach. Ale jest to zjawisko normalne.
Jaki jest stosunek wykładowców Akademii Medycznej we Wrocławiu do praktyk zagranicznych?
G. S.
- Trudno jest nam to stwierdzić dokładnie, ponieważ są to pierwsze tego typu staże, ale z naszych obserwacji wynika że istnieją zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy. Przeciwnicy twierdzą, że studenci za granicą nie będą potrafili skupić się na pracy. Zwolennicy z kolei widzą w takich wyjazdach wiele dodatkowych korzyści. Ich zdaniem, jest to nie tylko nauka zawodu sama w sobie, ale także ogólnorozwojowy wyjazd, w trakcie którego można dokształcić się językowo, poznać nową kulturę, nowe obyczaje, co może stać się dodatkowym atutem, gdy absolwenci uczelni będą starali się o pracę.
I takie głosy zdecydowanie przeważają
Akademia jest także partnerem będącego w trakcie realizacji, innego programu Leonardo da Vinci, którego promotorami są Litwini. Czego on dotyczy?
G. S.
- Chcemy wspólnie opracować program nauczania w zakresie biofizyki na studiach medycznych. Jest to projekt niewielki partycypujemy tylko w drobnej jego części. Koordynuje go Uniwersytet Wileński, a z ramienia naszej uczelni w badaniach uczestniczą pracownicy Katedry Anatomii Patologicznej oraz Katedry Biofizyki.
Jak Państwo oceniacie, na podstawie tych krótkich jak na razie doświadczeń, program Leonardo da Vinci?
G. S.
- Jest on bardzo obiecujący. Najtrudniejszy naszym zdaniem etap, a więc poszukiwanie partnerów, mamy za sobą. Najbardziej interesujące będą dla nas opinie studentów. Ale na to musimy jeszcze trochę poczekać.


POWRÓT
Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2003/2004


Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) na stronach internetowych: www.daad.de umieściła nową ofertę stypendialną na rok akademicki 2003/2004 wraz z informacjami o postępowaniu rekrutacyjnym oraz o wymaganych dokumentach i miejscu składania aplikacji.
Szczegółowe informacje o wszystkich rodzajach stypendiów DAAD dla Polaków, jak również formularze zgłoszeniowe można otrzymać również pocztą elektroniczną z warszawskiego biura DAAD pod adresem: daad@daad.pl
Z punktu widzenia naszej Uczelni i jej absolwentów rozszerzona oferta stypendialna jest bardzo interesująca. Zyskają na tym z pewnością młodzi naukowcy, którym w nowej ofercie zaproponowano stypendia na pobyty badawcze dla absolwentów medycyny.
O stypendium to (trwające od 1 do 2 lat), którego zasadniczym celem jest pogłębienie wiedzy medycznej w klinikach niemieckich starać się mogą kandydaci, którzy:
- ukończyli studia medyczne i posiadają pozwolenie na wykonywanie zawodu,
- rozpoczęli w Polsce studia specjalizacyjne,
- w momencie składania wniosku o stypendium prowadzą prace badawcze w klinice Akademii Medycznej,
- po powrocie planują dalsze prace naukowo-badawcze w Polsce,
- posiadają zaproszenie z niemieckiej Universitätsklinikum,
- nie ukończyli 32 roku życia w momencie rozpoczęcia stypendium.
O "pozwolenie czasowego wykonywania zawodu lekarza" dla polskich lekarzy w klinikach niemieckich stara się DAAD. Procedura uzyskania takiego pozwolenia trwać może do kilku miesięcy.
Broszury informacyjne na temat oferty stypendialnej, które wydano w bardzo skąpym nakładzie, są dostępne do skopiowania w Zespole ds. Współpracy z Zagranicą AM we Wrocławiu (ul. Chałubińskiego 6a).
dr Grażyna Szajerka
Zespół ds. Współpracy z Zagranicą
AM we Wrocławiu

POWRÓT
Stypendium Fundacji Crescendum Est-Polonia


Jego Magnificencja
Prof. dr hab. Leszek Paradowski
Szanowny Panie Profesorze !
Uprzejmie zawiadamiam, że otwarty został VII Konkurs o stypendium Fundacji Crescendum Est-Polonia. W załączeniu przekazuję ogłoszenie Zarządu Fundacji w tej sprawie z prośbą o spowodowanie rozpowszechnienia jego na terenie Pańskiej uczelni.
Fundacja Crescendum Est-Polonia stwarza szczególnie uzdolnionej młodzieży warunki zapewniające pełny rozwój zdolności i talentów, zwłaszcza poprzez umożliwienie jej kształcenia się na najlepszych uczelniach zagranicznych oraz krajowych.
Realizując swoje statutowe cele Fundacja Crescendum Est-Polonia zwraca się z prośbą o udział w wyłanianiu spośród wybitnie uzdolnionej polskiej młodzieży tych, którzy godni będą miana "przyszłych noblistów". Tak określił Pan Prezydent Lech Wałęsa potencjalnych stypendystów naszej Fundacji w piśmie do Fundatora, Pana Aleksandra Gudzowatego.
Podkreślam, iż stypendia przyznawane są z zachowaniem zasady najwyższej staranności w ocenie predyspozycji i dorobku każdego z kandydatów. Uprzejmie proszę o rekomendowanie naszej Fundacji studentów lub młodych pracowników naukowych, którzy spełnialiby najwyższe kryteria.
Współpraca naszej Fundacji z wyższymi uczelniami może stworzyć szansę pełnej realizacji planów edukacyjnych najlepszym z najlepszych, a tym samym przygotowania dla naszej Ojczyzny przyszłej elity intelektualnej XXI wieku.
Z poważaniem
Prezes Zarządu Krzysztof Laskowski

Zarząd Fundacji Crescendum Est-Polonia uprzejmie zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Nr R 11/02 z dnia 02.10.2002 r. Rady Fundacji otwarty został VII Konkurs o stypendium Fundacji Crescendum Est-Polonia.
Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium Fundacji są uczniowie, studenci i absolwenci państwowych szkół średnich i wyższych, będący obywatelami polskimi, posiadający w chwili składania wniosku stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
Warunkiem zakwalifikowania wniosku do rozpatrzenia jest przedstawienie w terminie do 31.12.2002 roku wypełnionego kwestionariusza aplikacyjnego wraz z kompletem załączników, w tym:

  • 3 listów referencyjnych nadesłanych bezpośrednio do Fundacji przez udzielających rekomendacji (w tym co najmniej 1 od samodzielnego pracownika naukowego),
  • pisemnej rekomendacji władz uczelni, szkoły, jednostki badawczo-rozwojowej itp.,
  • świadectwa zdrowia wg standardu towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • curriculum vitae wraz z listą publikacji, patentów, dyplomów i innych dokumentów świadczących o osiągnięciach aplikanta, zaproszeń do podjęcia studiów lub badań z uczelni i instytutów zagranicznych i krajowych,
  • dowodu złożenia egzaminu z biegłego posługiwania się w mowie i piśmie językiem kraju, w którym znajduje się jednostka wybrana przez aplikującego,
  • potwierdzonej przez władze uczelni, (szkoły) bądź notariusza kopii indeksu lub wykazu ocen z egzaminów, prezentującej średnią z egzaminów wyższą niż 4,5 w skali 2-5,
  • dwóch zdjęć.

Zarząd Fundacji zawiadamia, że umowa o stypendium podpisywana ze zwycięzcami konkursu przewiduje po zakończeniu nauki obowiązek podjęcia przez stypendystę pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i przepracowania co najmniej 5 lat. Zobowiązanie to gwarantowane jest podpisem na wekslu "in blanco". W przypadku niewykonania tego zobowiązania stypendysta zmuszony będzie zwrócić 5-krotną wartość otrzymanego stypendium.
Zarząd Fundacji zaprasza szczególnie uzdolnioną młodzież do udziału w konkursie, niezależnie od kierunków zainteresowań. Przewidujemy, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 marca 2003 roku.
Za Zarząd Prezes Fundacji Krzysztof Laskowski

POWRÓTUchwały Konferencji Rektorów


Uchwała nr 2/02-05 Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych z dnia 1 października 2002 roku w sprawie kontraktów szpitali klinicznych z płatnikiem świadczeń zdrowotnych

Rektorzy uczelni medycznych w Polsce opowiadają się za utrzymaniem 3-stopniowej referencyjności zakładów opieki zdrowotnej.
Przy ujednoliconej w skali kraju stawce za procedury medyczne lub za hospitalizacje, wysokość tej stawki winna być zróżnicowana w zależności od stopnia referencyjności zakładu.
Kliniki szpitali akademickich, posiadając najwyższy stopień referencyjny winny bezwzględnie otrzymywać najwyższe stawki, ze względu na jakość świadczeń gwarantowaną umiejętnościami wysoko kwalifikowanej kadry i wyposażeniem w aparaturę.
Budżety szpitali klinicznych winny być uzupełniane poprzez środki przeznaczone na dydaktykę kliniczną (bonus akademicki) pochodzące z budżetu państwa.
Uchwała niniejsza przekazana zostaje Ministrowi Zdrowia.
Przewodniczący KRUM
prof. zw. dr hab. Maciej Latalski

Uchwała nr 3/02-05 Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych z dnia 1 października 2002 roku w sprawie Państwowego Egzaminu Lekarskiego

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych podtrzymuje swoje stanowisko w sprawach Państwowego Egzaminu Lekarskiego, przyjęte w poprzednich uchwałach dotyczących tej sprawy, tj. Uchwały z dnia 22 lutego 2002 r. podjętej w Gdańsku-Sopocie i Uchwały z dnia 25 maja 2002 r. podjętej w Augustowie.
Uchwała niniejsza zostaje przekazana Ministrowi Zdrowia.
Przewodniczący KRUM
prof. zw. dr hab. Maciej Latalski

POWRÓTZarządzenia Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 44/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 11 października 2002 r. w sprawie powołania rzeczników dyscyplinarnych dla studentów

Na podstawie art. 49 i 168 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję następujących rzeczników dyscyplinarnych dla studentów:
1. dr hab. Julia Bar
2. dr hab. Marian Gryboś
3. prof. dr hab. Zbigniew Hruby
4. dr hab. Wiesław Kurlej
5. dr hab. Romuald Zdrojowy
6. dr Ryszarda Żabska
§ 2
Rzecznicy dyscyplinarni, o których mowa w § 1 pełnią swoje funkcje na okres kadencji władz uczelni 2002-2005.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 45/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 11 października 2002 r. w sprawie powołania rzecznika prasowego i kierownika studiów doktoranckich

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Dra Marka Bochnię do pełnienia funkcji rzecznika prasowego Akademii Medycznej.
§ 2
Powołuję Dra hab. Jerzego Blaszczuka do pełnienia funkcji Kierownika Studiów Doktoranckich.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


POWRÓTKalendarium1 września rektor i dziekan Wydziału Lekarskiego odwiedzili studentów I roku studiów na obozach w Ustroniu Morskim i Międzyzdrojach. Obozy zorganizowali studenci z NZS i ZSP. Był to pierwszy dzień kadencji nowych władz uczelni.
6 września rektor wręczył nominacje członkom Komisji Bioetycznej przy Akademii Medycznej na kadencję 2002-2005.
19 września rektor spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Leszkiem Rykiem, z którym omawiał sytuację finansową realizowanych przez uczelnię studiów licencjackich.
20 września rektor wręczył nominacje rzecznikom dyscyplinarnym dla nauczycieli akademickich na kadencję 2002-2005.
20 września były kontynuowane w rektoracie rozmowy z firmą REHA-MED w sprawie budowy centrum onkologicznego w Akademii Medycznej.
23 września rektor spotkał się z kierownikami klinik ginekologiczno-położniczych. W czasie spotkania omawiano restrukturyzację klinik przy ulicy Dyrekcyjnej.
24-25 września w uczelni naszej gościli prof. dr Claes Frostell i dr Stanisław Ryniak z Instytutu Karolińskiego. 24.09 rektor, prorektorzy oraz kierownicy wielu jednostek naszej uczelni przedstawili aktualny stan i pozycję AM. Gości interesowała głównie działalność naukowa i kliniczna. Ważną część wizyty stanowiły odwiedziny w jednostkach uczelni, które goście szwedzcy sobie wybrali.
fot. P. Golusik
26 września Wojewoda Dolnośląski przyjął przed inauguracją nowego roku akademickiego rektorów wyższych szkół Wrocławia. W czasie trwającej 2,5 godziny rozmowy rektorzy przedstawili najważniejsze problemy wrocławskiego środowiska naukowego. Było to już drugie spotkanie z rektorami z inicjatywy Pana Wojewody Ryszarda Nawrata, który wykazuje zainteresowanie problemami szkół wyższych i deklaruje pomoc w ich rozwiązywaniu.
Od 29 września gościliśmy w naszej uczelni prof. Johna Goodacre'a i dr Bernarda Gibbona z Uniwersytetu Lancashire. Angielscy goście interesowali się głównie badaniami naukowymi oraz kształceniem w zakresie zdrowia publicznego.
fot. P. Golusik
30 września w sali senatu odbyło się spotkanie z Anglikami, w czasie którego rektor, prorektorzy oraz kierownicy jednostek uczelni, związanych z zainteresowaniami strony angielskiej przedstawili aktualne możliwości współpracy z Uniwersytetem w Lancashire.
Po prezentacji goście złożyli wizyty w niektórych klinikach i zakładach naszej uczelni.
Goście angielscy wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego.
30 września odbyło się pierwsze posiedzenie senatu AM. Rozpoczęło się ono od złożenia przez senatorów ślubowania. Następnie rektor wręczył nominacje. Na stanowisko profesora zwyczajnego Minister Zdrowia powołał prof. dr. hab. Zygmunta Grzebieniaka, prof. dr hab. Halinę Hańczyc i prof. dr. hab. Andrzeja Steciwko; na stanowisko profesora nadzwyczajnego rektor powołał dr. hab. Wiktora Bednarza, dr. hab. Jakuba Kuźniara, dr. hab. Wiesława Malinkę, dr. hab. Dariusza Patrzałka i dr hab. Halinę Wojakowską. Nominacje na stanowiska kierownicze w uczelni odebrali prof. dr hab. Alicja Kędzia i dr hab. Marek Sąsiadek.
Senat m.in. ratyfikował umowę z międzynarodowym konsorcjum bankowym na zaciągnięcie kredytu na budowę NAM. Senat podjął uchwałę w sprawie przekształcenia z dniem 1 stycznia 2003 roku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Akademicki Szpital Kliniczny i włączenia w jego struktury szpitali klinicznych Nr 3 i Nr 5.
1 października rektor powierzył pełnienie obowiązków kierownika Kliniki Rozrodczości i Położnictwa prof. dr. hab. Jerzemu Zalewskiemu, a prorektor ds. klinicznych wręczył nominację prof. dr hab. Alicji Kędzi - Kierownikowi Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej. Wręczenie nominacji odbyło się w obecności pracowników obu jednostek uczelni.
1 października w Auli Leopoldyńskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2002/2003. Jak zauważyła "Gazeta Wyborcza" uroczystość nasza zgromadziła największą wśród innych inauguracji liczbę wybitnych postaci życia naukowego, intelektualnego i gospodarczego. Uroczystość naszą zaszczycili m.in. J. Em. Ks. Henryk kardynał Gulbinowicz, J. Eks. Ks. Ryszard Bogusz, Ks. Aleksander Konochowicz, Wicewojeda Dolnośląski Ignacy Bochenek, Wicemarszałek Dolnośląski Leszek Ryk, parlamentarzyści: Magdalena Banaś, Marek Dyduch, Henryk Gołębiewski, Krystyna Herman, Teresa Jasztal, Mieczysław Jedoń, Marian Lewicki, Marek Muszyński, Andrzej Otręba, Jacek Protasiewicz, Antoni Stryjewski. Obecny był Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. Jerzy Baranowski, Komendant Wojewódzki Policji ins. Andrzej Matejuk, konsul generalny Republiki Czech we Wrocławiu Jan Kribosz, starostowie lubiński i oleśnicki, aktualni i byli rektorzy uczelni wrocławskich, byli rektorzy naszej uczelni, przedstawiciele korporacji i dyrektorzy instytutów naukowych, przedstawiciele samorządów zawodowych, dyrektorzy szpitali klinicznych oraz miasta Wrocławia. Spośród zaproszonych kandydatów na Prezydenta Wrocławia przybyła Pani Lidia Geringer d`Oedenberg. W czasie uroczystości liczna grupa pracowników uczelni została odznaczona wysokimi odznaczeniami państwowymi. W uznaniu zasług dla integracji wrocławskiego środowiska naukowego rektor wręczył medale Academia Medica Wratislavienis JM Rektorowi Fakultetu Papieskiego, ks. Infułatowi prof. dr. hab. Ignacemu Decowi oraz prof. dr. hab. Tadeuszowi Szulcowi, który przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora Akademii Rolniczej.
Wzruszającą częścią uroczystości było odnowienie po 50 latach dyplomów doktora medycyny. Dyplomy odebrali profesorowie Andrzej Brzecki, Tadeusz Kaniowski, Julian Kornobis, Seweryn Łukasik, Eugenia Ogielska, Jan Słowikowski, Karol Sosnowski i Zbigniew Ziemski. Przypomniano tytuły dysertacji, nazwiska ówczesnych promotorów, dziekanów i rektorów. Promotorami po 50 latach byli aktualni kierownicy zakładów i klinik naszej uczelni.
1 października obradowała Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych. Jedynym zrealizowanym punktem obrad była sytuacja szpitali klinicznych w kraju. W konferencji resort zdrowia reprezentowali Wiceminister Aleksander Nauman, Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia prof. dr hab. Bolesław Samoliński, Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Krystyna Płukis, Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Roman Danielewicz.
2 października w Łodzi z udziałem Premiera RP i Ministra Zdrowia odbyła się centralna inauguracja roku akademickiego w uczelniach medycznych. Uroczystość odbyła się w Uniwersytecie Medycznym, który powstał w wyniku połączenia Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej.

POWRÓTNowo wybrani członkowie Senatu AMdr Krystian Blok
prof. dr hab. Ludmiła Borodulin-Nadzieja
mgr Krystyna Dziedziul
dr hab. Wiesław Gaweł prof. nadzw.
dr Kazimierz Gąsiorowski
Agnieszka Gut
Wojciech Homola
prof. dr hab. Franciszek Iwańczak
prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
dr hab. Wiesław Kurlej
prof. dr hab. Andrzej Kübler
Patrycja Lenkiewicz
Artur Owczarek
prof. dr hab. Jan Pellar
dr Beata Pregiel
prof. dr hab. Andrzej Steciwko
dr Grażyna Szybejko-Machaj
prof. dr hab. Piotr Szyber
dr Halina Wojnowska-Dawiskiba
dr hab. Dariusz Wołowiec
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
Krystyna Wynnyczak
mgr Maria Zagrodnik

Rozmiar: 98621 bajtów

POWRÓTInformacja


Profesor zwyczajny dr hab. Jerzy Gerber z II Katedry i Kliniki Ginekologii Akademii Medycznej we Wrocławiu został stałym recenzentem w najbardziej prestiżowym czasopiśmie o zasięgu światowym "American Journal of Obstetrics and Gynecology".
Jest pierwszym Polakiem, który dostąpił tego zaszczytu od chwili istnienia czasopisma.

POWRÓTSMS'y ze strony Akademii Medycznej


W dniu 1.10.2002 Ośrodek Sieciowo-Komputerowy uruchomił nową usługę pozwalającą na wysyłanie sms'ów (krótkich wiadomości tekstowych) ze strony www Akademii Medycznej. Strona jest dostępna pod adresem: http://sms.am.wroc.pl i umożliwia wysyłanie wiadomości do wszystkich sieci komórkowych działających na terytorium Polski (tj. Idea, Plus GSM i Era).
W związku z tym, że wysyłanie wiadomości jest uzależnione od działania bramek operatorów sieci telefonii komórkowej Ośrodek Sieciowo-Komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za to, kiedy wiadomość dotrze do odbiorcy.

POWRÓTPrzedmioty do wyboru (fakultety) oferowane przez Akademię Muzyczną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu dla studentów innych uczelni Wrocławia


Zespół jazzowy - instrumentalny
Zespół jazzowy - wokalno-instrumentalny
Klasyka jazzowa - studia orkiestrowe
Seminarium muzyki jazzowej
Historia muzyki
Analiza dzieła muzycznego
Podstawy aranżacji i kompozycji jazzowej
Podstawy kompozycji muzyki
Podstawy instrumentacji i aranżacji na różne zespoły
Historia muzyki filmowej
Estetyka muzyki
Literatura muzyczna
Historia teatru muzycznego
Ruch sceniczny
Warsztaty taneczne z elementami tańców ludowych
Elementy muzyki kościelnej
Instrumentoznawstwo
Propedeutyka muzyki komputerowej
Historia muzyki elektroakustycznej

Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

POWRÓTKolegium Redakcyjne "Gazety Uczelnianej"


Od 71 numeru "Gazety Uczelnianej" (październik 2002 r.) w skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą:

mgr inż. Adam Barg
prof. dr hab. Zbigniew Domosławski
mgr Urszula Mądrzak
dr Alicja Noculak-Palczewska
stud. Artur Owczarek
mgr Tadeusz Poborski
dr inż. Grażyna Szajerka
prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok
mgr inż. Adam Zadrzywilski

POWRÓT