Wyznaczanie recenzentów

Promotorzy w przewodach doktorskich i osoby ubiegające się o stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych powinny, przy proponowaniu kandydatur na recenzentów rozpraw doktorskich, uwzględniać wymóg bezstronności recenzenta oraz zatrudnienia w innych instytucjach naukowych niż ta, której jest pracownikiem/doktorantem. W szczególności, należy brać pod uwagę osoby recenzentów, które nie prowadzą aktualnie i nie prowadziły w ostatnich kilku latach wspólnych z doktorantem projektów badawczych, nie są/były opiekunami lub bezpośrednimi przełożonymi lub pracownikami doktoranta/promotora. Mimo, że w odniesieniu do przewodów doktorskich prowadzonych w tzw. "starym/hybrydowym" trybie (sprzed 30 kwietnia 2019 r.) nie ma formalnego zakazu powoływania recenzentów z macierzystej uczelni, zaleca się unikanie proponowania takich kandydatur.

Ponadto, wskazane jest przy składaniu wniosku do Rady Dyscypliny o wyznaczenie recenzentów, podać krótkie uzasadnienie i informację o kwalifikacjach proponowanych recenzentów, umożliwiające podjęcie świadomej decyzji przez członków Rady w głosowaniu.

Przewodniczący RDNF
A. Matkowski