KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z siedzibą przy Wybrzeżu Pasteura 1, 50-367 Wrocław, zwany dalej „Administratorem”, reprezentowany przez Rektora.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl
 3. Wejście na teren Administratora wiąże się z rejestracją wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego.
 4. Monitoring obejmuje teren i obiekty należące do Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, oznaczone widocznym symbolem graficznym.
 5. W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzany jest wizerunek osób przebywających w obszarze monitorowanym przez Administratora oraz tablice rejestracyjne pojazdów.
 6. System monitoringu pracuje w trybie ciągłym, zapewniającym stały podgląd i rejestrację obrazu.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym i ochrony mienia objętego systemem monitoringu, w tym zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie i wokół zakładu pracy.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
 9. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, do momentu ich nadpisania, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni.
 11. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu w przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach ma prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO).
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.