Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne – Przewody doktorskie wszczęte przed 1.10.2019 r.

AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669)
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018, poz. 261)
 
Uchwała Nr 2059 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora
 
Zarządzenie nr 69/XV R/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego (tekst jednolity – zarządzenie nr 120/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 r.)
 

Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej doktorant składa w Biurze Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne następujące dokumenty:

 1. 4 egzemplarze wydruku pracy doktorskiej – w tym: 3 egzemplarze w twardej oprawie, drukowane jednostronnie i 1 egz. w oprawie miękkiej, drukowany dwustronnie.
Zgodnie z zarządzeniem nr 79/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 października 2015 r. wprowadza się jednolitą szatę graficzną okładki dla rozpraw doktorskich opartych na zbiorze artykułów (rozprawa doktorska z cyklu prac), generator okładki znajduje się http://www.umed.wroc.pl/siw/okladka-doktorat
 1. Dwa egzemplarze płyty CD z nagraną rozprawą doktorską (plik WORD – dla monografii, plik PDF – dla pracy z cyklu prac) oraz streszczeniem rozprawy w języku polskim i angielskim w jednym pliku WORD.
 2. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (zał. nr 1).
 3. Pisemną opinię promotora o rozprawie doktorskiej wraz z protokołem oryginalności pracy (zał. nr 2). Rozprawę doktorską do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego wprowadza pracownik Biura Rady Dyscypliny.
 4. Oświadczenie kandydata o samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej (zał. nr 3), jeśli rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną – również o samodzielnym przygotowaniu jej opisu.
 5. Pismo do Przewodniczącego Rady Dyscypliny z prośbą o wyznaczenie dwóch recenzentów podpisane przez promotora (zał. nr 4).
 6. Pismo do Przewodniczącego Rady Dyscypliny z prośbą o powołanie Komisji Doktorskiej oraz komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie podpisane przez promotora (zał. nr 5).
 7. Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub o studiach doktoranckich.

 
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA:

 1. Po złożeniu przez Kandydata kompletu dokumentów, Rada Dyscypliny powołuje recenzentów, komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie oraz Komisję Doktorską.
 2. Recenzenci w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie recenzji przygotowują recenzję. W uzasadnionych przypadkach Rada Dyscypliny może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o miesiąc.
 3. Po wpłynięciu pierwszej pozytywnej recenzji doktorant może zdać  egzamin doktorski z nowożytnego języka obcego – języka angielskiego oraz dyscypliny dodatkowej – historii farmacji. Egzamin z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej doktorant może zdawać po wpłynięciu dwóch pozytywnych recenzji.
 4. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich Rada Dyscypliny, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.
 5. Przed I posiedzeniem Komisji Doktorskiej doktorant jest zobowiązany dostarczyć do Biura Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne aktualny wykaz prac naukowych podpisanych przez Bibliotekę UMW oraz aktualny życiorys.
 6. Doktorant jest zobowiązany dostarczyć jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej w twardej oprawie drukowany jednostronnie oraz rozprawę doktorską w wersji elektronicznej wraz z odpowiednimi dokumentami:
do Biblioteki Głównej UMW minimum 2 tygodnie przed obroną rozprawy doktorskiej. Rozprawę doktorską należy dostarczyć Pani Paulinie Obuchowicz (Biblioteka Główna UMW/budynek CNIM, ul. Marcinkowskiego 2-6,
kontakt: paulina.obuchowicz@umed.wroc.pl (71) 784 19 14).
Po złożeniu rozprawy w Bibliotece UM, doktorant otrzyma zaświadczenie potwierdzające złożenia rozprawy doktorskiej (zał. nr 6), które należy dostarczyć do Biura Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne. 
 1. Po zdaniu trzech egzaminów doktorskich na posiedzeniu zamkniętym Komisja Doktorska zapoznaje się z rozprawą doktorską, opiniami promotorów, recenzjami oraz wynikami egzaminów, następnie wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego oraz podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony. W pracach Komisji Doktorskiej może uczestniczyć bez prawa głosu promotor pomocniczy, zaproszony przez Przewodniczącego Rady Dyscypliny.
 2. Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne zawiadamia, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony inne jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie naukowej o terminie i miejscu przeprowadzenia obrony.
 3. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej. W posiedzeniu bierze udział promotor oraz co najmniej jeden recenzent. 
Po przedstawieniu przez kandydata głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej, Przewodniczący Komisji Doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję. 
Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym Komisja Doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony oraz przygotowuje projekt uchwały Rady Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne w sprawie nadania stopnia doktora.
 1. Rada Dyscypliny Nauki Farmaceutyczne zatwierdza projekt uchwały Komisji Doktorskiej, podejmując uchwałę o nadaniu stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.
 2. Osoba, której nadano stopień doktora, otrzymuje dyplom doktorski oraz odpis tego dyplomu. Na wniosek tej osoby wydaje się odpis dyplomu w języki angielskim
 3. Rada Dyscypliny może wyróżnić rozprawę doktorską poprzez podjęcie stosownej uchwały.