Tekst przesłania został podpisany przez doktorów honorowych i przedstawicieli wrocławskiego i opolskiego środowiska naukowego z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej


Deklaracja Lubelska


1.

Uniwersytety są bezcennym i trwałym dobrem kultury europejskiej. Ostały się pomimo licznych przemian politycznych i gospodarczych, jakie przetoczyły się przez Europę. Przyciągały do siebie najcięższe umysły i szlachetne serca, współtworzyły i rozwijały Europę ducha, którą się szczycimy i która promieniuje na cały świat. Również i dziś uniwersytety aktywnie uczestniczą w procesie głębokich przemian, jakie stały się udziałem naszego pokolenia. Realizując cele określone w Deklaracji Bolońskiej oraz Strategii Lizbońskiej, dostosowują system kształcenia do potrzeb i wymagań europejskiego rynku pracy. Działają na rzecz podniesienia jakości i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego, rozwijając badania naukowe, promując innowacyjność i aktywnie uczestnicząc w transferze technologii oraz kształcąc w tym duchu młode kadry. Przyczyniają się w ten sposób do budowania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Współpracując ściśle ze sobą, uniwersytety tworzą dziś Europejską Przestrzeń Edukacyjną i Badawczą.

2.

Misja europejskich uczelni nie może się jednak ograniczać jedynie do kształcenia studentów i rozwijania nauki. Jej istotnym elementem jest także wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości stanowiących podstawę naszej kultury i decydujących o jej dynamicznej żywotności. Parafrazując maksymę Jana Zamoyskiego, wielkiego polskiego męża stanu z XVI wieku możemy powiedzieć: "Taka będzie Europa, jakie jej młodzieży chowanie". Ale rozumiemy też, że "Takie będzie młodzieży chowanie, jakie będą europejskie instytucje edukacyjne". Pragnąc sprostać tej wielkiej misji uniwersytetu, dołożymy wszelkich starań, by właściwie i skutecznie realizować cel, jakim jest kształcenie i wychowanie dobrych obywateli jednoczącej się Europy. Myślimy nie tylko o studentach. Podejmujemy inicjatywę wypracowania - wspólnie z innymi środowiskami i instytucjami - spójnego modelu edukacji, opartego na europejskim systemie wartości i wizji obywatelstwa europejskiego. Będziemy wdrażać ten model na wszystkich poziomach kształcenia, tworząc odpowiednie programy nauczania, pisząc podręczniki, a także własnym postępowaniem oddziałując na serca i umysły młodzieży oraz całego społeczeństwa.
3.

Na naszych oczach organizująca się w nowy sposób Europa przesuwa się ku Wschodowi, który przecież współtworzył jej wielowiekowe kulturowe dziedzictwo. Środowisko uniwersyteckie z radością ten proces odnotowuje i już dziś wychodzi mu naprzeciw. Europejska Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego obejmuje już teraz 40 krajów i trudno byłoby sobie wyobrazić zjednoczoną akademicką Europę bez uniwersytetów w Moskwie, Petersburgu i Królewcu, w Kijowie i Lwowie, w Bukareszcie i Sofii. Będziemy wspierać ten proces poszerzania Europy, dbając o to, by podejmowanym w tym duchu inicjatywom politycznym towarzyszyły odpowiednie uczelniane działania, adresowane nade wszystko do naukowców i studentów krajów przygotowujących się do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Taki program szeroko zakrojonej współpracy naukowej oraz wymiany studentów, w tym zwłaszcza wspólnie prowadzonych studiów doktoranckich, program oparty na solidnych podstawach finansowych, stanowi niezbędny warunek powodzenia dalszego procesu integrowania całej Europy.

4.

Do ogłoszenia niniejszej Deklaracji skłania grono Rektorów uczelni europejskich, zachodnich i wschodnich, zarówno czas, jak i miejsce szczególne. Spotkaliśmy się bowiem w przededniu przystąpienia 10 nowych państw do Unii Europejskiej i zebraliśmy się w Lublinie, gdzie już przed 435 laty powstała Rzeczpospolita Obojga - w istocie zaś wielu - Narodów. O wydarzeniu tym przypomniał Papież Jan Paweł ll, określając drogę, jaką przechodzą narody tej części Europy, jako drogę "od Unii do Unii" - od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Niech dziejowy marsz tą drogą, której milowym kamieniem jest data 1 maja 2004 roku, nie zakończy się na obecnym etapie, niech trwa. Niech przynosi naszym narodom, a zwłaszcza naszej wspaniałej młodzieży, coraz więcej możliwości urzeczywistnienia szlachetnych ideałów i pragnień. Uniwersytety wierzą w Europę, w jej pomyślną przyszłość i pragną być w awangardzie jej śmiałych i twórczych przemian.

Lublin, Zamek Lubelski,
30 kwietnia 2004 r.

Międzynarodowy Kongres
Rektorów Uniwersytetów Europejskich
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół PolskichDokument nr 60/III
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Propozycje Prezydium KRASP z dnia 30 kwietnia 2004 r .
w związku z uchwałą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie zwalczania niewłaściwych zachowań w środowisku akademickim


Nawiązując do treści podjętej w dniu 16 kwietnia 2004 r. uchwały w sprawie zwalczania niewłaściwych zachowań w środowisku akademickim, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zwraca się do rektorów uczelni członkowskich KRASP, a także do rektorów innych polskich uczelni o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie z życia akademickiego patologii związanych z pisaniem na zamówienie i handlowaniem pracami dyplomowymi, a także plagiatami i oszustwami egzaminacyjnymi.
Wyeliminowaniu tego typu patologicznych zjawisk mogą służyć m.in. następujące działania władz uczelni i poszczególnych jednostek organizacyjnych:
 • Ograniczenie liczby dyplomantów pozostających pod opieką każdego z nauczycieli akademickich. Stworzyłoby to warunki do częstszych bezpośrednich rozmów opiekuna ze studentami oraz bardziej efektywnej bieżącej kontroli postępów dyplomantów. Jedną z możliwości takiej kontroli byłby wymóg przedstawiania i zaliczania (np. na seminariach) kolejnych fragmentów pracy dyplomowej.
 • Bardziej rygorystyczne traktowanie egzaminu dyplomowego, a w szczególności:
  - wymaganie obrony pracy dyplomowej, podczas której dyplomant byłby proszony o szczegółowe omówienie wybranego fragmentu pracy;
  - udział w egzaminie dyplomowym co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z innego wydziału lub z innej uczelni.
 • Zmniejszenie wpływu oceny z pracy dyplomowej na wynik studiów, zwłaszcza na kierunkach studiów szczególnie podatnych na plagiaty i handel pracami, a w skrajnych przypadkach zastąpienie wymogu przygotowania pracy "obszernym" egzaminem dyplomowym o charakterze problemowym.
 • Zobowiązanie dyplomantów do dostarczenia elektronicznej wersji pracy dyplomowej, która mogłaby być porównana z dotychczas wykonanymi pracami w polskich uczelniach oraz po jej umieszczeniu w odpowiedniej bazie danych służyłaby jako materiał do porównań w przyszłości; praca taka powinna być uzupełniona standardową sumaryczną informacją, np. w formacie zaproponowanym w systemie USOS.
 • Rozwiązania dotyczące organizacji i sposobu oceniania sprawdzianów (egzaminów i kolokwiów), które utrudniałyby korzystanie z niedozwolonej pomocy, a zwłaszcza:
  - rygorystyczne sprawdzanie tożsamości osób biorących udział w egzaminie;
  - formułowanie tematów sprawdzianów pisemnych w taki sposób, aby sprawdzana była umiejętność korzystania z wiedzy i twórczego myślenia, a nie opanowanie materiału pamięciowego;
  - przygotowywanie tematów na sprawdziany pisemne co najmniej w dwóch wersjach, odpowiednio rozdzielanych wśród piszących sprawdzian;
  - dopuszczenie możliwości korzystania z notatek i innych wskazanych pomocy dydaktycznych.
 • Ustalenie standardów postępowania komisji dyscyplinarnych w przypadkach plagiatów i oszustw egzaminacyjnych oraz spójne i konsekwentne stosowanie w uzasadnionych przypadkach surowych kar, z wydaleniem z uczelni i pozbawieniem dyplomu włącznie, a w przypadkach drobniejszych wykroczeń stosowanie kar uciążliwych dla studentów (np. umieszczenie na końcu kolejki w dostępie do krytycznych zasobów atrakcyjnych przedmiotów obieralnych, praktyk zagranicznych itp.).
  Wprowadzeniu tych i innych środków zapobiegawczych powinno towarzyszyć szkolenie nauczycieli akademickich oraz odpowiednia akcja informacyjna wśród studentów.
  Należy podkreślić, że działania zmierzające do zapewnienia właściwych zachowań w środowisku akademickim muszą dotyczyć wszystkich i powinny obejmować także kontrolę poziomu przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich.

  Przewodniczący KRASP
  prof. dr hab. Franciszek Ziejka  "Badania - Innowacyjność -
  - Wzrost Gospodarczy, NAUKA 2004"


  W przededniu akcesji Polski do Unii Europejskiej w dniach 26-27 kwietnia 2004 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja "Badania - Innowacyjność - Wzrost Gospodarczy, Nauka 2004", zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Unii Europejskiej.
  Celem konferencji była analiza polskiego uczestnictwa w 6. Programie Ramowym UE, dyskusja nad problemami związanymi z aktywnym uczestnictwem Polski w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz prezentacja europejskich i polskich inicjatyw w kwestii realizacji Strategii Lizbońskiej zakładającej osiągnięcie 3% PKB wydatków na badania do roku 2010. Celem konferencji było również pobudzenie przedsiębiorczości poprzez budowanie świadomości wśród sektora badawczo-rozwojowego w zakresie nawiązywania współpracy z przedsiębiorstwami oraz zachęcanie przedsiębiorstw do działalności badawczej i innowacyjnej we wspólnych inicjatywach badawczych.
  W obradach wiele czasu poświęcono określeniu strategicznych kierunków rozwoju nauki polskiej, działań innowacyjnych w gospodarce, jak również podkreśleniu roli badań naukowych we wzroście gospodarczym. Zaprezentowano też najnowsze inicjatywy europejskie zawarte w strategii "Inicjatywy dla Wzrostu Gospodarczego" i programie "Projekt Szybkiego Startu" oraz zaprezentowano kwestię tworzenia platform technologicznych pod kątem 7. Programu Ramowego UE. Ciekawym elementem konferencji były dyskusje nad problemem rozwoju i finansowania nauk podstawowych, będących podstawą nauki polskiej, które nie znajdują "zrozumienia" w Programach Ramowych UE. Na konferencji przedstawiono również polskie przygotowanie w kierunku tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a wśród nich inicjatywy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, tworzącego Centra Zaawansowanych Technologii i Centra Doskonałości. Tematem analizy były także przygotowania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce i problemy właściwej absorpcji 12 mld EUR funduszy strukturalnych przez szeroko rozumianą gospodarkę polską w najbliższych latach.
  W konferencji udział wzięło wielu przedstawicieli Komisji Europejskiej, Austrii, Niemiec i innych krajów UE, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i najświeższymi informacjami w obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W czasie konferencji zorganizowano też warsztaty, które pozwoliły na zdobycie wiedzy na temat mechanizmów współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami w ich otoczeniu, instrumentów finansowych dla restrukturyzacji sfery badawczo-rozwojowej oraz możliwości finansowania badań i działań innowacyjnych z funduszy strukturalnych i 6. Programu Ramowego UE.
  Konferencja była okazją do wyróżnienia najlepszych i najbardziej aktywnych uczestników Programów Ramowych Unii Europejskiej nagrodą "Kryształowej Brukselki". Nagroda "Kryształowej Brukselki" po raz pierwszy przyznana w 2001 roku, służy do wyróżniania najlepszych w sześciu kategoriach:
  I. Szkoły Wyższe
  II. Polska Akademia Nauk
  III. Jednostki Naukowo-Badawcze
  IV. Duże Przedsiębiorstwa
  V. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
  VI. Nagroda Indywidualna
  Laureaci spośród nominowanych instytucji i osób wyłaniani są przez Kapitułę Nagrody "Kryształowej Brukselki", powołaną przez Ministra Nauki i Informatyzacji.
  W tym roku w pierwszej kategorii nagrody wręczono przedstawicielom następujących szkół wyższych:
  - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  - Politechnika Poznańska,
  - Politechnika Warszawska,
  - Politechnika Wrocławska,
  - Uniwersytet Warszawski.
  W trzeciej kategorii wyróżniono trzy jednostki badawczo-rozwojowe z Warszawy, jedną z Krakowa oraz Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut" z Wrocławia.
  Nagrodę indywidualną otrzymało pięć osób z różnych instytucji polskich, a wśród nich prof. dr hab. Jan Koch z Politechniki Wrocławskiej.
  W czasie konferencji Minister Nauki i Informatyzacji wręczył kilkanaście dyplomów dla Centrów Zaawansowanych Technologii. Potencjalne działania innowacyjne oparte na zasobach intelektualnych Dolnego Śląska zostały oficjalnie powierzone Politechnice Wrocławskiej, która na obecnym etapie rozwoju regionu przejęła rolę lidera w obszarze naukowo-badawczym wdrażającym myśli innowacyjne do przemysłu poprzez budowanie i konsekwentne działania Centrum Zaawansowanych Technologii na Dolnym Śląsku. Akademia Medyczna we Wrocławiu, podobnie jak inne uczelnie wrocławskie, będzie uczestniczyć również w tym ambitnym przedsięwzięciu, partycypując w pracach Centrum.

  Grażyna Szajerka
  Zespół ds. Współpracy z Zagranicą


  MINISTERSTWO ZDROWIA

  Rektorzy
  Akademii Medycznych

  Szanowni Państwo,
  W związku z licznymi pytaniami studentów w sprawie egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy lekarzy i lekarzy stomatologów, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego przesyła w załączeniu informację na temat egzaminu z uprzejmą prośbą o przekazanie jej zainteresowanym studentom.


  Studenci Akademii Medycznych
  Lekarze Stażyści
  Szanowni Państwo,
  Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.) - egzamin państwowy kończący staż podyplomowy obejmie lekarzy i lekarzy stomatologów, którzy ukończą staż podyplomowy po 30 września 2004 r.
  Zgodnie z ww. ustawą - egzamin organizuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych, które zostało powołane zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. przejmując część zadań Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich, dotyczących przygotowywania i przeprowadzania egzaminów medycznych.
  Egzamin państwowy kończący staż podyplomowy reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 57 poz. 553 z dnia 8 kwietnia 2004 r.). Przedmiotowe rozporządzenie zostało uzgodnione między innymi z Samorządem Lekarskim przy udziale przedstawicieli Kół Młodych Lekarzy. W trakcie prac nad tym rozporządzeniem zgłaszano uwagi, że lekarze muszą mieć czas na przygotowanie się do egzaminu i nie może on odbyć się w trakcie realizacji stażu. Ministerstwo Zdrowia wzięło pod uwagę opinie lekarzy.
  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 16 ust. 3 ww. rozporządzenia, przedmiotowy egzamin dla lekarzy i lekarzy stomatologów będzie się odbywał dwa razy w roku. Pierwszy egzamin państwowy kończący staż podyplomowy odbędzie się dla lekarzy w dniu 4 grudnia 2004 r. Lekarz, który nie zda egzaminu, bądź lekarz, który zdał egzamin z niesatysfakcjonującym go wynikiem, będzie mógł przystąpić do niego ponownie w kolejnym terminie.
  Egzamin jest przygotowywany przez Centrum Egzaminów Medycznych, które dokłada wszelkich starań, aby zadania testowe były wolne od błędów merytorycznych. Służy temu między innymi dwustopniowa procedura weryfikacji zadań - wszystkie zadania są recenzowane przez osoby o uznanej pozycji naukowej i klinicznej w swojej dziedzinie. Z drugiej strony Centrum Egzaminów Medycznych planuje umieszczenie w regulaminie przeprowadzania egzaminu odpowiednich zapisów umożliwiających dokonanie zgłoszeń zastrzeżeń do zadań testowych w trakcie trwania egzaminu. Zastrzeżenia te będą rozpatrywane przez komisję egzaminacyjną w trakcie obliczania wyników egzaminu, co pozwoli na ich skuteczne uwzględnienie w skali całego kraju.
  Uprzejmie informujemy, że zakres wiedzy określonej przez ramowy program stażu został uzgodniony z konsultantami krajowymi w odpowiednich dziedzinach. Egzamin państwowy kończący staż podyplomowy będzie egzekwował zakres wiedzy szczegółowo określony w ramowym programie stażu.
  Zgodnie z § 20 ust. 4 ww. rozporządzenia, lekarz uzyskuje pozytywny wynik egzaminu po zdobyciu co najmniej 56% maksymalnej, możliwej do uzyskania liczby punktów z testu. Wobec przyjmowanych na świecie progów zaliczeń 66-75% - zapisany w ww. rozporządzeniu próg punktowy można uznać za niski. Z uwagi na to, że egzamin państwowy kończący staż podyplomowy jest przeprowadzany po raz pierwszy, próg punktowy został ustalony na ww. poziomie. W przyszłości rozważa się dyskusje nad jego ewentualnym podniesieniem. Lekarze, którzy ukończą staż podyplomowy przed 30 września 2004 r. i nie będą zdawali ww. egzaminu, uzyskają prawo wykonywania zawodu na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zapisami ustawy o zawodzie lekarza (art. 63 a).
  Państwowy egzamin kończący staż podyplomowy zastąpi dotychczasowy egzamin testowy na specjalizacje (zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów - Dz.U. Nr 83, poz. 905 z późn. zm.). Lekarz będzie mógł rozpocząć specjalizację po zakwalifikowaniu się do jej odbywania - w ramach limitu miejsc szkoleniowych. Pragniemy wyjaśnić, że egzamin państwowy kończący staż podyplomowy nie jest wprowadzany jako element dostosowujący polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Wprowadza się go w celu podniesienia jakości i ujednolicenia w całym kraju kształcenia lekarzy. Egzamin państwowy kończący staż podyplomowy lekarzy i lekarzy stomatologów został wprowadzony ustawą o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia1996 r., natomiast kolejne nowelizacje zmieniały jedynie termin przeprowadzenia pierwszego egzaminu.
  Dodatkowe informacje na temat egzaminu można znaleźć na stronie internetowej www.cem.edu.pl.
  W opinii Ministerstwa Zdrowia egzamin państwowy kończący staż podyplomowy będzie dobrze przygotowany.


  Uchwała Nr 77
  Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu
  w sprawie zasad studiowania na dwu kierunkach
  prowadzonych w Akademii Medycznej we Wrocławiu  Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu uchwala, co następuje:
  §1

  1. Studenci studiów dziennych Wydziałów Lekarskiego lub Lekarsko-Stomatologicznego mogą studiować bezpłatnie na obu tych kierunkach studiów począwszy od drugiego roku studiów pod warunkiem:
 • uzyskania takiej liczby punktów na egzaminie wstępnym, która umożliwiała im przyjęcie na oba wydziały w roku zdawania egzaminu wstępnego;
 • uzyskania po zaliczeniu pierwszego roku średniej ocen wyższej niż 4,5;
 • uzupełnienia różnic programowych.
  2. Studenci studiów płatnych Wydziałów Lekarskiego lub Lekarsko-Stomatologicznego mogą studiować na obu tych kierunkach studiów począwszy od drugiego roku studiów tylko na zasadach pełnej odpłatności pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.
  3. Studenci kierunków magisterskich i licencjackich wszystkich wydziałów mogą studiować dodatkowo tylko jeden kierunek licencjacki lub magisterski (w tym kierunek lekarski lub lekarsko-stomatologiczny) po spełnieniu obowiązujących przy rekrutacji na ten kierunek wymagań, przede wszystkim dotyczących odpłatności i zdania egzaminu wstępnego.
  4. Studiowanie na drugim kierunku możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody obu dziekanów: wydziału, na którym prowadzony jest kierunek podstawowy oraz wydziału drugiego kierunku studiów.
  5. Kolegium dziekańskie do dnia 31 maja ustala liczbę studentów, którzy będą mogli być przyjęci na studia prowadzone jako drugi kierunek. W przypadku większej liczby kandydatów na określony kierunek o przyjęciu decyduje średnia ocen.
  6. Studenci studiujący równolegle na dwóch kierunkach zachowują prawa stypendialne tylko na kierunku podstawowym.
  7. Wymienione powyżej zasady studiowania dotyczą także studentów ostatniego roku studiów, którzy rozpoczną studia na dodatkowym kierunku, po ukończeniu jednego z kierunków; w tym przypadku nie mają oni prawa do stypendium naukowego lub/i socjalnego podczas studiowania na dodatkowym kierunku.
  §2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Za Senat:
  Rektor Leszek Paradowski  Regulamin nadania Medalu im. Oskara Minkowskiego
  Akademii Medycznej we Wrocławiu


  §1

  Medal im. Oskara Minkowskiego, zwany dalej Medalem jest formą szczególnie zaszczytnego, międzynarodowego wyróżnienia przyznawanego za wybitne zasługi w rozwoju diabetologii i organizacji leczenia diabetologicznego.
  §2

  1. Medal jest nadawany przez JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu na podstawie decyzji Kapituły, której skład podany jest w §6 Regulaminu.
  2. JM Rektor w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach ma prawo podjąć decyzję o przyznaniu Medalu, informując o tym fakcie Kapitułę na najbliższym posiedzeniu.
  §3

  Medal może otrzymać osoba, której dokonania w okresie długoletniej, aktywnej pracy stanowią istotny wkład w rozwój nauk medycznych i która przyczyniła się do podniesienia znaczenia diabetologii.
  §4

  1. Medal ma kształt wieloboku o wymiarach 80 na 80 mm.
  2. Na awersie Medalu jest umieszczona podobizna Profesora Oskara Minkowskiego z datą urodzin i śmierci. Na rewersie w otoku znajduje się napis: "ACADEMIA MEDICA WRATISLAVIENSIS". Środek lekko wklęsły, fakturowany ma umieszczone godło Akademii Medycznej we Wrocławiu.
  3. Wzór rysunkowy Medalu jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  §5

  Wnioski o nadanie Medalu mogą składać członkowie Kapituły i prezesi towarzystw lekarskich.
  §6

  1. Wniosek o przyznanie Medalu rozpatruje Kapituła, w skład której wchodzą:
  Przewodniczący:
  JM Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu
  Członkowie:
  Prorektor ds. Nauki, Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii, Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Prezes Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Prezes Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Osoby odznaczone Medalem im. Oskara Minowskiego.
  2. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać:
  a) dane osobowe oraz dane o przebiegu pracy zawodowej osoby przedstawionej do wyróżnienia,
  b) uzasadnienie zawierające charakterystykę pracy zawodowej i postawy etyczno-moralnej osoby przedstawionej do wyróżnienia.
  3. Wnioski o których mowa w ust. 2, składa się do Działu Spraw Pracowniczych.
  §7
  1. Wraz z Medalem osoba wyróżniona otrzymuje legitymację stwierdzającą nadanie Medalu (zał. nr 2 do Regulaminu).
  2. Wręczenie Medalu i legitymacji winno mieć charakter publiczny i uroczysty .
  3. Do Medalu może być dołączona nagroda pieniężna.  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda POLSKIEJ AKADEMII NAUK
  ogłasza nabór kandydatów na rok akademicki 2004/2005 na STUDIA DOKTORANCKIE z zakresu biologii i biologii medycznej, specjalność: immunologia i terapia doświadczalna.


  Termin przyjmowania zgłoszeń upływa
  z dniem 18 czerwca 2004 roku.

  Dodatkowe informacje:
  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław;
  tel. 337-11-72 wew. 175, 176
  http://surfer.iitd.pan.wroc.pl/index.html
  e-mail: zakrzew @ iitd.pan.wroc.pl;
  kulinska @ iitd.pan.wroc.pl  Delegacja lekarzy wręczyła Papieżowi książkę - o pierwszym polskim lekarzu - "Świeradową przesieką" autorstwa T. Bojarskiej i G. Świderskiego wydaną przez Wydawnictwo Wrocławskie
  Warszawa, kwiecień 2004


  Jego Magnificencja Rektor,

  Mam przyjemność poinformować Pana o rozpoczęciu czwartej edycji konkursu na stypendia naukowe dla młodych Polek, pracujących w dziedzinach biologiczno-medycznych, pod nazwą L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Po raz kolejny, stało się to już tradycją, wydrukowaliśmy plakaty informujące o możliwości przystąpienia do konkursu. W związku z tym, podobnie jak to było w przeszłości, zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o umieszczenie w miejscu publicznym, np. na tablicy ogłoszeń, załączonego plakatu, tak aby osoby zainteresowane mogły zapoznać się z jego treścią.
  Od 1 maja do 31 lipca br. doktorantki i habilitantki będą mogły przesyłać swoje kandydatury, podparte poważną dokumentacją naukową, na adres przewodniczącej jury prof. Anny J. Podhajskiej. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej www.lorealdlakobietinauki.pl
  Już czwarty raz L'Oréal Polska przy wsparciu Unesco ogłasza konkurs na stypendia dla młodych kobiet - naukowców. W sumie, w trzech poprzednich edycjach nagrodziliśmy dziewięć doktorantek i sześć habilitantek z różnych miast Polski. Od początku powstania programu stypendialnego otrzymaliśmy ponad 200 aplikacji. W dużej części zawdzięczamy to Panu i jego współpracownikom, ponieważ Państwa przychylność dla naszej formy popularyzacji stypendiów (plakat) pozwoliła wielu kandydatkom zapoznać się z nimi.
  Licząc na Pana pomoc również w tym roku, mam nadzieję, że edycja 2004 przyniesie rekordową ilość zgłoszeń.
  Pozostaję do dyspozycji

  Maria Majdrowicz
  Dyrektor ds. Komunikacji L'Oréal Polska
  Tel. 48226760280 Fax. 482267601 07
  e-mail: mmajdrowicz@pl.loreal.com
  DEALING WITH THE PAST - CONFRONTING THE FUTURE
  Unified Europe and the New Global Order

  Second edition of the
  Wrocław University International Summer School
  July 18-31, 2004

  Announcement

  Second edition of the Wrocław University International Summer School, established by the Rector of the Wrocław University and the President of the German Federal Republic, Dr. Johannes Rau, will be held between July 18-31, 2004, in Wrocław, Poland.


  Courses in past and present international relations between Czech Republic, Germany, Poland
  and Ukraine; history of the European unification projects, political and legal structure of
  European Community; conflicting views on the Constitution for Europe, problems political theory
  and philosophy, as well as in history of Silesia, the city of Wrocław, and of Wrocław
  University, will be held in English by the Wrocław University professors and by invited lecturers.

  APPLICATIONS

  Undergraduate students
  of the majors in social science and humanities are encouraged to apply. The Summer School will accept Czech, German, Polish and Ukrainian students. Up to 40 students will be accepted, 10 from each country. Participation in the courses, accommodation and subsistence is free of charge. Certified knowledge of the English language is required. Applications should include: (i) curriculum vitae; (ii) a brief statement of scholarly interests of the Applicant (up to 200 words); (iii) letter of recommendation from a home university professor, acquainted with the Applicant's interests and performance; (iv) English language mastery certificate; (v) correspondence and e-mail address.
 • Czech Students of the Charles University Prague and Masaryk University, Brno, are expected to apply to the Offices of Foreign Cooperation of their home universities.
 • German Students are expected to apply to the Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), Kennedyalee 50, 53175 Bonn, for the "Go East" Programme.
 • Ukrainian Students of the Taras Shevchenko University, Kiev, and of the Ivan Franko University, Lvov, are expected to apply to the to the Offices of Foreign Cooperation of their home universities.
 • Polish Students are expected to apply to the Wrocław University Summer School, ul. Strażnicza 1-3, 50-206 Wroclaw, Poland, tel/fax +[48-71] 3261007.
 • The applications should be sent no later than June 14th, 2004.
 • Incomplete applications will not be considered.

  For more information about Wrocław University International Summer School, please view
  the homepage: www.wuss.uni.wroc.pl; or write an email: wusssec@uni.wroc.pl; uniwross@uni.wroc.pl.


  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu


  ul. M. Skłodowskiej-Curie 58
  (071) 784 29 99, www.spsk1.am.wroc.pl

  Nowoczesny Szpital z tradycją i ponad 50-letnim doświadczeniem w leczeniu i diagnostyce

  POSIADAMY

  wysokokwalifikowaną kadrę Akademii Medycznej pracującą w doskonale wyposażonych poradniach i pracowniach
  świadczymy usługi w zakresie poradnictwa i terapii o najwyższym stopniu referencyjności.

  ŚWIADCZYMY BEZPŁATNE USŁUGI MEDYCZNE
  o najwyższym stopniu referencji w ramach
  umów z NFZ w Klinikach:

  >Chirurgii Serca
  >Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  >Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
  >Dermatologii, Wenerologii i Alergologii,
  >Ginekologii i Położnictwa
  >Okulistyki
  >Otolaryngologii,
  >Kardiologii
  >Endokrynologii i Diabetologii
  >Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  >Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
  >Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego


  PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNĄ


  Poradnia Kardiologiczna 784 26 11

  Poradnia Endokrynologiczna 784 25 70
  Poradnia Kliniki Chirurgii
  Szczękowo-Twarzowej 784 22 66
  - specjalistyczne konsultacje z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej
  - pełna diagnostyka,
  - zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej; zabiegi w narkozie

  Centralne Laboratorium
  Diagnostyczne 784 22 10
  - badanie krwi: pełna morfologia, OB., badania biochemiczne, układu krzepnięcia itp.,
  - badania moczu
  - badania specjalistyczne: hormonalne, diagnostyka cukrzycy i otyłości, markery nowotworowe itp.
  Poradnie Kliniki Otolaryngologii 784 24 91
  - Poradnia Otolaryngologiczna
  - Poradnia Audiologiczna
  - Poradnia Foniatryczna
  - diagnostyka szumów usznych
  - diagnostyka zawrotów głowy

  Poradnie Kliniki Dermatologii
  i Wenerologii: 784 22 96
  - poradnia dermatologiczna
  - pracownia mikologiczna
  - pracownia światłolecznictwa (fototerapii)
  - pracownia laseroterapii i krioterapii
  Zakład Radiologii konieczna rejestracja 784 26 59
  - rtg - klasyczne, kontrastowe,
  - pracownia mammograficzna,
  - pracownia usg w pełnym zakresie

  Poradnia Genetyki 784 27 25
  - poradnictwo genetyczne
  - badania cytogenetyczne (oznaczenie
  kariotypu)
  Poradnia Chorób Wewnętrznych
  i Chorób Zawodowych 784 25 21

  Poradnia Okulistyczna
  Leczenia Zeza 784 24 27

  Wszyscy pacjenci leczeni w naszych klinikach są otaczani serdeczną i profesjonalną opieką przez lekarzy i pielęgniarki.
  Każdy chory traktowany jest przez nas indywidualnie  Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Etyka Praw Intelektualnych i Patentowych
  23-24 kwietnia 2004, Warszawa  W dniach 23-24 kwietnia 2004 roku w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja bioetyczna poświęcona prawom intelektualnym i patentowym oraz ochronie praw pacjentów poddawanych badaniom klinicznym organizowana pod auspicjami Sekretarza Generalnego Rady Europy - Pana Waltera Schwimmera oraz pod patronatem Ministerstwa Nauki i Ministerstwa Zdrowia.
  W czasie 2-dniowych bardzo interesujących obrad wystąpili sami znakomici mówcy:
  * John R. Williams, Director of the Ethics Unit, World Medical Association
  * Francis Gurry, Assistant Director General, Legal Counsel, World Intellectual Property Organization, Geneva, Switzerland
  * An Baeyens, European Commission, Unit Ethics and Science, Brussels, Belgium,
  * William B.Hurlbut, M.D., Stanford University, Member, The (US) President's Council on Bioetics
  * Harvey Bale, Director General, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association, Geneva, Switzerland
  * Włodzimierz Kubiak, President, Association of Pharmaceutical Companies Representatives in Poland
  * Ingwer Koch, Director, Directorate Patent Law, European Patent Office, Munich, Germany
  * Sandy Thomas, Director, Nuffield Council on Bioethics, London, UK
  * Alyna C. Smith, Ethics Officer, Human Genetics Programme, World Health Organization, Geneva, Switzerland
  * Richard Gold, Centre for Intellectual Property Policy, Mc Gill University, Montreal, Canada
  * Anthony D. So., Director, Program on Global Health and Technology Access, Duke University, USA
  * Cathy Garner, Ph.D., Chief Executive Officer, The Centre for the Management of Intellectual Property in Health, Research and Development (MIHR), London, UK
  * Anne G.K. Solomon, Director, Biotechnology
  and Public Policy Program, Centre for Strategic and International Studies, Washington, DC 20006
  * Jan Wahlstroem, Professor, Sahlgren's Hospital Gothenburg; Swedish Council of Ethics in Medicine
  * Franz Josef Zimmer, Grunecker, Kinkeldey Stockmair & Schwanhausser, Munich, Germany

  Na pierwszym planie dr Hurlbut (członek Prezedenckiej Rady ds. Bioetyki Prezydenta USA i dr Solomon (USA); na drugim z lewej: wydawcy Science and Engineering Ethics (prof. R. Spier i dr M. Spier) w rozmowie z prof. Williamsem (kierownik Komisji Etyki World Medical Association)

  Specjalna sesja poświęcona była poprawie zaufania publicznego do badań naukowych przeprowadzonych z udziałem człowieka. Udział w niej wzięli:
  * Marjorie A. Speers, Executive Director, Association for the Acreditation of Human Research Protection Programs, Washington, DC
  * Francis P. Crawley, Secretary General & Ethics Officer, European Forum for Good Clinical Opractice
  * Melody Lin, Ph. D., Deputy Director/Director -International Activities, Office for Human Research Protections, U.S. Department of Health and Human Services
  * Tadeusz Tołłoczko, Former Rector, The Medical University of Warsaw
  * Spring Gombe, Policy Analyst, Health Action International Europe, The Netherlands
  * Paweł Własienko, Student and Member of the Senate Committee on Teaching, The Medical University of Warsaw
  Zgłoszono też wiele prac dotyczących omawianych zagadnień. W sesji komunikatów wystąpili:
  * Sigrid Sterckx, Ghent University, Departament of Philosophy & Moral Science, Ghent, University of Antwerp, Dept. of General Economics, Antwerp, Belgium
  * Agnieszka Jankowska, Akonsult, Rheinfelden, Switzerland
  * Ioana Ispas, European Intergration Counsellor, Ministry of Education, Research and Youth, Bucharest, Romania
  * Rafal Witek, Witek, Twardowska & Sniezko, Patent Attorneys, Warsaw, Patent advisor, Institute of Immunology and Experimental Therapy, Polish Academy Of Sciences, Wroclaw, Poland
  * Brigitte E.S. Jansen, Director, European Academy for Environment and Economy, Lueneburg, Germany
  * Zbigniew Szawarski, University of Warsaw, Warsaw, Poland
  * Jacek Splawinski, National Institute of Public Health, Warsaw, Poland
  * Tomasz Sieniow, LL.M. Chair of European Law, Law Faculty, Catholic University of Lublin, Poland
  * Bohdan Wasilewski, Postgraduate Centre for Medical Education, Warsaw, Poland
  System patentowy powstał na bazie różnych motywacji; jego zasadniczym motywem jest pobudzanie innowacji i zachęcenie do inwestowania w badania naukowe i postęp.
  Ochrona patentowa jest ważna dla przemysłu farmaceutycznego ponieważ koszt wprowadzenia nowego leku ocenia się na 100-500 mln USD, z czego większość pochłania koszt badań klinicznych. Ochrona patentowa jest w tych wypadkach praktycznie niezbędna. Bez perspektyw sprzedaży leku i związanych z tym dochodów nie ma praktycznie szans na sfinansowanie niezbędnych badań nad nowym lekiem.

  prof. Hurlbut (USA) w rozmowie
  z prof. Williamsem (WMA)

  Zagadnienia patentowania w ochronie zdrowia są kontrowersyjne; często poddaje się krytyce udzielanie patentów w określonej dziedzinie medycyny (np. chirurgii) lub w badaniach genetycznych jako zagrożenie dla swobodnego uprawiania medycyny dla dobra wszystkich pacjentów. Przykładem tego zjawiska może być patentowanie genomu wirusa SARS (który wywołał groźna epidemie w Azji).

  dr Marjorie Speers (USA)

  Udzielając ochrony patentowej rząd umożliwia jednostkom realizującym badania naukowe zapewnienie dopływu niezbędnych środków i zwrot poniesionych kosztów prowadzonych badań (byłoby to niemożliwe, gdyby dochodziło do niekontrolowanego kopiowania powstałych wynalazków). System patentowy zapewnia tym samym odpowiedni podział kosztów pomiędzy wszystkich, którzy będą korzystali z objętych patentem technologii. Ponieważ dochód z patentów zależy od zapotrzebowania rynkowego, zachęca to do prowadzenia badań naukowych o potencjalnej użyteczności i wprowadzania uzyskanych wyników do praktyki.
  Większość nowych technologii medycznych powstała lub została rozwinięta przez firmy inwestujące swoje własne środki w rozwój aparatury medycznej. Również opracowywanie nowych leków stawia przed badaczami coraz to większą barierę finansową, którą pokonać mogą jedynie korporacje farmaceutyczne przeznaczające co roku większe pieniądze na badania i rozwój.
  Firmy medyczne dostarczając nowe technologie i leki pozwalają lekarzom lepiej służyć pacjentom.
  Ważnym obszarem rozważań nad etyką praw intelektualnych i patentowych jest biotechnologia. Wiele osób uważa, że autorzy patentów mają etyczne zobowiązania do dzielenia się korzyściami z komercjalizacji powstałych innowacji z pacjentami. Niektórzy sądzą, że owoce badań genetycznych powinny być dostępne dla wszystkich, zaś osoby osiągając dochody z patentów powinny przeznaczać pewien procent na służbę zdrowia lub inne cele charytatywne. Podnosi się również zastrzeżenie, że system patentowy ogranicza dostęp badaczy do wynalazków i innowacyjności, zwłaszcza gdy patenty stanowią własność osób prywatnych, nie zaś instytucji rządowych.
  W tej dziedzinie istnieje jeszcze wiele innych problemów etycznych, jak np. wysoka cena leków chronionych patentami i - co jest z tym związane - ich niedostępność dla ubogich, nierównomierna dystrybucja korzyści z praw patentowych pomiędzy krajami wysoko i nisko rozwiniętymi. Z tego powodu uważa się, że istnieje potrzeba niezbędnych reform w polityce udzielania patentów.
  Każda poważna firma medyczna stawia sobie dzisiaj za cel nadrzędny odpowiedzialność wobec społeczeństwa, pacjentów, lekarzy i pielęgniarek. Często interes akcjonariuszy jest stawiany na dalszym miejscu. Firmy wychodzą z założenia, że akcjonariusze zyskują niejako automatycznie, jeśli klienci będą kupować produkty firmy.
  Zauważono, że z dwu jednakowo efektywnych firm, ta która uprawia biznes rzetelnie i uczciwie, ma w dłuższym okresie przewagę konkurencyjną. Mówi się, że etyczne postępowanie stanowi jeden ze składników aktywów firmy.
  Co jest motorem tego rozszerzenia odpowiedzialności?
  Po pierwsze regulacje prawne narzucają odpowiedzialność producenta wobec lekarzy, instytucji i pacjentów. Dobro pacjenta musi bowiem pozostać dobrem najwyższym.
  Tych i innych problemów z zakresu etyki praw intelektualnych i patentowych dotyczyła bardzo żywa, interesująca i owocna dyskusja uczestników konferencji.
  Gratulacje za znakomitą organizację i wysoki poziom naukowy należą się prof. dr hab. Andrzejowi Górskiemu - Przewodniczącemu Komitetu Naukowego Konferencji

  prof. dr hab. Alicja Chybicka


  Chór Kameralny Akademii Medycznej
  - sezon artystyczny 2003-2004  Zielone listki na drzewach, kwitnące kwiaty, śpiewające ptaki i zbliżająca się nieuchronnie sesja. Gdy rok akademicki powoli dobiega końca, dla członków Kameralnego Chóru Akademii Medycznej (KChAM-u) kończy się również kolejny sezon artystyczny. Jest to zatem dobry moment na przedstawienie tego, czego dokonaliśmy oraz tego, co mamy jeszcze w planach w czwartym już roku naszej działalności.


  Pierwsze koncerty odbyły się już w październiku -zgodnie z uczelnianym rytmem nauki. Wraz z siedmioma innymi chórami, solistami i orkiestrą wrocławskiej Akademii Muzycznej uczestniczyliśmy w koncercie z okazji Jubileuszu Pontyfikatu Jana Pawła II (16 X 2003). W Katedrze wykonaliśmy dwa utwory
  o sakralnej tematyce i charakterze (Te Deum - A. Brucknera i Angelus - W. Kilara). Trzy dni później wyjechaliśmy do Głubczyc, gdzie śpiewaliśmy podczas Głubczyckich Dni Kultury. Serdeczna atmosfera i bardzo udany koncert - jak zawsze w Głubczycach. Jest to rodzinne miasto naszej dyrygentki Agnieszki Franków-Żelazny i tamtejsza publiczność zawsze wita nas szczególnie gorąco.
  Listopad rozpoczęliśmy nie mniej pracowicie, choć już nie w koncertowej oprawie. Pierwszy weekend listopada to warsztaty w Sobótce, czyli wiele godzin prób dziennie, rozpoczęcie pracy nad nowymi utworami oraz indywidualna emisja głosu. Pierwsze efekty naszej pracy były widoczne 22 XI 2003, kiedy to w Oratorium Marianum razem z zespołem i solistką z Akademii Muzycznej wykonaliśmy Requiem Johna Ruttera, które 5 XII 2003 zaśpiewaliśmy również w Sali Rycerskiej Legnickiego Centrum Kultury. KChAM brał też udział w Festiwalu Barbórkowym (4 XII 2003 w kościele o.o. Dominikanów).


  Po okresie intensywnej pracy przyszedł czas na przyjemności i mile spędzone wspólnie chwile podczas Wigilii chóralnej. Świąteczna atmosfera udzieliła nam się na tyle mocno, że w styczniu śpiewaliśmy na dwóch koncertach kolęd (w kościele na Brochowie i na ul. Wittiga u o.o. redemptorystów). Kolejne miesiące upływały na próbach i przygotowaniach do następnych występów. Pomogły nam w tym marcowe warsztaty, na których mieliśmy dodatkowe zajęcia z dykcji z Aleksandrą Cwen - aktorką Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu, laureatką tegorocznej Złotej Maski.
  Kwiecień zapowiadał się wyjątkowo ciekawie. Już na początku, bo 4 IV 2004, odbył się nasz koncert w kościele o.o. redemptorystów - Misterium Wielkopostne. Był to szczególny występ, ponieważ oprócz muzyki, którą sami tworzyliśmy na scenie, każdy utwór był poprzedzony czytaniem tekstu o tematyce wielkopostnej. Te dwa elementy połączone były z grą świateł (słowo + dźwięk + światło), co pozwoliło przybyłej publiczności na przeżycie wielu doznań artystycznych. Pod koniec kwietnia (22-26 IV 2004) przyszedł czas na zagraniczne wojaże. Tym razem celem naszej podróży była "madziarska" stolica - Budapeszt. z okazji Dni Muzyki Lajosa Bardosa mieliśmy zaszczyt i oczywiście przyjemność brać udział w festiwalowym koncercie na Węgierskiej Akademii Nauk. Wymiana doświadczeń z innymi chórami i nowe znajomości to obok zwiedzania pięknego, naddunajskiego miasta najcenniejsze zdobycze tej wyprawy.


  Kilkanaście dni po naszym powrocie do Polski (8V2004) odbył się jeden z najbardziej interesujących koncertów w sezonie. Śpiewaliśmy razem z Alma College Choir z Michigan przybyłym na tournee do Europy. Nasi goście koncertowali w pięknym amerykańskim stylu na bardzo wysokim poziomie. Wśród wykonywanych przez nich utworów nie zabrakło polskich pozycji, spotkało się to z wielkim entuzjazmem publiczności.
  Jak widać obecny sezon obfitował w koncerty, występy i festiwale, a chór brał ponadto udział w takich uroczystościach jak Inauguracja Roku Akademickiego AM, wręczenie promocji doktorskich pracownikom naukowym AM oraz pożegnanie Arcybiskupa Deca, Rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego.
  Rozwój chóru jest ściśle związany z rozwojem dyrygenta, który kieruje przygotowaniem zespołu zarówno od strony artystycznej, jak i technicznej (wokalnej, emisyjnej). Chciałbym w tym miejscu pochwalić się indywidualnymi nagrodami naszej dyrygentki Agnieszki Franków-Żelazny, są to:
  I Nagroda Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu oraz Nagroda Specjalna za najlepszą pracę nad techniką wokalną i Nagroda Specjalna za najlepszą pracę metodyczną z chórem - marzec 2004,
  I miejsce w regionalnym finale konkursu na najlepszego studenta 2004 roku PRIMUS INTER PARES.


  Napawa nas to optymizmem i daje powody do pozytywnego myślenia, szczególnie co do naszych najbliższych planów, czyli udziału w Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 2004 (22-23 V 2004). Po konkursie w Legnicy, do którego bardzo intensywnie przygotowywaliśmy się w ostatnim czasie, - koncert na Akademii Muzycznej (26 V 2004), a po nim ostatni występ kończący sezon artystyczny.
  Cały wysiłek, który wkładamy w przygotowanie się do zaprezentowania każdego utworu przed publicznością, jest wynagradzany radością śpiewania i satysfakcją ze wspólnie dobrze wykonanej pracy. Duże znaczenie mają dla nas doznania i komentarze ludzi nas słuchających. Muszę przyznać, że są one bardzo miłe i dodają jeszcze więcej ochoty i zapału do tego, co robimy. Zauważyłem również coraz więcej studentów naszej uczelni na koncertach KChAM-u. W tym sezonie wkroczyło ich kilku w szeregi naszego chóru. Osobiście bardzo mnie to cieszy. Okazuje się bowiem, że wśród medyków też jest dużo ludzi wrażliwych - wspaniale to rokuje wszystkim chorym, których w przyszłości będziemy leczyć!
  TRZYMAJCIE ZA NAS KCIUKI!!!
  Maciej Kusiński
  I Turniej Szachowy o Puchar
  JM Rektora Akademii Medycznej  Studium WFiS uprzejmie informuje, że w rozegranym dnia 8.05.2004 roku I Turnieju Szachowym o Puchar JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. dr hab Leszka Paradowskiego uzyskano następujące wyniki:
  1. W rozgrywkach obecnych i byłych władz wrocławskich uczelni
  I. miejsce - dr hab. Mariusz Olczak - Uniwersytet
  II. miejsce - prof. dr hab. Ignacy Dulęba - Politechnika
  III. miejsce - dr hab. Bogusław Pawłowski - Uniwersytet
  IV. miejsce - prof. dr hab. Piotr Kondera - Politechnika
  V. miejsce - dr hab. Roman Chrobak - Politechnika
  VI. miejsce - prof. dr hab. Kazimierz Bieniek - Politechnika
  VII. miejsce - dr hab. Andrzej Huchla - Uniwersytet
  VIII. miejsce - prof. dr hab. Janusz Szafran - Politechnika
  Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami, książkami oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości: I m. - 300 zł, II m. - 200 zł, III m. 100 zł. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy.
  2. W rozgrywkach studenckich
  I. miejsce - Sławomir Szulc - Farmacja
  II. miejsce - Marta Nowakowska - Lekarski
  III. miejsce - Konrad Kokurewicz - Lekarski
  IV. miejsce - Andrzej Kornaś - Zdrowie Publiczne
  V. miejsce - Paweł Rogóż - Lekarski
  VI. miejsce - Wiktor Kulik - Lekarski
  VII. miejsce - Jerzy Kleczkowski - Farmacja
  VIII. miejsce - Paweł Sadowski - Lekarski
  Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami, książkami oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości: I m. - 100 zł, II m. - 100 zł. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy.
  Przy okazji Naszego Turnieju rozegrano ogólnopolski finał młodych talentów szachów oraz Turniej Pocieszenia w kategorii "open". Całą imprezę zakończyła pokazowa symultana na 25 szachownicach arcymistrza z Łotwy: Michaiła Kisłowa.

  Kierownik Studium
  Wychowania Fizycznego i Sportu
  Akademii Medycznej
  mgr Wojciech Wójcik


  fot. W. Zawadzki


  fot. W. Zawadzki
  Zwycięzcy Turnieju Vipów: (od prawej) I miejsce -
  dr hab. Mariusz Olczak, II. miejsce - prof. dr hab. Ignacy Dulęba, III. miejsce - dr hab. Bogusław Pawłowski, dr hab. Andrzej Huchla, prof. dr hab. Janusz Szafran


  fot. W. Zawadzki
  Zwycięzcy Turnieju Sudentów: (od prawej) I miejsce - Sławomir Szulc, II miejsce - Marta Nowakowska, III miejsce - Konrad Kokurewicz


  Kalendarium


  26 kwietnia obradował Senat AM. Senat m.in. zatwierdził uchwałę Rady Wydziału Lekarskiego o nadaniu imienia prof. dr hab. Kazimierza Jabłońskiego sali wykładowej przy ulicy Dyrekcyjnej, przeniósł polsko-francuskie studia magisterskie "zarządzanie jednostkami służby zdrowia" z Wydziału Zdrowia Publicznego na Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, podniósł opłaty na studiach wieczorowych dla rozpoczynających edukację 1 października 2004 roku, podjął uchwałę umożliwiającą studia na kilku kierunkach studiów jednocześnie w naszej uczelni. Ponadto senat wysłuchał informacji o nauczaniu języków obcych w naszej uczelni, o inicjatywach naszej uczelni w działalności naukowej, integrującej środowisko naukowe Wrocławia, wysłuchał informacji o działalności wydawniczej uczelni, przestrzeganiu ustawy o tytule i stopniach naukowych, o sytuacji finansowej szpitali klinicznych oraz o sytuacji w Zespole Burs Pielęgniarskich.
  27 kwietnia 45 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki, Akademii Ekonomicznej i naszej uczelni oddało honorowo krew. Akcję o nazwie "Wampiriada", integrującą środowisko akademickie oraz popularyzujące honorowe krwiodawstwo zorganizował NZS Akademii Medycznej. Łącznie lecznictwo wzbogaciło się o ponad 20 litrów krwi (wg nr 6/11 "Bakcyla").
  28 kwietnia odbył się w Jeleniej Górze pogrzeb senatora Jerzego Cieślaka, Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia, Sportu i Wychowania. Dr Jerzy Cieślak wielokrotnie wspierał naszą uczelnię i akademickie środowisko medyczne w pracach parlamentarnych. Uczelnię reprezentował rektor.
  29 kwietnia rektor powołał na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 mgr. Andrzeja Zdeba.
  W dniach od 30 kwietnia do 2 maja spotkali się we Wrocławiu doktorzy honoris causa wszystkich uczelni wrocławskich. Na zjazd przybyło 18 doktorów honorowych naszej uczelni z kraju i z zagranicy. Była to najliczniejsza grupa, np. na zjazd przybyło po 14 doktorów Uniwersytetu i Akademii Rolniczej. Pozostałe uczelnie reprezentowane były mniej licznie lub symbolicznie. Również udział doktorów naszej uczelni w wykładach plenarnych oraz prowadzeniu sesji plenarnych był ważki. W obradach plenarnych brali udział również promotorzy doktorów honorowych oraz członkowie senatów wyższych uczelni. Pomysłodawcą udanego zjazdu, związanego z wejściem Polski do Unii Europejskiej był Wojewoda Dolnośląski Pan Stanisław Łopatowski.
  Po 19 latach sprawowania funkcji kierowniczych w szpitalach klinicznych (PSK nr 5, SPSK nr 5 i ASK) rezygnację z funkcji Dyrektora złożył mgr Krzysztof Stańkowski. W pamięci pracowników szpitala pozostanie jako obrońca własności szpitala oraz twórca Akademickiego Szpitala Klinicznego, którego był pierwszym dyrektorem. W związku z rezygnacją rektor powołał na stanowisko Dyrektora ASK do czasu rozstrzygnięcia konkursowego dr. Macieja Żmudzkiego.
  8 maja odbył się w Hali Sportowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu I środowiskowy Szachowy Turniej Dziekanów o puchar JM Rektora Akademii Medycznej. Turniej wygrał dr hab. Mariusz Olczak (UWr), II miejsce zajął prof. dr hab. Ignacy Dulęba (PWr), III - dr hab. Bogusław Pawłowski (UWr). Wsród studentów AM pierwsze miejsce zajął Sławomi Szulc (Wydział Framacji), a wśród studentek Marta Nowakowska (Wydział Lekarski). Na zakończenie turnieju jego uczestnicy rozegrali pokazową symultanę z Michaiłem Kisłowem arcymistrzem szachowym (Łotwa).
  11 maja odbyło się posiedzenie plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Członkowie Rady wysłuchali wykładu eksperta brytyjskiego, który przedstawił funkcjonowanie brytyjskiej służby zdrowia.
  12 maja opublikowano wyniki wyborów do Komitetu Badań Naukowych. W Zespole 5 - Nauk Medycznych najwięcej głosów, bo 1572 uzyskał Pan Profesor Maciej ZABEL - Kierownik Katedry Histologii i Embriologii naszej uczelni. Serdecznie gratulujemy!
  Ponadto w skład Zespołu weszli: prof. dr hab. Marian Szamatowicz - Białystok (1368 głosów), prof. dr hab. Andrzej Członkowski - Warszawa (1352 głosy), prof. dr hab. Krzysztof Marlicz - Szczecin (828 głosów) i prof. dr hab. Lechosław Dworak - Poznań (445 głosów).
  13 maja zainaugurowano coroczne "Medicalia". Rektor polecił prorektorowi ds. dydaktyki zbadanie powodów, dla których nie został udostępniony naszej młodzieży klub studencki, który prowadzi organizacja "Millenium".
  17 maja w Kolegium Rektorskim uczestniczył mgr inż. Jerzy Kuś - Dyrektor Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Medycyny, który przekazał rektorowi imienną listę darczyńców, którzy dokonali wpłat na konto Fundacji z przeznaczeniem na ratowanie szpitali klinicznych. Na apel rektora na subkonto ASK wpłynęło 11 597,22 zł., a na konto SPSK - 9 024,35 zł. Rektor podziękował Fundacji w zbiórce pieniędzy oraz obiecał, że szczegółową imienną listę udostępni Senatowi AM. Tą drogą rektor dziękuje byłym pacjentom klinik, którzy stanowili najliczniejszą grupę ofiarodawców, pracownikom uczelni i szpitali klinicznych, którzy dokonali wpłat oraz przyczynili się do popularyzacji zbiórki. Środki zostaną przeznaczone na zakup leków oraz sprzętu jednorazowego użytku. Łącznie wpłat dokonało 110 osób, z tego 34 osoby spoza Wrocławia. Wpłaty są prawdopodobnie kilkakrotnie większe, gdyż jak wynikało z informacji Pana dyr. Jerzego Kusia 11 klinik posiada w Fundacji subkonta i pracownicy tych klinik oraz pacjenci dokonywali wpłat na subkonta.
  21 maja budowę NAM wizytowała Sejmowa Podkomisja Finansów Publicznych. W skład komisji, której przewodniczył Pan Poseł Mieczysław Jedoń, wchodzili posłowie, Wiceminister Zdrowia - Pani dr Wacława Wojtala, przedstawiciele Ministerswa Finansów, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Najwyższej Izby Kontroli i innych instytucji centralnych. W wizycie na budowie wziął udział Pan Stanisław Opatowski - Wojewoda Dolnośląski oraz Pan Sławomir Najninger - Wiceprezydent Wrocławia. W czasie wizyty była omawiana możliwość pozyskania dodatkowych środków na budowę jeszcze w tym roku oraz problem przebudowy ulicy Borowskiej, którą zaplanowano w roku 2005.


  INFORMACJE

  Pani dr farm. Alicja Noculak-Palczewska, Prodziekan Wydziału Farmacji wygrała ogólnopolski plebiscyt "Pasjonat Farmacji". Serdecznie gratulujemy zwycięstwa!

  JM Rektor Akademii Medycznej
  im. Piastów Śląskich
  Prof. dr hab. med. Leszek Paradowski

  Magnificencjo, Panie Rektorze,

  Pragnę w imieniu własnym i małżonki gorąco podziękować za niezwykłą gościnność i troskliwość, które przy naszym narastającym niedołęstwie umożliwiły nam wzięcie udziału w imponującej oryginalnością i treścią Konferencji Doktorów HC Wrocławskich Uczelni. Z wymienionego już powodu od szeregu lat rezygnuję z czynnego udziału w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, czemu dałem wyraz po otrzymaniu wstępnego zaproszenia. Obecnie, nie tylko możliwość odnowienia kontaktu z wrocławskim środowiskiem naukowym, w którego życiu miałem szczęście i zaszczyt brać udział przez pełne osiem lat, ale i doniosłość aktualnych wydarzeń tak dla rozwoju nauki, jak i rozwoju kraju, ale także świadomość, że jeszcze raz mogłem uczestniczyć w doniosłej dyskusji dają mi wielką satysfakcję, za którą dziękuję.
  Proszę przyjąć, magnificencjo, gratulacje z powodu tak merytorycznego, jak i na najwyższym poziomie organizacyjnego sukcesu Konferencji, oraz wyrazy głębokiego szacunku i najlepsze życzenia dla Wrocławskiej Akademii jak również osobiście dla Pana Rektora.

  prof. dr hab. n. med. Kornel Gibiński