„POLSKA PLATFORMA MEDYCZNA: PORTAL ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I POTENCJAŁEM BADAWCZYM”

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
Oś priorytetowa: II. E-administracja i otwarty rząd,
Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Całkowita pierwotna wartość projektu: 37 279 341,60 zł

Całkowita wartość projektu, uwzględniająca oszczędność poprzetargową (aneks nr 4): 21 420 274,30 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 r. – 31.10.2020 r.
Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00, zawarta w Warszawie w dniu 13.11.2017 r.

Głównym celem projektu jest cyfrowe udostępnienie zasobów nauki 7 polskich uczelni medycznych (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – lider projektu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny) i 1 instytutu badawczego (Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi) poprzez ich zdeponowanie na serwerach projektowych w postaci elektronicznej i opatrzenie meta danymi, a także udostępnienie w Internecie, w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.ppm.edu.pl