Pracownicze Plany Kapitałowe

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Przyjmowanie gości zagranicznych
Pracownicze Plany Kapitałowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (zwane dalej PPK)?
PPK są dobrowolnym programem długotrwałego oszczędzania. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych do emerytury pieniędzy, z których można będzie skorzystać po 60 roku życia (a w wyjątkowych sytuacjach także wcześniej).

Dlaczego wprowadzamy PPK?
Utworzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. 

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PPK?
Nie musicie nic robić, aby przystąpić do programu - zgłosimy wszystkich pracowników, którzy ukończyli 18  i nie ukończyli  55 lat.
Osoby w wieku 55-70 lat też mogą przystąpić do PPK. Wystarczy wydrukować i wypełnić „Deklarację dokonywania wpłat do PPK", a następnie złożyć podpisany dokument w Kancelarii Ogólnej.

JAK ZGŁOSIĆ CHĘĆ DOKONYWANIA WPŁAT DODATKOWYCH?
Oszczędzając w PPK, w każdym momencie możecie zadeklarować wpłacanie środków dodatkowych, poza wpłatą podstawową. To może znacząco zmienić wysokość środków zgromadzonych na PPK, zwłaszcza w długim okresie. Możecie to szybko sprawdzić używając kalkulatora AXA.

Możecie wpłacać dodatkowo od 0,01% do 2% wynagrodzenia brutto.
Chęć dokonywania wpłat dodatkowych możecie zadeklarować online logując się do swojego konta online (dotyczy uczestników PPK); możecie też wydrukować, wypełnić i złożyć „Deklarację dotyczącą wpłaty dodatkowej".
Zmiany w zakresie wpłaty dodatkowej obowiązywać będą od następnego miesiąca po złożeniu deklaracji.
Będziemy naliczać i odprowadzać za Was wpłaty dodatkowe - nie musisz o tym pamiętać.
W każdym momencie możecie zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) wysokość wpłaty dodatkowej; w każdym momencie możecie też zrezygnować z jej wpłacania.
To proste i elastyczne rozwiązania - możecie zwiększać lub zmniejszać wysokość środków wpłacanych na rachunek PPK w zależności od Waszej sytuacji finansowej i potrzeb.

MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA WPŁATY PODSTAWOWEJ PRACOWNIKA
Jeśli Wasze wynagrodzenie (z różnych źródeł) nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia ustawodawca przewidział możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat podstawowych pracownika z 2% do nie mniej niż 0,5%.
Aby obniżyć wysokość wpłat podstawowych, należy złożyć „Deklarację zmiany wysokości wpłaty podstawowej".
Deklaracja powinna być złożona w miesiącu, w którym wynagrodzenie nie przekroczyło 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Obniżona wysokość wpłaty zostanie przez nas uwzględniona już od kolejnego miesiąca. Jeżeli okaże się że w kolejnych miesiącach wynagrodzenie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, wówczas automatycznie pobierzemy wpłatę podstawową wysokości 2%  Kolejna obniżka wpłaty podstawowej poniżej 2% możliwa będzie dopiero od miesiąca, w którym ponownie wynagrodzenie nie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia i wymagać będzie ponownego złożenia deklaracji.
 Pamiętajcie jednak, że obniżenie wpłat podstawowych przy niższych zarobkach nie jest obligatoryjne i nie musicie podejmować w takiej sytuacji żadnych działań – wówczas wpłata pozostanie na standardowym poziomie 2%.

CO ZROBIĆ, JEŻELI NIE CHCECIE PRZYSTĄPIĆ DO PPK?
W dowolnym momencie możecie zrezygnować z uczestnictwa w PPK.
W przypadku decyzji o rezygnacji z PPK należy wydrukować, wypełnić i złożyć  we wskazanych lokalizacjach „Deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK"
Nie będziemy w takiej sytuacji dokonywać wpłat od miesiąca, w którym deklaracja została złożona.
Co 4 lata (począwszy od 1 kwietnia 2023 r.), w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, poinformujemy tych z Was, którzy złożyli deklarację rezygnacji o planowanym wznowieniu wpłat na PPK od 1 kwietnia. Jeśli nadal będziecie chcieli zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, konieczne będzie ponowne złożenie w formie pisemnej „Deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK".
Pamiętajcie, że w dowolnym momencie możecie wznowić dokonywanie wpłat do PPK. W tym celu wystarczy złożyć w formie pisemnej „Deklarację dokonywania wpłat do PPK" do Kancelarii Ogólnej.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie: www.mojeppk.pl 

oraz z materiałami przygotowanymi przez AXA:

Dodatkowo Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. przygotowała dla pracowników Uczelni prezentację o Pracowniczych Planach Kapitałowych, dostępną pod linkiem:

http://vaave.pl/prezentacja/ppk/pracownicze-plany-kapitalowe-ppk-uniwers...