Do podstawowych zadań Działu Spraw Pracowniczych należy:

 1. praktyczna realizacja polityki personalnej władz Uczelni,
 2. realizacja przepisów prawa pracy, prowadzenie działalności informacyjnej z tego zakresu wśród pracowników,
 3. współdziałanie z bezpośrednimi przełożonymi zespołów pracowniczych poprzez:
 • prowadzenie rekrutacji pracowników,
 • zapewnienie prawidłowego doboru, rozmieszczenia i wykorzystania kadr,
 • przyjmowanie do pracy,
 • udział w tworzeniu systemu oceniania, awansowania oraz form wyróżniania pracowników,
 • pomoc w adaptacji zawodowej nowych pracowników,
 1. przestrzeganie limitów zatrudnienia, a w szczególności gospodarka etatowa w zakresie zatrudnienia,
 2. przygotowywanie spraw związanych z oceną kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej,
 3. przygotowywanie powołań do pełnienia funkcji kierowniczych w Uczelni,
 4. przygotowywanie dokumentacji związanej z ogłoszeniami konkursowymi oraz zatrudnianiem w ramach umowy o pracę nauczycieli akademickich,
 5. ewidencja stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego, uwzględniająca okresy zawieszania tego stażu,
 6. prowadzenie dokumentacji niezbędnej do ustalenia uprawnień pracowniczych do świadczeń zależnych od stażu pracy,
 7. przygotowywanie danych do ustalenia uprawnień pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do nagród wynikających z regulaminu nagród,
 8. prowadzenie całości spraw związanych z procesem nadawania odznaczeń państwowych, resortowych, uczelnianych,
 9. obsługa i udział w Senackiej Komisji Odznaczeń, Senackiej Komisji Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej, Komisji Awansów Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi oraz przygotowywanie prac tych Komisji,
 10. przygotowywanie poleceń wypłaty wynagrodzeń i potrąceń wynikających ze stosunku pracy pracowników Uczelni,
 11. prowadzenie ewidencji pracowników: zatrudnionych, przyjętych i zwolnionych, a w szczególności ewidencji pracowników z podziałem na stanowiska, grupy zawodowe,
 12. sporządzanie planów zatrudnienia oraz przygotowywanie danych do sporządzania rocznych planów z zakresu kosztów pracy,
 13. prowadzenie całości sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych i współdziałanie w tym zakresie z Głównym Urzędem  Statystycznym, Wydziałem Polityki  Zdrowotnej, Izbą Lekarską, Ministerstwem Zdrowia oraz jednostkami organizacyjnymi Uczelni,
 14. prowadzenie całości spraw związanych z absencją pracowniczą poprzez:
 • udzielanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, macierzyńskich, wychowawczych, szkoleniowych, zdrowotnych, bezpłatnych zgodnie z przepisami prawa pracy oraz ich ewidencjonowanie,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem planów urlopów wypoczynkowych oraz kontrola wykorzystywania urlopów zaległych, 
 • współpraca z Działem Płac w zakresie przepływu informacji o absencji pracowników,
 • kontrola i ewidencja zwolnień lekarskich pracowników Uczelni,
 • kontrola i przestrzeganie okresów zasiłków chorobowych, sporządzanie wniosków w sprawie przedłużenia zasiłku chorobowego,
 • kontrola wykorzystywania zasiłków opiekuńczych, 
 1. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem kar dyscyplinarnych przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 2. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia pracowników:
 • organizowanie badań lekarskich pracowników, wstępnych i profilaktycznych (okresowe, kontrolne), zgodnie z opracowaniami służby bhp,
 • przenoszenie do odpowiedniej pracy zgodnie z zaleceniem lekarskim kobiet w ciąży, pracowników po wypadkach przy pracy lub z objawem choroby zawodowej,
 1. przygotowywanie miesięcznych i rocznych deklaracji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 2. udzielanie porad zawodowych pracownikom przekwalifikowanym,
 3. przygotowywanie zgłoszeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi kierowanych na kursy i szkolenia w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych – współpraca
  z Działem Finansowym w tym zakresie,
 4. prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych pracowników i ich rodzin:
 • udzielanie pracownikom i członkom ich rodzin szerokiej informacji o przysługujących im świadczeniach z ubezpieczenia społecznego,
 • kompletowanie niezbędnych dokumentów do wniosków o emerytury i renty z tytułu inwalidztwa lub z tytułu niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i składanie ich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałe współdziałanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach związanych
  z ubezpieczeniem pracowników i ich rodzin,
 1. zapewnienie realizacji uprawnień pracowników w zakresie skróconego czasu pracy, urlopów profilaktycznych oraz obniżonego wieku emerytalnego,
 2. zapewnienie realizacji uprawnień pracowniczych w zakresie kodeksowej ochrony stosunku pracy, współpraca ze związkami zawodowymi w tym zakresie,
 3. rejestracja zgłoszeń dodatkowych zatrudnień nauczycieli akademickich,
 4. prowadzenie akt personalnych pracowników oraz przygotowywanie akt personalnych pracowników zwolnionych pod względem wymogów archiwizowania,
 5. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej pracowników, z którymi rozwiązywany jest stosunek pracy,
 6. wydawanie zaświadczeń płatnika składek do rozliczenia zasiłków chorobowych po ustaniu zatrudnienia pracownika,
 7. prowadzenie ewidencji i wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych pracownikom uczelni oraz członkom ich rodzin – ustalanie uprawnień pracowników w tym zakresie,
 8. prowadzenie całości spraw związanych z uprawnieniami pracowników do ulgowych przejazdów kolejowych,
 9. kierowanie pracowników na wstępne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
 10. wystawianie wszelkiego rodzaju zaświadczeń o zatrudnieniu oraz ich ewidencja,
 11. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem urlopów naukowych (płatnych i bezpłatnych) oraz ich ewidencja,
 12. wystawianie na podstawie „Wniosku o delegowanie pracownika” delegacji służbowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 13. prowadzenie spraw uczestników studiów doktoranckich w zakresie:
 • prowadzenia działalności informacyjnej z zakresu uprawnień pracowniczych,
 • prowadzenie spraw ubezpieczeń zdrowotnych uczestników studiów doktoranckich oraz ich rodzin,
 • prowadzenie imiennych akt uczestników studiów doktoranckich zgodnie z wymogami prawa pracy,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczestnikom studiów doktoranckich urlopów naukowych,