Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne – Postępowania doktorskie

AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)

Uchwała Nr 2059 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora

Zarządzenie nr 29/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz postępowania habilitacyjnego

Kryteria ubiegania się o stopień naukowy doktora:

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

 1. Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

 2. Uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

 3. Posiada w dorobku co najmniej:

 1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub

 2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub

 3. dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu.

Art. 186 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668)

Rozprawa doktorska powinna zawierać:

 1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.

 2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.

 3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.

 4. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim.

Art. 187 ust. 1, 2, 3, 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2018 poz. 1668)

Od wyznaczenia promotora lub promotorów do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora nie powinno upłynąć więcej niż 5 lat.

 

§ 5 Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 2059 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia trybu postepowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytuły profesora

Wskazówki dla kandydatów do nadania stopnia doktora poza Szkołą Doktorską:

I etap wybór promotora/promotorów

Art. 217 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2016 poz. 1668) oraz art. 179 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wyznaczenie promotora/promotorów/promotora pomocniczego.

 2. Opinia promotora/promotorów.

 3. Wykaz prac naukowych podpisanych przez Bibliotekę UMW.

 4. CV podpisane przez kandydata.

 5. Kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (np. magistra, dyplom lekarza), oryginał do wglądu.

 6. Zgoda Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu na przeprowadzenie badań dotyczących rozprawy doktorskiej (wniosek zainteresowany składa w sekretariacie Prorektora ds. Nauki, wnioski do pobrania: www.umed.wroc.pl/bioetyka) lub oświadczenie, że taka zgoda nie jest potrzebna – potwierdzone przez osobę/osoby proponowane do pełnienia funkcji promotora/promotorów oraz kandydata.

 7. Prezentacja sylwetki doktoranta i tez rozprawy doktorskiej w formacie A4, podpisana przez promotora/promotorów/promotora pomocniczego i kandydata.

 8. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub o studiach doktoranckich.

 9. Kopia certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem, poświadczające znajomość języka nowożytnego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2, oryginał do wglądu.

W przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym dodatkowo:

 1. Oświadczenie o podmiocie finansującym postępowanie - jeżeli podmiotem finansującym postępowania nie jest Kandydat, do wniosku należy dołączyć zobowiązanie tego podmiotu do pokrycia kosztów postępowania.

Opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora nie pobiera się od Kandydata, który ukończył kształcenie w Szkole Doktorskiej oraz nauczyciela akademickiego zatrudnionego w UMW.

§ 8 Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 2059 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia trybu postepowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytuły profesora

Wraz z wnioskiem o wyznaczenie promotora/promotorów/promotora pomocniczego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora kandydat może przedstawić:

Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż język polski.
 


II etap – złożenie rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia 

1. Złożenie przez doktoranta w Biurze Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne, po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, następujących dokumentów:

- wniosku o nadanie stopnia doktora (zał. nr 1A),

- 5 egzemplarzy wydrukowanej pracy doktorskiej - w tym: 4 egzemplarze w twardej oprawie, drukowane jednostronnie i 1 egz. w oprawie miękkiej, drukowany dwustronnie sprawdzony przez promotora z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (rozprawę doktorską do JSA wprowadza pracownik Biura Rady Dyscypliny). W rozprawie doktorskiej musi być zawarte streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim, w przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną zamiast streszczenia dołącza się opis w języku polskim i angielskim.

Zgodnie z zarządzeniem nr 79/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2015 r. wprowadza się jednolitą szatę graficzną okładki dla rozpraw doktorskich opartych na zbiorze artykułów (rozprawa doktorska z cyklu prac), generator okładki znajduje się https://www.umw.edu.pl/siw/okladka-doktorat

- 2 płyty CD z nagraną pracą doktorską (plik WORD – dla monografii, plik PDF – dla pracy z cyklu prac) oraz streszczeniem rozprawy w języku polskim i angielskim w jednym pliku WORD,

- w przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (zal_nr_1_oswiadczenie) - oświadczenia potwierdza podpisem promotor,

- pozytywną opinię promotora/promotorów wraz z protokołem oceny oryginalności pracy (zal_nr_2_protokol_oryginalnosci),

- oświadczenie Kandydata o samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej (zal_nr_3_oswiadczenie_samodzielnosc), jeśli rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną - również o samodzielnym przygotowaniu jej opisu,

- wykaz publikacji potwierdzony przez pracownika Biblioteki UMW,

- pismo do Przewodniczącego Rady Dyscypliny z prośbą o wyznaczenie trzech recenzentów (powołanie recenzentów),

- pismo do Przewodniczącego Rady Dyscypliny z prośbą o powołanie Komisji Doktorskiej oraz Komisji Egzaminacyjnej (powołanie Komisji),

- wydrukowany 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub 1 monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii.
(art. 186 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

- aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub o studiach doktoranckich.

2. Powołanie przez Radę Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne Komisji Egzaminacyjnej.
(§ 18 Uchwały Nr 2059 Senatu UMW z dnia 23 września 2019 r. ze zm.)

3. Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej - weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK i dorobku naukowego zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

4. Powołanie przez Radę Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne 3 recenzentów (§ 16 Uchwały Nr 2059 Senatu UMW z dnia 23 września 2019 r. ze zm.) oraz Komisji Doktorskiej (§ 13 Uchwały Nr 2059 Senatu UMW z dnia 23 września 2019 r. ze zm.).

5. Wysyłka rozprawy doktorskiej do 3 recenzentów.

6. Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej - egzamin z zakresu tematyki rozprawy doktorskiej - po wpłynięciu co najmniej dwóch pozytywnych recenzji (§ 20 Uchwały Nr 2059 Senatu UMW z dnia 23 września 2019 r. ze zm.).

7. I posiedzenie Komisji Doktorskiej - uchwała o dopuszczeniu do obrony rozprawy doktorskiej.
(§ 23 Uchwały Nr 2059 Senatu UMW z dnia 23 września 2019 r. ze zm.)

8. II posiedzenie Komisji Doktorskiej - obrona rozprawy doktorskiej.

9. Podjęcie przez Radę Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne uchwały o nadaniu stopnia doktora.