Uchwała Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia w uczelniach medycznych roku 2005 "Rokiem Jana Mikulicza-Radeckiego"Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych kierując się pragnieniem uczczenia setnej rocznicy śmierci wybitnego naukowca, nauczyciela akademickiego i lekarza - Jana Mikulicza-Radeckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustanawia się w polskich uczelniach medycznych rok 2005 "Rokiem Jana Mikulicza-Radeckiego".

§ 2

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych wyraża przekonanie, że zainicjowane rocznicowe obchody winny szeroko rozpropagować i na trwale upamiętnić w społeczności akademickiej postać Jana Mikulicza-Radeckiego, wybitnego chirurga, stosującego na owe czasy nowoczesne, wręcz nowatorskie metody operacyjnego leczenia, także wynalazcę wielu stosowanych do dzisiaj narzędzi chirurgicznych.

§ 3

Mając na uwadze fakt, że Profesor Jan Mikulicz-Radecki był uczniem Theodora Billrotha z Wiednia i kierował klinikami chirurgicznymi w Krakowie, Królewcu oraz we Wrocławiu Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych stoi na stanowisku, iż obchody Roku Jubileuszowego winny mieć wymiar międzynarodowy, godny naukowca światowego formatu.

§ 4

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych dla podkreślenia szczególnego znaczenia Wrocławia w karierze zawodowej Jana Mikulicza-Radeckiego pod którego kierownictwem wrocławska klinika chirurgiczna w latach 1890-1905 uzyskała światowy rozgłos, postanawia, że centralne uroczystości poświęcone setnej rocznicy Jego śmierci zostaną zorganizowane we Wrocławiu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zastępca Dyrektora Akademii Medycznej ds. Finansowych, Pani mgr Elżbieta Urban informuje, iż Akademia Medyczna w dniu 15.01.2004 r. otworzyła rachunek bankowy pomocniczy w PLN w
Kredyt Bank S.A. IV O/Wrocław
o numerze
25150017931217900458100000,

na którym gromadzone będą środki na organizację obchodów 100. rocznicy śmierci Jana Mikulicza-Radeckiego


KRUM w sprawie egzaminów wstępnych


KONFERENCJA REKTORÓW UCZELNI MEDYCZNYCH

Jego Magnificencja
Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Andrzej LEWIŃSKI

Szanowny Panie Rektorze,
Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych zwraca się z prośbą do Waszej Magnificencji o powołanie Komisji, zadaniem której będzie przejęcie z Rady Egzaminów Medycznych sprzętu koniecznego dla organizowania egzaminów wstępnych w uczelniach medycznych i przekazanie go p. prof. dr. hab. Stanisławowi Orkiszowi - Dyrektorowi Centrum Egzaminów Medycznych.

Z poważaniem
Przewodniczący KRUM
Prof. dr hab. Maciej Latalski


PEŁNOMOCNICTWO

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych reprezentowana przez Przewodniczącego KRUM prof. dr. hab. dr. h.c. Macieja Latalskiego, na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2003 roku w Warszawie, udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Egzaminów Medycznych prof. dr hab. Stanisławowi Orkiszowi legitymującemu się dowodem osobistym AAM 843405, do dysponowania środkami finansowymi byłej Rady Egzaminów Medycznych, zgromadzonymi na subkoncie w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia ewaluacji egzaminów wstępnych.
Przewodniczący KRUM
Prof. dr hab. Maciej Latalski
Sz. Pan
Roman DANIELEWICZ
Dyrektor Departamentu Nauki
i Szkolnictwa Wyższego MZ
Warszawa
W odpowiedzi na pismo m NS-MM/640 rek/og/03 z dnia 12 listopada 2003 r. uprzejmie informuję, że decyzją Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych podjętą wcześniej i potwierdzoną na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2003 r., rekrutacja na studia w uczelniach medycznych w roku akad. 2004/2005 przeprowadzona zostanie na dotychczasowych zasadach.
Rekrutacja na studia medyczne w roku akademickim 2005/2006, zdaniem KRUM, winna być oparta na zasadach, których podstawę przyjęcia będą stanowiły oceny uzyskane na maturze z trzech przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, plus ogólnopolski, organizowany w tym samym dniu i czasie, egzamin testowy z wiedzy ogólnej z elementami etyki. Powyższa zasada ma odnosić się do rekrutacji na medycynę i stomatologię.
Na farmację podstawę przyjęć ma stanowić wynik egzaminu maturalnego z biologii i chemii oraz ogólnopolski test pisany w tym samym czasie w całym kraju o podobnej formie (lecz innej treści) jak wyżej. Na pozostałe wydziały, warunki przyjęć ustalą poszczególne uczelnie, w przewidzianym ustawowo terminie.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w marcu 2004 roku przewidziane jest spotkanie w Gdańsku Prorektorów ds. Dydaktyki, podczas którego podjęta zostanie decyzja co do warunków przyjęć na studia w roku 2005 tych kandydatów, którzy zdawali maturę w starej formie.

Przewodniczący KRUM
Prof. dr hab. Maciej LatalskiInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN informujeCzasopismo wydawane w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN od 1953 roku - Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis - zostało umieszczone na tzw. Liście Filadelfijskiej czasopism naukowych (ISI Master Journal List), opracowywanej przez Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii (Thomson ISI). Jednocześnie został obliczony dla Archivum tzw. wskaźnik cytowań (Impact Factor IF), który za rok 2002 wyniósł 0,793. Jest to duży sukces Archivum. Spośród 349 wydawanych obecnie polskich czasopism naukowych jedynie 29 miało obliczony i podany oficjalnie przez ISI wskaźnik cytowań (8,3%); Archivum będzie trzydziestym takim czasopismem. Warto dodać, że ponad połowa tych polskich czasopism ma wartość wskaźnika cytowań poniżej 0,5.
Ten awans naszego czasopisma jest wynikiem wieloletnich starań Redakcji o podniesienie jakości, zasięgu i poczytności Archivum, głównie przez utworzenie systemu "prac przeglądowych na zaproszenie", co przyniosło napływ artykułów z wielu prestiżowych uniwersytetów i instytutów naukowych z całego świata. Wzrasta także poziom artykułów oryginalnych, wobec których stosujemy wymagające kryteria. Mamy nadzieję, że potwierdzenie międzynarodowego statusu Archivum przyczyni się również do dalszego wzmocnienia pozycji naszego Instytutu w kraju i na arenie międzynarodowej.

Redaktor Naczelny
- prof. dr hab. Andrzej Górski
Z-ca Redaktora Naczelnego
- prof. dr hab. Michał Zimecki
Z-ca Redaktora Naczelnego
- doc. dr hab. Hubert Krotkiewski
Sekretarz Redakcji
- Anna Steć

Impact Factor Archivum w latach wcześniejszych:
1980 - 0,258
1981 - 0,250
1982 - 0,119
1985 - 0,220
1987 - 0,211
1988 - 0,104
następnie - jak wiadomo - pismo zniknęło z szerszego obiegu.


Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w Europie Wiedzy
Rola Uniwersytetów w Europie WiedzyTworzenie EUROPY WIEDZY, opartej na ścisłej współpracy Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z Europejską Przestrzenią Badawczą jest głównym celem Unii Europejskiej od czasu posiedzenia Rady Europy w Lizbonie w marcu 2000 r., kiedy to zasadniczy cel UE sformułowano w następujących słowach: "(...) stworzenie w Europie najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki w świecie - gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego wzrostu, tworzącej coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy i zapewniającej większą spójność społeczną (...)"
W związku z postanowieniami lizbońskimi Komisja Europejska podjęła wiele działań i inicjatyw w dziedzinie badań naukowych i edukacji. Jednym z przykładów jest wyasygnowanie z budżetu UE potężnych środków finansowych na realizację szerokiej gamy programów naukowo-badawczych w celu stworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej, która do 2010 roku pochłaniać będzie do 3% PKB Unii Europejskiej. W dziedzinie edukacji tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jest realizowane przez kształcenie ustawiczne, wzmocnienie kompatybilności poszczególnych systemów edukacji zgodnie z Procesem Bolońskim oraz systemów kształcenia zawodowego, zgodnie z założeniami Deklaracji Kopenhaskiej.
Rola uniwersytetów, jak i wszystkich innych instytucji szkolnictwa wyższego w tworzeniu Europy Wiedzy, jest szczególna z uwagi na fakt ich dwutorowej działalności: dydaktyki i pracy naukowej, połączonej z innowacyjnością, jak i wkładem w rozwój konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej (w rozwoju regionalnym, w życiu społeczności lokalnych). Realizacja powyższego wyzwania i konkurowanie z najlepszymi uczelniami na świecie (USA, Japonia) w dobie jednoczącej się Europy stwarza dodatkowe wyzwanie, zwłaszcza że uniwersytety europejskie mają ogólnie rzecz biorąc mniej do zaoferowania oraz dysponują mniejszymi środkami finansowymi. W kontekście zbliżającego się rozszerzenia Unii Europejskiej ograniczenia w zasobach ludzkich i finansowych uczelni krajów stowarzyszonych stwarzają dodatkowe trudności w utrzymaniu trwałego i wysokiego poziomu wykształcenia, konkurującego z najlepszymi w świecie.
Unii Europejskiej potrzebne są prężne ośrodki uniwersyteckie, które zapewnią wysokiej jakości kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego. Problem stworzenia do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego został zawarty w tzw. DEKLARACJI BOLOŃSKIEJ, którą sygnowało 29 państw europejskich (w tym Polska) w dniu 19 czerwca 1999 roku na konferencji ministrów ds. edukacji narodowej w Bolonii. Tematem kolejnych konferencji organizowanych co dwa lata (2001 - Praga, 2003 - Berlin) były podsumowania osiągniętych celów i wytyczanie następnych zadań w celu realizacji postanowień Deklaracji Bolońskiej, która jest realizowana w logicznym ciągu zdarzeń, określonych mianem Procesu Bolońskiego. Sukcesywnie powiększa się ilość krajów uczestniczących w tym Procesie, zataczającym coraz większe kręgi i wykraczającym poza granice Europy. Obecnie uczestniczy w nim 40 krajów.
Zasadniczym celem Procesu Bolońskiego jest wprowadzenie w całej Europie określonych reform, które do 2010 roku mają zaowocować utworzeniem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego - spójnego, kompatybilnego i konkurencyjnego.
W związku z faktem, że ok. 4000 instytucji szkolnictwa wyższego (w całej Europie) funkcjonuje w różnych systemach organizacyjnych, w różnych warunkach pracy, zatrudniania i różnym statusie kadry dydaktycznej i naukowej, Proces Boloński zmierza do opanowania tej różnorodności i stworzenia w skali Europy spójnej i kompatybilnej struktury, co jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia przejrzystości, a co za tym idzie, porównywalności i konkurencyjności, zarówno europejskich uniwersytetów na terenie Europy, jak i w świecie. Coraz wyraźniejszy staje się fakt odchodzenia od klasycznego modelu zaproponowanego dwieście lat temu przez Wilhelma von Humboldt'a, który w reformowanych wówczas uniwersytetach niemieckich upatrywał główną ostoję działalności naukowej i badawczej kraju, będącej jednocześnie podstawą działalności dydaktycznej. Według obecnych tendencji powstają różnorodne placówki uniwersyteckie, które koncentrują się wokół określonych obszarów kompetencji (zarówno naukowych, jak i dydaktycznych) lub wokół konkretnych aspektów potrzeb regionalnych. Wszystkie uniwersytety na świecie, a w szczególności w Europie, stają przed koniecznością adaptacji do zmian, jakie niosą wyzwania XXI wieku. Do najważniejszych należą:
 • zwiększony popyt na kształcenie na poziomie szkolnictwa wyższego (kształcenie ustawiczne przy niskim przyroście naturalnym),
 • międzynarodowy charakter kształcenia i badań naukowych (wymuszony przez nowoczesne technologie informacji i komunikacji połączone ze zwiększoną konkurencyjnością uczelni w świecie),
 • rozwój efektywnej i bliskiej współpracy uniwersytetów z przemysłem (transfer innowacyjnej wiedzy z uniwersytetów do przemysłu na szczeblu regionalnym i krajowym),
 • namnażanie ośrodków wiedzy (dla skrócenia czasu między odkryciem naukowym a wdrożeniem do przemysłu),
 • reorganizacja nauki (na potrzeby dwóch rozwijających się przeciwstawnych tendencji: nauki wysokospecjalistyczne i nauki interdyscyplinarne, zacierania różnic między naukami podstawowymi i stosowanymi),
 • nowe oczekiwania (zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz na kształcenie ustawiczne, zgodne z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej).
  Obecnie jakość i efektywność pracy wszystkich ośrodków uniwersyteckich nie mierzy się już na szczeblu krajowym (choć odpowiedzialność za ich funkcjonowanie spoczywa na centralnych i regionalnych organach władzy), ale na poziomie Europy lub świata, a oceny dokonują międzynarodowe środowiska akademickie. Dlatego w tym kontekście niesłychanie istotna do rozwiązania staje się kwestia kompatybilności i przejrzystości uznawania kwalifikacji oraz problem swobodnego przepływu nauczycieli akademickich i kadry naukowej i wzrost mobilności studentów (leżące u podstaw Procesu Bolońskiego). Powyższe problemy, odnoszące się do przyszłości uniwersytetów, muszą być rozwiązane na płaszczyźnie europejskiej, stąd potrzeba skoordynowania wspólnych wysiłków ze strony państw członkowskich i nowo przystępujących do UE pod hasłem dążenia do Europy wiedzy.
  Uniwersytety otrzymują wsparcie w obszarach badań naukowych i dydaktyki w postaci różnych inicjatyw Unii Europejskiej. Jednym z przykładów jest wsparcie finansowe w ramach Programów Ramowych na rzecz badań oraz akcje promujące szkolenia i mobilność pracowników naukowych (stypendia Marie Curie). Integracja potencjału badawczego Europy jest realizowana przez "sieci doskonałości", "projekty zintegrowane", "centra doskonałości" i inne formy działalności proponowane przez 6. Program Ramowy Unii Europejskiej.
  Znacząca rola uniwersytetów widoczna jest/będzie również w działaniach pod nazwą "Nauka a społeczeństwo". Celem ich jest/będzie rozwijanie i doskonalenie koordynacji narodowych przedsięwzięć w dziedzinach takich, jak informacja naukowa, dialog ze społeczeństwem, etyka, edukacja w naukach ścisłych i udział kobiet w naukach ścisłych.
  Nie bez znaczenia jest również możliwość uczestniczenia uniwersytetów w unijnych programach innowacji technicznych w ramach Programów Ramowych lub w innych programach finansowanych z Funduszy Strukturalnych bądź z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
  W obszarze edukacji uniwersytety uczestniczyć mogą w wielu programach dydaktycznych, takich jak:
 • SOCRATES/Erasmus - promujący mobilność studentów i nauczycieli akademickich z zamiarem stworzenia w przyszłości "Erasmus World" - ponadeuropejskiego programu zachęcającego do studiowania w najlepszych uniwersytetach Europy,
 • ECTS - system ułatwiający dokumentację nabytej wiedzy w ciągu uczenia się przez całe życie,
 • LEONARDO DA VINCI - program wspierający mobilność pomiędzy uniwersytetami a sferą przedsiębiorstw,
 • e-Europa - inicjatywa promująca powszechny dostęp do wiedzy w trybie on-line w wirtualnym europejskim kampusie (Plan e-Europa - tworzenie edukacji jutra).
  Działania uniwersytetów Unii Europejskiej rozciągają się również na inne regiony świata, w szczególności dotyczy to krajów śródziemnomorskich, krajów post-radzieckich, wybranych państw azjatyckich i wielu innych krajów rozwijających się. Przykładem tego typu inicjatyw są programy: Tempus, ALFA, Asia-Link itp.
  Zatem uniwersytety, które pragną być postrzegane w tworzącej się Europie Wiedzy, muszą w najbliższym czasie podjąć szereg istotnych wyzwań, których jednoczesna realizacja jest niezbędna:
 • zapewnienie wystarczającego i trwałego dostępu do środków (wobec najczęściej niewystarczających środków ważne jest opracowanie systemu zwiększenia i zróżnicowania źródeł finansowania uczelni połączone ze zmianami legislacyjnymi i fiskalnymi w kraju),
 • zapewnienie efektywnego wykorzystania pozyskanych środków finansowych (maksymalizacja zysków społecznych z funduszy inwestowanych w szkolnictwo wyższe, wyeliminowanie niezgodności pomiędzy kwalifikacjami oferowanymi a wymaganymi, zastosowanie właściwych kryteriów selekcji kandydatów na studia w celu zminimalizowania odsiewu wśród studentów, optymalizacja czasu trwania studiów w różnych krajach Europy, optymalizacja funduszy wykorzystywanych na utrzymanie kadry akademickiej, ujednolicenie przejrzystego systemu księgowego do obliczania kosztów badań naukowych w uczelniach w celu ich porównywania),
 • zapewnienie wysokiej jakości badań naukowych przez budowanie sieci współpracy instytucjonalnej oraz zwiększenie skuteczności wykorzystania wyników badań naukowych (wykorzystanie badań i wprowadzanie innowacji technicznych przez zwiększenie firm typu spin-off zakładanych przez uczelnie, rozwiązania legislacyjne w dziedzinie własności intelektualnej, właściwa strategia zarządzania wynikami badań naukowych przez pracowników naukowych),
 • podniesienie jakości kształcenia (wymagane zmiany legislacyjne w wielu krajach oraz wytrwała i konsekwentna realizacja postanowień Deklaracji Bolońskiej wraz z potrzebą długofalowego planowania i finansowania uczelni jak i jej permanentnymi zmianami w strukturach i sposobie zarządzania. Ponadto potrzeba rozwoju aspektu interdyscyplinarnego wraz z zapewnieniem wysokiej jakości młodej kadry akademickiej w starzejącej się populacji europejskiej, kształcenie interdyscyplinarne doktorantów pod nadzorem więcej niż jednego promotora),
 • otwarcie na świat zewnętrzny i intensyfikacja współpracy międzynarodowej (podniesienie atrakcyjności finansowej, materialnej i merytorycznej uczelni europejskich dla studentów i nauczycieli akademickich pochodzących z krajów obcych i tzw. trzecich w celu pozyskania najlepszych naukowców i studentów).
  Skoro Europa ma spełnić swoje ambicje i stać się najbardziej konkurencyjną i najbardziej dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką i społeczeństwem świata, musi bezwzględnie posiadać doskonały system szkolnictwa wyższego, z uczelniami uznawanymi na forum międzynarodowym za najlepsze w poszczególnych dziedzinach i specjalnościach.
  Czy wszystkie zatem uczelnie europejskie (również polskie) mogą, przy ich obecnej strukturze organizacyjnej, mieć nadzieję na utrzymanie swojej pozycji w europejskiej społeczeństwie wiedzy i w świecie?

  Grażyna Szajerka
  Zespół ds. Współpracy z Zagranicą
  Artykuł opracowano na podstawie Komunikatu Wspólnot Europejskich COM (2003) 58.ostat., Bruksela 2003


  Deklaracja Bolońska  Wkład Komisji Europejskiej w realizację Procesu Bolońskiego.
  Elementy wdrażania Deklaracji Bolońskiej w Polsce


  19 czerwca 1999 roku Deklarację Bolońską podpisało 29 krajów, a obecnie w realizacji jej postanowień (Proces Boloński) uczestniczy 40 krajów z całego świata.
  Zasadniczym celem Deklaracji Bolońskiej jest stworzenie do 2010 roku spójnego, kompatybilnego i konkurencyjnego w świecie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poprzez wprowadzenie określonych reform mających za zadanie:
 • ścisłą współpracę z Europejską Przestrzenią Badawczą,
 • optymalizację jakości szkolnictwa wyższego (system ENQA),
 • wprowadzenie dwustopniowości studiów z włączeniem do Procesu również studiów doktoranckich,
 • powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych na wzór ECTS (European Credit Transfer System),
 • wprowadzenie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni,
 • powszechne stosowanie Suplementu do Dyplomu ułatwiającego proces uznawalności dyplomów i okresów studiów,
 • wzrost mobilności studentów i pracowników naukowych,
 • promowanie wymiaru europejskiego w kształceniu.
  Dodatkowymi przesłankami wzmacniającymi Proces Boloński są następujące działania:
 • kształcenie przez całe życie (LLL),
 • aktywna postawa uczelni i studentów i ich owocne współdziałanie z instytucjami rządowymi w realizacji Procesu,
 • promowanie atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poza granicami Europy.
  O powodzeniu wdrażania postanowień Deklaracji Bolońskiej zdecyduje efektywność prac Procesu Bolońskiego, która winna przebiegać jednocześnie na trzech różnych płaszczyznach:
 • międzyrządowa regulacja przepisów prawnych regulujących obszar szkolnictwa wyższego,
 • współpraca między instytucjami szkolnictwa wyższego poszczególnych krajów z zachowaniem autonomii,
 • współpraca między organizacjami studenckimi działającymi w poszczególnych krajach.
  W Procesie Bolońskim współpracują następujące międzynarodowe instytucje:
 • Komisja Europejska,
 • Rada Europy,
 • Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA),
 • Stowarzyszenie Krajowych Związków Studentów Europy (ESIB),
 • Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego (EURASHE),
 • Europejska Sieć na Rzecz Gwarancji Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQUA),
 • UNESCO/CEPES.

  WKŁAD KOMISJI EUROPEJSKIEJ (KE) W REALIZACJĘ PROCESU BOLOŃSKIEGO realizowany jest poprzez dwa zasadnicze programy:

  1) Socrates/ERASMUS - realizowany we wszystkich krajach UE, również w Polsce, ze wzrastającym powodzeniem od drugiej połowy lat 90.,
  2) Erasmus/MUNDUS - pięcioletni program zaplanowany na lata 2004-2008, z budżetem 230 mln EUR, który realizowany będzie przez pięć akcji:
 • kursy magisterskie Erasmus/MUNDUS,
 • stypendia dla studentów i wykładowców z krajów trzecich,
 • projekty partnerskie z krajami trzecimi,
 • wzmocnienie atrakcyjności europejskich uczelni,
 • wsparcie techniczne.
  Głównymi celami programu Erasmus/MUNDUS są:
 • promowanie oferty wysokiej jakości studiów z wyraźną europejską wartością dodaną,
 • umożliwienie studentom i naukowcom z całego świata uzyskania wysokich kwalifikacji w uczelniach Unii Europejskiej,
 • rozwinięcie ustrukturalizowanej współpracy między instytucjami z UE i z krajów trzecich wraz ze wzrostem mobilności w tym obszarze,
 • optymalizacja dostępności do systemu szkolnictwa wyższego w UE oraz wzmocnienie jego struktury.

  Konkretne postanowienia Deklaracji Bolońskiej w kontekście działań Komisji Europejskiej przedstawiają się następująco:
  1) zapewnienie jakości kształcenia (jako priorytet do 2005 roku) - w tym wypadku KE będzie wspierać realizację mandatu udzielonego przez ministrów edukacji dla Europejskiej Sieci Zapewnienia Jakości (ENQA), a także wspomagać łączenie sieci krajowych agencji i krajowych systemów zapewnienia jakości poprzez ENQA.
  Obecnie w uczelniach pilotażowych w ramach programu wewnętrznego systemu jakości pod patronatem EUA pracuje 6 grup uniwersyteckich nad m.in. tematem reform bolońskich.
  Kwestię międzynarodowej ewaluacji i akredytacji kształcenia rozpracowuje obecnie kilka grup ekspertów z KE, a 14 wydziałów uniwersyteckich poddanych zostało eksperymentalnej ewaluacji;
  2) dwustopniowy system kształcenia w celu osiągnięcia Ramowych Europejskich Kwalifikacji (priorytet do 2005 roku) - KE wspiera projekt międzynarodowy "Doskonalenie (Tuning) Edukacyjnych Struktur w Europie", nad którym pracują profesorowie ze 135 uniwersytetów w celu określenia kwalifikacji, kompetencji, profilu i rezultatów kształcenia w 9 wybranych dyscyplinach akademickich;
  3) uznawalność dyplomów i okresów studiów (priorytet do 2005 roku) - w tej kwestii KE od dawna promuje system ECTS, dofinansowuje granty na ECTS oraz promuje pilotażową grupę uczelni testujących ECTS dla LLL (uczenia się przez całe życie). Ponadto wspiera krajowych promotorów ECTS, upowszechnianie Suplementu do Dyplomu, współtworzy sieć NARIC współpracującą z ENIC;
  4) współpraca dwóch filarów społeczeństwa wiedzy: Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego z Europejskim Obszarem Badań - w ciągu najbliższych dwóch lat zostanie opracowany ujednolicony system legislacyjny, mający na celu uzyskiwanie "Wspólnych Doktoratów Europejskich", realizowany m.in. poprzez wzmożoną mobilność na poziomie studiów doktoranckich i po ich zakończeniu;
  5) wymiar europejski w szkolnictwie wyższym KE realizuje poprzez programy CD i Socrates/Erasmus, wzmożoną mobilność studentów i nauczycieli akademickich, intensywne kursy (IP), jak również wspólne studia magisterskie od 2004 roku (Erasmus/MUNDUS Join Masters Courses jako projekt pilotażowy od 2002-2003 roku);
  6) promocja atrakcyjności Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego - działanie KE polegające na przyznaniu 8000 stypendiów dla studentów i pracowników uczelni w ramach Erasmus/MUNDUS oraz aktywne wsparcie strategii marketingowej dla edukacyjnej roli uniwersytetów europejskich;
  7) ocena realizacji postępu zaplanowanych reform i przyjętych priorytetów do 2005 roku - KE wraz z Radą Europy i Sekretariatem Procesu Bolońskiego dokonają analizy postępu Procesu, czego owocem będzie opracowanie kompendium instytucji, które zrealizowały postanowienia Deklaracji Bolońskiej;
  8) promotorzy Procesu Bolońskiego - KE przeszkoli promotorów Procesu, którzy będą działać również jako Doradcy ECTS. Ponadto KE będzie zapraszać do Brukseli rektorów, dziekanów i profesorów z uczelni realizujących postanowienia Procesu Bolońskiego w celu dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi.

  Elementy wdrażania Deklaracji Bolońskiej w Polsce

  Za realizację zadań Deklaracji Bolońskiej w Polsce odpowiedzialny jest Minister Edukacji Narodowej, współpracujący z Radą Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej (przedstawiciele MENIS, PKA, KRASP, BUWIWM, FRSE, Parlamentu Studentów).
  Na dzień dzisiejszy wdrażanie deklaracji w naszym kraju obejmuje dwa zasadnicze elementy w obszarze szkolnictwa wyższego:

  1. Suplement do dyplomu

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (wchodzącym w życie z początkiem 2004 r.) suplement stanowić będzie część B dyplomu ukończenia studiów, a dyplom z suplementem otrzymają wszyscy absolwenci, którzy ukończyli studia począwszy od roku akademickiego 2004/2005.
  Suplement zawierać będzie: informacje o posiadaczu dyplomu, o uczelni, o treści nauczania, o osiągniętych wynikach i o uprawnieniach absolwenta. Ponadto zawierać będzie szczegółowe informacje o standardach nauczania, programie nauczania, ocenach, punktach kredytowych oraz syntetyczną treść o polskim systemie edukacji.

  2. Wymiar europejski w szkolnictwie wyższym - - EUROPEISTYKA - nowy kierunek studiów

  Problematyka integracji europejskiej prowadzona jest jako specjalność na następujących kierunkach studiów: politologia, stosunki międzynarodowe, prawo, ekonomia. W wielu uczelniach prowadzi się również studia podyplomowe z zakresu europeistyki/integracji europejskiej.
  Nowy kierunek studiów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 maja 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów "europeistyka" (Dz. U. Nr 101, poz. 933) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 3 listopada 2003 r. określające standardy dla kierunków europeistyka na poziomie studiów zawodowych. Nowe uregulowania prawne oznaczają, że uczelnie będą mogły uruchomić ten kierunek studiów poczynając od 2004/2005 roku akademickiego.
  Zbliżający się termin akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej jak i naglące terminy realizacji dalszych priorytetów i postanowień Deklaracji Bolońskiej wymuszają w środowiskach polskiego szkolnictwa wyższego wiele pośpiesznych działań w celu sprostania wymaganiom, jakie stawia przed nami nie tylko Proces Boloński, ale również inne zobowiązania legislacyjne i strukturalne w obszarze funkcjonowania uczelni w "unijnej" Polsce.
  Z pewnością teraz przed Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, uczelniami we współpracy z KRASP, organizacjami studenckimi działającymi w polskich uczelniach stoi wiele zadań do rozwiązania w kwestii Deklaracji Bolońskiej.
  Co dalej, jaki los czeka poszczególne uczelnie w kraju, czy sprostają wymogom międzynarodowym, czy polskie szkoły wyższe zdołają wejść "z tarczą" do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego?

  Grażyna Szajerka
  Zespół ds. Współpracy z Zagranicą  Zagraniczne praktyki wakacyjne w roku akademickim 2003/2004 w ramach Programu Leonardo da Vinci dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego


  Realizując projekt wymian/staży w ramach programu Leonardo da Vinci Zespół ds. Współpracy z Zagranicą AM we Wrocławiu organizuje wyjazdy na trzymiesięczne wakacyjne "Praktyki pielęgniarskie dla studentów 1. roku Wydziału Lekarskiego w europejskich szpitalach o różnych systemach organizacyjnych", które będą się odbywać od 1 lipca do 30 września 2004 roku w następujących ośrodkach opieki medycznej:
  1. Lille (Francja, 1 miejsce, Uniwersyteckie Regionalne Centrum Szpitalnictwa),
  2. Berlin (Niemcy, 2 miejsca, Klinika Charite),
  3. Lipsk (Niemcy, 20 miejsc, Klinika Uniwersytecka, Klinika Helios Schkeuditz, Saksoński Szpital Neurologiczno-Psychiatryczny Altscherbitz, Szpital Parkowy Płd-Wsch., Klinika Miejska Św. Jerzego),
  4. Perugia (Włochy, 4 miejsca, Szpital Monteluce).
  W czasie postępowania kwalifikacyjnego wyłaniającego studentów/kandydatów 1. roku Wydziału Lekarskiego na wakacyjne praktyki zagraniczne będą brane pod uwagę:
  1. średnia ocen z egzaminów 1. semestru potwierdzona przez Dziekanat,
  2. ocena ze znajomości języka obcego (egzamin w trakcie rekrutacji): praktyka we Francji - język francuski, w Niemczech - język niemiecki, we Włoszech - język angielski/włoski.
  Podanie z prośbą o wyjazd na praktykę wraz deklaracją wyboru szpitala zagranicznego skierowane do Prorektora ds. Dydaktyki oraz zaświadczenie o średniej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2004 r. w Zespole ds. Współpracy z Zagranicą przy ul. Chałubińskiego 6a.
  Środki finansowe projektu realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci pozwalają na następujące formy dofinansowania studenta w czasie pobytu za granicą:
 • stypendium z Programu Leonardo da Vinci (koszty utrzymania za granicą),
 • jednorazowy zwrot kosztów podróży w obie strony,
 • zwrot kosztów ubezpieczenia (do ustalonej kwoty) na okres trwania praktyk.
  Wyczerpujących informacji na temat zagranicznych praktyk wakacyjnych dla studentów 1. roku Wydziału Lekarskiego udziela Pani Sława Ksenycz z Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą pod nr tel. 784-11-43 lub pod adresem poczty elektronicznej: erasmus @ zagr.am.wroc.pl .
  Interesujące dla studenckiej społeczności akademickiej mogą się również okazać inne informacje umieszczane na stronach internetowych Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą AM we Wrocławiu pod adresem: http://www.zagr.am.wroc.pl/ogłoszenia dla studentów.

  Grażyna Szajerka
  Zespół ds. Współpracy z Zagranicą


  Fundusz im. dr. Emila Niedźwirskiego  Z zadowoleniem informuję o aktywności Funduszu im. dr. E. Niedźwirskiego. Do tej pory Fundusz udzielił dofinansowania 25 stypendystom AM na łączną kwotę 20 075 GBP (funtów brytyjskich). Regulamin korzystania z przekazywanych Uczelni środków, opracowany w 2000 roku, zakłada, że wspierane nimi będą koszty wyjazdów zagranicznych pracowników naukowych Akademii Medycznej we Wrocławiu na konferencje/sympozja/szkolenia, połączone z 1-3-miesięcznym pobytem w ośrodkach naukowo-badawczych za granicą.
  O przyznaniu stypendium decyduje Komisja Kwalifikacyjna w składzie:
  - dr hab. M. Jutel, prof. nadzw.,
  - dr hab. P. Ziółkowski, prof. nadzw.,
  - dr hab. J. Skóra,
  - dr M. Podhorska-Okołów,
  - dr J. Daroszewski,
  - dr G. Terlecki,
  - dr J. Toporski.
  Z tej formy wsparcia rozwoju naukowego i zawodowego w latach 2000-2003, w których zaczęły obowiązywać obecne zasady rozdziału tych środków z Funduszu, skorzystały 23 osoby, które sumarycznie otrzymały 14 075 GBP.
  Lista beneficjentów Funduszu w latach 2000-2003 przedstawia się następująco:
  1. M. Bujnowska-Fedak (Katedra Medycyny Rodzinnej), USA
  2. E. Kalecińska (Katedra Protetyki Stomatologicznej), Belgia
  3. B. Sozańska (Katedra Pediatrii i Alergologii), Niemcy
  4. R. Śmigiel (Katedra Patofizjologii), Niemcy
  5. D. Kurpas (Katedra Medycyny Rodzinnej), Finlandia
  6. M. Szmyrka (Katedra Reumatologii), Wlk. Brytania
  7. E. Żarnowska (Katedra Biofizyki), USA
  8. T. Fuchs (Katedra Rozrodczości i Położnictwa), Izrael
  9. P. Krzyżanowska (Klinika Okulistyki), USA
  10. A. Obojski (Klinika Chorób Wewnętrznych i Alergologii), USA
  11. W. Polak (Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej), Japonia
  12. J. Brasuń (Zakład Podstaw Nauk Medycznych), Belgia
  13. E. Kratz (Katedra Chemii i Immunochemii), Holandia
  14. I. Wójcik (Katedra i Klinika Pediatrii i Alergologii), Włochy
  15. A. Łątkowska (Katedra i Klinika Pediatrii i Alergologii), Włochy
  16. P. Chudoba (Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej), Niemcy
  17. T. Sozański (Katedra i Zakład Radiologii), Austria
  18. A. Mulak (Katedra i Klinika Gastroenterologii), Francja/Szwajcaria
  19. M. Raś (Katedra i Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej), Holandia
  20. D. Wójcik (Katedra i Zakład Chemii Fizycznej), Finlandia
  21. D. Ksiądzyna (Katedra i Klinika Gastroenterologii), Węgry
  22. W. Balińska (Katedra Pediatrii i Alergologii), Austria/Holandia
  23. P. Surowiak (Katedra i Zakład Histologii), Niemcy
  Dodać należy, że wcześniej z pomocy Funduszu skorzystały dwie osoby:
 • w 1996 roku - A. Łacko (Katedra Onkologii), Wielka Brytania
 • w 1998 roku - M. Zielińska (Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii), Wlk. Brytania.
  Prof. dr hab. Marian Klinger
  Prorektor d/s Nauki  Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation
  Established 1999  Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
  ul. L. Pasteura 1
  50-367 Wrocław
  Edmonton 4 stycznia 2004
  Szanowna Pani/Szanowny Panie:
  W imieniu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation zwracam się do Państwa o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o działalności naszej fundacji oraz o akcji "Konkurs 2004".
  Zamiarem Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation jest jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów. Fundacja istnieje od 1999 r. W ostatnich czterech latach wynagrodziliśmy ośmioro doktorantów w sumie CAD$ 18 000.
  Zaczynamy Konkurs 2004. W tym roku, dzięki szlachetności Pana Profesora Doktora Rodkiewicza, fundacja podniosła wynagrodzenie dla dwóch zwycięzców od CAD$ 2500 do CAD$ 3000 każdy.
  Chcielibyśmy, aby jak najwięcej polskich doktorantów miało okazję współzawodniczyć w Konkursie. Prosimy więc o pomoc w rozprowadzeniu załączonych broszur na placówkach wśród Państwa uczelni. Załączam kopię aplikacji oraz kopię broszurki pt. "Wizja 2004" opisującą działalność naszej fundacji w ciągu ubiegłego roku.
  W imieniu fundacji z góry dziękuję za okazaną pomoc.

  Z poważaniem
  Grzegorz J. Rudolf
  President

  UWAGA DOKTORANCI - KONKURS 2004


  CEL FUNDACJI
  Zamiarem CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION jest jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów.
  WARUNKI ORAZ SELEKCJA
  Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.
  SUBWENCJA
  Każdy z dwóch wyselekcjonowanych kandydatów otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości $ 3000,00 CDN (dolarów kanadyjskich).
  Żaden kandydat nie może otrzymać subwencji kolejnie więcej niż dwa razy.
  APLIKACJE
  Wypełniona aplikacja oraz wymagane dokumenty muszą być wysłane na adres kanadyjski do dnia 30 kwietnia 2004. Decyduje data stempla pocztowego. Zarząd fundacji podejmie decyzję we wrześniu 2004. Aplikacje można ściągnąć z następującej strony internetowej: http://republika.pl/cmrsf
  Kanada:
  Gregory J. Rudolf, President
  Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation
  177 Heritage Drive
  St. Albert, Alberta, T8N 6S2 Canada
  e-mail: Calred @ shaw.ca
  Polska
  Wojciech Kalita, Board Director
  Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation
  ul. Smoleńskiego 27a m. 43
  01-698 Warszawa, Polska
  e-mail: wkalita @ ippt.gov.pI

  KONKURS 2004 CZESŁAW M. RODKIEWICZ SCHOLARSHIP FOUNDATION


  C/O Gregory J. Rudolf, President
  177 Heritage Drive
  St. Albert, Alberta, Canada
  T8N 6S2
  Tel.: (780) 459-0730
  e-mail: Calred@shaw.ca http://republika.pl/cmrsf
  Kandydaci muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.
  Procedura złożenia wniosku:
 • Dokładnie zapoznać się z procedurą złożenia wniosku i formularzem zgłoszeniowym.
 • Formularz należy wypełnić pismem maszynowym wypełniając wszystkie rubryki.
 • Przeczytać oświadczenie i podpisać formularz.
 • Dodatkowe dokumenty:
  1. Certyfikowana kopia dyplomu (dyplomów).
  2. Certyfikowana kopia ostatniej strony indeksu.
  3. Opinia promotora (max. 150 słów).
  4. Dwie opinie samodzielnych pracowników
  naukowych - max. 150 słów każda
  (opinie recenzentów będą uwzględnione).
  5. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające otwarcie przewodu doktorskiego.
  6. Curriculum vitae.
 • Należy opisać doświadczenia, które są robione z udziałem zwierząt - max. 150 słów.
 • Wszystkie dokumenty muszą być przesłane bezpośrednio na powyższy adres Zarządu w Kanadzie do dnia 30 kwietnia 2004 r.
 • Przesłane dokumenty nie bedą zwracane.
 • Elektroniczną kopię formularza zgłoszeniowego można ściągnąć z naszej strony internetowej.


  Wystąpienie JM Rektora na uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej działalność naukową i dydaktyczną Prof. dr hab. Kazimierza Jabłońskiego w zespole klinik ginekologiczno-położniczych, która odbyła się 21 I 2004 r.  "Odwaga jest potrzebna do tego, by wstać i przemówić; odwaga jest potrzebna do tego, by usiąść i słuchać"
  (Winston Churchill)

  Kiedy przed rokiem część wychowanków i uczniów profesora Kazimierza Jabłońskiego podjęła inicjatywę odsłonięcia tablicy upamiętniającej Jego pracę w zespole klinik przy ulicy Dyrekcyjnej, nie przypuszczała zapewne, że życie napisze nieoczekiwaną dramaturgię tego wydarzenia. Miało ono być ważne nie tylko dla zasłużonego dla polskiej ginekologii i położnictwa Profesora, ale również dla Jego uczniów i spadkobierców, którzy w taki sposób chcieli spłacić swój dług wdzięczności. Profesor nie doczekał tej miłej uroczystości, ale wiedział o niej i myślę, że pomimo iż był człowiekiem skromnym, cieszył się, że pomimo upływu blisko 30 lat od zaprzestania pracy w uczelni Jego uczniowie, wyprzedzając czas, postanowili wyrazić szacunek dla Jego osoby i zalet ducha. Ten gest wdzięczności ma dzisiaj inną wartość i inną wymowę.

  Profesor dr hab. Kazimierz Jabłoński

  W przysiędze przypisywanej Hipokratesowi jest takie zdanie "Będę tego, który mnie tej sztuki nauczył, uważać na równi z rodzicami..." Obecność wielu z Państwa na dzisiejszej uroczystości dowodzi o szacunku, jakim był darzony Profesor Jabłoński wśród swoich uczniów, dla wielu z nich był mistrzem. W medycynie, ze względu na długość okresu szkolenia osiągnięcie pozycji mistrza i nauczyciela, potrzebnych jest wiele umiejętności i darów oraz z reguły długie i przyzwoite życie oraz grono uczniów, które ten wzór będą przenosić na następne pokolenia.
  Kim jest mistrz i nauczyciel w medycynie? Musi to być osoba posiadająca rozległą wiedzę popartą doświadczeniem, do tego człowiek uczciwy, przestrzegający prawa, kodeksu korporacji zawodowej, żyjący według reguł przestrzeganych w jego kręgu cywilizacyjnym. W moich dość częstych kontaktach z prasą ze strony dziennikarzy pada nieraz zarzut, że cierpimy współcześnie na brak autorytetów w medycynie. Przywołują wtedy przedstawiciele prasy przykłady nieżyjących już lekarzy. Miałem do niedzieli nadzieję, że dzisiejsza uroczystość będzie zaprzeczeniem tego stereotypowego myślenia, z którym się nie zgadzam. Pozostają wśród nas jednak nadal wybitni lekarze i nauczyciele, których postawa zawodowa i etyczna jest dla nas wzorem, na których chętnie się powołujemy, dla których szacunek paraliżuje agresję wymierzoną w drugiego człowieka, którego trzeba poniżyć, zniszczyć psychicznie, a wcześniej skutecznie mu dokuczyć lub obrzydzić życie. Profesor Kazimierz Jabłoński nigdy takich postaw nie akceptował i miał odwagę, czego byliśmy nieraz świadkami, "by wstać i przemówić", by upomnieć się o prawdę, a zło nazwać po imieniu, by upomnieć się o godność naszego zawodu. Tę wrażliwość zachował Profesor do końca życia. Przemawiający na wczorajszym nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu, poświęconym pamięci zmarłego Pana Profesora, Pan Profesor Marian Gabryś, jeden z Jego uczniów, powiedział, że Profesor pozostał wierny przez całe życie takim wartościom jak "honor, uczciwość czy przyrzeczenie lojalności".
  Profesor Kazimierz Jabłoński należy do tego pokolenia nauczycieli akademickich, którzy uczyli studentów i specjalizujących się lekarzy na sali wykładowej, przy łóżku chorego, przy stole operacyjnym i publikując prace naukowe. Nieznane były wówczas dostępne nam dziś techniki nauczania, takie jak internet, a rzutnik musiała zastąpić tablica, kreda i plansza. Ale nawet dzisiaj w medycynie pozostają nadal aktualne relacje mistrz-nauczyciel. Profesor Kazimierz Jabłoński należał do ostatnich żyjących absolwentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza, którego spadkobiercą jest nasza uczelnia, w której po wojnie tworzył Wydział Lekarski Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, na którym był jednym z profesorów.
  Przypominając dziś osobę Pana Profesora powiedzmy również, że cieszył się On ogromnym i zasłużonym szacunkiem mieszkańców Wrocławia, należnym szacunkiem i wdzięcznością wielu pacjentów, którym pomógł.
  Pojutrze pożegnamy Pana Profesora na Cmentarzu św. Wawrzyńca. W imieniu Senatu Akademii Medycznej, w której Pan Profesor był między innymi prorektorem, w imieniu pracowników i studentów naszej uczelni składam na ręce najbliższej rodziny Pana Profesora wyrazy serdecznego współczucia i zapewniam Państwa, że nie tylko odsłonięta dziś tablica będzie nam przypominała Pana Profesora Kazimierza Jabłońskiego.


  The Memorial Fund of the Polish School of Medicine at the University of Edinburgh Scholarship programme  Rektor Akademii Medycznej
  im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu

  Pan
  Prof. dr hab. Leszek Paradowski
  JM Rektor
  Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich
  we Wrocławiu
  ul. L. Pasteura 1
  50-367 Wrocław

  Wielce Szanowny Panie Rektorze,

  W załączeniu przesyłam ofertę dotyczącą stypendiów na Uniwersytecie w Edynburgu w Szkocji. Proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród pracowników Pańskiej Uczelni.
  Z poważaniem
  Prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz
  Prorektor
  The Memorial Fund of the Polish School of Medicine at the University of Edinburgh Scholarship programme

  CalI for applications

  Applications are invited for the above scholarship for the academic year 2004/5. It is anticipated that one or two scholarships will be awarded for the year in question dependent on the funds available and the nature of the attachments being sought. Preliminary enquiries for the academic year 2005/6 are also welcome.
  Applications will be considered from candidates in any discipline provided they meet the general requirements laid down by the Polish School of Medicine Fund Memorial Committee.
  Awards will be dependant on the relevant specialty or department being able to accept appropriately experienced and qualified individuals at the time identified for the attachment. Applicants should note that it might take them 12-18 months to organise an attachment.
  AlI applicants wishing to undertake clinical attachments will also have to meet the Entrance Requirements for the Honorary Clinical Attachment Scheme laid down by the Postgraduate Medical Dean at the University of Edinburgh. The attachment will be managed as part of that scheme.
  The closing date for applications for the year 2003/4 will be 31st March 2004.
  NB Whilst enquiries are welcomed in Edinburgh, alI completed applications MUST be made through the Poznan Scholarship Coordinator who may be contacted through the President's Office in the Academy or Medical Sciences in Poznan.
  For further information see the Polish School or Medicine Memorial Fund on the University or Edinburgh Faculty or Medicine web site
  http://www.mvm.ed.ac.uk/pgstudent/polish.htm
  Contact either of the following scholarship coordinators:

  Dr Maria Długołęcka-Graham
  Honorary Co-ordinator
  The Polish School of Medicine Memorial
  Scholarship Programme
  c/o College office
  College of Medicine and Veterinary Medicine
  The University or Edinburgh
  Medical School
  Teviot Place
  Edinburgh EH8 9AG
  e-mail: Maria.Graham @ ed.ac.uk

  Prof. Jacek Wachowiak
  Poznań Coordinator for the Polish School
  of Medicine Memorial Fund Scholarship
  Programme
  Office of the President of the Poznań
  University of Medical Sciences
  ul. Fredry 10
  61-701 Poznań, Poland
  e-mail: khod @ sk.usoms.poznan.pl
  lub jacek.wachowiak @ plusnet.pl


  Rynek SZTUKI - Gazeta Antykwaryczna  Kraków, dn. 7 stycznia 2004 r.

  Szanowni Państwo,
  U progu nowego 2004 roku w imieniu swoim i redakcji miesięcznika Rynek Sztuki Gazeta Antykwaryczna - magazynu poświęconego sztuce dawnej i współczesnej, antykom i kolekcjonerstwu, dostarczającego informacje z polskiego i światowego rynku sztuki - składam nasze najlepsze życzenia.
  Pozwalam sobie, nie bez przyczyny, dołączyć do nich świąteczno-noworoczne wydanie pisma. Znalazł się w nim bowiem materiał inaugurujący nowy dział na naszych łamach, zatytułowany: "Sztuka i medycyna" (str. 55-57).
  Wśród przedstawicieli zawodu, który Państwo reprezentujecie, ponadprzeciętne zainteresowania literaturą, sztuką i kolekcjonerstwem obecne są już od końca XIX wieku.
  Lekarze byli przyjaciółmi pisarzy i artystów, uczestniczyli w życiu artystycznym, czasem mając w nim nawet swój bezpośredni udział. Jest tak do dziś.
  O wzajemnie pożytecznych związkach sztuki i medycyny oraz ludziach łączących te dwie dziedziny będziemy pisać na łamach naszego magazynu, który z przyjemnością będziemy przesyłać wszystkim lekarzom interesującym się sztuką.
  Wdzięczni będziemy, jeśli odbiorca tej pierwszej noworocznej przesyłki zechce dać nam sygnał, że w jego przypadku była ona trafna oraz wskaże nam znanych mu lekarzy, którzy mogliby również być zainteresowani otrzymaniem naszego pisma.

  Łączę wyrazy szacunku
  dr Jerzy Huczkowski
  Redaktor Naczelny
  Gazety Antykwarycznej - Rynku Sztuki
  oraz Polish Art&Antiques Magazine
  Prezes Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich

  Gazeta Antykwaryczna - Rynek Sztuki
  ul. Kochanowskiego 10, 30-127 Kraków
  tel. (012) 626-10-86; 634-37-96; 632-36-12
  www.antykwaryczna.com.pI
  e-mail: gazeta @ antykwaryczna.com.pl  Nowi członkowie Komisji Senackich


  Samorząd Studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu

  JM
  Prof. dr hab. Leszek Paradowski
  Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu

  Szanowny Panie Rektorze!

  W imieniu Rady Wykonawczej Samorządu Studentów pragnę poinformować, iż w związku z ukończeniem studiów przez część członków Senackich Komisji oraz wyborami do RKSS, delegujemy następujące osoby jako naszych aktualnych przedstawicieli:

  Komisja Badań Naukowych:
  1. Przemysław Klusek, tel. 0-691-352-331
  Komisja Rozwoju Kadry Naukowo-Dydakycznej:
  1. Łukasz Dziadkiewicz, tel. 0-501-640-537
  2. Olga Danielak, tel. 0-605-514-049
  Komisja Dydaktyki i Wychowania:
  1. Wojciech Homola, tel. 0-508-356-360
  2. Anna Paradowska, tel. 0-502-234-322
  3. Marek Girek, tel. 0-507-014-440
  4. Michał Mielnikiewicz, tel. 0-607-351-261
  Komisja Finansowo-Budżetowa:
  1.Michał Mielnikiewicz tel. 0-607-351-261
  Komisja Arbitrażowa:
  1. Wojciech Homola, tel. 0-508-356-360
  Komisja Statutowa:
  1. Jakub Janik
  Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:
  1. Maja Herman, tel. 0-501-036-524
  2. Roksana Jadczak, tel. 0-692-456-020
  3. Marta Majewska, tel. 0-692-218-608
  4. Adam Pietrulewicz, tel. 0-502-713-169
  5. Robert Podgórski, tel. 0-505-032-602
  6. Paweł Sadowski, tel. 0-603-327-845
  7. Jacek Zborowski tel. 0-600-968-912
  Komisja Odwoławcza Dyscyplinarna dla Studentów:
  1. Szczepan Sroka, tel. 0-507-014-141
  2. Tomasz Góralski, tel. 0-507-014-477
  3. Wiktor Kulik, tel. 0-502-744-972
  4. Magdalena Grzesiak
  5. Wojciech Homola, tel. 0-508-356-360
  6. Krzysztof Romaniuk
  7. Julia Sandej
  8. Łukasz Podgórski
  Zespół ds. Promocji Uczelni:
  1. Marek Girek, tel. 0-507-014-440
  2. Tomasz Góralski, tel. 0-507-014-477
  3. Wojciech Homola, tel. 0-508-356-360
  4. Olga Danielak, tel. 0-605-514-049
  Zespół ds. Akredytacji:
  1. Szczepan Sroka, tel. 0-507-014-141
  Zespół ds. Gazety Uczelnianej
  1. Marek Girek, tel. 0-507-014-440
  2. Piotr Madetko, tel. 0-600-769-488

  Z wyrazami szacunku
  Przewodniczący Samorządu Studentów
  Akademii Medycznej we Wrocławiu
  Wojciech Homola  W poradni na Borowskiej pacjentów coraz więcej
  Nasza przychodnia zyskuje coraz więcej pacjentów - z zadowoleniem twierdzi kierownik p. Jolanta Mielnik

  Już dwa miesiące minęły od otwarcia przychodni specjalistycznej Akademii Medycznej przy ulicy Borowskiej. Przychodnia powoli rozkręca się. Do kolejnych gabinetów wprowadzają się specjaliści.
  Jak usłyszeliśmy od kierowniczki przychodni p. Jolanty Mielnik, poradnie konsultacyjne są prawie gotowe. Gorzej jest z poradniami specjalistycznymi, które są sukcesywnie wyposażane w specjalistyczny sprzęt. Zakupy realizuje Zarząd Inwestycji i Dział Zamówień Publicznych naszej Akademii.
  - Uruchamiamy tylko te poradnie, które są odpowiednio wyposażone - mówi p. Jolanta Mielnik. - W pełni jest wyposażona poradnia kardiologiczna, która działa od początku otwarcia przychodni i codziennie przyjmuje pacjentów. Na urologii jest uruchamiany nowoczesny aparat do badań USG. Szkolą się asystenci, który będą z niego korzystać. Mam nadzieję, że poradnia ruszy do końca miesiąca. Mam też zapewnienie, że do końca stycznia będzie działać poradnia laryngologiczna, obecnie jest montowany tam cały sprzęt. Lada moment mają być też przekazane drobne narzędzia, bez których laryngolog nie może udzielać konsultacji. Działa poradnia neurologiczna. Dwa razy w tygodniu przyjmują w niej adiunkci z Kliniki Neurologicznej. Również dwa razy w tygodniu jest czynna poradnia hematologii i onkologii dziecięcej oraz poradnia ginekologiczna. Nadal borykamy się z brakiem narzędzi i drobnego sprzętu.
  - A co z kontraktami NFZ?
  - Niestety kontrakty, które są na ten rok, zupełnie zmieniły realia pracy poradni specjalistycznych. W poprzednich latach lekarz POZ płacił za usługi specjalistyczne, dawał skierowania. Już wiemy, jak będą wyglądały kontrakty do końca tego roku, są bardzo okrojone. Dostaliśmy dziesięć razy mniej środków w stosunku do tego, o co występowaliśmy do Funduszu. W tym kontekście praca na dwie czy trzy zmiany, co zakładano przy uruchamianiu naszej przychodni, nie wchodzi w rachubę. W sytuacji gdy mamy zakontraktowanych niewiele usług, trudno zatrudniać lekarzy na dwie zmiany, nie ma takiej potrzeby. Myślimy też o usługach komercyjnych, ale wtedy musimy pacjentowi zaoferować wysokiej klasy specjalistów, wysokiej klasy diagnostykę i sprzęt. Niestety, na razie nie jesteśmy w stanie tego zapewnić. Myślę, że do końca roku będzie trwało uzupełnianie niezbędnego sprzętu medycznego. W drugim kwartale ma ruszyć laboratorium i pracownia diagnostyki obrazowej, co pozwoli uruchomić poradnie zabiegowe chirurgiczne, ortopedyczne. Już w tej chwili jestem po rozmowach z hematologami, endokrynologami, którzy chcą u nas mieć swoje gabinety. Poradnia hematologiczna będzie czynna codziennie od lutego, ale jest problem laboratorium, ponieważ dla hematologów ważne są wyniki laboratoryjne, bardzo często potrzebne natychmiast. W tej chwili w jednym dniu pobieramy materiał i wysyłamy do naszego laboratorium. Wyniki mamy dopiero na drugi dzień. Ogranicza to usługi do pierwszego, maksymalnie do drugiego typu konsultacji hematologicznych wycenianych przez Fundusz w tym zakresie. To wszystko się zmieni, mam nadzieję, w drugim kwartale tego roku, kiedy będziemy mogli ruszyć pełną parą i w pełni świadczyć usługi pacjentom. Jestem również po rozmowach z kierownikiem Kliniki Onkologii. Pan prof. Kornafel będzie dwa razy w tygodniu przysyłał do nas swoich asystentów na konsultacje onkologiczne, na razie też pierwszego i drugiego typu, bo nie jesteśmy w stanie wykonać większej diagnostyki.

  W nowej przychodni lekarze mają do dyspozycji duże gabinety  W gabinecie medycyny pracy na razie nie ma dużego ruchu


  - A co z poradniami podstawowej opieki?
  - Wydaliśmy około 3,5 tys. deklaracji. Sukcesywnie, po 100 deklaracji tygodniowo, wracają do nas. Na razie nowi pacjenci są ostrożni. Nie chcą się zapisać do naszego POZ-u, póki w przychodni nie będzie specjalistów. To, co może ich do nas przyciągnąć, to właśnie wysokiej klasy specjaliści akademiccy. Ci z kolei, co muszę ze smutkiem stwierdzić, nie garną się zbytnio do naszej przychodni. Na razie im się to nie opłaca, mają poradnie przykliniczne, a przyjeżdżanie na Borowską to dla nich strata czasu. Wiadomo, że z czasem ich nastawienie się zmieni. Przychodnia zyska też mocną pozycję, gdy pojawi się duży kontrakt z Funduszem Zdrowia. Nie czekając na to uruchamiamy badania z medycyny pracy. Żeby podpisać umowy z zakładami pracy, musi być poradnia okulistyczna i laryngologiczna Pracujemy nad przygotowaniem tego zaplecza. Zakłady pracy chcą podpisać umowy z taką placówką, która załatwi ich pracowników szybko, sprawnie i w jednym miejscu. Sądzę, że niebawem będziemy mogli im to zaoferować.
  - Jakie jest zainteresowanie pacjentów przychodnią?
  - Na korytarzach nie ma tłoku, ale muszę stwierdzić, że pacjentów pojawia się ich coraz więcej. Może właśnie dlatego, że do lekarza nie trzeba wyczekiwać w długich kolejkach. Są już, jak wspomniałam, niektórzy specjaliści. Dużo więcej pacjentów pojawi się, gdy ruszą kolejne poradnie specjalistyczne. Jestem o tym przekonana. Żeby coś przynosiło dochody, na początek trzeba w to zainwestować. Same meble, ogromna wiedza i doświadczenie kliniczne nie wystarczą, musi być odpowiedni sprzęt, który powoli uzupełniamy. Niech przykładem będzie całkowicie wyposażona poradnia kardiologiczna. Funkcjonuje ona codziennie, przyjmowani są pacjenci kierowani z kliniki kardiologii oraz rejestrowani u nas w POZ-cie w ramach kontraktu. Żeby pokazać się większej rzeszy mieszkańców zorganizowaliśmy, jeszcze w grudniu, białe soboty. Już na pierwszej z nich - kardiologicznej, zgłosiło się osiemdziesięciu pacjentów. Dla kolejnych musieliśmy zorganizować następną sobotę. Zapotrzebowanie na kardiologa jest więc duże. Podobnie będzie i z innymi specjalistami.
  - Będą kolejne białe soboty?
  - Tak. W styczniu ma przyjść pulmunolog i alergolog z testami. Polska Unia Onkologiczna organizuje otwarte dni onkologiczne. W ramach tych dni asystenci będą również u nas udzielać konsultacji. Będzie również reumatolog. Mam nadzieję że to zachęci pacjentów do korzystania z naszej przychodni. Przez cały grudzień we wszystkie soboty mieliśmy otwartą przychodnię, były udzielane konsultacje. Była już sobota urologiczna, dwa razy kardiologiczna i diabetologiczna. W tym miesiącu próbujemy gromadzić specjalistów w jednym dniu, zobaczymy jaki będzie odzew pacjentów, co bardziej będzie im odpowiadało.


  Do lekarza specjalisty bez problemu można zarejestrować się telefonicznie

  - Mamy za sobą dwa miesiące eksploatacji budynku, czy ujawniły się jakieś niedoróbki budowlane?
  - Takie rzeczy zawsze się zdarzają, są to jednak drobne usterki. Problem mamy z elektrycznością, z włączaniem i wyłączaniem oświetlenia na korytarzach, by ograniczyć zużycie prądu. Generalnie wszystko działa, usterki zgłaszamy na bieżąco, mamy dobry kontakt z wykonawcą.

  Rozmawiał i fotografował:
  Adam Zadrzywilski


  Orkiestrowe granie dla małych pacjentów  Po raz 12 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Drugi raz z rzędu Owsiakowe granie było poświęcone ratowaniu życia najmłodszym. Czy i tym razem fundacja Jurka Owsiaka wspomoże wrocławskie noworodki? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem. Zanim to nastąpi, odwiedziliśmy oddział intensywnej terapii dziecięcej, dla którego poprzednia "Orkiestra" była bardzo hojna.
  - Istotnie - mówi dr Marzena Zielińska - zeszłoroczna, jedenasta Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której głównym hasłem była zbiórka pieniędzy dla noworodków wymagających interwencji chirurgicznej, była dla naszych pacjentów bardzo hojna. Tym dzieciom najpierw pomaga klinika chirurgii dziecięcej, z którą bezpośrednio współpracujemy. W zeszłym roku zyskała i klinika chirurgii dziecięcej, jej blok operacyjny i nasza intensywna terapia, na którą dzieci po zabiegach są przekazywane. Tu dalej są leczone, wyprowadzane z najcięższego stanu. Otrzymaliśmy sporo, bo dwa respiratory noworodkowe, inkubatory tzw. otwarte, zabiegowe, które służą pielęgnacji noworodków. Podobny inkubator zabiegowy trafił na blok operacyjny. Umożliwia on operacje w warunkach podwyższonej ciepłoty otoczenia, co jest bardzo ważne dla najmłodszych pacjentów. Na blok operacyjny trafiła też rzecz bardzo cenna - aparat do znieczuleń. Aparat jest wyposażony w respirator umożliwiający wentylację najmłodszych pacjentów. Tej możliwości do tej pory nie mieliśmy. Ten nowoczesny respirator jest wyposażony w nawilżacz, ogrzewacz powietrza, a więc spełnia, zgodnie z normami europejskimi, wszystkie wymogi dla urządzeń do znieczulania najmłodszych pacjentów. Dostaliśmy też pompy infuzyjne, pompy do przetaczania krwi, materacyk do ogrzewania noworodków. Podsumowując ubiegłoroczne dary "Orkiestry" widać, że tego sprzętu było naprawdę dużo. Szacujemy wartość tych darów na ponad pół miliona złotych.
  - To niebagatelna pomoc sprzętowa dla chirurgii i intensywnej terapii.
  - Bez wątpienia. Bez tego sprzętu nie wyobrażam sobie pracy naszego oddziału. Sprzęt, który trafił na nasz oddział, umożliwił wreszcie uruchomienie dodatkowych stanowisk, tych brakujących do dziesięciu zakontraktowanych z NFZ. Gdyby nie brak pielęgniarek, powinniśmy zatrudnić jeszcze przynajmniej cztery, moglibyśmy na tych dziesięciu stanowiskach codziennie leczyć dzieci. Średnie obłożenie wynosi dziś ośmioro dzieci w oddziale. Dało to w zeszłym roku ponad 170 hospitalizacji. Z tego ponad połowa to były noworodki, czyli właśnie ci pacjenci, dla których Owsiakowa Orkiestra grała. Oczywiście dary Orkiestry nie zaspokoiły naszych wszystkich potrzeb. Brakuje nam ciągle aparatury dla terapii nerkozastępczej. Cieszę się więc bardzo, że i w tym roku Orkiestra grała na ten sam cel, że zbierała pieniądze na sprzęt do ratowania życia niemowląt i małych dzieci, a więc również dla pacjentów którzy do nas trafiają. Oddział intensywnej terapii dziecięcej ma w swoim statucie wpisaną pomoc nie tylko noworodkom, ale również dzieciom, trafiają więc do nas również przedszkolaki, szkolne nastolatki. Im tej pomocy też trzeba udzielić.
  - Oglądając Pani oddział można odnieść wrażenie, że niczego na nim nie brakuje, że najmłodsi pacjenci mają wszystko, czego im potrzeba.
  - Chciałabym, żeby tak właśnie było. Niestety, nasi pacjenci wymagają nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale wielu urządzeń wspomagających ich leczenie. Brakuje nam, jak już wspomniałam, urządzeń do terapii nerkozastępczej. Nie myślę tu nawet o sztucznej nerce, ale o prostszej, tańszej metodzie hemofiltracji. Potrzebne są nam, mimo otrzymanych i już pracujących, pompy strzykawkowe.
  Ciągle jest ich mało. Jest to sprzęt, który w liczbie nawet 5-6 sztuk jest przypisany do jednego pacjenta, a często bywają u nas dzieci w bardzo ciężkich stanach. Pacjentami, którzy zużywają największą ilość leków i angażują najwięcej sprzętu, są pacjenci oddziału hematologii dziecięcej i onkologii dziecięcej z powikłaniami po przeszczepach szpiku. Pamiętajmy, że nasza klinika onkologii dziecięcej słynie w Polsce z największej ilości przeszczepów szpiku.
  Niestety, te przeszczepy nie zawsze dobrze się kończą. Zdarzają się w okresie poprzeszczepowym wstrząsy septyczne. U tych dzieci przebieg choroby jest bardzo ciężki, one trafiają w tym najgorszym okresie właśnie do nas, dlatego ilość sprzętu potrzebnego takim pacjentom jest niewyobrażalna. Nieustannie musimy prosić właśnie o dodatkowe pompy. W tym roku wyjątkowo dzięki Ministerstwu Zdrowia, udało nam się zakupić aparat USG do diagnostyki przyłóżkowej naszych pacjentów na oddziale. Zabrakło jednak ministerialnych pieniędzy na oprogramowanie kardiologiczne, czyli takie, które umożliwi nam prowadzenie diagnostyki przyłóżkowej wad serca u noworodków. Ta diagnostyka często warunkuje postępowanie terapeutyczne. To oprogramowanie jest dość drogie, w związku z tym też nie stać szpitala, żeby dołożyć z własnej kasy, z hipotetycznych zysków, które w obecnych czasach praktycznie są żadne. Może i tu Orkiestra nam pomoże. Mamy spore braki w terapii przeciwodleżynowej, zwłaszcza u dzieci z uszkodzeniami neurologicznymi. Pomimo pięknej psychoterapii i opieki pielęgniarskiej ryzyko takich powikłań występuje u dzieci leżących dłużej. Brakuje materacy przeciwodleżynowych, mamy tylko dwie sztuki. To stanowczo za mało na 10 stanowisk. Myślę, że podwojenie tego stanu posiadania wystarczyłoby.
  - Można powiedzieć, że jest już gotowa lista potrzeb oddziału na ten rok?
  - Taka lista już powstała. Na początku roku musimy oszacować nasze potrzeby na rok następny i taką listę do władz uczelni już wystosowałam. Będzie się ona pokrywała z listą, którą wyślemy do fundacji WOŚP. Jakie zakupy zostaną dokonane trudno powiedzieć. Pozostaje nam ufać, że na tej liście znajdzie się sprzęt i urządzenia, które Orkiestra nam podaruje. Zwykle wiosną dowiadujemy się, czy w tym roku zostanie nam udzielona pomoc.

  Tekst i zdjęcia:
  Adam Zadrzywilski  Wolne budynki nadające się do zagospodarowania w Akademii Medycznej


  I. Budynki w użytkowaniu Uczelni
  1. wolnostojący budynek parterowy po byłej zwierzętarni Katedry i Zakładu Mikrobiologii, ul. Chałubińskiego 4; KW nr 44 353; propozycja zagospodarowania; koszt adaptacji: ok. 700 000 zł;
  2. wolnostojący trzykondygnacyjny budynek po byłym domu studenckim "VADEMECUM", ul. Kutnowska 1-3; KW nr 44756; kubatura: 6470 m3; powierzchnia: zabudowy 566 m2, użytkowa 1328 m2; propozycja zagospodarowania; w posiadaniu AM projekt wraz z pozwoleniem na budowę; koszt adaptacji: ok. 3 500 000 zł;
  3. wolnostojący jednokondygnacyjny budynek po stołówce studenckiej, ul. Wojciecha z Brudzewa 8; KW nr 38 887; kubatura: 4894 m3; powierzchnia: zabudowy 764 m2; użytkowa 1010 m2; propozycja zagospodarowania.

  II. Budynki w zarządzaniu Szpitala Klinicznego nr 1 oraz Akademickiego Szpitala Klinicznego na mocy umowy o wspólnym użytkowaniu budynków i budowli
  1. wolnostojący dwukondygnacyjny budynek znajdujący się w kompleksie szpitalnym, ul. Bujwida 44.


  Łacińskie aforyzmy i przysłowia w medycynie
  - ich aktualność  Łacina w postaci aforyzmów i przysłów utrzymuje się nadal nie tylko w sferze nauki, ale niejednokrotnie nawet w mowie potocznej, często z błędami gramatycznymi i nieprawidłowościami akcentowania. A wiadomo, że podręczniki, szczególnie z medycyny praktycznej, mają żywot krótszy niż ich autorzy, nie mówiąc już o dawnych autorach, którzy najwyżej mogą być przedmiotem zainteresowań historii medycyny.
  Aforyzmy - zwięzłe sformułowania, najczęściej w błyskotliwej formie, znane były jeszcze w starożytności.
  Hipokrates, który nie tylko dostrzegał trudności, z jakimi walczyła medycyna jego czasów, ale chyba je w jakimś stopniu przewidywał w przyszłości, ujął je w swym klasycznym aforyzmie: Vita brevis, ars longa, tempus praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile - Życie krótkie, sztuka długotrwała, sposobność przemijająca, doświadczenie niebezpieczne, sąd trudny (wyrokowanie trudne).
  W tym klasycznym aforyzmie jest zawarty też pewien ogólny filozoficzny pogląd na całą medycynę, niekwestionowany w historii, co więcej akceptowany przez różne kierunki i opcje, nie wyłączając nawet polityki.
  Podobnie rzecz ma się z Horcjańskim: Primum non nocere - Przede wszystkich nie szkodzić.
  Te "złote myśli" filozoficzno-moralne ostały się do dziś w medycynie.
  Przysłowia (łac. Proverbia) - to znów sentencje, przestrogi, wskazówki - ujęte w obrazowej, nieraz alegorycznej formie.
  A oto niektóre, o namacalnej praktycznej aktualności: Medice cura teipsum - Lekarzu uzdrów samego siebie (Ewangelia św. Łukasza, który był lekarzem). Ma to szereg wersji w języku polskim, często w poszerzonej wersji przykładowo - doktorze samego siebie ulecz wprzód, potem uleczysz chorego.
  Medici causa morbi inventa curationem inventam esse putant - lekarze sądzą, że gdy okryli przyczynę choroby, znaleźli i sposób jej leczenia.
  Medici si omnibus morbis mederi possint, felicissimi essent hominum - gdyby lekarze mogli wyleczyć z każdej choroby, byliby najszczęśliwszymi ludźmi.
  Medicus oratio - mowa lekarzem. Innymi słowy dobre słowo może być lekarzem nie tylko ducha, ale i ciała.
  Mens sana in corpore samo (magnum bonum est) - zdrowy duch w zdrowym ciele (to wielkie dobro) (Iuvenalis).
  I wreszcie Nosce te ipsum (gr. Nosce seauton) - poznaj samego siebie (napis na świątyni w Delfach - jedno z głównych pouczeń, które zostawiła nam starożytność).
  To zaś napisał o medycynie Pliniusz Młodszy: Medicina fructuosior ars nulla - żadna sztuka nie jest płodniejsza od medycyny, sprawdziło się również w ciągu dziejów. Obecnie wyraża się to nie tylko burzliwym wprost rozwojem nauk medycznych - najbardziej rozbudowanej dziedziny nauk przyrodniczych, ale też w inspirującej roli medycyny dla ludzi sztuki i kultury. Ponieważ działalność literacka czy artystyczna lekarzy jest uważana coraz częściej za przedłużenie zasadniczej działalności zawodowej, która ma też służyć człowiekowi nie tylko choremu, ale i zdrowemu.
  Wielu autorów zgodnie podnosi, że mimo zmian metod rozpoznawania i leczenia chorób, natura ludzka i zasadnicze pryncypia filozoficzne od czasów Arystotelesa niewiele się zmieniły, stąd może wynika trwałość większości aforyzmów i przysłów, które w jakimś stopniu są też zajęciem stanowiska filozoficznego. Nie jest to jedynie filozofia, która leczy ducha (Philosophia medetur animis), ale coś bardziej podobnego do reflektora, który i dziś może w jakimś stopniu rozjaśnić niełatwe meandry teorii i praktyki lekarskiej. Rzecz jasna, nie można tego rozciągać na wszystkie przysłowia, szczególnie dotyczące medycyny i lekarzy, nieraz i współcześnie też już nie w anegdotycznym, ale wprost wulgarnym, krzywdzącym charakterze.
  Na co dzień, jak pisał prof. R. W. Gutt, stawiając sobie praktyczne pytanie "czy potrzebne?" dokonujemy po pewnej refleksji (dom. filozoficznej) trudnej sztuki wyboru. I wtedy, jak konkluduje wspomniany autor, często nie uświadamiając sobie lekarz staje się filozofem. Można to nazwać też zajęciem stanowiska filozoficznego w najszerszym tego słowa znaczeniu (dopisek autora artykułu). Może warto oczywiście w wyważonych formach przypomnieć sobie o "zastanej mądrości" - gdy przekraczamy próg Nowego Roku 2004.

  Zbigniew Domosławski

  W opracowaniu tego artykułu wykorzystano:
  W. Szumowski: Historia medycyny filozoficznie ujęta, Warszawa 1994.
  R. W. Gutt: Propedeutyka medycyny, Warszawa 1982.
  Cz. Jędraszko: Łacina na co dzień, Warszawa 1970.
  J. Krzyżanowski: Nowa księga przysłów polskich i wyrażeń przysłowiowych polskich. Tom II, Warszawa 1970.
  T. Sinko: Klasyczne przysłowia w polszczyźnie. Książnica Atlas, Lwów-Warszawa (bez daty wydania).  KALENDARIUM


  12 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Akademii Medycznej.
  17 grudnia w II Klinice Chirurgii Ogólnej wykonano po raz pierwszy dwa zabiegi endoskopowe leczenia choroby refleksowej. Aktualnie w Polsce jest 5 chorych, u których zastosowano tę metodę. Wcześniej wykonano takie trzy zabiegi w Warszawie.
  17 grudnia Minister Zdrowia i kierownictwo resortu spotkali się w Warszawie z Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.
  18 grudnia dokonano otwarcia Ośrodka Biologii i Medycyny Molekularnej przy Katedrze i Zakładzie Medyny Sądowej.
  Wstęgę przecięli Pan Stanisław Łopatowski - Wojewoda Dolnośląski, Pan Marek Moszczyński - Wicemarszałek Sejmiku Dolnośląskiego oraz Rektor naszej Uczelni. W uroczystości wzięli udział m.in. rektorzy, prorektorzy oraz przedstawiciele uczelni wrocławskich, m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego - prof. dr hab. Zdzisław Latajka, Akademii Rolniczej - prof. hab. dr Michał Mazurkiewicz, Akademii Wychowania Fizycznego - prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc, Wyższej Szkoły Teatralnej - prof. dr hab. Jacek Radomski oraz ks. infułat prof. dr hab. Ignacy Dec - JM Rektor Papieskiego Fakultetu Teologicznego, który poświęcił nowy ośrodek. Ośrodek został wyposażony częściowo w bardzo nowoczesny sprzęt ze środków Komitetu Badań Naukowych. Do jego pełnego wyposażenia jest potrzebnych jeszcze ponad 2 mln złotych. Ośrodek powinien służyć całemu środowisku wrocławskiemu. Środki zostały przyznane przez KBN dzięki poparciu Uniwersytetu, Akademii Rolniczej oraz Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Rektor witając gości wyraził opinię, że ośrodek powinien być czynnikiem integrującym wrocławskie środowisko naukowe i że takich działań mamy zbyt mało.
  Obecnym na uroczystym otwarciu licznie zgromadzonym kierownikom jednostek uczelni oraz gościom uroczystości Pan Wojewoda złożył życzenia świąteczne i noworoczne.
  W tym samym dniu rektor wręczył nominacje członkom Rady Programowej Ośrodka na okres do 31 sierpnia 2005 roku. W skład Rady weszli profesorowie: Ryszard Andrzejak (AM), Paweł Bergman (Zakład Antropologii PAN), Alicja Chybicka (AM), Janusz Czarny (Fakultet Teologiczny), Jerzy Czernik (AM), Janusz Dawiskiba (AM), Irena Frydecka (AM), Kazimierz Gąsiorowski (AM), Zygmunt Grzebieniak (AM), Antonina Harłozińska-Szmyrka (AM), Franciszek Iwańczak (AM), Artur Jaskólski (AWF), Liliana Konarska (Studium Medycyny Molekularnej - Warszawa), Barbara Kosowska (AR), Marek Langer (PWr.), Anna Przondo-Mordarska (AM), Maria Sąsiadek (AM), Barbara Świątek (AM), Maciej Ugorski (AR), Andrzej Wall (AM), Maria Warwas (AM), Wiesław Wątorek (UWr), Anna Wiela-Hojeńska (AM), Mieczysław Woźniak (AM), Jolanta Zakrzewska (Inst. Immunologii i Terapii Doświadczalnej), Jerzy Zalewski (AM), Danuta Zwolińska (AM).
  Radzie będzie przewodniczył prof. dr hab. Marian Klinger - prorektor ds. nauki naszej uczelni.
  19 grudnia w Auli Leopoldyńskiej wręczono dyplomy magistra absolwentom Wydziału Farmacji i Oddziału Analityki. Absolwentów pożegnał rektor i dziekan WF. Medalem im. Bogusława Bobrańskiego wyróżniono Pana mgr. Sebastiana Turka, który uzyskał najwyższą średnią za pięć lat studiów i pracę magisterską.
  5 stycznia w Katedrze i Zakładzie Radiologii AM oddano do użytku nowy tomograf komputerowy. W pierwszej kolejności aparat będzie służył chorym z ASK i SPSK nr 1. Oddane od użytku urządzenie jest najnowocześniejsze we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.
  6 stycznia rektor spotkał się z Panem dr. Andrzejem Wojnarem - Prezesem DIL-u. Tematem rozmowy był projekt ustawy przewidujący przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego.
  7 stycznia rektor spotkał się z pracownikami Katedry i Kliniki Kardiochirurgii, w czasie którego omawiano problemy kadrowe i trudności w rozwoju kliniki. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych te same problemy były tematem rozmowy rektora z Dyrektorem SPSK nr 1.
  9 stycznia w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Orzekającego Komisji Majątkowej, który rozpatrywał wniosek Kurii Prowincjonalnej OO. Bonifratrów o odebranie Akademii Medycznej budynku klinicznego przy ulicy Traugutta 57/59. Budynek ten użytkują cztery kliniki, o randze ponadregionalnej od 1950 roku. W 1974 roku na mocy decyzji administracyjnej Akademia Medyczna stała się właścicielem budynku. Wniosek do Komisji Majątkowej zakon wniósł w 1993 roku. Posiedzenie Komisji Majątkowej było ostatnim w tej sprawie. Komisja nie mogła ustalić stanowiska w czasie posiedzenia. W związku z tym w mocy pozostają prawa własności Akademii Medycznej. Zakonowi nie przysługuje prawo ponownego wniesienia sprawy do Komisji Majątkowej, może natomiast wystąpić na drogę sądową. Akademię Medyczną na posiedzeniu Komisji reprezentował rektor, prorektor ds. nauki, dyrektor ASK, radcy prawni Akademii Medycznej i ASK.
  18 stycznia zmarł prof. dr hab. Kazimierz Jabłoński, nestor polskiej ginekologii i położnictwa, były prorektor naszej uczelni. 21 stycznia w sali wykładowej przy ulicy Dyrekcyjnej odsłonięto tablicę upamiętniającą Jego działalność. Pogrzeb Profesora K. Jabłońskiego odbył się 23 stycznia.
  21 stycznia Rada Społeczna SPSK nr 1 pozytywnie zaopiniowała wniosek rektora o przeprowadzenie gruntownej restrukturyzacji administracji i służb technicznych szpitala.
  22 stycznia odbyło się ostatnie (prawdopodobnie) posiedzenie zespołu opracowującego projekt nowej ustawy "prawo o szkolnictwie wyższym".
  23 stycznia odbyły się pierwsze publiczne obrony prac doktorskich na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym. Prace obronili: lek. stom. Joanna Woźniak (promotor - prof. dr hab. Urszula Karczmarek) i lek. med. Tomasz Dąbrowa (promotor - prof. dr hab. Bogumił Płonka).


  Fundacja Alzheimerowska
  REGON: 932935172 NIP: 8982025708 50-367 Wrocław ul. Pasteura 10
  tel. (071) 784-15-85, fax. (071) 784-15-71, e-mail: fundalzh @ ak.am.wroc.pl

  W styczniu 2003 r. z inicjatywy JM Rektora Akademii Medycznej prof. dr hab. Leszka Paradowskiego powołana została Fundacja Alzheimerowska we Wrocławiu.
  Jednym z celów Fundacji jest wspomaganie działań zmierzających do uruchomienia Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, który będzie sprawował kompleksową opiekę lekarską, psychologiczną i rehabilitacyjną chorych z rozpoznaniem choroby Alzheimera oraz pozyskiwanie krajowych i zagranicznych sponsorów na rozwój i utrzymanie ośrodka.
  Wymaga to znacznych nakładów finansowych, dlatego w imieniu Fundatorów i Zarządu zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszego przedsięwzięcia. Podejmujemy działania w imieniu rosnącej rzeszy chorych, w przekonaniu, że uruchomienie Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie zapewni kompleksową opiekę pacjentów.
  Licząc na zrozumienie i hojność sponsorów podajemy numer konta Fundacji:
  PKO BP S.A. I O/Wrocław 97 10205226 128172232


  Z wyrazami szacunku
  Przewodniczący Zarządu Fundacji
  mgr inż. Jan Konarski


  Ważne daty:


  5 marca 2004 uroczysta promocja doktorów w Auli Leopodyńskiej.
  30 września 2004 inauguracja roku akademickiego 2004/2005.
  18 marca 2005 centralne uroczystości związane z setną rocznicą śmierci Jana Mikulicza-Radeckiego i 60-leciem polskiego ośrodka akademickiego w Polsce.

  ZAPROSZENIE


  Zapraszam na ogólnouczelnianą naradę z udziałem władz uczelni, która odbędzie się 19 marca o godz. 12.00 w auli sportowej Studium Wychowania Fizycznego.

  Rektor