Wydział Farmaceutyczny - Rezygnacja

Rezygnacja

Rezygnacja

Informacje dotyczące REZYGNACJI ze studiów lub SKREŚLENIA ze studiów na UM we Wrocławiu - kierunek farmacja i analityka medyczna (wyciąg z Regulaminu studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu) Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr 2302 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. Regulamin Studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu mówi, iż: § 60 1. Dziekan pisemnie zawiadamia studenta o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia go z listy studentów, wyznaczając termin, w jakim student może wyjaśnić zaistniałą sytuację. 2. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w następujących przypadkach: 1) niepodjęcia studiów - przez niepodjęcie studiów rozumie się w szczególności: nie wpisanie się na I semestr studiów, nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach dydaktycznych przez pierwszy miesiąc od dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze; nieprzedstawienie przez studenta wymaganej dokumentacji, 2) rezygnacji ze studiów - przez rezygnację ze studiów rozumie się złożenie pisemnego oświadczenia w dziekanacie właściwego Wydziału albo zgłoszenie rezygnacji za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni z indywidualnego profilu studenta. Za datę rezygnacji uważa się datę złożenia oświadczenia, 3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, 4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni. 3. Dziekan może podjąć decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów w przypadku: 1) stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach, 2) stwierdzenia braku postępów w nauce (brak postępu w nauce można stwierdzić, gdy stopień realizacji programu studiów wyklucza możliwość zaliczenia semestru/roku studiów), 3) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie i nieuzyskania zezwolenia na wpis warunkowy lub powtarzanie semestru/roku, 4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. 4. Od decyzji administracyjnej Dziekana studentowi przysługuje złożenie do Rektora (za pośrednictwem Dziekana) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 5. Dziekan niezwłocznie przekazuje do Rektora wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy studenta od decyzji wydanej przez Dziekana wraz z całą dokumentacją dotyczącą sprawy. 6. Decyzja Rektora jest ostateczna. Datą skreślenia z listy studentów jest dzień, w którym decyzja o skreśleniu stała się prawomocna. 7. Skreślenie z listy studentów następuje również po śmierci studenta. Dziekan w przypadku podejrzenia śmierci studenta i braku aktu zgonu występuje o stosowną informację do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego albo organu konsularnego. W przypadku potwierdzenia tej informacji zamieszcza w aktach studenta informację o zgonie i nie wydaje w tej sprawie decyzji administracyjnej, z uwagi na brak strony postępowania. Wykaz dokumenty, które należy złożyć przy rezygnacji ze studiów lub odbiorze dokumentów po skreśleniu ze studiów: ✓ Oświadczenie w przypadku rezygnacji ze studiów/ w przypadku skreślenia ze studiów (druk w zakładce Informacje dla studentów>>Wzory Druków) ✓ Karta Obiegowa wydrukowana z konta indywidualnego studenta w Wirtualnej Uczelni ✓ Karta do szafki, – jeżeli była pobrana (należy rozliczyć się w Kancelarii Wydziałowej)