Miesięcznik informacyjny AM we Wrocławiu, rok IX, nr 5 (75), luty 2003

Spis treści numeru

Wyniki ankiety "Indywidualna ocena działalności dydaktycznej"
Nauczanie przeddyplomowe onkologii w Akademii Medycznej we Wrocławiu
Przedmioty fakultatywne w Akademii Medycznej
Akademicki Szpital Kliniczny Im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu
Uchwały w sprawie sytuacji służby zdrowia na Dolnym Śląsku
Lekarz akademicki poza ustawą o szkolnictwie wyższym
Konkurs dla młodych pracowników nauki
Stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
XI Światowy Dzień Chorego (11 II 2003)
Odznaczenia dla prof. dr hab. Andrzeja Gładsza
Czesław Rodkiewicz Scholarship Foundation
Dolnośląska Izba Lekarska w sprawie sytuacji PSK1
Uchwały Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych
KalendariumWyniki ankiety "Indywidualna ocena działalności dydaktycznej"
w roku akademickim 2001/2002Po raz trzeci publikujemy wyniki przeprowadzonej w naszej uczelni ankiety oceniającej działalność dydaktyczną nauczycieli akademickich i tych jednostek, które prowadzą zajęcia dydaktyczne. Oceniany był okres od 1.10.2001 do 30.09.2002.
Podobnie jak w roku poprzednim, ostateczny kształt ankiety został uzupełniony o nieliczne uwagi i zatwierdzony przez Senat AM. Ocenie podlegały następujące sfery działalności: 1) staż pracy w AM, 2) wykonanie pensum dydaktycznego, 3) przygotowanie pomocy dydaktycznych (podręczniki, skrypty, filmy dydaktyczne, nowe programy itp.), 4) działalność na rzecz studenckiego ruchu naukowego, 5) prace na rzecz studentów, 6) prace związane z rozwojem kadry naukowo-dydakty-cznej (recenzje), 7) prace na rzecz uczelni (udział w komisjach, pełnomocnictwa), 8) członkostwo w komitetach redakcyjnych, 9) działalność w zakresie szkolenia podyplomowego, 10) uzyskane nagrody dydaktyczne.
Poniżej przedstawiam ranking wg średniej punktów na osobę z jednoczesnym podaniem sumy punktów uzyskanych przez jednostkę. Średnia punktów na jednego pracownika była najwyższa na Wydziale Zdrowia Publicznego (69 p.), na Wydziałach Lekarskim i Lekarskim Kształcenia Podyplomowego średnia wyniosła po 30 p., Wydział Farmacji uzyskał 27 p., jednostki międzywydziałowe 23 p. i Wydział Lekarsko-Stomatologiczny 19 p.
Pragnę podziękować wszystkim pracownikom, którzy zadali sobie trud wypełnienia ankiety i udokumentowali swoje osiągnięcia. Próba obiektywizacji naszych osiągnięć jak zwykle budzi wiele emocji. Podobnie jak w roku poprzednim, zwracam się do tych członków społeczności akademickiej, którzy mają jakiekolwiek uwagi dotyczące treści ankiety, by przekazali je do sekretariatu prorektora ds. dydaktyki, co pozwoli na dalsze udoskonalanie następnych edycji rankingu dydaktycznego.

Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Prorektor ds. Dydaktyki

Ankieta dydaktyczna rok akademicki 2001/2002
L.p.
Jednostka
Ilość ankiet
Ra-
zem pun-
któw
Śred-
nio na oso-
Max. liczba punktów w jednostce

Wydział Lekarski
1K. Neonatologii642270112 - prof. E. Gajewska, 89 - lek. E. Terpińska, 85 - dr M. Czyżewska, 56 - lek. D. Paluszyńska
2II KiK Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkolog.954561254 - prof. Z. Grzebieniak, 61 - prof. W. Kielan, 53 - prof. J. Rudnicki, 51 - dr H. Karwacki
3KiK Rozrodczości i Położnictwa738054102 - prof. J. Woytoń, 63 - prof. J. Zalewski, 62 - dr hab. M. Zimmer, 50 - dr J. Florjański,
4Zakład Genetyki419549103 - prof. M. Sąsiadek, 52 - dr R. Ślęzak, 21 - dr K. Schlade-Bartusiak
5KiZ Biofizyki627346101 - prof. K. Michalak, 68 - dr hab. J. Mozrzymas, 42 - dr A. Hendrich
6II KiK Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia835044189 - prof. F. Iwańczak, 68 - dr hab. B. Iwańczak, 26 - dr A. Stawarski
7KiZ Immunologii Klinicznej51933995 - prof. A. Harłozińska-Szmyrka, 46 - dr hab. J. Bar, 39 - dr B. Ślesak, 7 - mgr E. Sobańska
8KiZ Fizjologii114143880 - prof. L. Borodulin-Nadzieja, 60 - dr E. Jankowska, 50 - dr E. Salomon, 44 - dr E. Urban, 37 - dr J. Thannhäuser
9KiZ Higieny621937108 - dr hab. K. Pawlas, 31 - dr A. Luty-Frąckiewicz
10KiZ Farmakologii72483557 - dr M. Rutkowska, 54 - prof. A. Szeląg, 33 - dr W. Dziewiszek
11KiK Chorób Wewnętrznych i Alergologii2068234129 - prof. J. Małolepszy, 68 - prof. M. Krasnowska, 64 - prof. M. Kraus-Filarska, 52 - prof. J. Patkowski, 52 - prof. M. Wrzyszcz, 42 - prof. B. Panaszek, 46 - prof. M. Jutel, 29 - prof. J. Libhart
12KiZ Medycyny Sądowej72113090 - prof. B. Świątek, 46 - dr hab. T. Dobosz, 24 - dr J. Trnka
13KiK Chorób Wewnętrznych i Zawodowych1233928137 - prof. R. Andrzejak, 59 - dr hab. A. Skoczyńska, 43 - dr E. Lewczuk, 29 - dr hab. J. Antonowicz-Juchniewicz, 21 - dr A. Affelska-Jercha
14KiZ Anatomii Patologicznej1232827100 - prof. J. Rabczyński, 63 - prof. M. Jeleń, 38 - dr hab. P. Ziółkowski, 32 - dr A. Kochman, 24 - dr A. Markowska-Wojciechowska
14KiZ Biologii i Parazytologii Lekarskiej82132748 - prof. S. Jankowski, 28 - dr E. Galary, 27 - dr A. Cisowska, 24 - dr J. Okulewicz
14KiZ Histologii i Embriologii1539827156 - prof. M. Zabel, 53 - dr B. Dolińska-Krajewska, 24 - dr M. Podhorska-Okołów, 24 - dr E. Jagoda
14Z. Patofizjologii1026627111 - prof. J. Jagielski, 27 - dr L. Noga, 24 - dr W. Pilecki
14Z. Humanistycznych Nauk Lekarskich71872790 - prof. W. Wojtkiewicz-Rok, 37 - dr hab. E. Więckowska, 27 - dr J. Barański, 13 - dr J. Wais
14I KiK Ginekologii i Położnictwa143722765 - prof. A. Karmowski, 51 - dr hab. M. Gryboś, 37 - dr A. Wilczyński, 30 - dr J. Korzeniowski, 26 - dr B. Pałczyński
14prof. dr hab. Anna Krefft1272727 - prof. A. Krefft
15KiZ Anatomii Prawidłowej1847126122 - prof. Z. Rajchel, 63 - prof. A. Kędzia, 53 - dr hab. W. Kurlej, 46 - dr hab. B. Gworys, 31 - dr K. Porwolik, 20 - dr J. Fastyn
16KiZ Mikrobiologii1947925107 - prof. A. Przondo-Mordalska, 51 - dr hab. G. Gości- niak, 49 - prof. J. Ruczkowska-Struzik, 49 - prof. I. Choroszy-Król, 48 - dr M. Fleischer, 31 - E. Mróz, 29 - dr M. Stankiewicz, 19 - dr B. Sobieszczańska
16II KiK Ginekologii92292565 - dr hab. M. Gabryś, 29 - dr A. Pietkiewicz, 28 - dr L. Sozański, 25 - dr J. Robaczyński, 19 - dr A. Popiela, 19 - dr K. Kmieciak
17KiZ Chemii i Immunochemii1023724127 - prof. I. Kątnik-Prastowska, 28 - mgr E. Kłonowska-Brzostek, 15 - dr M. Pupek
17KiK Anestezjologii i Intensywnej Terapii1536424100 - prof. A. Kübler, 38 - dr hab. G. Durek, 38 - dr M. Zielińska, 38 - dr T. Kaiser, 26 - dr S. Mordarski, 24 - dr W. Goździk, 22 - dr M. Śliwiński
18I K Pediatrii122542165 - prof. J. Peller, 48 - prof. L. Sadowska, 40 - prof. A. Boznański, 19 - dr E. Masłowska
19Z Medycyny Doraźnej i Katastrof71352063 - prof. J. Jakubaszko, 22 - dr J. Piechocki, 20 - dr F. Lubaś, 10 - lek. M. Poprawski
20K Prop. Pediatrii i K. Immun. W. Rozwojow.71231847 - prof. A. Jankowski, 27 - dr A. Lewandowicz-Uszyńska, 18 - dr B. Nienartowicz, 11 - dr W. Karnas-Kalemba
20Z. Reumatologii61081853 - prof. J. Szechiński, 17 - dr K. Borysewicz
21I KiK Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej91511744 - prof. J. Dawiskiba, 29 - dr hab. T. Łukieńczuk, 25 - dr hab. W. Bednarz, 21 - dr Z. Forkasiewicz, 9 - dr P. Kociatkiewicz
22KiZ Biochemii Lekarskiej1726816110 - prof. T. Banaś, 45 - prof. D. Kwiatkowska, 41 - dr B. Krotkiewska, 15 - dr M. Matusiewicz, 9 - dr G. Terlecki
Detaszowani:
Prof. dr hab. Wiesław Prusek

1

61

61

61 - prof. W. Prusek
Razem305914230 

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
1KiZ Medycyny Rodzinnej874693314 - prof. A. Steciwko, 92 - dr J. Drobnik 89 - I. Hełminiak
2KiK Chorób Zakaźnych952959233 - prof. A. Gładysz, 99 - prof. K. Simon, 53 - dr B. Knysz
3KiK. Chirurgii Klatki Piersiowej314749117 - prof. J. Kołodziej, 17 - dr K. Gietkiewicz
4KiK Urologii732046110 - dr hab. R. Zdrojowy, 73 - prof. J. Lorenz, 64 - dr J. Dembowski, 22 - dr T. Niezgoda, 22 - dr T. Szydełko
5KiK Dermatologii i Wenerologii1461044168 - dr hab. J. Szepietowski, 74 - prof. E. Baran, 61 - dr G. Szybejko-Machaj, 52 - dr J. Maj, 47 - prof. M. Cisło, 38 - dr M. Barancewicz-Łosek, 38 - dr R. Białynicki-Birula
6KiK Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplant.1145441132 - prof. P. Szyber, 70 - dr hab. Z. Rybak, 47 - dr A. Pupka, 38 - dr hab. A. Dorobisz
7KiZ Radiologii1760135109 - dr hab. K. Moroń, 109 - dr E. Nienartowicz, 60 - prof. Z. Bem, 59 - dr hab. M. Sąsiadek, 44 - dr E. Czapiga, 32 - dr V. Sokolska
7KiK Endokrynologii i Diabetologii1138235134 - prof. A. Milewicz, 90 - dr hab. M. Mędraś, 24 - dr J. Daroszewski
8Z. Chirurgii Eksperyment. i Badań Biomateriaów31033453 - prof. S. Pielka, 27 - dr L. Solski, 23 - dr J. Staniszewska-Kuś
9K Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki82633379 - prof. R. Rutowski, 57 - dr K. Zimmer, 29 - dr K. Bogdan
10KiK Chirurgii i Urologii Dziecięcej82503181 - prof. J. Czernik, 71 - prof. K. Sawicz-Birkowska, 25 - dr hab. S. Bagłaj
11KiK Gastroenterologii113253095 - prof. L. Paradowski, 64 - prof. W. Lubczyńska-Kowalska, 33 - dr E. Poniewierka, 25 - dr M. Rybak
11KiK Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej1338630153 - prof. M. Klinger, 39 - dr hab. M. Boratyńska, 26 - dr hab. J. Kuźniar
12KiK Hematologii i Chorób Rozrostowych143842753 - prof. M. Podolak-Dawidziak, 49 - prof. K. Kuliczkowski, 49 - dr J. Nowicka, 46 - dr hab. D. Wołowiec, 32 - dr hab. M. Kuliszkiewicz-Janus, 26 - dr hab. L. Usnarska-Zubkiewicz
13KiK Nefrologii Pediatrycznej1025626103 - prof. D. Zwolińska, 23 - dr A. Wawro
14KiK Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu922125112 - prof. A. Wall, 36 - dr J. Czapiński, 23 - dr S. Dragan
14KiK Okulistyki1435525127 - prof. M. Niżankowska, 36 - dr M. Misiuk-Hojło, 34 - dr M. Koziorowska, 32 - dr B. Reniewska, 28 - dr J. Oficjalska-Młyńczak, 22- dr J. Markuszewska-Bednarz
15KiK Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabet.81952487 - prof. R. Adamiec, 25 - dr K. Zdrojowy 23 - dr M. Knapik-Kordecka
16KiK Chirurgii Przewodu Pokarmowego112512354 - prof. K. Grabowski, 38 - prof. W. Knast, 38 - dr hab. M. Strutyńska-Karpińska, 35 - dr hab. Jerzy Błaszczuk, 30 - dr hab. A. Lewandowski, 22 - dr K. Mokracka-Mączka
16KiK Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego81812363 - prof. I. Kacprzak-Bergman, 35 - dr L. Szenborn, 20 - A. Prandota-Schoepp
17KiK Neurologii1124222107 - prof. R. Podemski, 48 - dr B. Paradowski, 17 - dr R. Martynów
17KiK Otolaryngologii143142268 - prof. L. Pośpiech, 63 - prof. M. Zalesska-Kręcicka, 45 - dr hab. T. Kręcicki, 34 - dr J. Rak, 34 - dr J. Kuźniar, 16 - dr K. Orendorz-Frączkowska
18KiK Kardiologii102072177 - prof. B. Halawa, 32 - prof. W. Mazurek, 32 - prof. M. Witkowska, 13 - dr B. Jołda-Mydłowska, 13 - dr M. Kobusiak-Prokopowicz
18KiK Onkologii i Hematologii Dziecięcej1224821113 - prof. A. Chybicka, 21- lek. D. Turkiewicz, 18 - dr B. Kazanowska
19KiK Onkologii122432095 - prof. J. Kornafel, 36 - dr T. Bojarowski, 26 - dr K. Bojarowska, 20 - lek. R. Tarkowski, 19 - dr M. Rusiecka
19KiK Psychiatrii2142620118 - prof. A. Kiejna, 75 - dr hab. J. Leszek, 39 - dr hab. S. Sidorowicz, 34 - dr J. Morasiewicz, 20 - dr J. Beszłej, 18 - lek. M. Kubiszewski
20KiK Endokrynologii Wieku Rozwojowego61121949 - dr E. Barg, 26 - dr B. Wikiera, 14 - dr A. Basiak
21KiK Neurochirurgii71111631 - prof. W. Jarmundowicz, 30 - dr B. Czapiga, 25 - dr hab. L. Zub, 12 - dr W. Berny
22KiK Chirurgii Serca121411345 - prof. H. Nowosad, 22 - dr hab. T. Kustrzycki, 21 - dr K. Namięta, 18 - dr hab. T. Hirlne, 11 - dr W. Stupiński
23KiK Chorób Płuc101151247 - prof. R. Jankowska, 18 - dr B. Weryńska, 16 - dr A. Brzecka, 13 - E. Passowicz-Muszyńska
24Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej000 
Detaszowani:
1. Prof. dr hab. W. Witkiewicz
2. Prof. dr hab. K. Wrabec
3. Prof. dr hab. Z. Hruby

1
1
1

98
81
62

98
81
62

98 - prof. W. Witkiewicz
81 - prof. K. Wrabec
62 - prof. Zb. Hruby
Razem314935930 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
1KiZ Periodontologii425965128 - prof. M. Ziętek, 105 - dr hab. T. Konopka, 17 - dr Z. Kozłowski
2KiK Chirurgii Szczękowo-Twarzowej112642494 - dr hab. J. Wnukiewicz, 50 - dr H. Kaczkowski, 32 - dr B. Warych, 15 - dr H. Gerber-Leszczyszyn, 15 - dr W. Pawlak, 15 - dr K. Łuczak
3K Protetyki Stomatologicznej193551963 - dr H. Panek, 45 - dr A. Sobolewska, 45 - dr D. Nowakowska, 39 - dr B. Bruziewicz-Mikłaszewska, 30 - dr E. Rutańska, 22 - dr W. Więckiewicz, 18 - dr T. Maślanka
4K Stomatologii Zachowawczej2640616185 - prof. U. Kaczmarek, 67 - lek. J. Kobierska-Brzoza, 48 - lek. A. Sokołowska-Trelka, 34 - lek. E. Jakubaszko, 29 - dr M. Kasiak, 29 - dr Z. Sozańska, 22 - dr A. Malepszy, 19 - lek. W. Szczepankiewicz, 15 - dr I. Bujwid-Jagielska, 15 - dr H. Nowak-Malinowska
5KiZ Ortodoncji91241470 - dr hab. T. Matthews-Brzozowska, 23 - dr J. Szeląg, 19 - dr B. Kawala, 4 - lek. M. Tomasz, 4 - lek. J. Antoszewska
6KiZ Chirurgii Stomatologicznej101151237 - dr A. Zawada, 21 - dr M. Pilak, 12 - dr E. Gwiazda-Chojak, 12 - dr M. Dominiak, 11 - dr I. Bednarz
Razem79152319 

Wydział Farmaceutyczny
1KiZ Farmakologii Klinicznej523948102 - prof. K. Orzechowska-Juzwenko, 43 - dr hab. A. Wiela-Hojeńska, 39 - dr P. Milejski
2K Farmacji Stosowanej1774544260 - prof. J. Pluta, 173 - prof. A. Kubis, 44 - dr H. Krutul, 35 - dr K. Małecka, 28 - dr J. Meler, 24 - dr O. Gubrynowicz, 24 - mgr D. Marciniak
3KiZ Podstaw Nauk Medycznych724535118 - dr K. Gąsiorowski, 55 - dr A. Osada, 35 - prof. J. Świątek-Kozłowska, 12 - dr J. Brasuń
4KiZ Toksykologii51713483 - prof. A. Długosz, 32 - dr J. Lembas-Bogaczyk
5KiZ Farmakognozji61793083 - prof. W. Cisowski, 30 - dr A. Kowalczyk, 21 - dr Z. Sroka
6KiZ Bromatologii51342752 - dr hab. J. Biernat, 26 - dr H. Grajeta
7KiZ Technologii Leków61562653 - dr hab. E. Wagner, 32 - dr hab. W. Nawrocka, 23 - dr K. Poręba
8KiZ Analityki Medycznej71752563 - prof. M. Woźniak, 35 - dr J. Stacherzak, 27 - dr W. Nahaczewska
9KiZ Chemii Analitycznej71682495 - prof. W. Gaweł, 23 - dr J. Sułkowska
10KiZ Biochemii Farmaceutycznej71612398 - prof. M. Warwas, 19 - dr A. Piwowar
11KiZ Chemii Nieorganicznej91952256 - prof. J. Josiak, 48 - prof. A. Wojakowska, 24 - dr B. Fuglewicz, 21 - dr hab. P. Łoś
11Z Biologii i Botaniki Farmaceutycznej61322282 - prof. E. Lamer-Zarawska, 53 - dr A. Noculak-Palczewska, 26 - dr A. Rymkiewicz, 18 - mgr D. Woźniak
12KiZ Chemii Fizycznej91631873 - prof. E. Ratajczyk, 29 - dr B. Sztuba, 19 - dr A. Dryś, 14 - dr J. Jodkowski
12KiZ Chemii Leków112011862 - prof. H. Śladowska, 54 - dr R. Żabska, 20 - dr hab. W. Malinka, 20 - dr K. Stankiewicz, 9 - mgr D. Szkatuła
13KiZ Chemii Organicznej111681554 - dr hab. Rykowski, 38 - dr hab. S. Ryng, 26 - dr U. Lipnicka, 19 - dr J. Jasztold-Howorka, 9 - dr J. Cieplik
14Ogród Roślin Leczniczych1131313 - dr A. Jezierska-Domaradzka
Razem119324527 

Wydział Zdrowia Publicznego
1Z Pielęgniarstwa Klinicznego11100591301 - dr H. Wojnowska-Dawiskiba, 152 - dr E. Mess, 132 - dr M. Arendarczyk, 73 - dr A. Bartczuk
2Z Pielęgniarstwa Społecznego38282107 - dr I. Taranowicz, 74 - dr A. Abramczyk, 59 - dr K. Kuchtyn
3Z Pedagogiki31705791 - dr G. Szymańska-Pomorska, 51 - dr J. Lipowczyk, 39 - mgr W. Kondratowicz
4Z Organizacji i Zarządzania421554107 - mgr E. Kuriata, 73 - dr G. Siarkiewicz, 34 - mgr A. Felińczak
5Z Nauki Zawodu31194045 - mgr J. Kolasińska, 38 - mgr R. Górska, 36 - mgr B. Stojak
Detaszowani:
prof. dr hab. K. Łoboz-Grudzień

1

135

135

135 - prof. K. Łoboz-Grudzień
Razem25172669 

Jednostki Międzywydziałowe
1Studium Med. Społecznej i Zdrowia Publicznego318863163 - prof. L. Waszkiewicz, 25 - dr E. Mikulski
2Studium Wychowania Fizycznego i Sportu112962745 - mgr W. Wójcik, 31 - mgr Z. Pawlak, 31 - mgr Z. Wójcik, 30 - mgr J. Dębski, 28 - mgr A. Bieniek, 27 - mgr J. Nycz, 24 - mgr T. Szymankiewicz
3Studium Języków Obcych162001320 - mgr D. Drozd, 20 - mgr H. Kaczkowska, 19 - mgr H. Mach, 18 - mgr A. Celejewska, 17 - mgr A. Przytulecka-Terejko, 16 - dr J. Smereka, 14 - mgr A. Białobrzeska, 13 - mgr M. Zagrodnik, 12 - mgr M. Kozimor, 12 - mgr G. Rawska-Brzozowska
Razem3068423 

POWRÓTNauczanie przeddyplomowe onkologii w Akademii Medycznej we Wrocławiu

 

Z inicjatywy JM Rektora AM prof. dr. hab. Leszka Paradowskiego został dokonany przegląd nauczania onkologii w naszej uczelni. Zwróciłem się do wszystkich jednostek organizacyjnych prowadzących dydaktykę z prośbą o przedstawienie tematyki onkologicznej w ramach prowadzonego przedmiotu, liczby godzin oraz formy prowadzenia zajęć ze studentami. Otrzymałem informacje z każdej jednostki, poniżej przedstawiam dokładny wykaz zajęć poświęconych onkologii z podziałem na wydziały, lata, jednostki prowadzące takie zajęcia oraz formę zajęć.
Z analizy przedstawionego materiału można sformułować pewne wnioski:
1. Istnieje konieczność koordynacji przeddyplomowego nauczania onkologii w Akademii Medycznej.
2. Merytoryczne treści nauczania onkologii w ramach prowadzonych przedmiotów powinny być ocenione i zaakceptowane przez Wydziałowe Komisje Dydaktyczne i koordynatora nauczania onkologii.
3. Należy dążyć do szerszego wprowadzenia zajęć z onkologii na Wydziałach Farmacji i Zdrowia Publicznego.

Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Prorektor ds. Dydaktyki AM


Wydział Lekarski + Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Rok studiów/Jednostkawykłady ćwiczeniaseminariarazem
II  44
KiZ Histologii Embriologii  44
III5147 98
Z Genetyki10  10
KiZ Biochemii Lek. (dgn.lab.)2  2
KiZ Mikrobiologii6  6
KiZ Immunologii Klinicznej23 5
KiZ Anatomii Patologicznej2535 60
KiZ Patofizjologii24 6
KiZ Ch. Wewn. i Alergologii45 9
IV1443764
KiK Nefrologii 1 1
KiZ Farmakologii 2 2
KiK Gastroenterologii26 8
KiK Chirurgii Naczyniowej11 2
KiK Angiologii 6 6
KiZ Radiologii7,511 18,5
KiK Dermatologii1,58312,5
KiK Choroby Płuc28 10
KiZ Higieny  44
V54,5110 164,5
KiK Chirurgii Dziecięcej13 4
KiK Hematologii Dorosłych840 48
KiK Ch. Wew. Zawod. i Nadciśn. Tętniczego1,5  1,5
KiK Hematol. Dziecięcej1015 25
KiK Urologii810 18
KiK Neurologii51,5 6,5
KiK Endokrynologii 6 6
KiK Chor. Zakaźnyh11 2
KiK Chirurgii Przew. Pokarm. i Chirurgii Og.38 11
KiK Chirurgii Klatki Piersiowej89 17
KiK Chirurgii Naczyniowej11 2
KiK Chirurgii Serca 1 1
KiK Ginekol. (Chałubińskiego)46 10
KiK Neurochirurgii16 7
KiK Dermatologii32 5
Zakład Reumatologii 0,5 0,5
VI219313127
KiK Okulistyka24 6
KiK Ginekologii (Dyrekcyjnej)47 11
K Onkologii i K Ginekol. Onkol. 40 40
KiK Pediatrii225 27
KiK Chir. Szczękowej 3 3
KiZ Farmak. Klin.2- 2
KiK Ginekol. (Chałubińskiego)46 10
KiK Laryngologii38516
KiK Anest. i Intens. Terapii (med. paliatywna)4 812
Razem140,529324457,5


Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Rok studiów/Jednostkawykładyćwiczeniaseminariarazem
II  66
KiZ Higieny  22
KiZ Histologii i Embriologii  44
III11,5111537,5
KiK Chirurgii Ogólnej1,5  1,5
KiK Hemat. Dziecięcej  1515
Zakład Immunologii Nowotw.21 3
KiZ Anatomii Patologicznej810 18
IV10,51 11,5
KiK Chirurgii Ogólnej9,5  9,5
KiK Chorób Zakaźnych11 2
V9215,535,5
K Onkologii i K Ginekol. Onkol. 15 15
KiZ Protetyki2  2
KiK Chirurgii Stomat.361,510,5
Zakład Gerostomat (fakultet)4  4
KiK Anest. i Intens. Terapii (med. paliatywna)  44
Razem313332,596,5


Wydział Farmaceutyczny
Jednostka realizująca zajęciawykładyćwiczeniaseminariarazem
III  2 (w planie)2
KiZ Farm. Klinicznej  2 (w planie)2
IV  22
KiZ Higieny  22
V3 (7)  5
KiZ Farm. Klinicznej1  1
KiZ Farmakoterapii4 (w planie)  4
KiZ Toksykologii2  2
Razem3 (7) 2 (4)5 (11)


Wydział Zdrowia Publicznego
Rok studiów/Jednostka zajęciawykładyćwiczeniaseminariarazem
I 4 (w planie) (4)
KiZ Anatomii Patologicznej 4 (w planie) (4)
II67 13
KiZ Anatomii Patologicznej4  4
Neurochirurgii26 8
KiZ Reumatologii 1 1
Razem67 (11)13 (17)


POWRÓTPrzedmioty fakultatywne w Akademii Medycznej Stan aktualny, plany na przyszłość


Komisja Akredytacyjna Uczelni Medycznych (KAUM) powołana przez Konferencję Rektorów w 1997 roku, na podstawie doświadczeń nabytych podczas procesów akredytacyjnych stwierdziła, że istnieje potrzeba analizy treści obecnie obowiązujących standardów nauczania medycyny i ich uaktualnienia. Sekcja Medyczna Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego opracowała już minima godzinowe programów nauczania i jest w trakcie opracowań dotyczących minimalnych treści nauczanych przedmiotów obowiązkowych. Zostały również opracowane tzw. "Standardy kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych".
W rozdz. II p. 13 ww. dokumentu stwierdza się: "W celu zapewnienia indywidualizacji kształcenia program powinien uwzględniać możliwość wyboru przez studentów przedmiotów o charakterze zajęć fakultatywnych. Zajęcia fakultatywne powinny stanowić integralną część programu, tzn. wchodzić w zakres wymaganej puli godzinowej zajęć, pozostawiając studentom możliwość wyboru tematyki zajęć. Ogólna liczba godzin zajęć fakultatywnych wybieranych przez jednego studenta nie powinna przekraczać 25% całości programu studiów".
Problem nauczania przedmiotów fakultatywnych w naszej uczelni był omawiany dwukrotnie na posiedzeniach Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania oraz na posiedzeniu styczniowym Kolegium Rektorskiego. Stanowisko Senackiej Komisji Dydaktycznej wypracowane na podstawie opinii wydziałowych komisji dydaktycznych i wytycznych KAUM jest następujące:
1. Należy dążyć do utworzenia na każdym wydziale katalogu zajęć fakultatywnych w wymiarze zalecanym przez KAUM. Docelowym rozwiązaniem powinno być utworzenie uczelnianego katalogu zajęć fakultatywnych.
2. Określić dla każdego wydziału minimum godzin fakultatywnych. Według zaleceń liczba godzin dla przedmiotu fakultatywnego powinna wynosić 20 24.
3. Każdy student na początku roku akademickiego powinien wybrać określone zajęcia fakultatywne w wymiarze co najmniej minimalnym (określonym przez dziekana wydziału). Po wyborze przez studenta przedmiotu, staje się on dla niego przedmiotem obowiązkowym.
4. Studenci mogą wybierać przedmioty fakultatywne dowolnie wg zasady, że podczas całych studiów muszą zaliczyć minimum godzinowe przeznaczone dla danego wydziału.
5. Każdy przedmiot fakultatywny powinien być zaliczany na stopień, co pozwoli na włączenie tych przedmiotów do punktacji ECTS.
Aktualnie w uczelni jest prowadzonych 27 przedmiotów fakultatywnych, a w planach na przyszły rok akademicki oferta zostanie zwiększona o dalszych 41. Poniżej przedstawiam (z rozdziałem na poszczególne wydziały i liczbę godzin) stan aktualny nauczania przedmiotów fakultatywnych oraz ofertę wprowadzenia przedmiotów dodatkowych w przyszłym roku akademickim.

Wydział Lekarski i Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
Stan aktualny:
Rok II

 • Medycyna molekularna 8 godz. seminarium
  Rok IV
 • Dietetyka 8 godz. seminarium
 • Rehabilitacja 8 godz. seminarium
 • Chirurgia plastyczna 8 godz. seminarium
  Rok V
 • Medycyna pracy 8 godz. seminarium
 • Konflikty i negocjacje 8 godz. seminarium
  Rok VI
 • Balneologia 8 godz. seminarium
 • Gerontologia 8 godz. seminarium
 • Propedeutyka seksuologii 8 godz. wykład
 • Przedmioty proponowane
  Rok IV
 • Bakteriologia kliniczna 2 godz. seminarium
 • Wirusologia kliniczna 2 godz. seminarium

  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
  Stan aktualny
  Rok I
 • Socjologia 60 godzin seminarium
 • Historia medycyny 60 godz. seminarium
 • Psychologia lekarska 60 godz. seminarium
 • Historia sztuki 60 godz. seminarium
 • Informatyka medyczna 15 godz. ćwiczenia
  Rok V
 • Stomatologia estetyczna 13 godz. seminarium
 • Gerostomatologia 20 godz. seminarium
  Przedmioty proponowane
  Rok III
 • Farmakologia kliniczna 15 godz. seminarium
 • Genetyka medyczna 15 godz. seminarium
  Rok V
 • Implantoprotetyka 30 godz. seminarium


  Wydział Farmacji z Oddz. Analityki Medycznej
  Stan aktualny (przedmioty realizowane w semestrze zimowym. Zajęcia prowadzone na I i II roku Analityki Medycznej oraz na I roku Farmacji).
 • Homeopatia 6 godz. seminarium
 • Toksykologia kosmetyków 4 godz. seminarium
 • Pasożyty i ch. pasoż. człowieka 10 godz. (4 wykł., 6 ćw.)
 • Podstawy obliczeń chemicznych 30 godz. seminarium
 • Analiza chemiczna zw. organicznych 45 godz. seminarium
 • Biomarkery środowiskowego oddziaływania ksenobiotyków na organizm ludzki 4 godz. seminarium
 • Balneologia 4 godz. seminarium
 • Obliczenia chemiczne 15 godz. seminarium
 • Terminologia łacińska (lektorat) 30 godz.
  Przedmioty proponowane (do realizacji w semestrze letnim.
  W kolejnych latach będą wprowadzane sukcesywnie na kolejne lata studiów fakultety w ilości 100 godz).
 • Wybrane problemy z ziołolecznictwa 10 godz. seminarium
 • Naturalne siedliska i zasoby roślin leczniczych w Polsce 15 godz. seminarium
 • Agrotechnika roślin leczniczych 20 godz. seminarium
 • Kwasy i zasady 6 godz. seminarium
 • Wybrane zagadnienia z cytofizjologii 20 godz. seminarium
 • Opracowanie danych doświadczalnych 20 godz. seminarium
 • Związki toksyczne i ich oddziaływanie 15 godz. seminarium
 • Produkty naturalne i ich rola w organizmach 30 godz. seminarium
 • Leki przeciwnowotworowe 4 godz. seminarium
 • Dobra praktyka produkcyjna /GMP/ 6 godz. seminarium
 • Podstawowe problemy seksuologii 6 godz. seminarium
 • Zarys patofizjologii wybranych chorób OUN 10 godz. seminarium
 • Zastosowanie diety wybranych jednostek chorobowych 6 godz. seminarium

  Wydział Zdrowia Publicznego
  Stan aktualny
  Studia magisterskie kierunek pielęgniarstwo
 • Pedagogika Marii Montessorii 30 godz. seminarium
 • Pracownia komputerowa 30 godz. ćwiczenia
  Licencjat kierunek pielęgniarstwo
 • Profilaktyka uzależnień 30 godz. seminarium
 • Opieka paliatywna (walka z bólem) 30 godz. seminarium
  Przedmioty proponowane (na wszystkich kierunkach studiów planowane jest wprowadzenie zajęć fakultatywnych w wymiarze 30 godz. w ostatnim semestrze studiów)
  Licencjat kierunek pielęgniarstwo
 • Rehabilitacja przyłóżkowa w kardiologii
 • Profilaktyka raka piersi program samobadania
 • Kobieta w okresie menopauzy poradnictwo
 • Rozpoznanie, profilaktyka i pomoc w depresji
 • Antykoncepcja poradnictwo
 • Problem dziecka maltretowanego rozpoznanie, pomoc
 • Profilaktyka zakażeń szpitalnych
 • Rehabilitacja po mastektomii
 • Metodyka promocji zdrowia
  Licencjat kierunek fizjoterapia
 • Współczesne metody usprawniania dzieci w chorobach CUN
 • Terapia manualna w chorobach kręgosłupa
 • Drenaż limfatyczny
 • Refleksografia
 • Muzykoterapia
  Licencjat kierunek pielęgniarstwo, specjalność ratownik medyczny
 • Psychologia w stanach zagrożenia życia
 • Prawne aspekty działań ratunkowych
 • Bezpieczeństwo osobiste ratownika w stanach ekstremalnych
 • Płetwonurkowanie
 • Ratownictwo wysokogórskie
 • Ratownictwo podziemne
  Studia magisterskie kierunek pielęgniarstwo
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia
 • Ratownictwo medyczne

  Propozycje Studium Języków Obcych
  Dla wszystkich kierunków studiów zajęcia fakultatywne w wymiarze 60 godzin z języków: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski prowadzone na różnych stopniach zaawansowania.
  Proponowana jest również kontynuacja nauki z języka wybranego.

  Przedstawiona przez poszczególne wydziały oferta jest niewątpliwie bogata. Wymaga jednak dokonania przez Wydziałowe Komisje Dydaktyczne niezbędnych korekt uwzględniających zalecenia Komisji Akredytacyjnej Uczelni Medycznych, zwłaszcza dotyczących liczby godzin z danego przedmiotu. Wprowadzanie zajęć o charakterze fakultatywnym pozwoli osiągnąć uczelni wyższy poziom organizacji kształcenia i zapewni jej dalszy rozwój.

  Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
  Prorektor ds. Dydaktyki


  POWRÓT
  Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego We Wrocławiu


  JM Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu Prof. dr hab. Leszek Paradowski

  Dyrekcja Akademickiego Szpitala Klinicznego przekazuje w załączeniu sprawozdanie z wykorzystania łóżek w 2002 r. zgodnie z pismem R/5R/2003.
  Sprawozdanie obejmuje wszystkie oddziały wchodzące w 2002 roku w skład OSK, SPSK-5, SPSK-3.

  Z poważaniem
  Dyrektor Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Krzysztof Stańkowski

  OddziałLiczba łóżekLiczba przyjęćOsobodniObłożenieŚredni czas pobytu
  DSK
  Alergologia Dziecięca24934751786%8
  Kardiologia Dziecięca24759547763%7
  Endokrynologia Wieku Rozwojowego281485965995%7
  Niemowlęcy A12565293667%5
  Gastroenterologiczny Dziecięcy281297830981%6
  Chorób Zakaźnych25926573263%6
  Dzienny Onkologiczno-Hematologiczny1065056505178%1
  Hematologiczno-Onkologiczny39132910 38373%8
  Oddział Przeszczepiania Szpiku1294414995%44
  Stacja Dializ (DSK)41436143698%1
  Nefrologiczny Dziecięcy311238954084%8
  Chirurgia4427331259578%5
  Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej10139163645%12
  Razem29119 44085 87481%8
  SPSK-5
  Chorób Wewnętrznych185998028122%13
  Alergologiczny45133711 27969%8
  OIOM Kardiologiczny10373314586%8
  Nefrologia50155817 21694%11
  Nefrologia - przeszczepy84698254283%18
  Stacja Dializ1313 5695357113%1
  Chirurgia Przewodu Pokarmowego45154915 64595%10
  Chirurga Urazowa50182115 67686%9
  Ginekologiczno-Położniczy191279596086%5
  Patologa Ciąży40203614 17897%7
  Ginekologiczny4625371186971%5
  Neonatologiczny11913301975%3
  Patologia Noworodka19654506173%8
  OITD (ul. Dyrekcyjna)10151307584%20
  Razem38428 845127 76291%9
  SPSK-3
  Gastroenterologiczny4515461297879%8
  Angiologiczny4915851369777%9
  Chirurgii Ogólnej5014111218967%9
  Chirurgii Naczyniowej6016621581872%10
  Razem204620454 68273%9
  RAZEM:87954 48926 831884%9


  POWRÓT
  Trzy uchwały w sprawie sytuacji służby zdrowia


  Uchwała Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu w sprawie sytuacji panującej w jednostkach służby zdrowia
  podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu dnia 14 lutego 2003 roku


  Wprowadzona w 1999 roku reforma służby zdrowia doprowadziła do zagrożenia funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej na terenie Dolnego Śląska. Skutki wynikające z niedoszacowania procedur medycznych przez Dolnośląską Regionalną Kasę Chorych i przez Branżową Kasę Chorych dotknęły również Państwowe Szpitala Kliniczne.
  Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu z najwyższym niepokojem stwierdza, że obecna sytuacja grozi zniszczeniem 300-letniej tradycji i dorobku medycyny akademickiej w 1000-letnim Wrocławiu.
  Zaprzestanie działalności szpitali klinicznych doprowadzi do przerwania kształcenia zarówno przed, jak i podyplomowego. Przerwana zostanie realizacja wielu umów międzynarodowych, w tym także realizowanych w ramach programów unijnych, co w konsekwencji może doprowadzić do likwidacji uczelni.
  Leczenia chorych, prowadzonego w ośrodkach klinicznych dysponujących najlepszą aparaturą i posiadających kadry o najwyższych kwalifikacjach, nie można zastąpić leczeniem w innych jednostkach służby zdrowia.
  Wygłaszanie opinii, że przeniesienie hospitalizowanych chorych z akademickich klinik do innych placówek opieki medycznej nie odbije się negatywnie na jakości i poziomie ich leczenia jest wprowadzaniem społeczeństwa w błąd.
  W chwili obecnej działalność szpitali klinicznych paraliżowana jest przez zajęcia komornicze, które są dokonywane w momencie przeprowadzania w tych szpitalach procesu głębokiej restrukturyzacji.
  Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu zwraca się do władz państwowych, administracyjnych i samorządowych województwa o udzielenie szpitalom klinicznym wszechstronnej pomocy, która pozwoli utrzymać ich funkcjonowanie.
  Senat zobowiązuje Jego Magnificencję Rektora do podjęcia wszelkich, prawem dozwolonych, działań zmierzających do utrzymania klinik Akademii Medycznej.
  Jednocześnie Senat zwraca się do rad społecznych i dyrektorów szpitali klinicznych o podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę sytuacji finansowej tych szpitali.
  Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu zwraca się do Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych i do Branżowej Kasy Chorych o podjęcie pilnych negocjacji w sprawie urealnienia kosztów leczenia klinicznego.
  Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uważa, że przerwanie świadczeń realizowanych w ramach ostrych dyżurów dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska i przekazanie chorych do innych placówek może mieć miejsce tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia leczonych w klinikach pacjentów. Za taką sytuację Senat Akademii Medycznej rozumie m.in. brak leków lub też niemożność ich zakupu.

  Rektor
  Leszek Paradowski  Uchwała Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola z dnia 18 II 2003
  w sprawie sytuacji służby zdrowia na terenie Dolnego Śląska


  Wprowadzona w roku 1999 reforma służby zdrowia, wadliwie zaprojektowana i nieudolnie wdrażana, doprowadziła do głębokiej zapaści finansowej zarówno publiczne, jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
  Negatywne skutki tych działań są szczególnie dotkliwie odczuwalne na terenie Dolnego Śląska, do czego przyczyniła się nieprzemyślana, nieuwzględniająca głosów i opinii środowiska lekarskiego, a także interesów pacjentów polityka Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych.
  W tragicznej sytuacji finansowej znajdują się także dwa funkcjonujące we Wrocławiu szpitale kliniczne, stanowiące dla Akademii Medycznej bazę dydaktyczną i naukową.
  Zaprzestanie działalności szpitali klinicznych doprowadzi do przerwania kształcenia zarówno przed, jak i podyplomowego. Przerwana zostanie realizacja wielu umów międzynarodowych, w tym także realizowanych w ramach programów unijnych, co w konsekwencji może doprowadzić do likwidacji Uczelni i obniżenia rangi wrocławskiego ośrodka naukowego.
  Leczenia chorych, prowadzonego w ośrodkach klinicznych dysponujących najlepszą aparaturą i posiadających kadry o najwyższych kwalifikacjach, nie można zastąpić leczeniem w innych jednostkach służby zdrowia.
  Pogłębiający się kryzys stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Wrocławia i dolnośląskiego makroregionu.
  Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola świadome istniejących zagrożeń oraz w poczuciu odpowiedzialności za los obywateli, których pozbawia się konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia (co gwarantuje art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) apeluje do władz państwowych oraz ich przedstawicieli w terenie o podjęcie energicznych i skutecznych działań, które przywrócą niezakłócone funkcjonowanie jednostek służby zdrowia, w tym także szpitali klinicznych, co umożliwi im wypełnianie statutowych powinności wobec społeczeństwa. O tych zagrożeniach należy uczciwie i w pełni informować mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska.
  Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w pełni popiera uchwałę Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2003 r. i solidaryzuje się ze społecznością akademicką tej Uczelni.

  Przewodniczący Kolegium Rektorów
  Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Luty
  Rektor Politechniki Wrocławskiej  Uchwała Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP
  w sprawie zagrożeń funkcjonowania służby zdrowia w wybranych województwach z przyczyn ekonomicznych
  przyjęta na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2003 roku


  W oparciu o informacje i opinie docierające do Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia członkowie Komisji stwierdzają, że po czterech latach funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych sytuacja ekonomiczna zakładów opieki zdrowotnej na terenie całego kraju jest trudna, a w kilku województwach istnieją zagrożenia dostępności i ciągłości świadczeń stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej. Wśród najważniejszych przyczyn, które doprowadziły do tej sytuacji wymienić należy załamanie systemu finansowania ochrony zdrowia w roku poprzedzającym wprowadzenie kas chorych i wzrost zadłużenia służby zdrowia o ponad 5 mld zł oraz zmniejszenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z 10% do 7,5% podstawy jej wymiaru w czasie radykalnej nowelizacji ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z 1997 roku, dokonanej w 1998 roku. Ważną przyczyną był również brak komputerowego systemu identyfikacji płatników składek w dniu 1 stycznia 1999 roku i w latach następnych.
  Przyjmujemy do wiadomości informację Ministerstwa Zdrowia, że zadłużenie służby zdrowia szacuje się obecnie na 5,5 mld zł. Równocześnie krytycznie oceniamy obowiązujący obecnie system sprawozdawczości, który uniemożliwia organizatorom ochrony zdrowia podejmowanie niezbędnych decyzji na podstawie wiarygodnych informacji o sytuacji ekonomicznej zakładów opieki zdrowotnej w okresach kwartalnych albo przynajmniej półrocznych.
  Po wysłuchaniu informacji Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych o sytuacji ekonomicznej służby zdrowia w województwach: lubuskim, łódzkim, pomorskim i zachodniopomorskim, Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia przyjmuje do wiadomości, że w trzech pierwszych z wymienionych województw zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej mogą spowodować w tym roku dezorganizację udzielania świadczeń zdrowotnych w stopniu uniemożliwiającym realizację zadań określonych prawem.
  Z najgłębszym zaniepokojeniem i niezadowoleniem Komisja przyjęła do wiadomości informacje o sytuacji w województwie dolnośląskim, w którym zobowiązania wymagalne zakładów opieki zdrowotnej w 2002 roku przekroczyły 950 mln zł, a egzekucje komornicze sięgnęły kwoty 89,5 mln zł, co stanowiło blisko 30% ogółu wierzytelności zajętych w poszczególnych kasach chorych. W niektórych szpitalach wartość zajęć komorniczych przekracza roczne przychody z kas chorych. Zwracamy uwagę, że już w 1999 roku strata Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych przekroczyła 89 mln 260 tys. zł, co stanowiło 5,45% kosztów ogółem tej kasy. W kolejnych latach straty wynosiły ponad 15 mln 200 tys. zł, ponad 5 mln 420 tys. zł i ponad 108 mln 430 tys. zł.
  W opinii Komisji w województwie dolnośląskim nastąpiło załamanie systemu finansowania świadczeń zdrowotnych, które może spowodować ograniczenie dostępności i przerwanie ciągłości świadczeń w wielu szpitalach, zagrożonych likwidacją z przyczyn ekonomicznych. W tych szpitalach przerwane mogą być dostawy gazu i energii elektrycznej, lekarstw, żywności i środków czystości. Pracownicy wszystkich grup zawodowych od kilku miesięcy lub tygodni nie otrzymują należnych im poborów albo otrzymują .je w niepełnej wysokości.
  Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia z zadowoleniem i nadzieją przyjęła fakt, że ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia uniemożliwi komornicze egzekucje na rzecz wierzycieli przekraczające 25% środków, wypracowanych przez zadłużone zakłady opieki zdrowotnej i umożliwi stopniowe ujednolicanie stawek za procedury medyczne na terenie całego kraju. Uważamy jednak, że sytuacja służby zdrowia w województwie dolnośląskim jest nadzwyczajna i do jej częściowego przynajmniej złagodzenia zastosować należy natychmiast nadzwyczajne środki o charakterze doraźnej interwencji. Następnie w tym województwie oraz w województwach: lubuskim, łódzkim i pomorskim wdrożyć należy krótkookresowe i średniookresowe programy wychodzenia z głębokiego kryzysu ekonomicznego.
  Z głębokim zaniepokojeniem przyjęliśmy informację, że po czterech latach od wprowadzenia reformy administracji publicznej, samorząd województwa dolnośląskiego nie wdrożył programu restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej w tym województwie. Uważamy, że brak tego programu nie może opóźniać restrukturyzacji tych zakładów opieki zdrowotnej, które są do tego przygotowane, a jej realizacja uzależniona jest tylko od zapewnienia środków z rezerwy celowej budżetu. Apelujemy do władz samorządowych województwa dolnośląskiego o wykorzystanie uprawnień koordynacyjnych w stosunku do samorządów powiatów, określonych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Apelujemy również o włączenie do procesów restrukturyzacyjnych samorządów zawodowych i związków zawodowych pracowników służby zdrowia. Widzimy potrzebę większej aktywności administracji rządowej województwa dolnośląskiego we współpracy z zakładami opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest rektor Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich, samorząd województwa i samorządy powiatów.
  W naszym przekonaniu konieczne jest odroczenie płatności zobowiązań wobec Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, dostawców energii elektrycznej i wykupienie przez publiczną instytucję finansową w sposób kontrolowany części zobowiązań poniżej ich nominalnej wartości.
  Komisja zwraca się do Ministra Finansów i Ministra Zdrowia z wnioskiem o natychmiastowe uruchomienie części rezerwy celowej, przeznaczonej na działania osłonowe procesu restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej i przeznaczenie jej przede wszystkim dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego i pomorskiego. Zwracamy się do Ministra Finansów z wnioskiem o zaplanowanie w budżecie państwa na 2004 rok większych środków na ratowanie zagrożonych likwidacją, ale niezbędnych zakładów opieki zdrowotnej, przede wszystkim szpitali.
  Komisja widzi potrzebę wypracowania przez międzyresortowy zespół rozwiązań systemowych w zakresie postępowań naprawczych i układowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

  Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
  Jerzy Cieślak


  POWRÓT
  Lekarz akademicki poza ustawą o szkolnictwie wyższym


  Obecny czas jak nigdy sprzyja kompleksowej reformie wyższego szkolnictwa medycznego. Podporządkowanie szpitala klinicznego uczelni medycznej ma daleko idące skutki dla pracowników nauki lekarzy akademickich. W ich interesie bezwzględnie należy to wykorzystać, wydając ustawę o wyższym szkolnictwie medycznym jako wykonawczą do przepisów o ochronie zdrowia. Ale nie tylko. W ostatnich latach wydano wiele ustaw o zawodach medycznych, jak np. lekarzy, stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek, analityków medycznych itp. Istnieje również projekt ustawowego uregulowania "wymierającego" zawodu felczerskiego. Nie ma tylko pracowników nauki lekarzy akademickich. W świetle aktualnego prawa lekarz akademicki nie jest fachowym pracownikiem zdrowia w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia, nie mówiąc już o specjalizacji (w uprzednich przepisach tytuł docenta upoważniał do określonego stopnia specjalizacji). Powyższe jest kardynalnym niedopatrzeniem, które należy naprawić. Podporządkowanie szpitala klinicznego uczelniom medycznym jest ku temu doskonałą okazją.
  Aby pokazać, jak inni naukowcy potrafią zadbać o swoje interesy, posłużę się przykładem naukowców wydziału prawa. Na Uniwersytecie Wrocławskim co roku studia prawnicze kończy około 2000 absolwentów prawa. Na aplikacje dostaje się niespełna 70 osób: 20 na radcowską, 15 na adwokacką i ok. 25 na aplikację sędziowską i prokuratorską oraz kilka osób dostaje się do całkowicie sprywatyzowanych biur notarialnych, w tych ostatnich jak wieść gminna niesie koszt aplikacji w całości pokrywa kandydat na rejenta. A koszta te są niemałe, "wpisowe" dochodzi już do 200 tys. zł. Aplikacje trwają od 2,5 do 3,5 roku (radcowska i adwokacka). Praktycznie są to drugie studia. Dostać się na aplikację to jakby wygrać na loterii. Dlaczego o tym piszę? Nikogo głowa z tego powodu nie boli, że z tej 2000. rzeszy absolwentów zdecydowana większość pozostaje bez pracy (uwagę tę kieruję do absolwentów uczelni medycznych). Większość absolwentów prawa kończy studia zaocznie i odpłatnie.
  Jak w zaistniałej sytuacji można użyć zwrotu w elitarnych zawodach prawniczych rozwiązali zdobycie zawodu naukowcy z prawa? Otóż pracownik nauki prawnik, posiadając tytuł doktora habilitowanego, ma obligatoryjne prawo wpisu na listę wykonujących dany zawód. Prawnicy wykonujący zawód, tzn. ci, co dostali się na aplikacje i złożyli egzamin, mogą uzyskać wpis w innym zawodzie po 3-letnim wykonywaniu tegoż zawodu. Jednak warunek ten nie ma zastosowania do prawników-naukowców, posiadających tytuł doktora habilitowanego. Uprawnienia te nie wynikają z ustawy o szkolnictwie wyższym. Adwokaci "z własnego chowu", tj. po odbyciu aplikacji posiadają kadrę w granicach 35%, a pozostali przyszli z innych zawodów, przede wszystkim prokuratury. Pragnę zwrócić uwagę, że przedmioty na studiach prawniczych ściśle związane z wykonywaniem zawodu prawniczego, jak prawo cywilne, karne czy też procedury, są niezbyt liczne. Większość to są przedmioty o charakterze ogólnym i pracując w tych katedrach z prawem wymagającym określonej wiedzy w wyszczególnionych zawodach prawniczych nie mają ogólnego zastosowania, natomiast prawo wpisu na listę posiada każdy doktor habilitowany Wydziału Prawa. Z uprawnień tych naukowcy korzystają. Wielu pracowników nauki jest sędziami, adwokatami, zasiada w renomowanych kancelariach prawnych, włącznie do Sądu Najwyższego.
  Habilitowani naukowcy z Wydziału Prawa zostali zwolnieni od ponadtrzyletnich aplikacji i odbycia trzyletnich staży zawodowych po to, by uzyskać wpis do elitarnych zawodów prawniczych (przejście z sędziego na radcę prawnego, z prokuratora na adwokata itp.). Naukowcy-lekarze natomiast, niezależnie od posiadanego tytułu naukowego, nie są uznawani nawet za fachowych pracowników służby zdrowia!
  Posłużyłem się tym przykładem może trochę przydługim ale uzmysławiającym dbałość o własny interes naukowców innych uczelni. Przyjmując bezpośrednio podporządkowany szpital kliniczny trzeba to również wykorzystać, drugiej takiej okazji może nie być. Rozwiązaniem, na miarę sprawiedliwości w tej grupie naukowej, będzie ustawa o wyższym szkolnictwie medycznym. Problemów jest bardzo dużo, przede wszystkim z pogranicza nauki i ochrony zdrowia. Ujęcie ich w ustawie o szkolnictwie wyższym jest po prostu niemożliwe, natomiast sama ustawa o szkolnictwie wyższym regulowałaby zagadnienia charakterystyczne dla nauki, nieujęte w ustawie o szkolnictwie medycznym, a w dalszej kolejności sprawy nieujęte normowałby kodeks pracy.
  Proponowane rozwiązanie wobec lekarzy akademickich jest jedynym wyjściem prawnym, bogatej i niezrozumiałej dla innych przedstawicieli nauki problematyki leczniczej. Należałoby wykorzystać tę samą ścieżkę legislacyjną, którą zastosowano w 2001 r. do "storpedowania" wyjątkowego bubla prawniczego, jakim było uznanie szpitala klinicznego jako samodzielnego podmiotu prawnego. Szpital kliniczny w obecnej wersji stanowi bazę do badań naukowych i praktycznego nauczania studentów oraz udziela świadczeń opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie, a także prowadzi specjalizację lekarzy. Tego nie da się zmieścić w opracowywanej od wielu lat ustawie o szkolnictwie wyższym.
  W ustawie o szkolnictwie wyższym nie ma w ogóle wzmianki o lecznictwie. Miejmy nadzieję, że za sprawą zmienionej ustawy o ochronie zdrowia lecznictwo nierozerwalnie i już na trwałe zostanie związane z nauką. W uczelniach medycznych zdecydowana większość własnych rozwiązań badawczych znajduje bezpośrednie zastosowanie przy łóżku chorego. Śmiem twierdzić, że takiego bezpośredniego powiązania nauki z praktyką nie ma w innych specjalnościach naukowych. Naukowców-lekarzy wszystko łączy z pozostałymi naukowcami, ale dzieli lecznictwo. Z przykrością należy stwierdzić, że ten temat jest również niezrozumiały dla samego ustawodawcy, a nie tylko naukowców z innych uczelni, a niekiedy nawet dla niektórych lekarzy akademickich.
  Niezwykle ważnym argumentem dla odrębnego uregulowania praw i obowiązków lekarza akademickiego odrębną ustawą o wyższym szkolnictwie medycznym stanowi bezpośredni związek ochrony zdrowia z polityką socjalną państwa, odzwierciedlony w Konstytucji (art. 67 i 68). Polityką tą zajmuje się cała służba zdrowia, ale szczególna rola przypada szkolnictwu medycznemu i wysokospecjalistycznym szpitalom klinicznym. Obowiązki państwa w zakresie polityki zdrowotnej stanowią jedno z fundamentalnych praw obywatelskich. Nikomu nie trzeba uzasadniać, że funkcja państwa na odcinku ochrony zdrowia jest nie tylko jedną z najważniejszych, ale także najtrudniejszych. Obowiązki te pozostają poza ustawą. Podobnie ma się z unormowaniem zakresu nadzoru naukowego w medycynie wobec placówek służby zdrowia, konsultantów regionalnych, krajowych itp. Problemy te także wymagają odrębnego ustawowego uregulowania, a takowe może zapewnić jedynie ustawa o wyższym szkolnictwie medycznym. W sztywnym gorsecie ustawy o szkolnictwie wyższym dla tych spraw nie ma miejsca. Stąd potrzeba odrębnego uregulowania ustawą wyższego szkolnictwa medycznego. Próby połączenia szkolnictwa medycznego z uniwersytetami również nie zdały egzaminu. W tej mierze wymownym przykładem może być obecna sytuacja prawna Colegium Medicum jako wydziału Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadpółwiekowy "rozwód" uczelni medycznych zrobił swoje. Powrót do poprzedniego stanu nie jest już możliwy.
  Wyodrębnienie uczelni medycznych z ogólnej ustawy o szkolnictwie wyższym nie jest pobożnym życzeniem, ale koniecznością, aby zapobiec kryzysowi, a nawet zapaści. A takowy już się zaczął. Wymownym przykładem jest stomatologia. Co akademia, to inna struktura, organizacja nauczania oraz inne finansowanie. Dalej tak być nie może! Kryzys ten przekłada się na całe lecznictwo stomatologiczne. Dokładnie po kilku latach "niby gospodarki rynkowej" stomatologia w szkole, przychodni wiejskiej jest już wspomnieniem, a tam, gdzie jeszcze się znajduje, to w wielu przypadkach jej rola ogranicza się do rejestracji pacjenta, a leczenie kończy się w prywatnym gabinecie. Zdaję sobie sprawę z niepopularności swojej wypowiedzi. Trzymając się już tematu stomatologicznego bez przesady można powiedzieć, że zdecydowana większość narzeka na istniejący stan, z wyjątkiem samych stomatologów.
  Ustawa o wyższym szkolnictwie medycznym powinna być finałem ustawodawczym wspomnianego "rozwodu" uczelni medycznej z uniwersytetem.
  Obecna ustawa o szkolnictwie wyższym, a także kolejne jej projekty, nie uwzględniają w ramach nauki problematyki lecznictwa w pracy naukowej lekarzy akademickich. Obejmuje ona w zależności od specjalizacji od 30 do 90% ogólnego czasu pracy lekarza akademickiego. Uwaga ta dotyczy zarówno uchybień prawnych (pominięcie lecznictwa w ustawie o szkolnictwie wyższym) oraz przepisów płacowych (dodatek usługowy od 120 do 220 zł) za wysokospecjalistyczną pracę usługową przy łóżku chorego. Obecny stan prawny jest swoistym paradoksem, trudno nazwać prawem, raczej skandal zwanym prawem. Ustawa o wyższym szkolnictwie medycznym powinna stanowić m.in. dostosowanie przepisów wysokospecjalistycznej opieki lekarskiej (akademickie szpitale kliniczne) do reformowanej służby zdrowia. Naukowców-lekarzy akademickich od całości spraw związanych z ochroną zdrowotną oddzielić nie można. Myślący inaczej po prostu nie znają problemów zeń wynikających.
  To co się dzieje w opłacaniu wysokospecjalistycznej pracy w medycynie wydaje się nienormalne i to w różnych aspektach wynagrodzeniowych. Wobec uczelni medycznych potrzebne jest nowe, dobre prawo.
  Różnice są tak wielkie, że byłoby to najlepszym rozwiązaniem, głównie ze względów praktycznych. Prawda jest banalnie prosta, naukowca-lekarza nie da się oddzielić od łóżka chorego. Obecnie naukowiec-lekarz pracuje na dwóch pełnych etatach, z tym, że za drugi etat otrzymuje dodatek, a płacowy jest tylko z nazwy. W ogóle płaca w samym szkolnictwie wyższym została skalkulowana w wielu przypadkach nawet niżej niż w szkołach średnich. Szans na radykalną poprawę nie widać. Z tych względów nie ma się co dziwić, że niektórzy radzą sobie jak mogą. Za odrębnym rozwiązaniem prawnym wyższego szkolnictwa medycznego może również przemawiać lawinowy rozwój prywatnego szkolnictwa. Naukowcy uczelni uniwersytecko-technicznych na istniejący paradoks nie narzekają. Zatrudnienie niektórych naukowców z tej grupy na pełnych 5. czy 7. etatach nie jest rzadkością. Jednym słowem obecną sytuację w szkolnictwie wyższym można by nazwać błędnym kołem.
  Stosując tę samą miarę wobec pracowników innych uczelni wyższych, jak w uczelniach medycznych, to jakby dla przykładu naukowcom z wydziału mechanicznego politechniki nałożyć obowiązek naprawy samochodów w ramach usługowych tego samego stosunku pracy, a za pracę dodatkową minimum 3 godziny dziennie, a wynagradzać 150-220 złotych miesięcznie, nie wspominając już o nocnych dyżurach. Gdyby taki obowiązek ustawowo wprowadzić, wtedy ich adresaci podnieśliby wobec władz ustawodawczych nie lada krzyk, pukając się jednocześnie w czoło: kto coś takiego mógł wymyślić? Natomiast takie rozwiązanie od lat obowiązuje w akademiach medycznych i żadnego krzyku wobec resortu i władz ustawodawczych nie słychać.
  Istnieje jeszcze inny aspekt tego przykładu. Praca przy naprawie samochodu może być wykonywana przez zwykłego samouka lub człowieka po szkole zawodowej, natomiast lekarz akademicki musi mieć wiedzę na najwyższym poziomie.
  Lecznictwo natomiast, jako statutowy obowiązek lekarza akademickiego, praktycznie uniemożliwia wydanie ustawy o szkolnictwie wyższym podporządkowujące jej uczelnie medyczne. Nie ma wspólnego mianownika dla badań naukowych, dydaktyki, lecznictwa w ustawie o szkolnictwie wyższym. Potrzebne są zupełnie nowe rozwiązania prawne, a to może jedynie zapewnić całkowicie nowa ustawa o wyższym szkolnictwie medycznym.
  Najlepszym rozwiązaniem w ramach ustawy o wyższym szkolnictwie medycznym byłby podział na pracowników teoretycznych i leczących. Kwestia kryteriów jest sprawą otwartą. Lekarz akademicki w procesie leczenia jest mocno zrośnięty zarówno z uczelnią, jak i ze szpitalem klinicznym. Ustawa o wyższym szkolnictwie medycznym ma zabezpieczyć nie tylko lekarza akademickiego, ale także pacjenta. Uzasadnieniem na utworzenie ustawy, jako odrębnego aktu prawnego w ramach szkolnictwa wyższego, powinna być niemożliwość unormowania lecznictwa w ustawie o szkolnictwie wyższym, z uwagi na bezpośrednie podporządkowanie szpitala klinicznego uczelniom medycznym. Tym samym uczelnia medyczna jednocześnie wypełnia konstytucyjne funkcje państwa wobec obywateli w zakresie ochrony zdrowia.
  I jeszcze jedno. Lekarze akademiccy w staraniach o swoją ustawę muszą liczyć przede wszystkim na siebie, ponieważ zarówno renomowane kancelarie prawne, jak też obsługa prawna Ministerstw Zdrowia oraz Edukacji Narodowej akademickimi uczelniami medycznymi niezbyt mają ochotę się zajmować, z uwagi na dwie oddzielne dziedziny prawa, wcale niemałe. Uczelnie medyczne są zbyt wąskim, ale trudnym odcinkiem prawnym, aby w nawale innych spraw móc prawidłowo regulować od strony prawnej te zagadnienia. Wymownym przykładem w tej mierze były szkolenia, w których uczestniczyłem. Na szkoleniu "obsadzonym" przez prawników z Ministerstwa Zdrowia w sprawach wyższego szkolnictwa medycznego odsyłano dyskutantów do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a na szkoleniach z zakresu szkolnictwa wyższego tych samych odsyłano do Ministerstwa Zdrowia. Powyższe mogą również poświadczyć inni przedstawiciele nauki, uczestniczący w seminarium. Jednym słowem jacy mądrzy w nurtujących nas tematach przyjechaliśmy, z taką samą wiedzą wyjechaliśmy. Klasyczne błędne koło.
  Przyczyny uzasadniające wprowadzenie ustawy o wyższym szkolnictwie medycznym można by jeszcze długo wyliczać. Jednak najważniejszą z nich jest podporządkowanie szpitali klinicznych uczelni medycznej, będącej dla nich organem założycielskim. Z powyższego wynika całkowicie odrębny stosunek pracy lekarza akademickiego. Powyższe wymaga opracowania zupełnie nowych przepisów. Po prostu do obecnego stanu faktycznego (akademicki szpital kliniczny stanowiący z uczelnią medyczną jednolity podmiot prawny) musi być dostosowany stan prawny, a takowy może zapewnić tylko oddzielna ustawa o wyższym szkolnictwie medycznym. Ustawa ta będzie jednocześnie jedną z bardziej ważkich ustaw związanych z ochroną zdrowia. Obecne zmiany zachodzące w przepisach o ochronie zdrowia są doskonałą ku temu okazją. Drugiej takiej długo nie będzie. Okazję tę należy bezwzględnie wykorzystać. Naukowcy-lekarze medyczni są także zainteresowani ustawą o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta regulowałaby zagadnienia niewynikające ze specyfiki stosunku pracy lekarzy akademickich. Jednocześnie stanowiłaby więź łączącą je z całym środowiskiem naukowym. Wydając odrębną ustawę o wyższym szkolnictwie medycznym, nie mówi się o jakimkolwiek wyobcowaniu naukowców-lekarzy od pozostałych spraw związanych ze szkolnictwem wyższym. W zakończeniu pragnę zwrócić uwagę, że podejmowane próby uregulowania stosunku pracy lekarzy akademickich w ramach ustawy o szkolnictwie wyższym nie zdadzą egzaminu, z uwagi na olbrzymi zakres do unormowania związany z lecznictwem. W takiej wstawce może ona zostać potraktowana jedynie marginalnie. Nie o to przecież chodzi. Wszystkim zależy na dobrym prawie, a prawo dobre to kompleksowa ustawa regulująca sprawy lekarzy akademickich. Wielość, ważkość, a nade wszystko odrębność spraw związanych z nauką w lecznictwie i na odwrót może zapewnić tylko całkowicie nowa ustawa o wyższym szkolnictwie medycznym.
  Bez żadnej przesady można powiedzieć, że to co się dzieje w całej służbie zdrowia ma swoje odbicie w szkolnictwie medycznym w zakresie lecznictwa. Nie twierdzę, że wyodrębniona ustawa o wyższym szkolnictwie medycznym będzie panaceum na wszystkie nurtujące go bolączki. Na pewno nie. Porządkowanie należy jednak zacząć od prawa. Co jest wszyscy widzą. Aby było lepiej, trzeba przede wszystkim opracować dobrą normę prawną.
  Radca Prawny
  Tadeusz Poborski

  POWRÓT
  Fundacja im. T. J. Michalskiego


  Szanowni Państwo

  Zarząd Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego ogłasza II edycję konkursu dla młodych pracowników nauki do lat 40 na najwybitniejsze osiągnięcia naukowe przyczyniające się do zwalczania chorób nowotworowych.
  Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są z terenu całej Polski w sekretariacie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, ul. Piotrkowska 137 w terminie do 15.03.2003 r.
  W załącznikach do niniejszego pisma przedstawiamy informacje na temat Fundacji oraz regulamin konkursu, dodatkowe wiadomości, między innymi na temat laureata I edycji konkursu, zawarte są na stronie internetowej www.fundacjatjm.pl
  Mając nadzieję na życzliwe ustosunkowanie się do naszej inicjatywy zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie jej w Państwa środowisku naukowym.

  Pozostajemy z wyrazami szacunku
  Prezes Zarządu Fundacji
  prof. dr Marian Mikołajczyk

  TOMASZ JAKUB MICHALSKI urodził się w Łodzi 21 lutego 1951 roku, zmarł w Chicago 1 listopada 1997 roku.
  W roku 1974 ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w roku 1979 uzyskał stopień doktora chemii w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.
  Po odbyciu stażu naukowego na Uniwersytecie Northwestern w Evanston-Chicago został samodzielnym pracownikiem naukowym w Argonne National Laboratory w Chicago, gdzie prowadził badania w dziedzinie chemii chlorofilu.
  W ostatnim okresie życia Tomasz podjął decyzję o rezygnacji z pracy naukowej, mimo że uzyskał w niej znaczące sukcesy. Poświęcił się wyłącznie działalności literackiej, która była jego wielką pasją od wczesnej młodości.
  Walcząc z ciężką chorobą nowotworową, pisał do ostatniej chwili swojego życia.


  FUNDACJA im. TOMASZA JAKUBA MICHALSKIEGO została powołana przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.
  Jej celem jest promowanie, wspieranie i nagradzanie najwybitniejszych młodych pracowników nauki, których badania i działalność naukowa przyczyniają się do zwalczania chorób nowotworowych.
  Fundacja realizuje swoje cele poprzez nagrody, stypendia oraz inne formy wspierania działalności naukowej.
  Dochody przeznaczone na wyżej wymienione cele są tworzone na drodze darowizn i zapisów.
  Wszystkie funkcje merytoryczne i administracyjne w Fundacji są pełnione honorowo.
  Rada Fundatorów, która powołuje Zarząd i zatwierdza regulamin działania Fundacji, decyduje o podstawowych kierunkach działalności merytorycznej i finansowej.
  Zarząd Fundacji stanowią uczeni, pracujący w dziedzinie nauk chemicznych i biologicznych.
  Przewodniczącym Zarządu jest profesor Marian Mikołajczyk, prezes Oddziału PAN, a przewodniczącym Rady Fundatorów profesor Jan Michalski. Skarbnikiem Fundacji jest Tadeusz Wejchert.
  Rada Fundatorów i Zarząd popularyzują założenia programowe, starając się o pozyskanie sympatyków wspierających Fundację.
  Rozpoczęcie działań Fundacji umożliwia pierwszy wkład finansowy najbliższej rodziny Tomasza Jakuba Michalskiego.
  Siedzibą Zarządu Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego jest Oddział PAN w Łodzi, mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej 137/139, tel. (48) (42) 636-80-18, fax 636-24-15, a obsługę finansową prowadzi
  Powszechny Bank Kredytowy SA V O/Łódź, Al. Kościuszki 63, konto numer 11101372-401370188415.

  REGULAMIN NAGRÓD FUNDACJI imienia TOMASZA JAKUBA MICHALSKIEGO
  § 1
  Fundacja im. Tomasza Jakuba Michalskiego przyznaje corocznie w drodze konkursu pieniężne nagrody naukowe oraz dofinansowuje międzynarodowe konferencje naukowe młodym pracownikom naukowym, których wyniki badań przyczyniają się do zwalczania chorób nowotworowych.
  §2
  Nagrody oraz dofinansowanie konferencji naukowych przeznaczone są dla osób pracujących w Polsce z wykształceniem z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i fizycznych, które nie ukończyły 40 roku życia. Wcześniej uzyskane nagrody nie stanowią przeszkody w kandydowaniu.
  § 3
  1. Podstawą do nagrody są osiągnięcia badawcze udokumentowane publikacjami w czasopismach o wysokiej randze naukowej. Osiągnięcia te mogą dotyczyć zarówno badań podstawowych, jak i zastosowań w praktyce klinicznej.
  2. Informacja o kolejnych edycjach konkursu jest przekazywana pisemnie do rektorów uczelni oraz dyrektorów innych placówek, prowadzących badania podstawowe i terapię nowotworów. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane również w czasopismach specjalistycznych.
  3. Wnioski o nagrodę, zawierające życiorys naukowy wraz z omówieniem osiągnięć i odbitkami prac, mogą zgłaszać opiekunowie naukowi lub sami zainteresowani.
  4. Wnioski należy przysłać do 15 marca każdego roku na adres Fundacji: Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139,90-434 Łódź; tel. (42) 636-80-18; fax - (42) 636-24-15.
  5. Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Komisja Nagród, powołana przez Zarząd Fundacji.
  6. Wysokość nagrody jest ustalana corocznie przez Zarząd Fundacji. Nagroda wraz z dyplomem jest wręczana w siedzibie Fundacji, tj. w Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139.
  §4
  1. Fundacja dofinansowuje młodym pracownikom nauki również udział w konferencjach międzynarodowych, bowiem prezentowanie osiągnięć naukowych jest nie tylko ważnym elementem aktywności naukowej, ale również stanowi unikalną okazję poszerzenia wiedzy.
  2. Wnioski zawierające życiorys wraz z dorobkiem naukowym, streszczeniem doniesienia konferencyjnego oraz potwierdzeniem jego przyjęcia przez organizatorów będą przyjmowane w trzech terminach: do 15 kwietnia, do 15 czerwca i do 15 października.
  3. Wnioski oceniane będą przez Komisję Nagród na podstawie dorobku naukowego kandydata, rangi konferencji i znaczenia prezentacji.
  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ciągu miesiąca od terminu przyjmowania wniosków.
  § 5
  Fundacja nie dofinansowuje zakupu aparatury naukowej.

  POWRÓT  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej  Jego Magnificencja Rektor
  Prof. Leszek PARADOWSKI
  AM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

  Wielce Szanowny Panie Rektorze,
  Z prawdziwą przyjemnością informuję Pana Rektora, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, rozpoczynająca dwunasty rok wypełniania swojej statutowej misji, zamierza przeznaczyć na wsparcie nauki w 2003 roku 24 miliony złotych. Środki te trafią do naukowców oraz instytucji naukowych w formie stypendiów, nagród i różnego rodzaju subwencji.
  O możliwościach ubiegania się w naszej Fundacji o uzyskanie środków finansowych informuje szczegółowo opublikowany właśnie PROGRAM 2003, którego egzemplarze pozwalam sobie przesłać w załączeniu. Szczerze zachęcam do zapoznania się z nim i upowszechnienia oferty subwencyjnej FNP wśród zainteresowanych jednostek i pracowników naukowych Uczelni. Jestem przekonana, że zarówno wielu uznanych badaczy, zespołów naukowych, jak i młodych adeptów nauki będzie mogło skorzystać w roku 2003 z pomocy Fundacji, powiększając tym samym liczne grono laureatów-beneficjentów jej konkursów.

  Z wyrazami szacunku
  Anna Halińska
  Dyrektor ds. Działalności Programowej

  INFORMACJA DLA JEDNOSTEK NAUKOWYCH


  MINISTERSTWO ZDROWIA
  Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Jego Magnificencja Rektor
  Prof. dr hab. Leszek Paradowski
  Akademia Medyczna we Wrocławiu
  Szanowny Panie Rektorze,
  Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o stypendia naukowe Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii i techniki atomowej. Realizacja stypendium (od 2 miesięcy do 1 roku) lub wizyty naukowej (1 4 tygodni) powinna nastąpić w latach 2004 2005.
  Tryb i warunki uzyskania stypendium są przedstawione szczegółowo w załączonym piśmie, które otrzymaliśmy z Państwowej Agencji Atomistyki. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi zasadami otrzymane stypendium z MAEA jest związane z obciążeniem macierzystej jednostki kandydata opłatą w wysokości 8% poniesionych kosztów przez MAEA (po realizacji stypendium).
  Formularze zgłoszeniowe należy złożyć, do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, w terminie do 25 marca br.

  Z poważaniem,
  p.o. Dyrektora
  Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Roman Danielewicz

  PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
  Departament Współpracy z Zagranicą
  i Integracji Europejskiej
  Wzorem lat ubiegłych uprzejmie informuję, że istnieje możliwość uzyskania przez polskie jednostki naukowo-badawcze ograniczonej liczby stypendiów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii i techniki atomowej. Obejmują one wyjazdy dłuższe (od 2 miesięcy do 1 roku) dla kandydatów o mniejszym dorobku naukowym oraz tzw. wizyty naukowe (14 tygodni) przeznaczone dla kandydatów ze znacznym dorobkiem naukowym.
  Kandydaci na wyjazdy powinni legitymować się co najmniej dwuletnim (stypendia) lub pięcioletnim (wizyty naukowe) stażem pracy w jednostce zgłaszającej oraz dobrą znajomością przynajmniej jednego języka obcego odpowiednio do proponowanego kraju odbycia stażu. Wypełnienie formularza stypendialnego pociąga za sobą, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej i realizacji stażu zagranicznego, zobowiązanie kandydata do kontynuacji pracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej po powrocie ze stypendium przez okres co najmniej 2 lat. Z uwagi na fakt, że pula funduszy na szkolenie kandydatów przyznawana jest obecnie przez MAEA w cyklu dwuletnim tworząc jeden z tzw. regionalnych projektów pomocy technicznej zgłoszone propozycje stypendiów i wizyt naukowych będą zasadniczo przeznaczone do realizacji w latach 2004-05.
  Uprzejmie proszę o powiadomienie zainteresowanych ww. stypendiami jednostek i przesłanie do Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej Państwowej Agencji Atomistyki ich zgłoszeń za Waszym pośrednictwem. Zgłoszenia proszę nadsyłać na kopiach załączonego formularza MAEA (2 kopie dla każdego kandydata), całkowicie wypełnionego zgodnie z instrukcją, z tym, że uprzejmie prosimy zainteresowanych o wypełnienie również strony B (w przypadku stypendium). W punkcie 10 formularza stypendialnego oraz 11 formularza związanego z wizytą naukową prosimy wpisać tematykę proponowanego stażu. Zwracamy uwagę, że w obecnie stosowanych formularzach stypendialnych podpis w punkcie 10 na stronie A3 należy do kompetencji upoważnionego pracownika resortu, do którego należy dana jednostka; natomiast wypełnioną przez zainteresowanego stronę B, jak również całość formularza związanego z wizytą naukową, akceptuje swym podpisem w imieniu Rządu RP upoważniony pracownik PM. Każdy kandydat na stypendium, zgodnie z instrukcją, obowiązany jest załączyć do formularza tłumaczenie dyplomu ukończenia wyższej uczelni, wykonane przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do końca marca 2003 roku.
  Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi zasadami w przypadku przyznania przez MAEA stypendiów i wizyt naukowych proponowanym kandydatom, ich macierzyste jednostki zostaną w następującym po zrealizowaniu wyjazdu roku kalendarzowym obciążone na rzecz MAEA kwotą w złotych polskich wynoszącą 8% kosztów poniesionych przez MAEA. Zgłoszenie kandydata do Państwowej Agencji Atomistyki przez dyrektora równoważne jest zobowiązaniu macierzystej jednostki do pokrycia powyższych kosztów skalkulowanych przez MAEA.
  Chcielibyśmy również poinformować, że osoby udające się na stypendia i wizyty naukowe w ramach programu pomocy technicznej MAEA objęte są rutynowym ubezpieczeniem medycznym gwarantowanym przez MAEA.
  W załączeniu przesyłam kopię kompletu formularzy stypendialnych MAEA, informując jednocześnie, że są one dostępne pod adresem internetowym: http://lwww-tc.iaea.org/tcweb/default.asp
  Ludmiła Wiszczor
  Zastępca Dyrektora Departamentu

  POWRÓT  Wielki XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 12 stycznia 2003 r.

  Akademicki Szpital Kliniczny wzbogacił się o samochód przyznany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Dolnośląskiemu Akademickiemu Zespołowi Opieki Paliatywnej dla Dzieci otwartemu przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
  W niedzielę 12 stycznia 2003 r. podczas XI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Centrali czyli w Studiu TVP przy ul. Woronicza 17 zostały wręczone klucze do czerwonego kangoo, dzięki któremu będziemy mogli dotrzeć z pomocą do wszystkich zakątków Dolnego Śląska, aby ulżyć cierpieniom fizycznym i psychicznym dzieci, wobec których medycyna zawiodła.
  Zjawiły się tłumy ludzi, delegacje różnych szpitali i instytucji z całego kraju. Nasza delegacja znalazła się w grupie z prof. Leszkiem Balcerowiczem, bowiem to on podjął decyzję o korzystnej wymianie monet krajów Unii Europejskiej i przekazaniu uzyskanych pieniędzy na wyposażenie dziecięcych hospicjów i ośrodków opieki paliatywnej. Wrocławską Alma Mater na finale reprezentowali mgr Krzysztof Stańkowski dyrektor Akademickiego Szpitala Klinicznego, dr Waldemar Gołębiowski kierownik Dolnośląskiego Akademickiego Zespołu Opieki Paliatywnej dla Dzieci, prof. dr hab. Alicja Chybicka kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz dziecko wyleczone z nowotworu Ola ze swoja mamą. Towarzyszył nam również redaktor z Gazety Wyborczej, Pan Marcin Murmyło.
  Atmosfera podczas finału była niesamowita. Studio było kolorowe, wspaniale oświetlone, pełne przebierańców, muzyków, dzieci i młodzieży. Głośna muzyka przebijała wszystkie rozmowy, stukot bilonu i szmer liczonych banknotów. Wielki dyrygent orkiestry Jerzy Owsiak dwoił się i troił, krzyczał do mikrofonu i przemieszczał się w obrębie wielkiego studia z szybkością torpedy. Gdy podnosił ręce tumult się wzmagał. Wreszcie kulturysta wciągnął nasze czerwone kangoo, a my otrzymaliśmy kluczyki. Hospicjum dostało od Orkiestry oprócz samochodu koncentratory tlenu, pulsoksymetry, urządzenia do odsysania wydzieliny, materace przeciwodleżynowe, pompy infuzyjne, inhalatory, ciśnieniomierze, łóżko ortopedyczne sprzęt łącznej wartości 200 tysięcy PLN.
  Za to wszystko w imieniu małych pacjentów i swoim własnym gorąco dziękujemy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
  Prof. dr hab. Alicja Chybicka


  POWRÓT  Wybrane wątki i refleksje z XI Światowego Dnia Chorego (11 II 2003)

  Podobnie jak w latach ubiegłych (art. Z. D. "Uniwersalny przykład Miłosiernego Samarytanina" Gazeta Uczelniana 2002 nr 6/66, s. 20), również w tym roku Ojciec św. Jan Paweł II w swym orędziu na XI Światowy Dzień Chorego nawiązał m.in. do tego ..."Nowego świadectwa miłości, tak ażeby być żywą ikoną Chrystusa, Miłosiernego Samarytanina, w tylu sytuacjach fizycznego i moralnego cierpienia dzisiejszego świata".
  Warto przytoczyć też kilka innych fragmentów tego orędzia o charakterze uniwersalnym, kierowanego nie tylko do chrześcijan, ale wszystkich, którzy cierpią na ciele bądź na duszy, bądź sprawują posługę przy chorych: kapelanów, zakonników, zakonnic, lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pracowników pionu technicznego, administracji, opiekunów społecznych i wolontariuszy.
  ..."Na pozytywną odpowiedź czekają niecierpiące zwłoki pytania o ból i śmierć, w dramatyczny sposób obecne w sercu każdego człowieka mimo nieustannych prób uniknięcia ich czy zignorowania, podejmowane przez zeświecczoną mentalność".
  ..."Zdaje się dziś zarysowywać model społeczeństwa, w którym dominują mocni, spychając na margines lub wręcz eliminując słabych: myślę tu o dzieciach nienarodzonych, bezbronnych ofiarach aborcji; o ludziach w podeszłym wieku i nieuleczalnie chorych, będących niekiedy przedmiotem eutanazji..."
  ..."Niechaj praca zawodowa objawia się autentycznym świadectwem miłości, pamiętając, że życie jest darem Bożym, którego człowiek jest tylko zarządcą i gwarantem.
  ...Służba człowiekowi każe nam wołać w porę i nie w porę, że kto wykorzystuje nowe zdobycze nauki, zwłaszcza w dziedzinie biotechnologii, nie może nigdy lekceważyć podstawowych wymogów etyki... i godności właściwej każdej istocie ludzkiej".
  Centralne uroczystości XI Światowego Dnia Chorego odbyły się w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych w narodowym sanktuarium bazyliki Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.
  Miałem okazję odwiedzić ten największy kościół w Ameryce i jeden z największych na świecie. Swym wystrojem i szczegółami wnętrza nawiązuje do bogactwa pobożności różnych grup etnicznych. Ma on ponad 50 różnych kaplic, w tym Kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej.
  Warto podnieść też, że Prymas Polski kardynał Józef Glemp w okolicznościowej homilii podniósł, że jesteśmy winni okazać swą wdzięczność ..."także ludziom, którzy służą bliźnim swą wiedzą i doświadczeniem". Wspomniał też, że "pacjenci mogą pomóc sami sobie poprzez odpowiednie nastawienie psychiczne, a także mogą pomagać innym pacjentom, wyświadczając drobne usługi i dodając jedni drugim otuchy".
  Aktywne było, jak co roku, Stowarzyszenie pacjentów "Primum non nocere", nie brakowało na ogół ciepłych wzmianek i notatek związanych z tematyką Dnia czy Święta Chorego.
  Powiedzieć można w tej niepogodzie czasów, że na tym odcinku "Sacrum i profanum" podały sobie zgodnie ręce i żadnej ze stron nie można posądzać tu o synkretyzm. Nie można przy okazji ani na chwilę zapomnieć o trudnych i bolesnych codziennych problemach zarówno Dolnośląskiej służby zdrowia, jak i naszej Uczelni. Obok przypomnienia o wartościach moralnych i etycznych, niekwestionowanych od wieków, nie było nowych pouczeń, ale problemem na co dzień pozostaje jak je zachować wobec tylu zagrożeń, gdy niepewna jest też materialna substancja naszej Służby Zdrowia.
  Zbigniew Domosławski


  POWRÓT  Centralna komisja do spraw tytułu naukowego i stopni naukowych

  Pan Prof. Andrzej GŁADYSZ

  Szanowny Panie Profesorze,

  Na podstawie § 8 ust. 2a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1993 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz zasad i trybu ich wyboru (Dz.U. nr 74 poz. 351 i z 2002 r. nr 58, poz. 531) mam zaszczyt zawiadomić, że Pan Profesor został wybrany w skład Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w kadencji 2003 2005.
  Chciałbym z tej okazji, w imieniu całej Komisji Wyborczej, złożyć Panu Profesorowi serdeczne gratulacje i życzenia pomyślnych wyników działalności w Centralnej Komisji dla dobra nauki i prawidłowego rozwoju kadry naukowej.
  Równocześnie informuję, że wykonując obowiązek nałożony przez ww. przepisy na Przewodniczącego Komisji Wyborczej, zamierzam na przełomie stycznia i lutego br. zwołać pierwsze plenarne posiedzenie Centralnej Komisji. O miejscu i terminie tego posiedzenia zawiadomię Pana Profesora w oddzielnym piśmie.
  Z wyrazami szacunku
  Przewodniczący Komisji Wyborczej
  prof. Janusz Tazbir  Krajowe Centrum ds. AIDS

  Pan prof. dr. hab. med. Andrzej Gładysz
  Klinika Chorób Zakaźnych AM

  Szanowny Panie Profesorze,

  Miło mi poinformować, że z okazji Światowego Dnia AIDS został Pan uhonorowany nagrodą Ministra Zdrowia.
  Nagroda została przyznana w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz zapobiegania epidemii HIV/AIDS w Polsce.
  Gratuluję i życzę wielu sukcesów w dalszej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

  DYREKTOR
  Krajowego Centrum ds. AIDS
  Anna Marzec-Bogusławska


  POWRÓT  Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation

  APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING
  Editor in Chief
  Prof. Edward Walicki

  JM Rektor Profesor Leszek Paradowski
  Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
  ul. L. Pasteura 1
  50-367 WROCŁA W

  Magnificencjo, Panie Rektorze,

  Na prośbę Pana Profesora Edwarda Walickiego pozwalam sobie przesłać w załączeniu informację o możliwości ubiegania się o stypendia doktoranckie oferowane przez fundację Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie tej informacji na uczelni kierowanej przez Pana Rektora.
  W załączeniu przesyłam również informację o naszym kwartalniku International Journal of Applied Mechanics and Engineering.

  Z wyrazami szacunku

  Adam Ilciów
  Redaktor Techniczny IJAME

  Editorial Office: University of Zielona Góra, Department of Mechanics ul. Szafran a 2, P.O.Box 47, 65-516 Zielona Góra 5, POLAND

  Sz. P. Profesor Dr E. Walicki
  Politechnika Zielona Góra

  Szanowny Panie Profesorze:

  W imieniu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation zwracam się do Pana o dalszą pomoc w rozpowszechnieniu informacji o działalności naszej fundacji oraz o akcji "Konkurs 2003".
  Zamiarem Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation jest jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów. Dzięki Pana pomocy w rozpowszechnieniu wiadomości o naszej fundacji otrzymaliśmy aż 26 zgłoszeń na Konkurs 2002. Z tych zgłoszeń stypendia otrzymali Pan Marek Kulig i Pan Krzysztof Urbaniak.
  Zaczynamy Konkurs 2003. Jak w poprzednich latach prosimy Pana o pomoc w rozprowadzeniu załączonych broszur w miejscach, które umożliwiłyby potencjalnym kandydatom zapoznanie się z naszą fundacją i z Konkursem. Załączam również kopię aplikacji oraz kopię broszurki pt. Wizja 2002 opisującą działalność naszej fundacji w ciągu ubiegłego roku.
  W imieniu fundacji z góry dziękuję za okazaną pomoc.

  Z poważaniem,
  Grzegorz J. Rudolf
  President

  UWAGA DOKTORANCI KONKURS 2003

  Cel Fundacji:
  Zamiarem CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION jest jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów.
  Warunki oraz selekcja
  Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.
  Subwencja
  Każdy z dwóch wyselekcjonowanych kandydatów otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości $ 2,500.00 CDN (dolarów kanadyjskich).
  Żaden kandydat nie może otrzymać subwencji kolejno więcej niż dwa razy.
  Aplikacje:
  Wypełniona aplikacja oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2003. Decyduje data stępla pocztowego. Zarząd fundacji podejmie decyzję we wrześniu 2003. Aplikacje można ściągnąć z następującej strony internetowej:
  http://republika.pl/cmrsf_test

  Kanada
  Gregory J. Rudolf, President Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation, 177 Heritage Drive, St. Albert, Alberta, T8N 6S2 Canada,
  e-mail: Calred @ shaw.ca
  Polska
  Wojciech Kalita, Board Director Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation, ul. Smoleńskiego 27a m 43, 01-698 Warszawa, Polska,
  e-mail: wkalita @ ippt.gov.pl
  Procedura złożenia wniosku:

 • Dokładnie zapoznać się z procedurą złożenia wniosku i formularzem zgłoszeniowym.
 • Formularz należy wypełnić pismem maszynowym wypełniając wszystkie rubryki. Przeczytać oświadczenie i podpisać formularz.
 • Dodatkowe dokumenty:
  1. Certyfikowana kopia dyplomu (dyplomów).
  2. Certyfikowana kopia ostatniej strony indeksu.
  3. Opinia promotora (max. 150 słów)
  4. Dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych max. 150 słów każda (opinie recenzentów będą uwzględnione).
  5. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające otwarcie przewodu doktorskiego.
  6. Curriculum vitae.
 • Należy opisać doświadczenia, które są robione z udziałem zwierząt max. 150 słów. Wszystkie dokumenty muszą być przesłane bezpośrednio na powyższy adres Zarządu w Kanadzie do dnia 30 kwietnia 2003 r.
 • Przesłane dokumenty nie będą zwracane.
 • Elektroniczną kopię formularza zgłoszeniowego można ściągnąć z naszej strony internetowej


  POWRÓT  Dolnośląska Izba Lekarska w sprawie sytuacji PSK1

  JM REKTOR AM
  Prof. dr hab. Leszek PARADOWSKI

  Wobec dramatycznie rozwijającej się sytuacji w PSK nr 1 uważam, że do ewakuacji chorych wszystkich Klinik tego szpitala absolutnie nie powinno dojść, ze względu na możliwość spowodowania zgonów, zwłaszcza w Klinikach zabiegowych, czy Katedrze Anestezjologii i Reanimacji.
  Nie można ewakuować Klinik, które nie mają odpowiedników w terenie, a zatem zabezpieczenia aparaturowo-sprzętowego i logistycznego.
  Ewakuacja Klinik to przerwanie toku studiów na Wyższej Uczelni, przerwanie prac naukowych, zerwanie wielu umów i porozumień krajowych i międzynarodowych z niepoliczalnymi skutkami, również finansowymi. Wszystkie te argumenty przedstawili Kierownicy Klinik na wczorajszym zebraniu.
  Apeluję o wykorzystanie wszystkich możliwości negocjacyjnych z wierzycielami oraz innych źródeł awaryjnego pozyskania środków finansowych, aby uchronić akademickie miasto Wrocław przed tą katastrofą.

  Przewodniczący
  Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
  dr n. med. Andrzej Wojnar

  Do wiadomości:
  Wojewoda Dolnośląski Ryszard Nawrat
  Marszałek Województwa Dolnośląskiego Henryk Gołębiewski


  POWRÓT  Uchwały Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych

  UCHWAŁA NR 14/02-05 Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie finansowania studiów licencjackich

  Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych stoi na stanowisku, że dalsze prowadzenie studiów licencjackich w naszych uczelniach z aktualną liczbą studiujących w tym systemie staje się praktycznie niemożliwe.
  Nakłady na dydaktykę w uczelniach medycznych nie ulegają widocznym zwiększeniom mimo przyjęcia przez nas obowiązków prowadzenia studiów licencjackich. Zwiększająca się liczba chętnych do odbywania tych studiów i powstające nowe specjalności stawiają każdą uczelnię wobec praktycznie nierozwiązalnych problemów.
  Nie możemy pogodzić się z tym, aby nowe przekazywane nam zadanie, pociągające za sobą określone wydatki, nie znajdowały odpowiedniego pokrycia w środkach na ten cel.

  Przewodniczący KRUM
  Prof. dr hab. Maciej Latalski

  UCHWAŁA NR 15/02-05 Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych z dnia 6 lutego 2003 r . w sprawie poparcia ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia

  Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych popiera rozwiązania przyjęte w ustawie o Narodowym Funduszu Zdrowia.
  Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że przepisy wykonawcze do tej ustawy zapewnią szpitalom klinicznym należne im miejsce w systemie ochrony zdrowia i stworzą warunki do właściwego ich funkcjonowania.

  Przewodniczący KRUM
  Prof. dr hab. Maciej Latalski


  POWRÓT


  Kalendarium


  17 stycznia uczczono jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Janusza Woytonia. W uroczystej sesji w Auli Leopoldyńskiej udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, władz rektorskich i dziekańskich, liczni goście z kraju oraz uczniowie Jubilata.
  21 stycznia rektor spotkał się z JM Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Zdzisławem Latajką. Tematem rozmowy był zwrot przez Uniwersytet pomieszczeń Wydziałowi Farmacji naszej uczelni.
  21 stycznia rektor spotkał się z kierownictwem uczelnianej organizacji ZNP, a 23 stycznia z Komisją Zakładową "Solidarności". W czasie obu spotkań omawiano najważniejsze sprawy uczelni i restrukturyzacji szpitali klinicznych.
  22 stycznia kontynuowano w rektoracie rozmowy z firmą REHA-MED w sprawie budowy centrum onkologicznego we Wrocławiu.
  27 stycznia obradował senat AM. Rektor wręczył akt powołania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Januszowi Patkowskiemu.
  Senat zaakceptował roczne sprawozdanie rektora, nadał godność doktora honoris causa prof. dr hab. Maciejowi Latalskiemu i prof. dr hab. Tadeuszowi Popieli oraz przyznał odznaczenia uczelni, m.in. Złotą Odznakę Akademii Medycznej Panu Jerzemu Owsiakowi.
  28 stycznia rektor podpisał porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej, które przewiduje współpracę uczelni i straży we wzajemnym szkoleniu ratowników medycznych oraz strażaków w zakresie udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy.
  29-30 stycznia prowadzone były rozmowy z bankowcami niemieckimi w sprawie kredytu na budowę NAM.
  31 stycznia Komisja Majątkowa rozpatrywała wniosek Kurii Prowincjonalnej oo. Bonifratrów o zwrot budynku szpitalnego przy ulicy Traugutta 57/59. Komisja Majątkowa wezwała obie strony do wyjaśnienia w ciągu 3 miesięcy wzajemnych roszczeń. Władze uczelni reprezentowały stanowisko, że nie ma ciągłości prawnej do własności, na którą powołuje się Zakon i wnoszą o podtrzymanie stanowiska Komisji z 1999 roku. Zwrot wg władz uczelni jest niemożliwy ze względu na ważne argumenty natury społecznej zagrożenie funkcjonowania czterech klinik AM, co oznacza ograniczenie wielu medycznych usług wysokospecjalistycznych, ograniczenie bazy dydaktycznej i naukowej uczelni oraz zwolnieniem ponad trzystu osób pracujących w zespole klinik przy ulicy Traugutta 57/59.
  3 lutego na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego gościł we Wrocławiu Minister Zdrowia Marek Balicki, któremu towarzyszyli m.in.: Prezes UNUZ-u Maciej Tokarczyk i Dyrektor Departamentu Inwestycji Ministerstwa Zdrowia Pani Krystyna Płukis. Zasadniczym celem wizyty była ocena sytuacji w dolnośląskiej służbie zdrowia. W sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego Pan Minister spotkał się ze specjalistami wojewódzkimi, władzami samorządów medycznych, związków zawodowych oraz komitetów protestacyjnych. W spotkaniu uczestniczyła liczna grupa parlamentarzystów, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Henryk Gołębiewski, Wicemarszałek Województwa Janusz Pezda i Dyrektor Dolnośląskiej Kasy Chorych Andrzej Woźny. Rektor naszej uczelni podjął Pana Ministra obiadem.
  6 lutego obradowała Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych, w której wziął udział Minister Zdrowia dr Marek Balicki. Głównymi tematami obrad było nauczanie onkologii w szkoleniu przed dyplomowym oraz działalność Komisji Akredytacyjnej Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych.
  8 lutego rektor spotkał się z Ojcem Łukaszem, Prowincjałem Zakonu oo. Bonifratrów. W czasie spotkania przedstawione zostały stanowiska Zakonu i Akademii Medycznej w sprawie własności kompleksu szpitalnego przy ulicy Traugutta 57/59. Rektor powołał 3-osobową komisję do prowadzenia dalszych rozmów.
  10 lutego rektor został poinformowany o krytycznej sytuacji ekonomicznej SPSK nr 1. Szpital dysponował w tym dniu środkami na zakup leków na 2 dni. Ponieważ w stanie zapaści finansowej jest większość szpitali dolnośląskich rektor wystąpił do Wojewody z wnioskiem o rozważenia ogłoszenia stanu klęski w dolnośląskiej służbie zdrowia.
  14 lutego rektor zwołał nadzwyczajne posiedzenie senatu poświęcone krytycznej sytuacji ekonomicznej w szpitalach klinicznych. Senat po wysłuchaniu informacji dyrektorów szpitali podjął uchwałę.
  17 lutego Marszałek Województwa Dolnośląskiego zaprosił rektora, prorektora ds. klinicznych oraz dyrektora SPSK nr 1. Tematem spotkania była krytyczna sytuacja finansowa szpitala grożąca przerwaniem jego działalności. Władze wojewódzkie nie widzą możliwości przeniesienia specjalistycznych klinik do innych szpitali wrocławskich. W naradzie wziął udział Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Poseł Marek Dyduch oraz Dyrektor DRKCh Andrzej Woźny.
  18 lutego obradowało Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola. W posiedzeniu wzięli udział Wojewoda i Marszałek Województwa oraz Prezydent Wrocławia. Kolegium podjęło jednomyślnie uchwałę, w której zwraca uwagę, że kryzysowa sytuacja w jakiej znalazły się szpitale kliniczne zagraża bezpośrednio Akademii Medycznej. Naszą uczelnię reprezentował prorektor ds. dydaktyki.
  18 lutego rektor spotkał się z posłami lubińskimi, Wicestarostą Lubińskim oraz przewodniczącymi organizacji związkowych KGHM. Tematem spotkania była pomoc KGHM w opracowaniu projektu remontu budynku przeznaczonego na ośrodek alzheimerowski w Ścinawie.
  20 lutego Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP obradowała nad zagrożeniem dezorganizacją systemu opieki zdrowotnej w województwach: pomorskim, lubuskim, łódzkim i zachodniopomorskim.
  Oddzielnym punktem obrad była informacja Ministra Zdrowia i Prezesa Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych o kryzysowej sytuacji Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych i zakładów opieki zdrowotnej w województwie dolnośląskim z przyczyn ekonomicznych. Obradom przewodniczył senator Jerzy Cieślak Przewodniczący Komisji. W obradach wzięli udział m.in. Wicewojewoda Wacław Dziendziel, Wicemarszałek Janusz Pezda, Dyrektor DRKCh Andrzej Woźny, przedstawiciele samorządów oraz związków zawodowych. W swoim wystąpieniu rektor naszej uczelni zwrócił uwagę, że utrzymanie w bieżącym roku stawek za rok 2002 pogłębi kryzysową sytuację w dolnośląskiej służbie zdrowia.
  20 lutego pod przewodnictwem prorektora ds. dydaktyki odbyło się spotkanie z grupą wierzycieli SPSK nr 1.
  21 lutego dyrektorzy ASK i SPSK nr 1 podpisali w Ministerstwie Zdrowia umowy na usługi wysokospecjalistyczne. O przyspieszenie podpisania umów zabiegał rektor, argumentując, że znajdujące się w kryzysowej sytuacji wrocławskie szpitale kliniczne nie są w stanie kredytować usług wysokospecjalistycznych.
  Z danych opracowanych i przekazanych członkom senatu naszej uczelni przez Panią Kwestor wynika, że wrocławskie szpitale kliniczne otrzymały w 2002 roku na działania osłonowe, restrukturyzacyjne oraz wydatki majątkowe 1 639 155 zł i 87 gr. Z tego SPSK nr 1 216 621 zł, SPSK nr 3 283 269 zł, DSK 370 338,34 zł, SPSK nr 5 768.926,18 zł.
  Dwa duże szpitale wrocławskie II stopnia referencyjności nie posiadają oddziałów ogólno-internistycznych. Chorzy z chorobą wieńcową, chorobą wrzodową itd. leczeni w tych oddziałach są dla tych szpitali "nieefektywni ekonomicznie". Ciężar i koszty leczenia tych chorych wg niższych stawek ponoszą dwie kliniki chorób wewnętrznych AM oraz inne oddziały internistyczne. A co ze szkoleniem rezydentów w chorobach wewnętrznych w szpitalach niedysponujących oddziałami ogólnointernistycznymi? Sytuacja ta jest tolerowana przez władze samorządowe i DRKCh od kilku lat.

  POWRÓT