Praktyki - Analityka medyczna

Praktyki wakacyjne

W związku z sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z zarządzeniem Rektora 118/XV R/2020, studenci mogą realizować zaległe praktyki zawodowe za rok akad. 2019/2020 do końca semestru letniego 2020/2021, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2021 r.

Zarządzenie nr 28/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej).

Podstawą do zaliczenia praktyki wakacyjnej jest poświadczenie odbycia praktyki obejmujące: termin i miejsce realizacji praktyki, pieczęć jednostki, w której odbywała się praktyka, pieczęć i podpis osoby zaliczającej praktykę.

Opiekunem praktyki zawodowej jest:
dr Wiesława Nahaczewska
tel. 71 784-06-23, e-mail: wieslawa.nahaczewska@umw.edu.pl