KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. związanym z zawarciem i realizacją umowy o pracę, w tym wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy (regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), księgowych i podatkowych, zabezpieczenia społecznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. sprawozdawczym, statystycznym i archiwizacji;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, zgodnie z przepisami prawa pracy;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innymi obowiązującymi Administratora przepisami;
  2. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą w zakresie danych innych niż te, o których mowa w pkt a), udzielona przez pracownika zgodnie z art. 221ai art. 221bKodeksu pracy,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego;
 5. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów (np. audytorskie, doradcze, certyfikujące), podmiotom współpracującym (zewnętrznym) jako osoby do kontaktu oraz w przypadku wyznaczenia Pani/Pana jako osoby realizującej zadania w ramach współpracy, bankom, zakładom ubezpieczeń oraz innym organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 6. Administrator może powierzyć innym podmiotom w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności będą to podmiotydostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pracowników;
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują inny okres przechowywania, a w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, nie dłużej niż do momentu wycofania Pani/Pana zgody;
 8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
 10. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy o pracę. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej;
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWĘ CYWILNO-PRAWNĄ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej, w tym prowadzenia korespondencji,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako płatniku składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy,
  3. sprawozdawczym, statystycznym i archiwizacji,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innymi obowiązującymi Administratora przepisami,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego;
 5. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać, gdy jest to konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów (np. audytorskie, doradcze, certyfikujące), bankom, zakładom ubezpieczeń oraz innym organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie od rębnych przepisów;
 6. Administrator może powierzyć innym podmiotom w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności podmiotomdostarczającym i utrzymującym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych;
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe w okresie realizacji zawartej umowy, rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a następnie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
 10. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy;
 11. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika zustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odmowa podania danych uniemożliwi prawidłową realizację umowy i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej;
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.