KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH W SPOSÓB INNY, NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: realizacji umów/porozumień zawartych przez Administratora, w tym dot. m.in.: wykonania prac porządkowych w obiektach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, realizacji praktyk zawodowych, prowadzenia studenckich kół naukowych, realizacji projektów badawczych, dostawy i instalacji oprogramowania komputerowego, a także realizacji wszystkich umów/porozumień zawierających dane osób wyznaczonych do kontaktu;
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. f – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na prawidłowej i terminowej realizacji zawartych umów/porozumień;
 5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko pracy, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail;
 6. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu administratora;
 8. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 9. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa;
 11. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym Administrator podpisał umowę/porozumienie, o których mowa w pkt. 3;
 12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.