Informacje dla nowo przyjętych doktorantów:

1. Immatrykulacja doktorantów I roku 2021/2022 Szkoły Doktorskiej - pobierz zaproszenie

2. Obowiązkowe badania lekarskie:

Zarządzenie nr 83/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2020 r.  w sprawie zasad przeprowadzania obowiązkowych badań lekarskich, badań sanitarno-epidemiologicznych i szczepień ochronnych kandydatów do Szkoły Doktorskiej, doktorantów.
Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy mogą być zrealizowane m.in. w placówkach, których lista jest publikowana na stronach  - http://www.dwomp.pl/badania-uczniow,-studentow. Placówki te wykonują badania studentów bezpłatnie pod   w a r u n k i e m   posiadania dostępnego limitu w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy.
Jeżeli więc, wybrałeś placówkę z listy DWOMP i skierowałeś się tam na badania z a p y t a j   p r z e d  badaniem, czy dana placówka może je wykonać bezpłatnie w ramach wolnego limitu, ponieważ w przypadku realizacji badań lekarskich w placówce nieposiadającej dostępnych limitów, badania będą odpłatne, a ich koszt nie refinansowany przez Uczelnię.
Uwaga!
Uniwersytet  Medyczny we Wrocławiu nie ma wiedzy i nie jest informowany o wysokości i stopniu wykorzystania limitów przez placówki publikowane na stronach DWOMP.