Troszkę historii...

Początki wychowania fizycznego w Uniwersytecie Medycznym, ówczesnego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej sięgają roku akademickiego 1949/1950, kiedy to dzieki inicjatywie prof.dr Antoniego Falkiewicza i prof. dr Andrzeja Klisieckiego, wyprowadzono ćwiczenia wychowania fizycznego dla I i II roku studiów.

 
Grupy ćwiczących były bardzo liczne, od 80 do 100 studentów, a to ze względu na bardzo małą liczbe godzin dla wykładowców i asystentów. Ćwiczenia od czerwca 1951 r. były prowadzone w ramach godzin zleconych przez mgr Tatianę pietrow i mgr Wiktora Piątkowskiego, etatowych pracowników Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego.
 
Oficjalnie Studium Wychowania Fizycznego Akademii Medycznej powstało zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia, w dniu 15 kwietnia 1953r., jednak decyzją Senatu Akademii Medycznej powołano je do życia o wiele wcześniej, bo już 1 października 1951 r. Kierownikiem został mgr Edward Kędzior.
 
W pierwszym okresie istnienia Studium WF, tj. od 1951 do 1954 r. było zatrudnionych 4 pracowników w ramach godzin zleconych. W tym okresie ćwiczenie wychowania fizycznego, jako przedmiot obowiązkowy, były wprowadzone w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla I i II roku studiów. Zajęcia odbywały się w bardzo trudnych warunkach lokalowych, jak również w nieopowiednich dla studentów godzinach, tj. od 6.30 do 8.00 i od godziny 19.00 do 22.00. Grupy ćwiczących były bardzo liczne od 30 do 50 osób
 
Początkowy okres działalności Studium Wychowania Fizycznego był trudy ze względu na brak własnych obiektów sportowych. W 1954 r. Studium otrzymało własny lokal biurowy przy ul. Bujwida 9 i wówczas zatrudniono 4 nauczycieli wychowania fizycznego na pełnych etatach. Byli to mgr Janina Gizelewska, mgr Romana Szahidewicz, mgr Anna Zamojska (pracowała do 1956 r.) oraz mgr Zygmunt Zwierzański (pracował do 1959r.).
 
W tym czasie zaczęło wzrastać zainteresowanie studentów życiem sportowym, zaczęły powstawać sekcje sportowe, w których licznie brali udział studenci starszych lat, jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni. Coraz lepsza praca dydaktyczna i organizacyjna została zahamowana w 1956 r., bowiem od października zniesiono obowiązkowe ćwiczenia z wychowania fizycznego, zezwalając na ich prowadzenie, ale jako przedmiotu fakultatywnego. Stan ten trwał 3 lata. W semestrze letnim roku akademickiego 1959/60 ponownie wprowadzono ćwiczenia wychowanie fizycznego jako przedmiot obowiązkowy dla I roku studiów, natomiast od października 1960 r. dla I i II roku studiów.
 
W 1960 r. Studium Wychowania Fizycznego zatrudniało 5 pracowników i otrzymało nową siedzibę przy ul. Szczytnickiej 3/5.
 
Oprócz normalnych zajęć dydaktycznych objętych Programem Nauczania, Studium WF organizowało zimowe obozy narciarskie oraz letnie o szkoleniowym charakterze. W tym okresie pracownicy Studium brali czynny udział w pracach Towarzystw Naukowych i organizacjach społecznych. Mgr Janina Gizelewska i mgr Edwadr Kędzior byli członkami Zarządu Ośrodka Metodyczno-Dydaktycznego Nauczycieli Wychowania Fizycznego Wyższych Szkół Wrocławia. Mgr Edward Kędzior był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej Oddziału Wrocławskiego, członkiem Zarządu Środowiskowego AZS. Przy Studium Wychowanie Fizycznego zaczął prężnie działać Klub Uczelniany AZS, który odniósł wiele znaczących sukcesów zdobywając tytuły mistrzów Akademii Medycznych w wielu dyscyplinach sportowych. Prężnymi sekcjami były: sekcja narciarska, pływacka i piłki siatkowej kobiet i mężczyzn.
 
Przełomowym momentem działalności Studium było oddanie w 1976 r. wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12a, w skład obiektu wchodzą: duża sala sportowa, umożliwiająca rozgrywanie meczów koszykówki i siatkówki; mała sala gimnastyczna, siłownia, sala rehabilitacyjna, pomieszczenie sanitarne dla studentów, sekretariat Studium WF oraz Klubu Uczelnianego AZS. Sytuacja ta umożliwia organizowanie przez Studium WF wielu imprez sportowych i rekreacyjnych o krajowym zasięgu , takich jak: Mistrzostwa Akademii Medycznych w wielu dyscyplinach sportowych, imprez masowych, jak "Dzień Sportu", "Turniej Gwiazd" itp.
 
W latach 1970-1980 Studium Wychowania Fizycznego Ściśle współpracowało z Radą Uczelnianą SZSP, Radą zakładową Akademii Medycznej w zakresie Rozwoju Wychowania Fizycznego , sportu, turystyki i rekreacji zapewniając obiekty sportowe, sprzęt sportowy i kadrę instruktorów. W latach 80. za względu na trudności ogólne i finansowe uczelni, działalność Studium stopniowo ograniczała się do prowadzenia zajęć obowiązkowych i minimalnego organizowania akcji obozowych.
 
W 1990 r. na emeryturę odszedł Kierownik Studium WF mgr Edward Kędzior, obowiązki jego przejął dr Władysław Kopyś.
 
Katastrofalna powódź w lipcu 1997 r. nie ominęła Studium WF, obiekt został całkowicie zalany. Całkowitemu zniszczeniu uległy wszystkie sale oraz pomieszczenia biurowe. Remont Studium WF przedłużał sie ze względu na finansowe trudności uczelni.
 
Praca dydaktyczna była prowadzona przez cały okres remontu dzięki JM Rektorowi Akademii Medycznej prof. dr hab. Jerzemu Czernikowi. W wyniku porozumienia się Rektorów AM i Politechniki Wrocławskiej zostały udostępnione nam obiekty sportowe Politechniki przy ul. Chełmońskiego 16, gdzie odbywały się zajęcia dydaktyczne i sportowe.

W 1999 r. na emeryturę odszedł dr Władysław Kopyś, a na stanowisko kierownika został powołany mgr Wojciech Wójcik.

Po powrocie na wyremontowaną salę można było prężnie zacząć rozwijać kulturę fizyczną na Naszej uczelni.  Obowiązkowe zajęcia miały kierunki: Lekarski, Lekarsko –dentystyczny, farmaceutyczny, Analityka Medyczna a po przyłaczeniu się do uczelni w 2002r Medycznego Studium Zawodowego nr 1 we Wrocławiu  także kierunki Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarski, Położnictwo, Zdrowie Publiczne i Dietetyka
 
Niestety kolejne lata przyniosły odwrót od szeroko-pojętej kultury fizycznej na uczelniach : rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego poz. 631 dnia 9 maja 2012 ,zlikwidowało obowiązek przedmiotu-wychowanie fizyczne- na kierunkach: lekarskim , lekarsko –dentystycznym , pielęgniarskim, farmacji i położnictwie, stwarzając jednak możliwość uczelniom prowadzenia zajęć sportowych i zajęć wychowania fizycznego dla wszystkich studentów chętnych do uczestniczenia w tych zajęciach.

Mgr Wojciech Wójcik we wrześniu 2016r poszedł na emeryturę. Od października 2016r dr Aureliusz Kosendiak pełni obowiązki kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu