Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne - Postępowania habilitacyjne

AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668)

Uchwała Nr 2059 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora

Zarządzenie nr 29/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz postępowania habilitacyjnego

Stopień doktora habilitowanego nadaje się osobie, która:

 • Posiada stopień doktora.
 • Posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne  stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej:
  • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a  lub
  • 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b lub 
  • 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne
 • Wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej.

Art. 219 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1668)

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO WSZCZYNA SIĘ NA WNIOSEK SKŁADANY DO PODMIOTU HABILITUJĄCEGO ZA POŚREDNICTWEM RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ
 

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) - wymagania dokumentacyjne
 
WYMAGANE DOKUMENTY DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO:

 • Wniosek przewodni (zał. nr 1).
 • Dane wnioskodawcy (zał. nr 2).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora.
 • Autoreferat przedstawiający opis kariery zawodowej oraz istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej, wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi określone osiągnięcia, w szczególności dotyczących staży naukowych, grantów, publikacji powstałych w wyniku prowadzenia badań w więcej niż jednej jednostce naukowej (zał. nr 3).
 • Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny (zał. nr 4).

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z załącznikami przedkłada się w 1 egzemplarzu w formie papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanych na informatycznych nośnikach danych – w 2 egzemplarzach (preferowane nośniki danych „pendrive”).
 
Opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nie pobiera się od nauczyciela akademickiego zatrudnionego na Uczelni. 
§ 32 Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 2059 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia trybu postepowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytuły profesora
 
PRZEBIEG POSTEPOWANIA HABILITACYJNEGO:

 • Po złożeniu przez Kandydata wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, Rada Doskonałości Naukowej dokonuje oceny formalnej wniosku i w terminie 4 tygodni od dnia jego otrzymania przekazuje go podmiotowi habilitującemu.
 • Podmiot habilitujący w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na przeprowadzenie postępowania i zwraca wniosek do Rady Doskonałości Naukowej.
 • W przypadku nie wyrażenia zgody RDN niezwłocznie wyznacza inny podmiot habilitujący, który musi przeprowadzić postepowanie.
 • W terminie 12 tygodni od dnia otrzymania wniosku RDN wyznacza 4 członków komisji habilitacyjnej, w tym przewodniczącego i 3 recenzentów.
 • Podmiot habilitujący w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji wyznaczonych przez RDN powołuje Komisję Habilitacyjną. Komisja składa się z:
  • 4 członków wyznaczonych przez RDN;
  • 2 członków posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych w podmiocie habilitującym, w tym sekretarza;
  • recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy lub artystyczny i uznaną renomę, w tym międzynarodową, niebędącego pracownikiem podmiotu habilitującego.
 • Recenzenci w terminie 8 tygodni od dnia doręczenia im wniosku, oceniają, czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego odpowiadają wymaganiom określonym w art. 219 ust. 1 pkt 2 i przygotowują recenzje.
 • Komisja Habilitacyjna po otrzymaniu wszystkich recenzji może zdecydować o przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego w zakresie osiągnięć naukowych osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego. O zasadności przeprowadzenia kolokwium decyduje Komisja Habilitacyjna w głosowaniu jawnym po wcześniejszym zapoznaniu się z recenzjami.
 • W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu kolokwium habilitacyjnego – Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej ustala termin drugiego posiedzenia Komisji Habilitacyjnej z udziałem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wyznaczony termin podany jest do wiadomości zainteresowanego, co najmniej 15 dni przed planowanym terminem kolokwium habilitacyjnego. Dopuszcza się przeprowadzenie kolokwium habilitacyjnego w formie wideokonferencji.
 • Po otrzymaniu recenzji Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej wyznacza termin posiedzenia Komisji celem podjęcia uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Opinia nie może być pozytywna, jeżeli co najmniej 2 recenzje są negatywne.
 • Komisja Habilitacyjna w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania recenzji przekazuje podmiotowi habilitującemu uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem i dokumentacją postępowania.
 • Podmiot habilitujący w terminie miesiąca od dnia otrzymania uchwały Komisji Habilitacyjnej nadaje na jej podstawie stopień doktora habilitowanego albo odmawia jego nadania. Podmiot habilitujący odmawia nadania stopnia doktora habilitowanego, w przypadku gdy opinia Komisji Habilitacyjnej jest negatywna.
 • Osoba, której nadano stopień doktora habilitowanego, otrzymuje dyplom habilitacyjny oraz odpis tego dyplomu.
 • Od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego Kandydatowi przysługuje odwołanie do RDN w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem podmiotu habilitującego, który przekazuje odwołanie do RDN wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.
 • Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, RDN utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją. Następnie przekazuje swoje stanowisko do ponownego procedowania wcześniej prowadzącemu sprawę podmiotowi habilitującemu lub innemu  podmiotowi habilitującemu.
 • W przypadku utrzymania w mocy decyzji, Kandydat może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego nadania po upływie co najmniej 2 lat. Okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego.