Zalecenia w sprawie wykonywania obowiązków publikacyjnych przez pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych

OBOWIĄZKI PUBLIKACYJNE PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH BADANIA NAUKOWE w Dyscyplinie 'Nauki o Zdrowiu' w latach 2017-2020 w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
oraz REKOMENDACJE co do optymalnego wypełniania kryteriów oceny parametrycznej, wynikające z Rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. z dnia 28 luty 2019, poz. 392)
 
- 1 -
Suma udziałów jednostkowych (zwanych dalej slotami) w publikacjach naukowych autorstwa pracownika za lata 2017-2020 nie powinna być niższa niż, a jednocześnie nie ma potrzeby by była większa niż 4 x zadeklarowany udział czasu pracy w dyscyplinie* x wymiar czasu pracy*. Ponadto, z 4 slotów, 2 muszą być zrealizowane już w latach 2019-2020! Z tego względu zaleca się, aby wymaganą liczbę publikacji naukowych publikować w prestiżowych kanałach komunikacji, które będą wysoko punktowane na ministerialnej liście czasopism i liście wydawców. Za minimalny poziom wymagań uznać należy aktywność publikacyjną odpowiadającą sumie udziałów jednostkowych równej 2 w ciągu dwóch kolejnych lat (tj. każdy pracownik powinien swoimi publikacjami zapełnić min. 2 sloty publikacyjne w ciągu dwóch lat). Ze względu na konkurencyjny charakter procesu ewaluacji, równie ważne jest aby publikacje/sloty były jak najwyżej punktowane (patrz punkt 2B); Obliczenia sumy udziałów jednostkowych zapełniających sloty i ich wartość punktową można dokonać samodzielnie z użyciem kalkulatora i listy czasopism z zakresu nauk farmaceutycznych.
- 2 -
A) Korzystne w procesie ewaluacji będą wyłącznie artykuły opublikowane w czasopismach z ministerialnej listy czasopism oraz monografii wydanych przez wydawnictwa z ministerialnej listy wydawców poziomu II, autorstwo (200 pkt.), redakcje (100pkt.) i rozdziały (50 pkt.) w takich monografiach oraz indywidualnego autorstwa (nie redakcji) monografii z poziomu I (80 pkt.). B) Rekomendowana jest minimalna wartość punktowa czasopisma wynosząca 100 punktów, zaś wartość punktów, przypadająca na indywidualny slot publikacyjny nie mniejsza niż 50);
- 3 -
Tematyka publikacji naukowych musi mieć związek z badaniami prowadzonymi w dyscyplinie, do której zadeklarował się pracownik w złożonym oświadczeniu o reprezentowanej dyscyplinie naukowej. Rekomenduje się, aby pracownicy publikowali artykuły w czasopismach, którym na ministerialnej liście czasopism przypisano dyscyplinę spójną z zadeklarowaną przez pracownika dyscypliną.
- 4 -
A) Suma udziałów jednostkowych w monografiach, redakcji monografii oraz rozdziałach w monografii wydanych przez wydawnictwo z poziomu I autorstwa pracownika za lata 2017-2020 nie może przekroczyć liczby 2 x zadeklarowany udział czasu pracy w dyscyplinie x wymiar czasu pracy. B) W wypadku planowania autorstwa lub redakcji monografii, które miałyby być wykazane w ewaluacji, zaleca się zgłoszenie tego zamiaru przewodniczącemu Rady Dyscypliny, ponieważ limit tego typu osiągnięć, które mogą zostać zgłoszone przez uczelnię w ewaluacji dyscypliny jest znacznie niższy niż odpowiednie limity indywidualne, wskazane w pkt. 4, tj.: liczba monografii i redakcji monografii opublikowanych w latach 2017-2020 nie może przekroczyć 5% liczby 3N w danej dyscyplinie naukowej.

*dla większości pracowników Wydziału Nauk o Zdrowi wynosi 100% (czyli 1/1), więc slotów także 4. Jeżeli na przykład, zadeklarowano 50% udziału w NoZ, a wymiar wynosiłby ¾ etatu, to slotów byłoby 1 i ½. W latach 2019-2020 obowiązuje wykonanie 2 pełnych slotów publikacyjnych przez każdego pracownika!