W związku z remontem dużej Hali sportowej i koniecznością realizacji obowiązkowych zajęć dydaktycznych na uczelnianej siłowni od dnia 01.10.2021 uczelniana siłownia jest nieczynna dla studentów indywidualnie chcących realizować swój trening. Mamy nadzieje ze remont przebiegnie do końca roku kalendarzowego i siłownia będzie mogła być znowu ogólnodostępna.

Regulamin korzystania z siłowni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

1. Siłownia może być użytkowana w dni powszednie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Priorytetem są prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz sekcyjne.
2. Ćwiczący w siłowni zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia w sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Oświadczenie powinno zawierać stwierdzenie (wzór dostępny w Studium WFiS), że:
a.) użytkownik siłowni zapoznał się z niniejszym regulaminem;
b). stan zdrowia użytkownika siłowni pozwala mu na korzystanie z ćwiczeń w siłowni;
c). użytkownik będzie partycypował w kosztach naprawy lub wymiany sprzętu, który uległ zniszczeniu podczas korzystania z niego przez użytkownika.
3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych, dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego
będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek, wad sprzętu bądź jego uszkodzeń, powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie pracownikowi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu pełniącego dyżur lub kierownikowi obiektu.
4. Klucz przed rozpoczęciem dyżuru pobiera z portierni pracownik Studium, po zamknięciu siłowni klucz zdawany jest przez pracownika Studium na portierni.
5. Przebywanie na siłowni oraz małej salce rehabilitacyjnej jest możliwe  pod nadzorem pracownika Studium WFIS
6. Ze względów bezpieczeństwa wprowadza się limit osób ćwiczących na siłowni :20 osób dla pomieszczenia siłowni i 15 osób na małej salce rehabilitacyjnej. Prowadzący ma prawo nie dopuścić do zajęć osób jeśli liczba ćwiczących przekroczy ustalone limity.
7. Nakazuje się korzystanie ze sprzętu znajdującego się w siłowni zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami BHP. Ze względu na zachowanie higieny oraz zalecenia
konserwacyjne sprzętu zalecane jest używanie ręcznika, które kładziemy na używane stanowiska do ćwiczeń.
8. Korzystający z siłowni są zobowiązani do zachowania czystości i porządku.
9. Zezwala się na ćwiczenie w siłowni wyłącznie w zmiennym (czystym) obuwiu sportowym i stroju sportowym.
10. Zabrania się wnoszenia jedzenia i spożywania na terenie siłowni alkoholu, palenia tytoniu i zażywania wszelkich używek, szklanych butelek, żucia gumy
11. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych używek wstęp i przebywanie na sali ćwiczeń jest zabroniony.
12. Ewentualne uszkodzenia sprzętu (niecelowe, przypadkowe, wynikłe z prawidłowego użytkowania urządzeń) należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi, za celowe zniszczenia koszty naprawy lub wymiany urządzeń pokrywa osoba, która dopuściła się dewastacji.
13. Z siłowni mogą korzystać studenci, pracownicy Uczelni oraz inne osoby  zgodnie z zarządzeniem  Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w którym się ona znajduje.
14. Po zakończonym  ćwiczeniu należy uporządkować po sobie sprzęt  i odłożyć go na miejsce.
15. Z siłowni mogą korzystać jedynie osoby, które zapoznały się z regulaminem siłowni i złożyły stosowne oświadczenie.
16. Osoba nie przestrzegająca i niestosująca się do regulaminu zostanie pozbawiona praw do korzystania z siłowni .
17. O wszystkich sprawach nie objętych regulaminem, decyduje kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
18. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych.
19. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność do ćwiczeń a także bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki pełniący dyżur lub prowadzący zajęcia.
20. Za przedmioty wartościowe pozostawione na siłowni i w szatniach Studium Wychowania Fizycznego i sportu nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.

oświadczenie

opracował: dr Aureliusz Kosendiak