Zbadają wpływ mikrobioty jelitowej u pacjentów po przeszczepie

Dotychczasowe badania pokazują, że mikrobiota jelitowa ma istotny wpływ na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. A jej wpływ na pacjentów po przeszczepie serca bliżej zbada dr Mateusz Sokolski, laureat grantu NCN Miniatura 5.
Monika Szymańska-Antosiak


dr Mateusz Sokolski


"Wpływ mikrobioty jelitowej na nasilenie procesów zapalnych oraz komórkowe odrzucanie przeszczepu u pacjentów poddawanych ortotopowej transplantacji serca." to pełna nazwa projektu dr. Mateusza Sokolskiego. Zbada on zależności pomiędzy ilością i składem mikrobioty jelitowej oraz poziomem SCFA (krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych), a stężeniem w surowicy markerów zapalenia i stresu oksydacyjnego u pacjentów poddawanych transplantacji serca. 
Częstość występowania niewydolności serca w populacji stale rośnie, osiągając obecnie około 1-2% dorosłej populacji, a 1-10% pacjentów z rozpoznaną niewydolnością rozwinie jej zaawansowane stadium, w którym jedyną terapią poprawiającą rokowanie jest ortotopowa transplantacja serca. 

Dotychczasowe badania wykazały istotny wpływ mikrobioty jelitowej na rozwój chorób sercowo-naczyniowych, w tym niewydolność serca. Zaburzenia homeostazy mikrobioty przewodu pokarmowego wraz z dysfunkcją bariery jelitowej, prowadzą do translokacji bakterii i ich metabolitów do krążenia obwodowego. Udowodniono, że endotoksemia bakteryjna nasila procesy zapalne i stres oksydacyjny oraz wpływa na biodostępność leków. Drugorzędowym celem badania jest poszukiwanie zależności pomiędzy ilością i składem mikrobioty jelitowej i poziomem SCFA, a występowaniem odrzucania komórkowego mięśnia sercowego na podstawie biopsji endomiokardialnych w okresie 6 miesięcy od transplantacji.

Grupa badana będzie składała się z 50 pacjentów, ≥18 roku życia, z zaawansowaną niewydolnością, zakwalifikowanych do transplantacji i wyrażających zgodę na udział w badaniu. Na podstawie danych Instytutu Chorób Serca we Wrocławiu szacuje się, że 25-30 pacjentów oczekujących na liście transplantacyjnej zostanie poddanych przeszczepowi w okresie realizacji badania.
Grupa kontrolna będzie składać się z 15 zdrowych osób, dobranych pod względem wieku oraz płci. Procedura badawcza obejmie rutynową ocenę kliniczną oraz pobranie materiału biologicznego (sterylnie pobrane próbki kału oraz surowicy krwi obwodowej) zostaną przeprowadzone podczas hospitalizacji, w trakcie której odbędzie się kwalifikacja do transplantacji oraz 12±2 tygodnie po operacji. Próbki kału posłużą do zbadania mikrobioty jelitowej oraz SCFA będących jej metabolitami. 

Projekt dr. Sokolskiego ma na celu stworzenie nowych hipotez badawczych w obszarze transplantologii, które będą mogły być kontynuowane w ramach szerszych badań, a w przyszłości nadać kierunki rozwoju nowych strategii postępowania u pacjenta po OHT.