Miesięcznik informacyjny AM we Wrocławiu, rok IX, nr 2 (72), listopad 2002

Sytuacja finansowa szpitali klinicznych
Wyniki Ankiety Dydaktycznej 2001/2002
Sprawozdanie z rekrutacji na studia w roku akademickim 2002/2003
Na budowie Nowej AM
VI Letni Obóz Naukowy SKN przy Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Sprawozdanie z przebiegu Dolnośląskiego V Festiwalu Nauki
Fundacja Dobrych Serc
Informacje
Listy
Program Konferencji "Placebo: Its action and place in health research today"
KalendariumSytuacja finansowa szpitali klinicznych w latach 1999, 2000 i 2001 oraz za trzy kwartały 2002 r.


Sytuacja finansowa SPSK nr 1 we Wrocławiu (zł)


  1999 r.2000 r.2001 r.
Przychody ogółem54 011 710,1152 683 938,8863 773 144,92
Koszty ogółem71 076 018,4674 929 799,4281 142 162,79
Wynik finansowy-17 064 308,35-22 245 860,54-17 369 017,87
Zobowiązania20 945 368,5133 767 708,5948 895 359,92

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 we Wrocławiu (zł)


 1999 r.2000 r.2001 r.
Przychody ze sprzedaży13 038 651,7714 570 225,6218 106 900,94
Koszty działalności operacyjnej17 904 056,5920 090 358,5220 147 623,81
Wynik Finansowy (strata)-4 865 404,82-5 520 132,90-2 040 722,87
Przychody operacyjne1 238 947,091 094 465,061 100 073,42
Koszty operacyjne-56 383,56556 629,9459 030,38
Przychody finansowe179 632,0354 199,6569 850,48
Koszty finansowe-65 424,14219 910,951 469 919,68
Wynik finansowy netto-3 568 633,40-5 148 009,08-2 399 749,03
Zobowiązania3 892 159,587 336 308,9310 300 066,26


Sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 (zł)


LataPrzychodyKosztyWynik finansowyZobowiązania ogółem
199934 611 768,6034 530 240,87+81 527,736 381 064,00
200034 732 412,9744 146 710,43-9 414 297,4613 176 638,77
200145 350 483,5152 414 774,57-7 064 291,0618 719 440,32


Sytuacja finansowa SPZOZ Dziecięcego Szpitala Klinicznego (zł)


LataPrzychodyKosztyWynik finansowy
199932 404 257,7132 341 684,7262 572,99
200030 694 339,1238 134 734,39-7 440 395,27
200137 570 874,1249 349 737,30-11 778 863,18


Sytuacja finansowa Szpitali Klinicznych na koniec III kwartału 2002 roku


SPSK 1SPSK 3SPSK 5DSKRazem
Przychody41 917 100,0013 590 459,0032 796 400,0031 107 600,00119 411 559,00
Koszty55 279 100,0015 450 842,0036 752 400,0034 177 400,00141 659 742,00
Wynik finansowy-13 362 000,00-1 860 383,00-3 956 000,00-3 069 800,00-22 248 183,00

POWRÓTWyniki Ankiety Dydaktycznej w roku akademickim 2001/2002 opracowanej przez Samorząd Studentów AM

 

Ocena przebiegu procesu dydaktycznego dokonywana przez studentów jest niezwykle ważnym elementem w procesie nauczania, jak też stanowi niezbędny składnik wymogów akredytacyjnych. W roku akademickim 2000/2001 przeprowadziliśmy taką ankietę po raz pierwszy jednak jej wyniki były niemiarodajne ze względu na niewielką liczbę studentów biorących udział. W roku akademickim 2001/2002 zmieniliśmy zasady przeprowadzania. W okresie 8-12 kwietnia na zajęciach dydaktycznych starostowie grup przy czynnym udziale asystentów prowadzących ćwiczenia przeprowadzili badania ankietowe na specjalnie przygotowanych formularzach - dzięki tej akcji wzięło w niej udział na Wydziale Lekarskim 73%, na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym 79%, a na Wydziale Farmacji 38,11% studentów.
Zasada przeprowadzenia ankiety polegała na tym, że studenci oceniali przedmiot już po jego ukończeniu. Pytania szczegółowe ankiety dotyczyły:
Informacji ogólnych. Czy zapewniona jest dokładna informacja dotycząca rozkładu i programu zajęć oraz trybu i kryteriów zaliczania poszczególnych tematów, czy jest właściwy dobór i zakres materiału do opanowania, czy jest właściwa informacja na temat materiałów źródłowych, czy wszystkie zajęcia z tego przedmiotu są prowadzone zgodnie z przedstawionym programem, czy przedmiot jest właściwie usytuowany w programie studiów, czy zajęcia dydaktyczne odbywają się punktualnie, czy kończąc zajęcia ma się odczucie, że nauczyło się wielu rzeczy nowych i nabyło potrzebnych umiejętności, czy w zajęciach ze studentami biorą udział doktorzy habilitowani i profesorowie?
Wykładów. Czy tematyka wykładów jest zgodna z otrzymanym programem, czy problemy poruszane na wykładach są istotne dla zrozumienia przedmiotu, czy ilość materiału przedstawionego na wykładach była właściwa, czy wykłady były odpowiednio ilustrowane, czy na wykładach istniała możliwość zadawania pytań?
Ćwiczeń. Organizacji ćwiczeń (wykorzystania czasu), wykorzystania pomocy audiowizualnych, możliwości zadawania pytań i otrzymania odpowiedzi, przygotowania prowadzącego do ćwiczeń, w jakim stopniu ćwiczenia pomogły w opanowaniu materiału, stosunku prowadzącego do zajęć, stosunku prowadzącego do studentów,
Egzaminów. Czy zakres egzaminu pokrywał się z tematyką wykładów i zajęć praktycznych, czy pytania egzaminacyjne były udostępniane studentom, czy egzamin praktyczny był właściwym sprawdzianem nabytych umiejętności, czy ocena egzaminu była sprawiedliwa?
W ocenie zastosowano skalę ocen 1-5 - im wyższa wartość tym ocena lepsza. Końcowe wyniki zostały zestawione w tabele dotyczące poszczególnych przedmiotów według średniej arytmetycznej dla każdego pytania. Poszczególne grupy pytań oceniono obliczając średnią arytmetyczną dla tej grupy.
Wyniki ankiety dotyczące wykładów i ćwiczeń przedstawiono poniżej. Szczegółowe wyniki ankiety dotyczące szczegółowych pytań w stosunku do ocenianych przedmiotów są dostępne w sekretariacie prorektora ds. dydaktyki, jak i w Samorządzie Studentów.
Bardzo dziękuję Samorządowi za przeprowadzenie ankiety, dziękuję również kierownikom poszczególnych Katedr, Klinik i Zakładów za umożliwienie jej przeprowadzenia. Jestem przekonany, że uzyskane wyniki wpłyną pozytywnie na organizację procesu dydaktycznego i pomogą nam nauczycielom w podnoszeniu jego efektywności. W przyszłym roku akademickim zamierzamy usprawnić proces oceny dydaktyki w naszej uczelni przez studentów oraz wprowadzić nowoczesny i łatwiejszy system oceny elektronicznej.
Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak


WYDZIAŁ LEKARSKI
Ranking wykładów ocenianych przez studentów:
1.Choroby Zakaźne4,15
2.Farmakologia4,14
3.Neurologia4,04
4.Radiologia3,84
5.Fizjologia3,81
6.Histologia3,65
7.Anatomia Prawidłowa3,65
8.Choroby Wewnętrzne3,64
9.Dermatologia3,62
10.Propedeutyka Chorób Wewnętrznych3,61
11.Genetyka3,58
12.Patomorfologia3,51
13.Biologia3,50
14.Medycyna Zapobiegawcza i Środowiskowa3,33
15.Biofizyka3,33
16.Immunologia3,32
17.Historia Medycyny3,16
18.Mikrobiologia3,13
19.Patofizjologia3,06
20.Biochemia3,02
21.Chemia3,00
Ranking ćwiczeń ocenianych przez studentów:
1.Biofizyka4,09
2.Anatomia Prawidłowa3,98
3.Neurologia3,92
4.Dermatologia3,91
5.Propedeutyka Chorób Wewnętrznych3,76
6.Choroby Wewnętrzne3,58
7.Mikrobiologia3,57
8.Patofizjologia3,57
9.Immunologia3,51
10.Choroby Zakaźne3,48
11.Patomorfologia3,44
12.Fizjologia3,29
13Historia Medycyny3,22
14Histologia3,21
15.Biologia3,19
16.Radiologia3,17
17.Chemia2,97
18.Biochemia2,74
19.Genetyka2,59
20.Medycyna Zapobiegawcza i Środowiskowa2,57
21.Farmakologia2,33

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY
Ranking wykładów ocenianych przez studentów:
1.Historia Medycyny4,26
2.Farmakologia4,13
3.Medycyna Zapobiegawcza i Środowiskowa3,95
4.Mikrobiologia3,91
5.Chirurgia Stomatologiczna3,85
6.Anatomia Prawidłowa3,78
7.Stomatologia Zachowawcza3,78
8.Chirurgia3,68
9.Laryngologia3,63
10.Histologia3,58
11.Biologia3,48
12.Choroby Wewnętrzne3,38
13.Parazytologia3,38
14.Fizjologia3,33
15.Patomorfologia3,29
16.Pediatria3,03
17.Radiologia2,94
18.Biochemia2,78
19.Ortodoncja2,67
20.Patofizjologia2,42
21.Biofizyka1,78
Ranking ćwiczeń ocenianych przez studentów:
1.Chirurgia Stomatologiczna4,09
2.Radiologia4,04
3.Stomatologia Zachowawcza4,03
4.Historia Medycyny3,90
5.Fizjologia3,73
6.Patomorfologia3,59
7.Choroby Wewnętrzne3,35
8.Parazytologia3,35
9.Biofizyka3,33
10.Chirurgia3,32
11.Medycyna Zapobiegawcza i Środowiskowa3,21
12.Laryngologia3,18
13.Biologia3,15
14.Farmakologia3,11
15.Anatomia Prawidłowa3,04
16.Pediatria3,01
17.Biochemia2,92
18Histologia2,76
19.Mikrobiologia2,75
20.Ortodoncja2,68
21.Patofizjologia1,89

WYDZIAŁ FARMACJI
Ranking wykładów ocenianych przez studentów:
1.Chemia kliniczna4,3192
2.Farmakodynamika4,1525
3.Chemia analityczna4,1191
4.Fizjologia z anatomią człowieka4,0593
5.Bromatologia4,0303
6.Farmakologia kliniczna4,0245
7.Chemia nieorganiczna4,0230
8.Farmakognozja3,8364
9.Serologia3,8217
10.Biochemia3,7762
11.Patofizjologia z patomorfologią3,6832
12.Botanika farmaceutyczna3,6202
13.Technologia recepturowych postaci leku3,5921
14.Synteza i technologia leków3,4882
15.Chemia leków3,3924
16.Biofarmacja3,3691
17.Toksykologia3,3296
18.Chemia organiczna3,2981
19.Biologia3,2468
20.Chemia nieorganiczna*3,1937
21.Ustawodawstwo i marketing3,1227
22.Chemia fizyczna3,1025
Ranking ćwiczeń ocenianych przez studentów:
1.Chemia kliniczna4,3750
2.Fizjologia z anatomią człowieka4,0018
3.Biologia z genetyką i parazytologią3,9843
4.Synteza i technologia leków3,9367
5.Farmakodynamika3,8813
6.Serologia3,8581
7.Patofizjologia z patomorfologią3,8467
8.Technologia recepturowych postaci leku3,8408
9.Bromatologia3,8217
10.Botanika farmaceutyczna3,7707
11.Chemia leków3 7277
12.Chemia analityczna3,6388
13.Chemia nieorganiczna3,6335
14.Biofarmacja3,6310
15.Biochemia3,5805
16.Farmakognozja3,5572
17.Farmakologia kliniczna3,5311
18.Toksykologia3,484 I
19.Chemia organiczna3,3903
20.Chemia fizyczna3,2543
* dotyczy drugiej osoby prowadzącej wykłady


POWRÓTSprawozdanie z rekrutacji na studia w roku akademickim 2002/2003


Rekrutacja na studia w roku akademickim 2002/2003 przebiegła spokojnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do egzaminu na studia na naszej uczelni (w tym roku) przystąpiło 2587 osób w tym 2405 kandydatów na studia dzienne i wieczorowe oraz 182 na studia uzupełniające, podyplomowe. Ogółem przyjęliśmy na I rok studiów łącznie 930 studentów, w tym 154 na studia podyplomowe.
Egzamin centralny, testowy przygotowany przez Centrum Egzaminów Medycznych obowiązywał na Wydział Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny i (po raz pierwszy od wielu lat) na Wydział Farmacji z Oddziałem Analityki Medycznej. Na Wydziale Zdrowia Publicznego przeprowadzony został test wewnętrzny, a na studia podyplomowe rozmowa kwalifikacyjna.
Akcja rekrutacyjna jest zawsze przedsięwzięciem wymagającym ogromnego zaangażowania całego sztabu pracowników naszej uczelni. Pragnę w tym miejscu bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w rekrutacji, a szczególnie członkom komisji wydziałowych i przewodniczącym poszczególnych komisji oraz członkom komisji uczelnianej. Dziękuję również pracownikom administracji rektoratu i poszczególnych dziekanatów za niezwykle sumienne wykonywanie codziennych obowiązków związanych z rekrutacją. Szczególne podziękowania za wyjątkowe zaangażowanie składam sekretarzom Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej drdr. Henrykowi Kaczkowskiemu i Leszkowi Nodze.
Poniżej przedstawione zostały wyniki rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.
Wydział Lekarski
Kandydatów ogółem 941 (limit miejsc 200)
Przyjęto na studia dzienne: 208 (w tym 3 olimpijczyków, 128 kobiet, 164 maturzystów z br.)
Studia wieczorowe
Kandydatów ogółem 71
Przyjęto: 49 (36 kobiet, 41 maturzystów z br.)
Odwołania
71 odwołań (34 do pytań w trakcie egzaminu, 8 po egzaminie, 29 innych)
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Kandydatów ogółem 309 (limit miejsc 80)
Przyjęto na studia dzienne: 80 (57 kobiet, 62 maturzystów z br.)
Studia wieczorowe
Kandydatów ogółem 31
Przyjęto 23 (16 kobiet, 17 maturzystów z br.)
Odwołania
24 odwołania (7 do pytań w trakcie egzaminu, 3 po egzaminie, 14 innych)
Wydział Farmaceutyczny
Kandydatów ogółem 746 (limit miejsc 120)
Przyjęto na studia dzienne: 118 (87 kobiet, 98 maturzyści z br.)
Studia wieczorowe
Kandydatów ogółem 44
Przyjęto 22 (15 kobiet, 18 maturzystów z br.)
Odwołania
61 odwołań (16 w trakcie egzaminu, 2 po egzaminie, 43 inne)
Oddział Analityki Medycznej
Kandydatów ogółem 42 (limit miejsc 30)
Przyjęto na studia dzienne: 28 (23 kobiety, 14 maturzystów z br.)
Odwołania
Brak zastrzeżeń do pytań testowych, 4 odwołania inne.
Aktualny stan załatwiania odwołań do testu przygotowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych.
Wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Farmacja i Oddział Analityki Medycznej.
1. Wszystkie odwołania "inne" zostały rozpatrzone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne negatywnie. Podobną decyzję podtrzymała Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
2. Zastrzeżenia do pytań testowych zostały rozpatrzone przez niezależnych ekspertów uczelnianych (Komisja powołana na wniosek AM przez Kuratorium Oświaty i Wychowania).
Negatywne opinie komisji dotyczące poszczególnych zastrzeżeń zostały przesłane zainteresowanym.
W przypadkach, gdy komisja miała wątpliwości i zdania członków komisji były podzielone (uznać czy nie uznać zasadność zastrzeżenia) - Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przesłała te zastrzeżenia do Centrum Egzaminów Medycznych (zgodnie z regulaminem).
W sumie przesłano 34 zastrzeżenia. Z Centrum Egzaminów Medycznych uzyskaliśmy opinie dotyczące wszystkich zastrzeżeń - wszystkie były negatywne. Zainteresowani otrzymali odpowiednie informacje.
W przypadku, gdy odwołujący nie zgadza się z opinią recenzentów jesteśmy zobowiązani do przesłania ich zastrzeżeń do "superrecenzenta" powoływanego przez CEM i zatwierdzonego również przez Senat AM. Jak dotychczas z tej drogi skorzystaliśmy w 12 przypadkach - aktualnie czekamy na opinie "superrecenzentów".
Wydział Zdrowia Publicznego
Pielęgniarstwo - studia licencjackie:

Kandydatów ogółem 124 (limit miejsc 110 - w tym: Wrocław 55, Świdnica 25, Zielona Góra 30),
Przyjęto na studia dzienne 111 (kobiet 105, 74 maturzystów z br.)
Ratownik Medyczny - studia licencjackie
Kandydatów ogółem 73 (limit miejsc: 20)
Przyjęto ogółem 22 (kobiet 6, 15 maturzystów z br.)
Pielęgniarstwo - studia magisterskie, zaoczne
Kandydatów ogółem 93 (limit miejsc 50)
Przyjęto ogółem 54 (wszystkie kobiety)
Fizjoterapia - studia licencjackie wieczorowe
Kandydatów ogółem 77 (limit miejsc 60)
Przyjęto ogółem 61 (37 kobiet, 29 maturzystów z br.)
Odwołania na Wydziale Zdrowia Publicznego:
W sumie złożono 23 odwołania (3 do pytań testowych, 20 innych)
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wszystkie odwołania rozpatrzyła negatywnie i decyzję tę podtrzymała Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
Studia podyplomowe
Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej

(uzupełniające studia zaoczne, wspólne z XIII Uniwersytetem Paryskim)
Kandydatów ogółem 22.
Przyjęto 22.
Odpłatność - 550 zł, miesięcznie + 137,81 Euro rocznie (na stronę francuską).
Menedżer Ochrony Zdrowia - V edycja - rozpoczęcie w roku akad. 2002/2003
Kandydatów - 90 osób.
Przyjętych - 70 osób.
Miejsc - 70.
Odpłatność - 1300 zł za semestr.
Orzecznictwo i Ubezpieczenia - IV edycja - rozpoczęcie w roku akad. 2002/2003
Kandydatów - 70 osób.
Przyjętych - 62 osoby (inne zrezygnowały).
Miejsc - 65.
Odpłatność - 1700 zł za semestr.
Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak


POWRÓT
Na budowie Nowej AM


Nowa AMWygląda na to, że nad budową Nowej Akademii Medycznej zaświeciło zielone światło.
- Obecnie realizujemy inwestycje za 24 mln 750 tys. złotych - mówi dyrektor Zarządu Inwestycji AM Andrzej Kochan - a więc za tyle ile zapisano w ustawie budżetowej na ten rok. Dowiedzieliśmy się, że możemy otrzymać dodatkowe środki budżetowe do wykorzystania do końca tego roku z inwestycji, które ich nie wykorzystały i nie mają już na to szans w tym roku. Prawdopodobnie chodzi o budowę szpitala w Polanicy Zdroju i Instytutu Hematologii w Warszawie. W grę wchodzi około 15 mln złotych. Jest to bardzo krótki czas na "skonsumowanie" takiej kwoty, ale będzie to możliwe. Generalny wykonawca "Wrobis" stworzył już harmonogram wykorzystania tych środków. Maksymalnie zwiększy zatrudnienie na budowie, posiłkując się również siłami "Wrocławskiej Jedynki" oraz innych podwykonawców.
W ustawie z 2001 r. zapisano perspektywicznie, że w 2003 r. na budowę przeznaczy się 90 mln złotych.
-  Dzisiaj wiemy, że w projekcie budżetu na rok 2003 jest przedłożenie rządowe na kwotę 35 mln złotych, a więc dużo mniej. Byliśmy, z Jego Magnificencją na przesłuchaniu w podkomisji sejmowej do spraw inwestycji wieloletnich. Sądzę, że wypadliśmy tam bardzo dobrze w porównaniu z Zabrzem lub z Łodzią. Obiecano nam, że zaplanowana kwota 35 mln, w ramach prac komisji, zostanie zwiększona. Nie wiemy o ile czy o 10, czy o 20 mln, ale takie mamy przyrzeczenie komisji. Pozytywny efekt naszej wizyty był niewątpliwie spowodowany obecnością Jego Magnificencji Rektora prof. Leszka Paradowskiego. Inne uczelnie nie były tak dobrze reprezentowane, przyjechali urzędnicy niższej rangi. Komisja doceniła to, że Rektor angażuje się bezpośrednio w tę inwestycję i chce przyczynić się do jak najszybszego zakończenia budowy.
Kiedy więc to się stanie?
- W każdym przedłożeniu budżetowym jest określony termin zakończenia inwestycji. Jeżeli chodzi o przedłożenie z 2001 r. na rok 2002, termin zakończenia inwestycji określono na rok 2006. Wtedy też założono, że w 2003 r. otrzymamy 90 mln, a w następnych latach po 110 mln złotych. Oceniając stan państwa oczywiste jest, że są to zapisy życzeniowe komisji sejmowej. Z obserwacji wiem, że przedłożenia budżetowe nigdy nie były realizowane w deklarowanej wysokości. W tegorocznym przedłożeniu - tak sądzę - termin zakończenia przesunie się na rok 2007. W związku z tym, że budżet nie jest w stanie wytrzymać obciążeń 100 mln rocznie na taką inwestycję, padły dość słuszne stwierdzenia przedstawione na podkomisji sejmowej, że sensowniej byłoby koncentrować się na jednej inwestycji ze strony Ministerstwa Zdrowia i zakończyć ją w jak najszybszym czasie. Wskazano tu, co może cieszyć, na Wrocław - "Zakończmy szybko budowę Nowej Akademii Medycznej, nie rozdrabniajmy się, a potem skupmy się na innych inwestycjach" - mówiono. To są pewne banalne stwierdzenia, o których wszyscy wiedzą. Decydenci, co oczywiste, podlegają różnego rodzaju lobbystycznym naciskom i nikt nie potrafi podjąć takiej decyzji. Może tym razem będzie inaczej.
Jaki jest obecnie stopień zaawansowania budowy?
- Jeżeli chodzi o zaawansowanie finansowe, to zgodnie ze zbiorczym zestawieniem kosztów, według którego wartość inwestycji, przy cenach z 2002 r., wynosi 509 mln, do dziś wydaliśmy 156 mln. Czyli mniej więcej jedną trzecią. Jeżeli chodzi o zaawansowanie prac budowlanych, to większość obiektów kubaturowych jest już wybudowanych. Brakuje budynku anatomii patologicznej, którego realizację właśnie rozpoczynamy. Może w stanie surowym otwartym skończymy przed zimą wraz z tunelem łączącym go z pozostałą częścią Nowej Akademii Medycznej. Do zakończenia całej inwestycji zostałaby tlenownia i portiernia czyli niewielkie obiekty, z budowlanego punktu widzenia nieistotne dla całości budowy. Wchodzimy w okres najbardziej trudny - roboty wewnętrzne, wykończeniowe, które wymagają dużego nakładu pracy, a nie są jak to się mówi językiem budowlanym "przerobowe". W efekcie nic na zewnątrz nie widać, a pieniądze pochłaniają przede wszystkim materiały, a nie robocizna z czego wykonawca nie zawsze jest zadowolony. Jeżeli chodzi o sieci zewnętrzne, to w tym roku kanalizację deszczową i sanitarną wykonamy w 85%. Zostaną jeszcze do ułożenia niewielkie odcinki. Będziemy układali kabel energetyczny, żeby zasilić stację transformatorową dla poradni, którą chcemy uruchomić w przyszłym roku. Aby obiekt mógł funkcjonować trzeba mu zapewnić wszystkie czynniki: ciepło, wodę, doprowadzić energię elektryczną, odprowadzić ścieki.
Koncepcja uruchomienia poradni jak najszybciej jednak zwyciężyła.
- Zwyciężyła. Jest takie silne przekonanie Rektora, że coś w kompleksie Nowej Akademii Medycznej trzeba uruchomić. Poradnia jest obiektem możliwym do uruchomienia, ponieważ nie jest powiązana technologicznie z resztą szpitala, może funkcjonować samodzielnie. Nie da się uruchomić kawałka innej części szpitala, bo tam musi funkcjonować cały proces technologiczny od przyjęcia pacjenta do wypisania do domu lub przewiezienia na anatomię patologiczną. Jedynie poradnia przykliniczna może funkcjonować samodzielnie i na bazie doświadczonych lekarzy udzielać porad pacjentom.
A co ze stacją krwiodawstwa?
- Tu jest pewien problem. W programie użytkowym NAM była przewidziana stacja krwiodawstwa. W związku z wejściem nowej ustawy o krwi, szpitale nie mają prawa zajmować się krwiodawstwem. Mogą jedynie pobierać próbki do badań, ale nie mogą krwi magazynować i zajmować się jej dystrybucją. To zostało zastrzeżone wyłącznie do kompetencji wojewódzkich stacji krwiodawstwa. W związku z tym przeznaczona na ten cel powierzchnia stała się zbędna. Mam propozycję, którą muszę uzgodnić z Rektorem R. Andrzejakiem, żeby w związku z tym poradnię poszerzyć o funkcję diagnostyczną. Może powstanie tu również apteka dla pacjentów poradni. Do rozwiązania pozostaje jedynie problem z wejściem. Są co prawda dwie klatki zewnętrzne, ale główne wejście prowadzi przez budynek wejściowy, przez który odbywa się cała komunikacja w szpitalu klinicznym. Był pomysł żeby do poradni zrobić oddzielne wejście, ale to generowałoby dodatkowe koszty. Sensowniej będzie szybciej wykończyć budynek wejściowy na poziomie parteru, żeby pacjenci mogli wejść bezpiecznie do poradni. Musimy zrobić dojście od ulicy Borowskiej, jakiś parking, może nawet docelowy.
Pracuje komisja powołana oficjalnie przez Rektora do spraw dyslokacji klinik. W 1996 roku powstał program użytkowy szpitala klinicznego, pora go zrealizować.
- Plan zatwierdził Senat, zaakceptowało Ministerstwo Zdrowia przy zatwierdzaniu założeń techniczno-ekonomicznych, określających jakie mają być kliniki, jaki program użytkowy całości. Upłynęło jednak trochę czasu, naturalną rzeczą jest, że zmieniły się przepisy, technika, zmieniły się potrzeby, chociażby stacja krwiodawstwa, o której wspomniałem. W związku z tym Rektor powołał komisję do spraw przeanalizowania programu użytkowego który został sformułowany w 1996 r. Pewnie ukażą się propozycje tej komisji, wskazujące jakie kliniki powinny znaleźć się w tych budynkach jak sformować zaplecze. Ja ze swej strony nie chciałbym wprowadzać zbyt rewolucyjnych zmian, chociaż póki nie ma jeszcze ścian wewnętrznych, to jest dobry moment na zmiany, żeby nie generować dodatkowych kosztów. Myślę że taki aneks, jeżeli powstanie do programu użytkowego, musi uzyskać akceptację Senatu, potem Ministra Zdrowia. To pewnie jeszcze jest przed nami.
Wróćmy jeszcze do kosztów. Nowa Akademia Medyczna będzie kosztowała około 500 mln złotych.
- Ja mogę powiedzieć, że za kwotę wymienioną w ustawie budżetowej, czyli owe 500 mln, tej inwestycji nie da się zakończyć. Kiedy powstawało zbiorcze zestawienie kosztów, na podstawie założeń techniczno-ekonomicznych i programu użytkowego, biuro projektów oszacowało koszt każdego z obiektów. To było przedkładane do Ministerstwa Zdrowia potem korygowane, zmieniane itd. Funkcjonowały pewne wskaźniki określające koszt łóżka szpitalnego, metra sześciennego obiektu itd. Pod te wskaźniki dopasowywano koszty, żeby inwestycja w ogóle została rozpoczęta. Prawda jest taka, że nie ma inwestycji w kraju, nie tylko szpitalnej, w której przyjęte koszty nie rosną z różnych powodów wraz z upływem czasu.
Ile więc będzie kosztować Nowa Akademia Medyczna?
- Opracowujemy, w miarę precyzyjne nowe Zbiorcze Zestawienie Kosztów. Wszyscy chcemy wiedzieć ile potrzeba pieniędzy, żeby inwestycje zakończyć. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi wzrost wartości tej inwestycji. Będziemy musieli negocjować z Ministerstwem, żeby w następnych przedłożeniach budżetowych uwzględniono wzrost wartości inwestycji.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał A. Z.


POWRÓT
Sprawozdanie z VI Letniego Obozu Naukowego Studenckiego Koła Naukowego, działającego przy Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej


W dniach 16-30 IX 2002 r. w Kudowie-Zdroju odbył się VI Letni Obóz Naukowy zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe działające w Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Grupa 40 studentów pod opieką dr. Waldemara Gołębiowskiego przeprowadzała badania dzieci w czterech szkołach podstawowych i gimnazjum.
Wśród 852 przebadanych dzieci stwierdziliśmy 87 wad wzroku, 492 wady postawy, 17 osłabień słuchu, 8 wad serca i in. Informacje o wszystkich nieprawidłowościach zostały przekazane rodzicom i nauczycielom. Ponadto w klasach III i IV przeprowadziliśmy lekcję na temat szkodliwości palenia tytoniu. Razem z dziećmi zastanawialiśmy się jakie są motywacje palących i konsekwencje tego nałogu. Jedną z głównych atrakcji lekcji edukacyjnej była piosenka, śpiewana razem z uczniami i nauczycielami, która stała się przebojem tego obozu.
Podczas trwania obozu odwiedzili nas: pani profesor Alicja Chybicka z kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz Prodziekan do Spraw Studenckich profesor Michał Jeleń. Przyglądali się naszej pracy w szkołach, dzielili swoim doświadczeniem i udzielali fachowych porad.
Mimo że wrzesień w tym roku był dość zimnym miesiącem, humor nam dopisywał. W wolnych chwilach urządzaliśmy piesze i rowerowe wycieczki w Błędne Skały i do Parku Zdrojowego, zwiedzaliśmy skansen w Pstrążnej, rozkoszowaliśmy się smakiem tamtejszych wód mineralnych, a także korzystaliśmy z atrakcji nowo powstałego basenu kąpielowego.
Obóz nie tylko umożliwił nam nabycie nowej wiedzy medycznej, ale stał się okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, a także wypoczynku w tak ładnie położonym miasteczku.
Magdalena Naleśniak


POWRÓT
Sprawozdanie z przebiegu Dolnośląskiego V Festiwalu Nauki w AM, 19-21 września 2002


W tegorocznym Festiwalu Uczelnia nasza przedstawiła, tradycyjnie już, bogatą ofertę programową o bardzo szerokim spektrum tematyki - od badań podstawowych na poziomie komórkowym i subkomórkowym do medycyny klinicznej i metod obrazowania. W sumie przedstawiliśmy 94 prezentacje o charakterze wykładów i pokazów. Ze względu na rozproszenie naszych obiektów, prezentacje odbywały się w 19 miejscach (salach wykładowych, klinikach i ośrodku obrazowania).
W tym roku zanotowaliśmy rekordową frekwencję wynoszącą około 4300 słuchaczy, mimo że - w porozumieniu z Organizatorami Festiwalu -przedstawiliśmy część prezentacji zeszłorocznych. Fakt ten potwierdza naszą wcześniejszą obserwację, że prezentacje wzbudzające szersze zainteresowanie mogą liczyć na przychylność publiczności nawet wtedy, gdy są powtarzane (choćby dlatego, że wobec mnogości imprez festiwalowych część publiczności nie była w stanie zobaczyć "premiery").
Największą frekwencję odnotowaliśmy w przypadku zwiedzania Muzeum Anatomicznego (około 300 osób). Należy zaznaczyć, że w stosunku do poprzednich edycji Festiwalu wzrosła u nas znacząco liczba wykładów, na których liczba słuchaczy przekraczała 100 osób (największą publiczność zgromadziły prezentacje poświęcone trendowi sekularnemu oraz antykoncepcji). Miały też miejsce sytuacje, gdy "ponadprogramowo" powtarzano prezentacje, aby umożliwić ich obejrzenie wszystkim chętnym (np. demonstracja możliwości mikroskopii elektronowej dla młodzieży spoza Wrocławia). Prezentacjami dotyczącymi badań podstawowych najbardziej interesowała się młodzież szkolna i akademicka, jak należało tego oczekiwać. Tradycyjnie, część naszych prezentacji miała charakter porad dla chorych, jak i dla osób zainteresowanych profilaktyką. Również w tym przypadku obserwowaliśmy dużą frekwencję, nawet ponad 100 słuchaczy. Autorzy takich prezentacji zwracali uwagę na ożywioną, często gorącą, dyskusję z publicznością, przenoszącą się do kuluarów. Wreszcie, odnotować należy bardzo duże zainteresowanie publiczności problematyką psychiatryczną (zaburzenia psychiczne u kobiet, fobie, depresja).
Znów w zgodzie z obserwowanym poprzednio trendem, mniejszą frekwencję miały - na ogół - prezentacje sobotnie.
Należy także wspomnieć i podkreślić bardzo znaczący udział naszych wykładowców w prezentacjach wyjazdowych Festiwalu (Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych). Przypomnijmy, że udział w prezentacjach wyjazdowych odbywa się na zaproszenie ich organizatorów, świadczy więc on o dużym zainteresowaniu szeroko rozumianą tematyką medyczną, jak też o wysokim poziomie naszych prezentacji z lat ubiegłych
Nasza oferta programowa została dostrzeżona przez media, przykłowo w lokalnej wkładce "Gazety Wyborczej" z dnia 20 września reporterskie sprawozdania z przebiegu Festiwalu we Wrocławiu w poprzedni dzień poświęcone były w całości naszym prezentacjom. Podkreślić w tym miejscu należy, iż wsparcie medialne Festiwalu, zwłaszcza prasowe, było w tym roku znaczniejsze niż dotąd (oprócz corocznego, szczegółowego programu Festiwalu była także specjalna wkładka w "Gazecie Wyborczej" promująca Festiwal, jak i bardziej rozbudowana informacja bieżąca).
Nie ustrzegliśmy się niestety w tym roku "emocjonującej" sytuacji, związanej z przeciągającym się remontem sali wykładowej Zakładu Mikrobiologii. Wszystkie prezentacje zaplanowane w tej Sali zostały - przy życzliwej pomocy Pana Profesora Barana - awaryjnie przeniesione do Sali wykładowej Zakładu Dermatologii.
W lutym przyszłego roku funkcję koordynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki obejmie prof. dr hab. Kazimiera Wilk z Politechniki Wrocławskiej. Profesor Wilk reprezentuje stanowisko, popierane przez zdecydowaną większość Rady Programowej festiwalu, że trzy dni to zbyt krótki czas na przedstawienie bogatej oferty prezentacji festiwalowych i będzie w związku z tym proponowała przeprowadzenie VI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w dniach 11-20 września 2003 r. (mowa o prezentacjach wrocławskich; dla prezentacji wyjazdowych w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze przewidziano, tak jak w tym roku, terminy październikowe). O ustalonym przez Radę Programową terminie poinformujemy Katedry i Kliniki możliwie jak najszybciej, tak jak czynimy to co roku.
Chciałbym na koniec z przyjemnością donieść, że animator Festiwalu i dotychczasowy koordynator, prof. dr hab. Aleksandra Kubicz, otrzymała w dniu 15 listopada Nagrodę Kolegium Rektorów '2002 za integrację środowiska akademickiego. Wkład profesor Kubicz w sukces Dolnośląskiego Festiwalu Nauki naprawdę trudno przecenić.
Dr Michał Bartoszkiewicz Koordynator uczelniany Dolnośląskiego V Festiwalu Nauki

POWRÓT
Fundacja Dobrych Serc - Do wszystkich ludzi dobrych serc!


Zarząd Fundacji zawiadamia, że umowa o stypendium podpisywana ze zwycięzcami konkursu przewiduje po zakończeniu nauki obowiązek podjęciOGÓLNOPOLSKA FUNDACJA DOBRYCH SERC z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzona przez Ministra Zdrowia i OS w porozumieniu z Ministrem Finansów, realizuje następujące cele statutowe:

 • podejmuje wszechstronną działalność zmierzającą do powstania w Polsce (we Wrocławiu) POLSKO-POLONIJNEGO lub POLSKO-NIEMIECKIEGO (zależnie od wysokości darów i woli darczyńców) CENTRUM ZDROWIA SENIORA, w którym będą prowadzone prace naukowo-badawcze zmierzające do przedłużenia okresu sprawności ludzi i ich życia, wraz z hospicjum dla nieuleczalnie chorych,
 • podejmuje działania zmierzające do tworzenia naukowo-badawczych ośrodków geriatrii i hospicjów w miejscowościach, w których są odpowiednie warunki,
 • podejmuje działania zmierzające do tworzenia pensjonatów, zakładów przyrodoleczniczych i innych placówek potrzebnych ludziom starszym i niepełnosprawnym,
 • organizuje oświatę i edukację zdrowotną przez prowadzenie wykładów na tematy z zakresu ochrony zdrowia w ramach stałych zajęć WSZECHNICY WIEDZY O ZDROWIU FDS we Wrocławiu oraz podobnych wszechnic tworzonych w miastach posiadających odpowiednie warunki, wydaje biuletyn informacyjny,
 • pomaga w załatwianiu konsultacji wysoko kwalifikowanych specjalistów, a w razie potrzeby także leczenia,
 • zachęca do tworzenia gospodarstw ekologicznych, produkcji zdrowej żywności oraz tworzenia placówek oferujących zdrową żywność, a także uczestniczy w organizowaniu ich,
 • inicjuje, organizuje, prowadzi i popiera inne działania na rzecz pomocy ludziom starszym i niepełnosprawnym, przekazuje i pośredniczy w przekazywaniu im darów, organizuje m.in. bank bezpłatnych leków, ośrodki leczniczo-rehabilitacyjne itp.,
 • gromadzi środki niezbędne na realizację celów statutowych, przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, organizuje aukcje i zbiórki,
 • inicjuje, organizuje i zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług,
 • inicjuje tworzenie społecznych komitetów i zespołów pomocy FDS,
 • zamierza współdziałać w budowie i wyposażaniu nowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, tworzeniu ośrodka w Ścinawie k. Wrocławia zajmującego się leczeniem pacjentów z chorobą Alzheimera (byłego dyrektora Kliniki Psychiatrii i Chorób Nerwowych we Wrocławiu) oraz innych placówek,
 • dąży do zainteresowania swoją działalnością Polaków zamieszkałych za granicą i ludności pochodzenia polskiego, a także innych osób oraz zamierza tworzyć pensjonaty dla osób pragnących wrócić do Polski lub przyjeżdżać na czasowe pobyty,
 • dąży do zespolenia sił i środków przeznaczonych na pomoc ludziom starszym,
OGÓLNOPOLSKA FUNDACJA DOBRYCH SERC z siedzibą we Wrocławiu
50-131 Wrocław 3, skrytka pocztowa 2370. tel. (71) 3435423
uprzejmie prosi o:

- przekazywanie darów pieniężnych na jej konto:
PKO BP IV O/Wrocław nr 10205255-95556-270-1


- zgłaszanie gotowości uczestniczenia w działalności, przekazania darów rzeczowych lub wykonania bezpłatnych usług.
Każdy ofiarodawca zostanie wpisany w KSIĘDZE OFIARODAWCÓW i otrzyma pisemne podziękowanie z wymienioną kwotą, którą można odliczyć w zeznaniach podatkowych (jako darowiznę).
Bogusław E. Kotylak Fundator - Założyciel i Prezes Zarządu

POWRÓTInformacje


 1. Prof. dr hab. A. Górski został mianowany ekspertem naszego kraju w Komitecie Programowym 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 2. Uprzejmie informujemy P.T. Czytelników, że grafika przedstawiająca budynek rektoratu będzie do nabycia w Dziale Transportu i Zaopatrzenia ul. Pasteura 1 od 15 grudnia br. Cena sprzedaży 170 zł.


POWRÓTListyRektor Akademii Medycznej Prof. nauk med. Leszek Paradowski

Szanowny Panie,
Podczas Pańskiej mowy wygłoszonej na inauguracji Roku Akademickiego wspomniał Pan, że Akademia Medyczna ma program sponsoringowy dla studentów medycyny, młodych studentów o polskim pochodzeniu żyjących w dawnym Związku Radzieckim.
Chcielibyśmy rozważyć możliwość sponsorowania studentów każdego roku.
Zwracamy się z prośbą o wskazanie odpowiedniej osoby, z którą powinniśmy spotkać się, aby uzyskać wyczerpujące informacje na przyszłość.

Z poważaniem Prezes Zarządu
Michel Osinski
3M Viscoplast S.A.
Kudowa-Zdrój, 6 października 2002 r
Prof. dr hab. Leszek Paradowski
REKTOR AKADEMII MEDYCZNEJ


"Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek" (J. P. Sartre)
Pragniemy podziękować twórcom i autorom programu badań profilaktycznych dzieci naszych szkół (Szkoły Podstawowej nr 2 i Publicznego Gimnazjum w Kudowie-Zdroju) za coroczną pomoc medyczną studentów AM. Badania spełniają oczekiwania nas wszystkich, a dzieciom pozwolą w przyszłości cieszyć się pełnią życia. Wychowawcy i rodzice zwrócili uwagę na wyniki badań dotyczące wad postawy i niedomagań zdrowotnych dzieci oraz młodzieży. Pozwoli to na ich wczesne skorygowanie.
Dziękujemy za zachętę i pomoc w przeprowadzeniu badań, za udostępnioną wiedzę oraz wskazówki merytoryczne, za kształtowanie prozdrowotnych postaw i nawyków, za walkę z bezradnością rodziców, zaangażowanie, cenne uwagi, za to, że rozpoczęła się w ten sposób edukacja medyczna rodziców, uczniów i nas nauczycieli. Jednym słowem za wszystko co pomoże dzieciom i młodzieży osiągnąć komfort życia. Cieszy nas, że zdrowie naszych dzieci z roku na rok poprawia się.
Program nie powstałby bez Państwa życzliwości. Mamy nadzieję, że współpraca nadal będzie się rozwijać. Bez Państwa nasi uczniowie mieliby znikome szanse na zrealizowanie takich badań - środki finansowe z pewnością nie pozwoliłyby na to.
Składamy serdeczne podziękowania za Państwa zainteresowanie oraz pracę.

Z wyrazami szacunku DYREKTOR SZKOŁY Jerzy Łukasik

P.S. Cieszy nas, że Państwo i studenci chętnie odwiedzają nasze coraz ładniejsze miasteczko.STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE MEDYCYNY FIZYKALNEJ I REHABILITACJI przy Zakładzie Fizjoterapii Wydziału Zdrowia Publicznego

SZANOWNI PAŃSTWO
Na Akademii Medycznej we Wrocławiu istniejemy już drugi rok. Nasz kierunek FIZJOTERAPIA (licencjat) powstał w roku 2001 na Wydziale Zdrowia Publicznego.
Przychodząc na tak renomowaną Uczelnię, mieliśmy i wciąż mamy wiele planów i niezrealizowanych marzeń. Jesteśmy bardzo dumni z tego, iż możemy zaliczać się do grona studentów Akademii Medycznej.
Pragniemy nawiązać z Państwem współpracę w celu napisania i pokazania społeczności akademickiej, co oznacza słowo Fizjoterapia oraz kim jest fizjoterapeuta.
Studiując drugi rok na Akademii Medycznej spostrzegliśmy, iż wielu studentów innych kierunków nie wie dokładnie, czym zajmuje się kierunek Fizjoterapia.
Na łamach Gazety Uczelnianej chcielibyśmy przybliżyć nasz kierunek i podzielić się z Państwem sukcesami, które zaczęliśmy odnosić.
W październiku 2002 roku miało miejsce IX Sympozjum Naukowe, które odbyło się w Auli Leopoldina w formie wykładów inauguracyjnych oraz w Hotelu Mercure - Panorama.
Nasz udział w zorganizowaniu Sympozjum obejmował:
1. Prowadzenie biura Sympozjum
2. Udzielania informacji uczestnikom Sympozjum
3. Przygotowanie materiałów i rozdawanie uczestnikom Sympozjum
za co otrzymaliśmy podziękowanie od Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
Mamy nadzieję, iż nasz pomysł wyda się Państwu interesujący, zaś Państwa pomoc i współpraca pozwolą zrealizować nasze plany.

Z poważaniem
Edyta Abramska
Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Oddział Dolnośląski
Prof. dr bab. Wiesław Prusek Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Podziękowanie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego IX Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji składam serdeczne podziękowanie na ręce Pana Profesora za pomoc organizacyjną w czasie trwania sympozjum studentkom licencjatu fizjoterapii.
Z poważaniem dr n. med. Irena Pasternak-Mlądzka Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego IX Sympozjum Naukowego PTReh


POWRÓTKonferencja "Placebo: Its action and place in health research today"

W dniach 12-13 kwietnia 2003 r. w Warszawie jest organizowana Konferencja przez Pana prof. dr. hab. Andrzeja Górskiego

Temat: Placebo: Its action and place in health research today (under the auspices of the Secretary General, Council of Europe)

Poniżej przedstawiamy program:


Arthur J. Barksy, M.D., Professor of Psychiatry, Harvard Medical School, USA - The nocebo phenomenon and its implications in clinical practice.
Nikola Biller-Andorno, M.D., Ph.D. University of Gottingen, Germany - The use of the placebo effect in clinical medicine - ethical blunder or ethical imperative?
Prof. Christian Byk, International Association of Law, Ethics and Science, France - New developments in international regulations regarding the use of placebo: clarification or confusion?
Dr. Olivier Chassany, M.D., Ph.D., Direction de la Politique Medicale de I'Assistance Publique, Hopitaux de Paris, France - Why the restriction of placebo use may hinder clinical research.
Prof. Francis P. Crawley, Secretary General, European Forum for Good Clinical Practice, Belgium - A history of the debate on the Declaration of Helsinki's stance on placebos: scientific pride and the desire of ethics.
Ezekiel J. Emanuel, M.D., Ph.D., Dept. Clin. Bioethics, Warren G. Magnusson Clinical Center, National Institutes of Health, USA.
Raul de la Fuente-Fernandez, M.D., University of British Columbia, Vancouver, Canada - The biochemical bases of the placebo effect.
Prof. Josef Glasa, M.D., Institute of Medical Ethics, Bratislava, Slovakia.
Prof. Christian Herve, Necker Faculty of Medicine, University of Paris, France.
Juhana E. Idanpaan-Heikkila, M.D.,Ph.D., Secretary General, Council for International Organizations of Medical Sciences - The CIOMS views on the use of placebo in clinical trials.
Dr Delon Human, Secretary General & CEO, World Medical Association.
Prof. Jan Joerden, Prorector, Univeristy Viadrina, Frankfurt/ Oder, Germany - Placebo and informed consent
Dr Juntra Karbwang, M.D., D.T.M. & H., Ph.D., Clinical Coordinator, WHO/TDR
Dr Mary F. Marshall, National Human Research Protections Advisory Committee, USA.
Franklin G. Miller, Ph.D. - Department of Clinical Bioethics, National Institutes of Health - The ethics of placebo surgery.
Dr Marianne Minkowski, Senior Scientific Secretary for Biomedical Sciences, European Science Foundation - ESF activities in clinical research.
Prof. Franz Porzsolt, University of Ulm, Germany - Economic implications of placebo effect.
Dr Barbara Rhode, Ethics in Research & Science, European Commission, Brussels, Belgium
Prof. Ernst A. Singer, Chairman, Ethics Committee, University of Vienna, Austria - The necessity and the value of placebo
Prof. Jacek Spławiński, The Drug Institute, Warsaw - Cli-nical trials: active control vs placebo - what is ethical?
Jeremy Sugarman, M.D., M.P.H., M.A., Director, Center for the Study of Medical Ethics and Humanities, Professor of Medicine & Philosophy, Duke University Medical Center, USA - Data, rhetoric, and the ethics of placebo-controlled trials.
Dr Robert Temple, Associate Director for Medical Policy, FDA, USA - Problem of active control trials.
Prof. Bozidar Vrhovac, Co-Chairman, National Croatian Bioethics Committee - Placebo and Helsinki Declaration - what to do?
Prof. Tomas R. Weihrauch, Senior Vice President, Global Medical Strategy & Relations, Bayer AG, Germany - Placebo treatment is effective differently in different diseases - but is it also harmless?
Dr Peteris Zilgalvis, Bioethics Division, Council of Europe


POWRÓTKalendarium14 października Dyrektor Spółki Stomatologicznej dr Grzegorz Chmiel przedstawił wyniki finansowe spółki za 9 miesięcy. Po raz pierwszy w tym roku istnieje szansa na zbilansowanie kosztów i wpływów Spółki.
15 października Sejmowa Komisja Finansów Publicznych na wniosek rektora, poparty przez Ministra Zdrowia, przyznała dodatkowo w tym roku 15,5 mln zł na budowę NAM. Środki przyznane uczelni w tym roku wyniosą łącznie 40,3 mln zł.
W przyszłym roku przewiduje się oddanie do użytku zespołu wieloprofilowej poradni specjalistycznej. Trwają intensywne konsultacje z przyszłymi użytkownikami.
17 października rektor rozpoczął rozmowy z inwestorem zewnętrznym na temat budowy ekologicznej spalarni odpadów medycznych na terenie NAM. Badania studyjne ze strony uczelni przeprowadzi zespół pod kierunkiem dr Lesława Rusieckiego.
17 października rektor wygłosił wykład na posiedzeniu Zachodniego Klubu Biznesu w Lubinie. Tematem wykładu była budowa ośrodka alzheimerowskiego w Ścinawie.
22 października odbyło się Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych Wrocławia i Opola. Uczelnię naszą reprezentował prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marian Klinger. Uczelnia nasza przystąpiła do środowiskowego Biura Karier.
24 października obradowało Prezydium Rady Naukowej Ministra Zdrowia.
28 października odbyło się kolejne posiedzenie senatu AM. Senat m.in. wybrał stałe komisje senackie, omówił statut i strukturę zarządu Akademickiego Szpitala Klinicznego.
Rektor wręczył nominacje: dr. hab. Jerzemu Błaszczukowi na stanowisko Kierownika Studiów Doktoranckich, dr. hab. Wiesławowi Kurlejowi na stanowisko Kierownika Zakładu Anatomii Stomatologicznej, dr. hab. Janowi Wnukiewiczowi na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.
30 października w Warszawie rektor podpisał akces przystąpienia naszej uczelni do Studium Medycyny Molekularnej, a następnie omawiał w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji przebieg certyfikacji w naszej uczelni. Uroczystość wręczenia ISO 2001 zaplanowano na 18 listopada 2002 w Warszawie. Będzie to uroczystość nadania tysięcznego znaku jakości ISO. Po raz pierwszy otrzyma je uczelnia medyczna.
5-7 listopada trwał audyt zewnętrzny związany z ubieganiem się przez naszą uczelnię o certyfikat jakości ISO. Audyt objął pion prorektorów ds. nauki i dydaktyki, dziekanat Wydziału Lekarskiego, administrację centralną, Katedrę i Zakład Biochemii Lekarskiej oraz Katedrę i Zakład Immunologii Nowotworów. Audytorzy sprawdzali przestrzeganie norm ISO w wybranych przez siebie jednostkach. W czasie podsumowania 7 listopada audytorzy przedstawili wyniki prac. Ogólnie ocena wypadła pozytywnie, a w niektórych działach wzorowo. Najczęściej wytykaną nieprawidłowością są braki dokumentacyjne. Audyt będzie kontynuowany, przewiduje się, że do końca maja przyszłego roku obejmie większość jednostek naukowodydaktycznych, w tym klinicznych w zakresie ich działalności naukowej i dydaktycznej oraz jednostki administracyjne uczelni, w tym wszystkie dziekanaty.
7 listopada obradowała we Wrocławiu Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Maciej Latalski Przewodniczący KRUM. Resort reprezentował Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Roman Danielewicz. Konferencja ustaliła między innymi, że egzaminy wstępne na uczelnie medyczne w przyszłym roku odbędą się na dotychczasowych zasadach. Omawiano również możliwości obniżenia świadczeń podatkowych przez szpitale kliniczne. Konferencja przyjęła uchwałę sprzeciwiającą się ingerencji środowisk uniwersyteckich w autonomię akademii medycznych, z których większość spełnia wymogi ustawowe do przekształcenia ich w uniwersytety. Konferencja ustaliła za dopuszczalne używanie w nazwie angielskiej akademii medycznej słowa "university".
7 listopada prorektor ds. nauki prof. dr hab. Marian Klinger wręczył indeksy słuchaczom studiów doktoranckich.
Obrady8 listopada obradowała we Wrocławiu konferencja na temat "Uczelnie medyczne w krajach Unii Europejskiej". W pierwszej sesji udział wzięli m.in. Pani Jolanta Kwaśniewska, małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej, Ryszard Nawrat Wojewoda Wrocławski, Leszek Ryk Wicemarszałek Województwa Dolnoślaskiego oraz ksiądz Arkadiusz Nowak. Uczestnicy konferencji, reprezentujący wszystkie uczelnie medyczne w kraju, podzielili się swoimi doświadczeniami z dotychczasowej współpracy z krajami Unii Europejskiej, mówiono o korzyściach oraz zagrożeniach związanych z przystąpieniem Polski do UE.
9 listopada prorektor ds. dydaktyki - prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak wręczył indeksy słuchaczom studiów podyplomowych "Menedżer w służbie zdrowia".
13 listopada prorektor ds. dydaktyki podpisał w Gőrlitz umowę o współpracy między Akademią Medyczną i miejscowym szpitalem. Umowa przewiduje m.in. wymianę szkoleniową lekarzy oraz możliwość odbywania praktyk wakacyjnych przez studentów.

POWRÓT