KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. wynikających z procesu kształcenia, m.in. wydanie legitymacji studenckiej, dokumentowanie przebiegu studiów, udzielanie świadczeń pomocy materialnej, przyznanie miejsca w domu studenckim, organizacja praktyk zawodowych, obsługa Samorządu Studentów i Studenckich Kół Naukowych,
  2. realizacji zawartej umowy,
  3. wykonywania obowiązków statystycznych, rachunkowych i sprawozdawczych Administratora,
  4. marketingu usług świadczonych przez Administratora,
  5. zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring wizyjny,
  6. archiwizacji;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym w celach określonych w pkt 3 lit. d). O wrażenie zgody zapytamy Panią/Pana każdorazowo, jednocześnie wskazując cel przetwarzania, w sytuacji, gdy nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowa zawarta pomiędzy Panią/Panem, a Uczelnią,
  3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz innych obowiązujących Administratora przepisów, w tym dotyczących obowiązków sprawozdawczych, rachunkowych, statystycznych oraz archiwizacyjnych,
  4. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia również poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego;
 5. Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać: wewnętrznym jednostkom organizacyjnym Administratora, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów oraz innym organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności będą to podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych studentów;
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania procesu kształcenia, a następnie przez okres 50 lat, chyba że przepisy odrębne przewidują inny okres przechowywania. Natomiast, w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, nie dłużej niż do momentu wycofania Pani/Pana zgody;
 8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
 10. Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Niepodanie tych danych uniemożliwi realizację procesu kształcenia. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów, do których będą zbierane;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej;
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza terytorium EOG) lub organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w przepisach prawa.