ATLAS ZASOBÓW OTWARTEJ NAUKI 2.0”

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
Oś priorytetowa: II. E-administracja i otwarty rząd,
Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego
Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”

Całkowita wartość projektu: 17 395 764,81 zł

Okres realizacji projektu: 19.03.2020 r. – 17.10.2022 r.
Umowa o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-00-0075/19-00

Projekt „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0” ma na celu zwiększenie dostępności, poprawę jakości oraz zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki.

 

Projekt jest realizowany przez Politechnikę Wrocławską (lidera) wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie.

 

Projekt zakłada cyfrowe udostępnienie zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki, w tym o charakterze publikacyjnym, multimedialnym oraz w postaci zbiorów i baz danych. Wśród nich wymienić można publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio, wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów komputerowych, bazy danych gromadzące dane z różnych dziedzin, maszyn, systemów, korpusy językowe i wiele innych.

W ramach zadania realizowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaplanowano digitalizację i udostepnienie następujących zasobów:

  • Kolekcja mulaży dermatologicznych, które są idealną formą imitacji zmian skórnych części ciała (odlewy woskowe twarzy, nóg, rąk i innych części ciała z widocznymi zmianami skórnymi). W ramach prac powstaną skany 3D oraz fotografie 360o mulaży gipsowych i woskowych.

  • Zbiór preparatów histologicznych, obejmujących prawidłowe obrazy histologiczne narządów oraz rzadkie i nietypowe zmiany chorobowe w tym zmiany nowotworowe.

  • Kolekcja preparatów medycznych zbiorów muzealnych UMW niecodziennych i unikatowych kolekcji obiektów medycznych znajdujących się w Muzeum Medycyny Sądowej oraz Muzeum Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W ramach prac powstaną skany 3D oraz fotografie 360o 400 eksponatów.

  • Digitalizacja zasobów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej UMW, obejmujących książki, fragmenty książek, czasopisma, artykuły z czasopism, starodruki, rozprawy doktorskie, skrypty, raporty i inne dotyczące nauki i kształcenia w zakresie medycyny od XVIII do połowy XX wieku.

  • Platforma prezentująca sylwetki 250 współtwórców dolnośląskiej medycyny związanych z: medycyną, farmacją, szpitalnictwem, lecznictwem uzdrowiskowym, szkolnictwem medycznym, działających na terenie Dolnego Śląska w XIX i XX wieku. Wybór zasłużonych postaci ma odzwierciedlać osiągnięcia, wyjątkowość, otwartość, wielokulturowość i wielonarodowość, historyczną perspektywę i ich wpływ na rozwój nauk medycznych, szpitalnictwa i lecznictwa uzdrowiskowego na Dolnym Śląsku.

  • Platforma prezentująca osoby uhonorowane tytułem Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opisy zawierać będą biogramy tych osób, bibliografie osobowe, fotografie oraz kopie dyplomów nadania tej najwyższej godności akademickiej.

 

Grupą docelową, oprócz pracowników naukowych, studentów i doktorantów, są wszyscy zainteresowani, w tym osoby niepełnosprawne, niewidome, niedowidzące i niesłyszące.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.zasobynauki.pl