Szkoła doktorska - Warunki i tryb rekrutacji na rok 2022/2023

Wykaz tematów badawczych dopuszczonych do rekrutacji na rok 2022/2023

Załączniki do "Warunków rekrutacji":
Zarządzenie Rektora - kalendarz rekrutacji
załącznik nr 1 - wykaz niezbędnych dokumentów-dokument należy wydrukować, wypełnić, podpisać i załączyć do teczki jako pierwszą stronę
załącznik nr 1.1 - podanie o przyjęcie-podanie należy wydrukować, wypełnić i załączyć do teczki zgodnie z załączonym ,,wykazem załączników niezbędnych do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej "
załącznik nr 1.2 - oświadczenie osoby zgłaszającej temat badawczy - należy wydrukować, wypełnić w celu potwierdzenia odbytej rozmowy wstępnej i załączyć do teczki zgodnie z ,,wykazem niezbędnych dokumentów"
załącznik nr 1.3 - Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej UMW 
załącznik nr 1.4 - kwestionariusz oceny kandydata-należy go wydrukować z systemu IRK podczas procesu rekrutacji i załączyć do teczki zgodnie z ,,wykazem niezbędnych dokumentów"

TERMS AND PROCEDURES OF ADMISSION TO THE DOCTORAL SCHOOL OF WROCLAW MEDICAL UNIVERSITY IN THE ACADEMIC YEAR 2022/2023

RECRUITMENT SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2022/2023

Appendix No. 1 - List of appendices required to submit for admission - the document should be printed, filled in, signed and attached to the folder as the first page
Appendix No. 1.1 - Application to the Doctoral School Director for admission to the first year of the Doctoral Studies – the application should be printed, filled in and attached to the file
Appendix No. 1.2 - Statement of the head of the unit - the statement should be printed in order to confirm the initial interview with the head of the unit and attached to the file
Appendix No. 1.3 - Candidate Evaluation Questionnaire - it should be printed out from the IRK system during the recruitment process and attached to the file
Appendix No. 1.4 - Candidate's statement

The curriculum of the Doctoral School of Wroclaw Medical University (studies in English) effective from the academic year 2022/2023
Appendix No 1
Appendix No 2