Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne - Postępowanie o nadanie tytułu profesora

AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.)

Uchwała Nr 2059 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora

Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek Kandydata zawierający uzasadnienie wskazujące na spełnienie wymagań,
o których mowa poniżej składany do Rady Doskonałości Naukowej.

Tytuł profesora może być nadany osobie, która:

  1. posiada stopień naukowy doktora habilitowanego oraz:

    • posiada wybitne osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne,

    • uczestniczyła w pracach zespołów badawczych realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych lub odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych, lub prowadziła badania naukowe lub prace rozwojowe w uczelniach lub instytucjach naukowych, w tym zagranicznych,

  2. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

  3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, tytuł profesora może być nadany osobie posiadającej stopień doktora. Przepisy pkt. 1 stosuje się odpowiednio.

  4. Osiągnięcie, o którym mowa w pkt. 1 lub 2, może stanowić zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne lub technologiczne.

Rada Doskonałości Naukowej - wymagania dokumentacyjne

Opłatę, za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora na rzecz Rady Doskonałości Naukowej w przypadku osoby będącej nauczycielem akademickim albo pracownikiem naukowym, zatrudnionym w uczelni, instytucie Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym albo instytucie międzynarodowym, ponosi podmiot zatrudniający tę osobę.

Zarządzenie nr 154/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie postępowania w przedmiocie pokrycia kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora pracownikom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu