Znaczenie białka CHI3L2 jako biomarkera 

CHI3L1 (YKL-40) to sekrecyjne białko, które pełni szereg funkcji w procesie nowotworzenia, promując angiogenezę, migrację, remodeling tkanek i modulując stan zapalny. Znacznie mniej artykułów wyjaśnia rolę podobnego białka: CHI3L2. Dzięki grantowi Miniatura 5 dr Agnieszka Rusak z Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka określi znaczenia białka CHI3L2 jako biomarkera i potencjalnego celu terapeutycznego zgodnie z najnowszą koncepcją biomarkera definiowanego jako układ poszczególnych białek, tzw. „odcisk palca”.
Monika Szymańska-Antosiak


dr Agnieszka Rusak

Nieliczne prace poświęcone roli białka CHI3L2 pokazują ekspresję tej proteiny w makrofagach towarzyszących nowotworom w raku gruczołu piersiowego oraz w glejakach. Aktualnie nie jest wyjaśniona rola CHI3L2, jakkolwiek wskazuje się na prognostyczne znaczenie tego białka w odpowiedzi na terapię neoadjuwantową i być może angiogenezę. - Projekt Miniatura 5 to w zasadzie kontynuacja tematyki badawczej będącej podstawą rozprawy doktorskiej. Otrzymane wówczas wyniki na materiale inwazyjnych przewodowych raków gruczołu piersiowego pokazały, że białko CHI3L1 promuje angiogenezę w guzach i może uczestniczyć w progresji choroby nowotworowej, co skłania do postawienia hipotezy o potencjalnym efekcie biologicznym przy hamowaniu aktywności tego białka – wyjaśnia dr Agnieszka Rusak, z Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka. Co ciekawe, inhibitory CHI3L1 nie są dość znane, w nielicznych publikacjach opisane są dwie cząsteczki, z których właśnie G721-0282 w większym stopniu spełnia kryteria dostępności biologicznej i to od niego zaczęły się badania. Z drugiej strony, wybór modelu glejaka nie był przypadkowy, nie tylko ze względu na znaczne unaczynienie tych guzów, ale również z uwagi na fakt, że linia komórek glejaka U87-MG, w przeciwieństwie do komórek raka gruczołu piersiowego, ekspresjonuje w warunkach in vitro białko CHI3L1.

- Celem działania naukowego w ramach grantu jest udział w czteromiesięcznym stażu na Uniwersytecie w Heidelbergu w zespole prof. Julii Kzhyshkowskiej, podczas którego przeprowadzone zostaną badania będące kontynuacją badań pilotażowych – dodaje dr Rusak. - Poziom białka CHI3L2 w materiale raków gruczołu piersiowego oraz w glejakach o różnym stopniu złośliwości (n=50) zostanie określony przy użyciu analizy profilu białkowego metodą analizy proteomicznej (fingerprinting) w odniesieniu do poziomu białka CHI3L1 a także czynników proangiogenych i zapalnych, mi.in. VEGF, kadheryn, interleukin, oraz danych kliniczno-patologicznych – wyjaśnia.

Analiza ta zostanie przeprowadzona z zastosowaniem spektrometrów masowych. Drugim celem działania naukowego będzie analiza oddziaływań białka CHI3L1 z zidentyfikowanym ostatnio inhibitorem G721-0282. Dotychczas związek ten nie był badany w kontekście zahamowania angiogenezy. Badania wykonane na stażu (technika powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR)) pozwolą na analizę rzeczywistego oddziaływania cząsteczek; jego jakość ma kluczowe znaczenie w terapii celowanej. Badania te są punktem wyjścia, jeśli wyniki okażą się interesujące, kolejnym etapem może być transdukcja komórek raka gruczołu piersiowego w kierunku nadekspresji CHI3L1. - Natomiast funkcja białka CHI3L2, strukturalnie znacznie zbliżonego do CHI3L1 jest zagadką, ale miejmy nadzieję, że już niedługo – mówi dr Rusak.