KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH /dot. korespondencji elektronicznej/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji związanej z przedmiotem sprawy, w związku z którą dane zostały nam udostępnione /obsługa Pani/Pana zapytania przesłanego drogą elektroniczną (e-mail)/,
  2. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w zależności od przedmiotu korespondencji,
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prawidłowym i terminowym wykonywaniu zadań Uczelni,
  4. archiwizacji w zależności od przedmiotu korespondencji.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe – w zależności od przedmiotu sprawy – Administrator może udostępniać: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów (np. audytorskie, doradcze, certyfikujące) oraz organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Administrator może powierzyć innym podmiotom w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora, a w szczególności podmiotomdostarczającym i utrzymującym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych.
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane (do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone), a następnie przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres wyznaczony właściwym przepisem ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, Administrator będzie przechowywał dane nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej zgody.
 8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
 10. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości właściwego załatwienia sprawy przesłanej do Administratora.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Administratora zostały określone w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie: www.umed.wroc.pl.