Katedra i Klinika Geriatrii

Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska

ul. T. Chałubińskiego 1a,
50-368 Wrocław
e-mail: wl-31@umw.edu.pl
tel. 71 784 24 28

Pracownicy

Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii
prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska (grupa badawczo-dydaktyczna)
E-mail:
malgorzata.sobieszczanska@umw.edu.pl
tel. 71  784 24 28
Polska Platforma Medyczna

Sekretariat Katedry i Kliniki Geriatrii
Magdalena Ciechanowicz 
E-mail: magdalena.ciechanowicz@umw.edu.pl
tel. 71  784 24 28  


dr n. med. Karolina Lindner-Pawłowicz (grupa dydaktyczna), adiunkt dydaktyczny
E-mail: karolina.lindner@umw.edu.pl
tel. 71  784 21 67  


dr n. med. Wioletta Szczepaniak (grupa dydaktyczna)
E-mail:
wioletta.szczepaniak@umw.edu.pl
tel. 71  784 25 07 

dr n. med. Joanna Żórawska (grupa dydaktyczna)
E-mail:
joanna.zorawska@umw.edu.pl
tel. 71  784 25 07 

dr n. med. Małgorzata Szymala-Pędzik (grupa badawczo-dydaktyczna)
E-mail:
malgorzata.szymala-pedzik@umw.edu.pl
tel. 71  784 25 07 
Polska Platforma Medyczna
 

Adiunkt dydaktyczny
dr n. med. Karolina Lindner-Pawłowicz
e-mail: karolina.lindner@umw.edu.pl
tel.: 71 784 21 67

W Katedrze i Klinice Geriatrii realizowane są przedmioty:
- Geriatria dla studentów V roku kierunku lekarskiego, polskojęzycznych i anglojęzycznych,
   w
wymiarze rocznym 40 godzin (10 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń klinicznych).
- Praktyczne nauczanie kliniczne - Geriatria (ćwiczenia kliniczne) VI rok - dla studentów
   polskojęzycznych i anglojęzycznych (180 godzin).

GERIATRIA - REGULAMIN  2023/2024:

 • Ćwiczenia z przedmiotu Geriatria (30 godzin w roku) odbywają się w Katedrze i Klinice Geriatrii UM we Wrocławiu przy Wyb. Pasteura 4.
 • Zajęcia zorganizowane są w blokach tygodniowych (ćwiczenia kliniczne i zaliczenie w ostatnim dniu zajęć), zgodnie z planem i podziałem roku akademickiego.
 • W czasie zajęć w Katedrze i Klinice Geriatrii obowiązują zasady bezpieczeństwa i higieny.
 • Studenci są zobowiązani do zachowania tajemnicy lekarskiej oraz respektowania zasad współżycia społecznego, okazując szacunek i życzliwość pacjentom, wykładowcom, pracownikom szpitala i innym studentom.
 • Studenci zobowiązani są do zachowywania porządku na terenie Katedry i Kliniki Geriatrii oraz poszanowania sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 • Uczestnictwo studenta w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Nieobecność na zajęciach, z wyjątkiem ustępu 6 i 7 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ( tj. nieobecność na zajęciach związana z realizacją pracy badawczej - na podstawie decyzji Dziekana oraz uczestnictwo w posiedzeniach organów kolegialnych Uczelni), musi być usprawiedliwiona i odrobiona. Odrabianie zajęć polega na uczestnictwie w zajęciach zgodnych z tematem opuszczonych zajęć. W uzasadnionych przypadkach sposób odrabiania zajęć ustala Adiunkt Dydaktyczny Katedry.
 • Adiunktem Dydaktycznym Katedry Geriatrii jest dr n. med. Karolina Lindner-Pawłowicz (karolina.lindner@umw.edu.pl; tel. 71 784-21-67), która nadzoruje proces dydaktyczny, odrabianie zajęć, ewentualne przenoszenie zajęć, itp.
 • Na zajęcia należy przychodzić w obuwiu zmiennym i fartuchu oraz nosić ze sobą słuchawki lekarskie
 • Studenci przebierają się w szatni studenckiej. Katedra nie odpowiada za pozostawione i zagubione rzeczy.
 • W czasie trwania zajęć zabrania się Studentom spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 • Studenci zobowiązani są do opanowania wiedzy i umiejętności praktycznych ujętych w Sylabusie oraz teoretycznego przygotowania do ćwiczeń, zgodnie z planem tematycznym.
 • Informacje ważne dla studentów (sylabus, harmonogram zajęć, regulamin) są umieszczone na stronie internetowej uczelni.  Bieżące informacje będą też przekazywane drogą mailową na adresy mailowe starosty roku lub grupy.
 • Warunkiem dopuszczenia Studenta do zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym i letnim jest przestrzeganie regulaminu zajęć, obecność na zajęciach, odrobienie wszystkich nieobecności, właściwa postawa wobec przedmiotu oraz zachowanie Studenta, które przystoi kandydatowi do zawodu lekarza. O dopuszczeniu do zaliczenia decyduje asystent.
 • Zaliczenie zajęć w semestrze zimowym odbywa się na koniec tygodniowego bloku przedmiotu GERIATRIA i obejmuje: pozytywną frekwencję, przedstawienie prezentacji na uzgodniony temat dla podgrupy ćwiczeniowej oraz indywidualną ocenę Studenta przez Prowadzącego zajęcia.
 • Zaliczenie końcowe przedmiotu w semestrze letnim odbywa się na podstawie testu sprawdzającego wiedzę – min. 60% poprawnych odpowiedzi.
 • Osoby, które nie zaliczyły testu końcowego, będą miały możliwość zaliczenia przedmiotu na zasadach określonych przez Kierownika Katedry i Kliniki Geriatrii.

Sylabusy przedmiotów - link

Termin i miejsce konsultacji:
Konsultacje od godz. 12:00 do 13:00
ul. T. Chałubińskiego 1a, 50-368 Wrocław
p. I, pok. 1.4
pon.: prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska
wt.: dr Karolina Lindner-Pawłowicz
śr.: dr Joanna Żórawska
czw.: dr Wioletta Szczepaniak
pt.: dr Małgorzata Szymala-Pędzik

Plan zajęć jednostki - link

Fot. Zastosowanie podczas zajęć ze studentami SYMULATORA GERIATRYCZNEGO. Kombinezon przybliża użytkownikom uczucia jakie towarzyszą osobie starszej, a także pozwoli doświadczyć ograniczeń funkcji fizycznych.

Zdjęcie w sali szpitalnej. Dwie lekarki ubierają studenta w strój medyczny. Dwie studentki się przyglądają.

Zdjęcie w sali szpitalnej. Lekarka ubieraja studenta w strój medyczny. Czterech studentów się przygląda.

Student ubrany w strój medyczny na stoi na śroku sali. Wokło patrzy w jego kierunku czterech lekarzy i jedna studentka. W tyle po prawej stronie rozmawia lekarz i lekarka.

Zdjecie zrobione w sali szpitalnej. Na środku zdjęcia stoi student ubrany w strój medyczny. Po lewej stronie studenta ubranego w strój medyczny stoi lekarz i podpiera go ręką. W oddali stoi na skraju zdjęcia student i studentka.

Zdjęcie zrobione w sali szpitalnej. Po lewej stronie student ubrany w strój medyczny lekko ugięty, próbuje usiąść na krześle podrzymuje go lekarz z prawej strony. Za nmi stoją dwie kobiety. Po prawej stronie na skraju zdjęcia przyglądaj się student i studentka.

Katedra i Klinika Geriatrii – nauka

Badania naukowe w Katedry Geriatrii koncentrują się na fizjologicznych i patologicznych zjawiskach procesu starzenia się oraz wielkich problemach geriatrycznych, w tym otępieniu (m.in. chorobie Alzheimera), majaczeniu i depresji, a także różnorodnych aspektach „zespołu kruchości”, cukrzycy, osteoporozy i choroby sercowo-naczyniowej, a także polipragmazji, wiodącej do jatrogennego zespołu geriatrycznego.

Aktualnie realizowany jest projekt statutowy – numer SIMPLE: SUBZ.A310.24.024,
pt.: "Wpływ stanu fizycznego i psychicznego osób starszych na ich aktywność seksualną."

Publikacje w czasopismach naukowych / Katedra i Klinika Geriatrii (WLEK) za lata 2021 – 2023

Choroby narządu ruchu, Małgorzata I. Sobieszczańska, Paginacja: 209-224, Inne elementy opisu fizycznego: bibliogr., Książka: Neumann-Podczaska Agnieszka , Merks Piotr , Wieczorowska-Tobis Katarzyna (red.): Opieka farmaceutyczna w geriatrii, Wrocław 2023, Edra Urban & Partner, 300 s., ISBN 978-83-67447-56-0, Punktacja ministerialna (całkowita): 20, Źródło punktacji: publisherList, Punktacja: Punktacja MNiSW = 20.0, 23-08-2023, MonographChapterAuthor

What do we know about nociplastic pain? Kategorie publikacji: praca przeglądowa, Autorzy: Kacper Bułdyś, Tomasz Górnicki, Dariusz Kałka, Ewa Szuster, Małgorzata Biernikiewicz, Leszek Markuszewski, Małgorzata Sobieszczańska. Tytuł czasopisma/serii: Healthcare, ISSN 2227-9032, Rok wydania: 2023, Tom: 11, Nr: 12, Paginacja: art.1794 [15 s.], Inne elementy opisu fizycznego: ryc., tab., bibliogr. 132 poz., summ., Klasyfikacja ASJC: 2719 Health Policy, DOI:10.3390/healthcare11121794, URL: https://www.mdpi.com/2227-9032/11/12/1794, Punktacja ministerialna (całkowita): 40, Źródło punktacji: journalList, Punktacja MNiSW = 40.0, 09-01-2024, ArticleFromJournal

Diet quality variation among Polish older adults: association with selected metabolic diseases, demographic characteristics and socioeconomic status, Autorzy: Robert Gajda, Ewa Raczkowska, Małgorzata Sobieszczańska, Łukasz Noculak, Małgorzata Szymala-Pędzik, Michaela Godyla-Jabłoński, Kategorie publikacji: praca oryginalna, Tytuł czasopisma/serii: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, e-ISSN 1660-4601, Rok wydania: 2023, Tom: 20, Nr 4, Paginacja: art.2878 [19 s.], Inne elementy opisu fizycznego: ryc., tab., bibliogr. 112 poz., summ. DOI:10.3390/ijerph20042878, URL https://www.mdpi.com/1660-4601/20/4/2878, Punktacja ministerialna (całkowita): 20

Związek czynników ryzyka żywieniowego, cech demograficznych i statusu socjo-ekonomicznego w badanej grupie osób starszych zamieszkujących społeczność lokalną w Polsce. Autorzy: Robert Gajda, Małgorzata Sobieszczańska,  Łukasz Noculak, Szymala-Pędzik, Monika Maćków, Beata Kaczmarek-Wdowiak, Kategorie publikacji: praca oryginalna, Tytuł czasopisma/serii: ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, ISSN 1425-6959, Rok wydania 2023, Tom 30, Nr 3(136), Paginacja 22-46, DOI:10.15193/zntj/2023/136/454, Punktacja ministerialna (całkowita): 200, Źródło punktacji journalList, Punktacja MNiSW = 200.0, 07-12-2023, ArticleFromJournal

Identification of factors affecting the increased percentage of CGA recommendations among patients on geriatric ward. Autorzy: Justyna Gołębiowska, Małgorzata Szymala-Pędzik, Joanna Żórawska, Małgorzata Sobieszczańska, Siddarth Agrawal, Kategorie publikacji: praca oryginalna, Tytuł czasopisma/serii: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, e-ISSN 1660-4601, Rok wydania: 2023, Tom: 20, Nr: 3, Paginacja:  art.2065 [12 s.],   DOI:10.3390/ijerph20032065, URL https://www.mdpi.com/1660-4601/20/3/2065, Licencja: CC BY, Punktacja ministerialna (całkowita): 20

The impact of different types of diet on the prevention of diseases among Polish inhabitants, including COVID-19 disease. Autorzy: Justyna Gołębiowska, Anna Zimny-Zając, Sebastian Makuch, Mateusz Dróżdż, Krzysztof Dudek, Joanna Żórawska, Grzegorz Mazur, Siddarth Agrawal. Kategorie publikacji: praca oryginalna, Tytuł czasopisma/serii: Nutrients, ISSN , e-ISSN 2072-6643, Dwutygodnik, Rok wydania: 2023, Tom: 15, Nr:18, Paginacja: art.3947 [23 s.], DOI:10.3390/nu15183947, URL: https://www.mdpi.com/2072-6643/15/18/3947, Licencja: CC BY, Punktacja ministerialna (całkowita):  140, Źródło punktacji: journalList, Punktacja MNiSW = 140.0, 23-11-2023, ArticleFromJournal, PubMed ID: 37764729, PubMed CID: PMC10535510

The diagnostic utility of LECT2 in metabolic and renal diseases in geriatric patients. Autorzy: Emilia Królewicz, Aleksandra Kuzan, Krzysztof Maksymowicz, Karolina Lindner-Pawłowicz, Piotr Zatyka, Piotr Wojnicz, Maciej Nowaczyński, Adam Słomczyński, Małgorzata Sobieszczańska, Rodzaj publikacji: Abstrakt, Tytuł czasopisma/serii: Advances in Clinical and Experimental Medicine, ISSN 1899-5276, e-ISSN 2451-2680, [1230-025X], Rok wydania: 2023, Tom: 32, Nr: 3 spec., Paginacja: 83, URL: https://advances.umw.edu.pl/en/abstract-book-5th-international-wroclaw-scietific-meetings, Punktacja ministerialna (całkowita): 0

Association between leukocyte cell-derived chemotaxin 2 and metabolic and renal diseases in a geriatric population: a pilot study. Autorzy: Aleksandra Kuzan, Krzysztof Maksymowicz, Emilia Królewicz, Karolina Lindner-Pawłowicz, Piotr Zatyka, Piotr Wojnicz, Maciej Nowaczyński, Adam Słomczyński, Małgorzata Sobieszczańska, praca oryginalna, Journal of Clinical Medicine, ISSN , e-ISSN 2077-0383, Dwutygodnik. Rok wydania: 2023, Tom: 12, Nr: 24 , art.7544 [9 s.], ryc., tab., bibliogr. 26 poz., summ. DOI:10.3390/jcm12247544, Źródło punktacji: journalList, Punktacja MNiSW = 140.0, 28-02-2024, ArticleFromJournal

Low exercise tolerance as a marker of erectile dysfunction and depression among post-myocardial infarction men. Autorzy: Amanda Mandera-Grygierzec, Paulina Kostrzewska, Ewa Szuster, Anna Pawlikowska-Gorzelańczyk, Małgorzata Biernikiewicz, Agnieszka Rusiecka, Aneta Mrozek-Szetela, Małgorzata Sobieszczańska, Krystyna Rożek-Piechura, Monika Markiewicz, Dariusz Kałka. Kategorie publikacji: praca oryginalna. Healthcare, ISSN 2227-9032. Rok wydania: 2023, Tom: 11, Nr: 9, Paginacja art.1213 [10 s.], Klasyfikacja ASJC: 2719 Health Policy, DOI:10.3390/healthcare11091213, Licencja: CC BY, Punktacja ministerialna (całkowita): 40.

Impact of Internet addiction, social media use and online pornography on the male sexual function in times of the COVID-19 pandemic. Autorzy: Anna Pawlikowska-Gorzelańczyk, Daniel Fichte, Julia Rozmus, Piotr Roder, Remigiusz Flakus, Ewa Szuster, Kinga Brawańska, Małgorzata Biernikiewicz, Małgorzata Sobieszczańska, Agnieszka Rusiecka, Dariusz Kałka. Kategorie publikacji: praca oryginalna. Tytuł czasopisma/serii: Journal of Clinical Medicine, ISSN , e-ISSN 2077-0383, Dwutygodnik, Rok wydania: 2023,


Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor
Lp Opis bibliograficzny                                                 

Analgesic efficacy of sufentanil in dressings after surgical treatment of burn wounds. [AUT.] GRZEGORZ KOWALSKI, MARCIN ZAWADZKI, [AUT. KORESP.] WOJCIECH LEPPERT, [AUT.] PAWEŁ SZPOT, MARTA SICZEK, KRZYSZTOF SŁOWIŃSKI, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, AGATA GAWŁOWSKA, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Burns 2021 Vol.47 no.4 s.880-887, tab., bibliogr. 32 poz., summ. DOI: 10.1016/j.burns.2020.10.006.
Rok 2021; IF 2,744; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna                        

Association between the desire for breast augmentation and instagram engagement: a cross-sectional survey among young Polish women. [AUT.] TOMASZ SKRZYPCZAK, KLAUDIA BŁACHNIO, TOMASZ GÓRNICKI, JUSTYNA KMIEĆ, AGNIESZKA CIĄDER, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, MARZENA MAJCHROWSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.19 art.10317 [13 s.], tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph181910317
Rok 2021; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca  oryginalna                    

Disturbances in the intraventricular conduction system in teenagers with type 1 diabetes. A pilot study. [AUT. KORESP.] AGNIESZKA ZUBKIEWICZ-KUCHARSKA, [AUT.] ANNA NOCZYŃSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA PORĘBA, JOANNA CHRZANOWSKA, RAFAŁ PORĘBA, MONIKA SEIFERT, ANNA JANOCHA, KRYSTYNA LASZKI-SZCZĄCHOR. J.Diabetes Complicat. 2021 Vol.35 no.11 art.108043 [9 s.], ryc., tab., bibliogr. 32 poz., summ. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2021.108043
Rok 2021; IF 2,852; PK 100,00; Typ KBN  praca oryginalna

Drugs dosing in geriatric patients depending on kidney function estimated by MDRD and Cockroft-Gault formulas. [AUT.] MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, [AUT. KORESP.] JOANNA ŻÓRAWSKA, [AUT.] JACEK CIACH. Clin.Interv.Aging 2021 Vol.16 s.2057-2067, ryc., tab., bibliogr. 39 poz., summ. DOI: 10.2147/CIA.S313196
Rok 2021; IF 4,458; PK 100,00 ; Typ KBN praca oryginalna

Erectile dysfunction in men burdened with the familial occurrence of coronary artery disease. [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA, [AUT.] JANA GEBALA, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, ANETA MROZEK-SZETELA, KRYSTYNA ROŻEK-PIECHURA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, EWA SZUSTER, MARZENA MAJCHROWSKA, ANNA MIĘTKA, AGNIESZKA RUSIECKA. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.18 art.4046 [9 s.], tab., bibliogr. 28 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10184046
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna

Long-term survival of older patients hospitalized for COVID-19. Do clinical characteristics upon admission matter?. [AUT.] MICHAŁ CHOJNICKI, AGNIESZKA NEUMANN-PODCZASKA, [AUT. KORESP.] MIKOŁAJ SEOSTIANIN, [AUT.] ZOFIA TOMCZAK, HAMZA TARIQ, JERZY CHUDEK, SŁAWOMIR TOBIS, IWONA MOZER-LISEWSKA, ALEKSANDRA SUWALSKA, ANDRZEJ TYKARSKI, PIOTR MERKS, SYLWIA KROPIŃSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, FRANK ROMANELLI, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.20 art.10671 [16 s.], ryc., tab., bibliogr. 45 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph182010671
Rok 2021;  IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna  

Rapid determination of sufentanil in human plasma by UHPLC-QqQ-MS-MS. [AUT.] MARCIN ZAWADZKI, GRZEGORZ KOWALSKI, AGNIESZKA CHŁOPAŚ-KONOWAŁEK, [AUT. KORESP.] MARTA SICZEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, WOJCIECH LEPPERT, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS, PAWEŁ SZPOT. J.Anal.Toxicol. 2021 Vol.45 no.6 s.605-611, ryc., tab., bibliogr. 48 poz., summ. DOI: 10.1093/jat/bkaa123
Rok 2021; IF 3,367;  PK 70,00;  Typ KBN praca oryginalna


Safety of bronchodilator reversibility test in elderly subjects: a prospective study. [AUT. KORESP.] ANNA DOR-WOJNAROWSKA, [AUT.] ANNA PARUŻYŃSKA, ALEKSANDRA KULCZAK, MARTA MAJEWSKA-PULSAKOWSKA, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, ZBIGNIEW MACHAJ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA PORĘBA. Adv.Dermatol.Allergol. 2021 Vol.38 no.2 s.256-261, ryc., tab., bibliogr. 21 poz., summ. DOI: 10.5114/ada.2020.92515
Rok 2021; IF 1,837;  PK 70,00; Typ KBN praca oryginalna                                               

Selected clinical parameters and changes in cardiac morphology and function assessed by magnetic resonance imaging in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis without clinically apparent heart disease. [AUT.] WOJCIECH TAŃSKI, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] ANGELIKA CHACHAJ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, RAFAŁ PORĘBA, ANDRZEJ SZUBA. Clin.Rheumatol. 2021 Vol.40 no.11 s.4701-4711, tab., bibliogr. 34 poz., summ. DOI: 10.1007/s10067-021-05777-6
Rok 2021;  IF 2,980;  PK 70,00; Typ KBN praca oryginalna 


The assessment of fear of COVID-19 among the elderly population: a cross-sectional study. [AUT. KORESP.] SIDDARTH AGRAWAL, [AUT.] MATEUSZ DRÓŻDŻ, SEBASTIAN MAKUCH, ALICJA PIETRASZEK, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, GRZEGORZ MAZUR. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.23 art.5537 [15 s.], ryc., tab., bibliogr. 41 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10235537
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

The impact of the COVID-19 emergency on life activities and delivery of healthcare services in the elderly population. [AUT. KORESP.] SIDDARTH AGRAWAL, [AUT.] SEBASTIAN MAKUCH, MATEUSZ DRÓŻDŻ, BARTŁOMIEJ STRZELEC, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, GRZEGORZ MAZUR. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.18 art.4089 [20 s.], ryc., tab., bibliogr. 59 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10184089
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna  

COVID-19 vaccination acceptance among healthcare workers and general population at the very beginning of the national vaccination program in Poland: a cross-sectional, exploratory study. [AUT. KORESP.] KAROLINA LINDNER-PAWŁOWICZ, [AUT.] AGNIESZKA MYDLIKOWSKA-ŚMIGÓRSKA, KAMILA ŁAMPIKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA. Vaccines 2022 Vol.10 no.1 art.66 [18 s.], ryc., tab., bibliogr. 54 poz., summ. DOI: 10.3390/vaccines10010066
Rok 2022; IF 4,422; PK 140,00;  Typ KBN praca oryginalna 


Depressive and sexual disorders during the first and second wave of the COVID-19 pandemic among young Polish women. [AUT.] EWA SZUSTER, PAULINA KOSTRZEWSKA, ANNA PAWLIKOWSKA, AMANDA MANDERA, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, KRYSTYNA ROŻEK-PIECHURA, GRAZYNA JARZABEK-BIELECKA, AGNIESZKA RUSIECKA, [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.3 art.1887 [12 s.], ryc., tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19031887
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

Identification of barriers limiting the use of preventive vaccinations against influenza among the elderly population: a cross-sectional analysis. [AUT. KORESP.] ALICJA PIETRASZEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, SEBASTIAN MAKUCH, MATEUSZ DRÓŻDŻ, GRZEGORZ MAZUR, SIDDARTH AGRAWAL. Vaccines 2022 Vol.10 no.5 art.651 [16 s.], ryc., tab., bibliogr. 52 poz., summ. DOI: 10.3390/vaccines10050651
Rok 2022; IF 4,422; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

Polypharmacy in Polish older adult population - a cross-sectional study: results of the PolSenior project. [AUT.] AGNIESZKA NEUMANN-PODCZASKA, SŁAWOMIR TOBIS, DEMETRA ANTIMISIARIS, MAŁGORZATA MOSSAKOWSKA, MONIKA PUZIANOWSKA-KUZNICKA, JERZY CHUDEK, ŁUKASZ WIERUCKI, PIOTR MERKS, BARBARA WIZNER, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, ZOFIA I. NIEMIR, BEATA KACZMAREK, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.3 art.1030 [13 s.], ryc., tab., bibliogr. 42 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19031030
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna


Sarcopenia identification during comprehensive geriatric assessment. [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF PACHOŁEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.1 art.32 [10 s.], ryc., tab., bibliogr. 40 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19010032
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna           


Usefulness of the C2HEST score in predicting the clinical outcomes of COVID-19 in diabetic and non-diabetic cohorts. [AUT.] DAMIAN GAJECKI, [AUT. KORESP.] ADRIAN DOROSZKO, [AUT.] MAŁGORZATA TROCHA, KATARZYNA GINIEWICZ, KRZYSZTOF KUJAWA, MAREK SKARUPSKI, JAKUB GAWRYŚ, TOMASZ MATYS, EWA SZAHIDEWICZ-KRUPSKA, PIOTR ROLA, BARBARA STACHOWSKA, JOWITA HALUPCZOK-ŻYŁA, BARBARA ADAMIK, KRZYSZTOF KALISZEWSKI, KATARZYNA KILIŚ-PSTRUSIŃSKA, KRZYSZTOF LETACHOWICZ, AGNIESZKA MATERA-WITKIEWICZ, MICHAŁ POMORSKI, MARCIN PROTASIEWICZ, MARCIN MADZIARSKI, KLAUDIA KONIKOWSKA, AGATA REMIORZ, MAJA ORŁOWSKA, KRZYSZTOF PROC, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, JOANNA ŻÓRAWSKA, KAROLINA LINDNER, JANUSZ SOKOŁOWSKI, EWA A. JANKOWSKA, KATARZYNA MADZIARSKA. J.Clin.Med. 2022 Vol.11 no.3 art.873 [29 s.], ryc., tab., bibliogr. 28 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm11030873
Rok 2022; IF 4,242; PK 140; Typ KBN praca oryginalna                                          

Nauka

Na zdjęciu znajduje się 10 osób w dwóch rzędach. W pierwszym rzędzie od lewej sekeretarka, dr Zbigniew Machaj, prof. Małgorzata Sobieszczańska - Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii, dr Joanna Żórawska, dr Wioletta Szczepaniak. W drugim rzędzie od lewej - adiunkt dydaktyczny dr Karolina Lindner, Marta Drzewiecka - sekretarka medyczna, lek. Małgorzata Szymala-Pędzik, Włodzimierz Wierzejski - rehabilitant, lek. Łukasz Noculak - rezydent. Zdjęcie znajduje sie w tle zieleni, w tyle na środku jest pomnik - Millennium Polanie, Byliśmy Jesteśmy Będziemy.
Zespół Katedry i Kliniki Geriatrii (18.05.2022 r.)

Badania naukowe w Katedry Geriatrii koncentrują się na fizjologicznych i patologicznych zjawiskach procesu starzenia się oraz wielkich problemach geriatrycznych, w tym otępieniu (m.in. chorobie Alzheimera), majaczeniu i depresji, a także  sarkopenii i zespole kruchości (frailty syndrome) oraz chorobach cywilizacyjnych wieku podeszłego: cukrzycy, osteoporozy i choroby sercowo-naczyniowej, a także polipragmazji, wiodącej do jatrogennego zespołu geriatrycznego.  Aktualnie realizowany jest projekt statutowy – numer SIMPLE: SUBZ.A310.22.013, pt.: „Wpływ wielochorobowości, w tym COVID-19, na dobrostan psychofizyczny osób w podeszłym wieku”.

Działalność Kliniczna

Kliniczny oddział geriatryczny jest ośrodkiem najwyższej referencyjności świadczącym usługi lecznicze osobom w wieku geriatrycznym ( 65 lat oraz ≥ 60 lat z wielochorobowością) w trybie przyjęć planowych z regionu Dolnego Śląska. Pacjenci w trakcie hospitalizacji poddawani są szeroko zakrojonej diagnostyce, włączając wielospecjalistyczne konsultacje lekarskie oraz panel badań, w tym obrazowych. Ponadto przeprowadzana jest wieloetapowa procedura Całościowej Oceny Geriatrycznej (COG) obejmująca testy i kwestionariusze dostarczające  danych skriningowych, dotyczących sprawności funkcjonalnej pacjentów,  zaburzeń kognitywnych (różne formy otępienia), depresji i majaczenia  oraz  ryzyka niedożywienia i upadków, jak również wykrywania sarkopenii i zespołu kruchości oraz  osteoporozy. 

      U pacjentów przeprowadzany jest także ocena statusu socjoekonomicznego, włączając w uzasadnionych przypadkach organizowanie transferu do zakładów opieki długoterminowej, oraz   weryfikacja zażywanych leków i suplementów pod kątem polipragmazji (nieuzasadnionego leczenia wieloma lekami lub szkodliwego łączenia preparatów).

     
Według danych z najnowszej kontroli NIK objęcie pacjenta w weku senioralnym holistyczną opieki geriatryczną  pozwala optymalizować problemy zdrowotne osób starszych, umożliwiając im bardziej komfortowe i samodzielne funkcjonowanie przez dłuższy czas, poprzez: zmniejszenie ryzyka śmierci (o 22% po roku od interwencji szpitalnej); zmniejszenie ryzyka re-hospitalizacji (o 12%); zwiększenie prawdopodobieństwa dalszego  życia we własnym domu (o 47%) oraz zwiększenie szansy na poprawę stanu funkcjonalnego (o 72%).

Monografie o charakterze naukowym i edukacyjnym
1.  Jak bezpiecznie stosować leki w wieku senioralnym. [red.] Małgorzata Sobieszczańska, Wrocław 2021, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 169 s.

2. Aktualne wyzwania współczesnej geriatrii. [red.] Małgorzata Sobieszczańska, Iwona Pirogowicz. Wrocław 2021, Uniwersytet Medyczny Wrocławiu, 355 s.

3. Współczesna geriatria - choroby otępienne.  [red.] Iwona Pirogowicz, Małgorzata Sobieszczańska. Wrocław 2019, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 230 s.

4. Fizjoterapia w geriatrii – Podstawy i nowe trendy. [red.] Anna Skrzek, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Warszawa 2019, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 247 s.

5. Geriatria. [red.] Klaus Hager, Olaf Krause, [red.] Małgorzata Sobieszczańska. Wrocław 2018, Edra Urban & Patrner, 193 s.

Publikacje w czasopismach naukowych / Katedra i Klinika Geriatrii (WLEK) za lata 2021 – 2022
Publikacje w czasopiśmie naukowym posiadającym Impact Factor

Lp Opis bibliograficzny                                                 

Analgesic efficacy of sufentanil in dressings after surgical treatment of burn wounds. [AUT.] GRZEGORZ KOWALSKI, MARCIN ZAWADZKI, [AUT. KORESP.] WOJCIECH LEPPERT, [AUT.] PAWEŁ SZPOT, MARTA SICZEK, KRZYSZTOF SŁOWIŃSKI, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, AGATA GAWŁOWSKA, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Burns 2021 Vol.47 no.4 s.880-887, tab., bibliogr. 32 poz., summ. DOI: 10.1016/j.burns.2020.10.006.
Rok 2021; IF 2,744; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna                        

Association between the desire for breast augmentation and instagram engagement: a cross-sectional survey among young Polish women. [AUT.] TOMASZ SKRZYPCZAK, KLAUDIA BŁACHNIO, TOMASZ GÓRNICKI, JUSTYNA KMIEĆ, AGNIESZKA CIĄDER, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, MARZENA MAJCHROWSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.19 art.10317 [13 s.], tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph181910317
Rok 2021; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca  oryginalna                    

Disturbances in the intraventricular conduction system in teenagers with type 1 diabetes. A pilot study. [AUT. KORESP.] AGNIESZKA ZUBKIEWICZ-KUCHARSKA, [AUT.] ANNA NOCZYŃSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA PORĘBA, JOANNA CHRZANOWSKA, RAFAŁ PORĘBA, MONIKA SEIFERT, ANNA JANOCHA, KRYSTYNA LASZKI-SZCZĄCHOR. J.Diabetes Complicat. 2021 Vol.35 no.11 art.108043 [9 s.], ryc., tab., bibliogr. 32 poz., summ. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2021.108043
Rok 2021; IF 2,852; PK 100,00; Typ KBN  praca oryginalna

Drugs dosing in geriatric patients depending on kidney function estimated by MDRD and Cockroft-Gault formulas. [AUT.] MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, [AUT. KORESP.] JOANNA ŻÓRAWSKA, [AUT.] JACEK CIACH. Clin.Interv.Aging 2021 Vol.16 s.2057-2067, ryc., tab., bibliogr. 39 poz., summ. DOI: 10.2147/CIA.S313196
Rok 2021; IF 4,458; PK 100,00 ; Typ KBN praca oryginalna

Erectile dysfunction in men burdened with the familial occurrence of coronary artery disease. [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA, [AUT.] JANA GEBALA, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, ANETA MROZEK-SZETELA, KRYSTYNA ROŻEK-PIECHURA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, EWA SZUSTER, MARZENA MAJCHROWSKA, ANNA MIĘTKA, AGNIESZKA RUSIECKA. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.18 art.4046 [9 s.], tab., bibliogr. 28 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10184046
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna

Long-term survival of older patients hospitalized for COVID-19. Do clinical characteristics upon admission matter?. [AUT.] MICHAŁ CHOJNICKI, AGNIESZKA NEUMANN-PODCZASKA, [AUT. KORESP.] MIKOŁAJ SEOSTIANIN, [AUT.] ZOFIA TOMCZAK, HAMZA TARIQ, JERZY CHUDEK, SŁAWOMIR TOBIS, IWONA MOZER-LISEWSKA, ALEKSANDRA SUWALSKA, ANDRZEJ TYKARSKI, PIOTR MERKS, SYLWIA KROPIŃSKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, FRANK ROMANELLI, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Int.J.Environ.Res.Public Health 2021 Vol.18 no.20 art.10671 [16 s.], ryc., tab., bibliogr. 45 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph182010671
Rok 2021;  IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna  

Rapid determination of sufentanil in human plasma by UHPLC-QqQ-MS-MS. [AUT.] MARCIN ZAWADZKI, GRZEGORZ KOWALSKI, AGNIESZKA CHŁOPAŚ-KONOWAŁEK, [AUT. KORESP.] MARTA SICZEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, WOJCIECH LEPPERT, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS, PAWEŁ SZPOT. J.Anal.Toxicol. 2021 Vol.45 no.6 s.605-611, ryc., tab., bibliogr. 48 poz., summ. DOI: 10.1093/jat/bkaa123
Rok 2021; IF 3,367;  PK 70,00;  Typ KBN praca oryginalna


Safety of bronchodilator reversibility test in elderly subjects: a prospective study. [AUT. KORESP.] ANNA DOR-WOJNAROWSKA, [AUT.] ANNA PARUŻYŃSKA, ALEKSANDRA KULCZAK, MARTA MAJEWSKA-PULSAKOWSKA, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, ZBIGNIEW MACHAJ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, MAŁGORZATA PORĘBA. Adv.Dermatol.Allergol. 2021 Vol.38 no.2 s.256-261, ryc., tab., bibliogr. 21 poz., summ. DOI: 10.5114/ada.2020.92515
Rok 2021; IF 1,837;  PK 70,00; Typ KBN praca oryginalna                                               

Selected clinical parameters and changes in cardiac morphology and function assessed by magnetic resonance imaging in patients with rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis without clinically apparent heart disease. [AUT.] WOJCIECH TAŃSKI, [AUT. KORESP.] PAWEŁ GAĆ, [AUT.] ANGELIKA CHACHAJ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, RAFAŁ PORĘBA, ANDRZEJ SZUBA. Clin.Rheumatol. 2021 Vol.40 no.11 s.4701-4711, tab., bibliogr. 34 poz., summ. DOI: 10.1007/s10067-021-05777-6
Rok 2021;  IF 2,980;  PK 70,00; Typ KBN praca oryginalna 


The assessment of fear of COVID-19 among the elderly population: a cross-sectional study. [AUT. KORESP.] SIDDARTH AGRAWAL, [AUT.] MATEUSZ DRÓŻDŻ, SEBASTIAN MAKUCH, ALICJA PIETRASZEK, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, GRZEGORZ MAZUR. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.23 art.5537 [15 s.], ryc., tab., bibliogr. 41 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10235537
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

The impact of the COVID-19 emergency on life activities and delivery of healthcare services in the elderly population. [AUT. KORESP.] SIDDARTH AGRAWAL, [AUT.] SEBASTIAN MAKUCH, MATEUSZ DRÓŻDŻ, BARTŁOMIEJ STRZELEC, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, GRZEGORZ MAZUR. J.Clin.Med. 2021 Vol.10 no.18 art.4089 [20 s.], ryc., tab., bibliogr. 59 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm10184089
Rok 2021; IF 4,242; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna  

COVID-19 vaccination acceptance among healthcare workers and general population at the very beginning of the national vaccination program in Poland: a cross-sectional, exploratory study. [AUT. KORESP.] KAROLINA LINDNER-PAWŁOWICZ, [AUT.] AGNIESZKA MYDLIKOWSKA-ŚMIGÓRSKA, KAMILA ŁAMPIKA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA. Vaccines 2022 Vol.10 no.1 art.66 [18 s.], ryc., tab., bibliogr. 54 poz., summ. DOI: 10.3390/vaccines10010066
Rok 2022; IF 4,422; PK 140,00;  Typ KBN praca oryginalna 


Depressive and sexual disorders during the first and second wave of the COVID-19 pandemic among young Polish women. [AUT.] EWA SZUSTER, PAULINA KOSTRZEWSKA, ANNA PAWLIKOWSKA, AMANDA MANDERA, MAŁGORZATA BIERNIKIEWICZ, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, KRYSTYNA ROŻEK-PIECHURA, GRAZYNA JARZABEK-BIELECKA, AGNIESZKA RUSIECKA, [AUT. KORESP.] DARIUSZ KAŁKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.3 art.1887 [12 s.], ryc., tab., bibliogr. 36 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19031887
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

Identification of barriers limiting the use of preventive vaccinations against influenza among the elderly population: a cross-sectional analysis. [AUT. KORESP.] ALICJA PIETRASZEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, SEBASTIAN MAKUCH, MATEUSZ DRÓŻDŻ, GRZEGORZ MAZUR, SIDDARTH AGRAWAL. Vaccines 2022 Vol.10 no.5 art.651 [16 s.], ryc., tab., bibliogr. 52 poz., summ. DOI: 10.3390/vaccines10050651
Rok 2022; IF 4,422; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna 

Polypharmacy in Polish older adult population - a cross-sectional study: results of the PolSenior project. [AUT.] AGNIESZKA NEUMANN-PODCZASKA, SŁAWOMIR TOBIS, DEMETRA ANTIMISIARIS, MAŁGORZATA MOSSAKOWSKA, MONIKA PUZIANOWSKA-KUZNICKA, JERZY CHUDEK, ŁUKASZ WIERUCKI, PIOTR MERKS, BARBARA WIZNER, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, ZOFIA I. NIEMIR, BEATA KACZMAREK, KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.3 art.1030 [13 s.], ryc., tab., bibliogr. 42 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19031030
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna


Sarcopenia identification during comprehensive geriatric assessment. [AUT. KORESP.] KRZYSZTOF PACHOŁEK, [AUT.] MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA. Int.J.Environ.Res.Public Health 2022 Vol.19 no.1 art.32 [10 s.], ryc., tab., bibliogr. 40 poz., summ. DOI: 10.3390/ijerph19010032
Rok 2022; IF 3,390; PK 140,00; Typ KBN praca oryginalna           


Usefulness of the C2HEST score in predicting the clinical outcomes of COVID-19 in diabetic and non-diabetic cohorts. [AUT.] DAMIAN GAJECKI, [AUT. KORESP.] ADRIAN DOROSZKO, [AUT.] MAŁGORZATA TROCHA, KATARZYNA GINIEWICZ, KRZYSZTOF KUJAWA, MAREK SKARUPSKI, JAKUB GAWRYŚ, TOMASZ MATYS, EWA SZAHIDEWICZ-KRUPSKA, PIOTR ROLA, BARBARA STACHOWSKA, JOWITA HALUPCZOK-ŻYŁA, BARBARA ADAMIK, KRZYSZTOF KALISZEWSKI, KATARZYNA KILIŚ-PSTRUSIŃSKA, KRZYSZTOF LETACHOWICZ, AGNIESZKA MATERA-WITKIEWICZ, MICHAŁ POMORSKI, MARCIN PROTASIEWICZ, MARCIN MADZIARSKI, KLAUDIA KONIKOWSKA, AGATA REMIORZ, MAJA ORŁOWSKA, KRZYSZTOF PROC, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, JOANNA ŻÓRAWSKA, KAROLINA LINDNER, JANUSZ SOKOŁOWSKI, EWA A. JANKOWSKA, KATARZYNA MADZIARSKA. J.Clin.Med. 2022 Vol.11 no.3 art.873 [29 s.], ryc., tab., bibliogr. 28 poz., summ. DOI: 10.3390/jcm11030873
Rok 2022; IF 4,242; PK 140; Typ KBN praca oryginalna                                                    
Całość razem: IF 61,000; PK 2090,00                   

Aktywność w mediach

Polskie Radio Wrocław
2022-05-04
„Wieczór z Dolnego Śląska: Opieka geriatryczna”
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/119435/Wieczor-z-Dolnego-Slaska-Opieka-geriatryczna

Polskie Radio Wrocław
2022-05-05
„NIK: Geriatria – priorytetowa, ale tylko na papierze”
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/119444/NIK-Geriatria-priorytetowa-ale-tylko-na-papierze

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-11-08
Początek 06:00/12:59
„Wydolność umysłu”
https://wroclaw.tvp.pl/56823301/08112021

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-03-08
„Wysiłek fizyczny i dieta osób starszych”
Początek 09:10/25:00
https://wroclaw.tvp.pl/52681687/08032021

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-02-22
„Zespół kruchości”
https://wroclaw.tvp.pl/52440439/22022021

Telewizja ECHO24
2021-02-18
„Pacjent w stanie krytycznym. Polska geriatria”
https://echo24.tv/pacjent-w-stanie-krytycznym-polska-geriatria-9860/

Studenckie Koła Naukowe

SKN Geriatrii i Gerontologii
Opiekun: dr n. med. Karolina Lindner-Pawłowicz
Przewodniczący: stud. Aleksandra Kubacka 
Siedziba: Katedra i Klinika Geriatrii

www.wroclaw.pl – najświeższe wiadomości z Wrocławia
W symulatorze starości poczuli się jak seniorzy. Na czym polega doświadczenie?
03.04.2024 09:44
https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/w-symulatorze-starosci-poczuli-si…

Termedia sp. z o.o.
Geriatria ma twarz starej kobiety
2023-09-19
https://www.termedia.pl/poz/Geriatria-ma-twarz-starej-kobiety-,53076.ht…

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie
2023-04-03
https://wroclaw.tvp.pl/68946966/03042023

Polskie Radio Wrocław
2022-05-04
„Wieczór z Dolnego Śląska: Opieka geriatryczna”
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/119435/Wieczor-z-Dolnego-Slaska-Opieka-geriatryczna

Polskie Radio Wrocław
2022-05-05
„NIK: Geriatria – priorytetowa, ale tylko na papierze”
https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/119444/NIK-Geriatria-priorytetowa-ale-tylko-na-papierze

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-11-08

Początek 06:00/12:59
„Wydolność umysłu”
https://wroclaw.tvp.pl/56823301/08112021

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-03-08
„Wysiłek fizyczny i dieta osób starszych”
Początek 09:10/25:00
https://wroclaw.tvp.pl/52681687/08032021

TVP 3 Wrocław
Szlachetne zdrowie 2021-02-22
„Zespół kruchości”
https://wroclaw.tvp.pl/52440439/22022021

Telewizja ECHO24
2021-02-18
„Pacjent w stanie krytycznym. Polska geriatria”
https://echo24.tv/pacjent-w-stanie-krytycznym-polska-geriatria-9860/