Regulamin przyznawania stypendiów Funduszu im. E. Niedźwirskiego


1. CEL FUNDUSZU IM. DRA EMILA NIEDŹWIRSKIEGO:
 • Zgodnie z wolą Fundatora Doktora Emila Niedźwirskiego celem Funduszu jest wspieranie uzdolnionych naukowo i obiecujących doktorantów oraz pracowników kształcących się na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (zwanym dalej również UMW) planujących wyjazd zagraniczny o charakterze naukowo-badawczym. Zarówno znaczenie wyjazdu dla dalszego rozwoju naukowego kandydata, jak i jego dotychczasowe osiągnięcia oraz uzasadnienie współfinansowania powinny być udokumentowane według podanych niżej zasad.
 
2. KANDYDACI/ STYPENDYŚCI SPEŁNIAJĄCY WARUNKI :
 • wiek do 40 lat
 • status uczestnika studiów doktoranckich w UMW lub doktorat realizowany w innej formie (w tym ostatnim przypadku: z otwartym przewodem w UMW) lub
 • zatrudnienie na etacie naukowo-dydaktycznym lub naukowo-technicznym w UMW z udokumentowanym procesem kształcenia podyplomowego
 • pracownik UMW, który uzyskał stopień naukowy doktora na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (lub Akademii Medycznej we Wrocławiu przed 27.08.2012) lub ukończył na tej uczelni kształcenie podyplomowe w innej formie może złożyć wniosek o stypendium w związku z wyjazdem mającym się rozpocząć do 24 miesięcy po uzyskaniu stopnia doktora lub ukończeniu kształcenia podyplomowego
 • kolejny raz może się starać o stypendium kandydat spełniający powyższe warunki w związku z wyjazdem, który ma się rozpocząć się po upływie 24 miesięcy od powrotu z poprzedniego wyjazdu współfinansowanego przez Stypendium
 
3. CELE SZCZEGÓŁÓWE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW:
 • Stypendia są przeznaczone na współfinansowanie wyjazdów zagranicznych o charakterze naukowo-badawczym na okres do 3 miesięcy (w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość dofinansowania wyjazdów na dłuższy okres) :
 • wyjazdy naukowe do ośrodków zagranicznych – celem realizacji badań
 • związane z realizowanym tematem badawczym wyjazdy szkoleniowe, w tym indywidualne, np. dla specjalności zabiegowych
 • Preferowane będą osoby realizujące doktorat, w szczególności, jeśli wykażą wpływ planowanego wyjazdu na realizację doktoratu
 
4. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA
 • Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Kwalifikacyjna Funduszu im. Dra Emila Niedźwirskiego na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydata
 • Wysokość stypendium jest określana na podstawie kalkulacji kosztów wyjazdu przedłożonej przez kandydata oraz rangi naukowej wyjazdu
 • Kandydat jest zobowiązany do udokumentowania wysokości i źródeł współfinansowania
 • Komisja rozpatruje wnioski w dwóch trybach:
 • coroczny konkurs, w którym przyznawane będzie stypendium do kwoty 3000 GBP (funtów brytyjskich). Wnioski są przyjmowane do 30. października każdego roku a rozstrzygnięcie konkursu następuje do 30. grudnia. W uzasadnionych przypadkach Komisja może przedłużyć termin przyjmowania wniosków na coroczny konkurs i termin jego rozstrzygnięcia.
 • w miarę napływania wniosków. Wysokość: do kwoty 1000 GBP (funtów brytyjskich). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może zwiększyć wysokość stypendium, ale nie więcej niż do 1500 GBP. Również wniosek, który nie zwyciężył w corocznym konkursie, może być, na wniosek zainteresowanego, następnie rozpatrywany w tym trybie.
 • Wniosek powinien zostać złożony i rozpatrzony przed wyjazdem
 • Rozpatrzony wniosek nie może być poprawiany, uzupełniany, i składany ponownie w okresie wcześniejszym niż 6 miesięcy od   dnia rozpatrzenia    wniosku
 • Wniosek o wyjazd określony w dokumentacji może być rozpatrywany przez Komisję nie więcej niż dwa razy
 • Złożone wnioski rozpatrywane będą przez Komisję raz na kwartał
 • Wnioski złożone po posiedzeniu Komisji w danym kwartale przechodzą na następny kwartał
 • Przewodniczący zwołuje zebrania Komisji, nie rzadziej niż raz na kwartał, zwykle pod koniec kwartału
 • Nadzór formalno-administracyjny nad postępowaniem kwalifikacyjnym pełni osoba posiadająca pełnomocnictwo JM Rektora lub Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej we Wrocławiu (w przypadku braku takiego pełnomocnictwa)
 • Nadzór merytoryczny nad działalnością Komisji Kwalifikacyjnej oraz nad koordynacją działań UMW w zakresie Funduszu sprawuje JM Rektor UMW
 
5. WYMAGANE DOKUMENTY  
 • podanie-wniosek o przyznanie stypendium skierowane do JM Rektora UMW
 • Jeśli kandydat wnioskuje o kwotę wyższą niż 1000 GBP, powinien zadeklarować, że wniosek ma być rozpatrywany w trybie corocznego konkursu.
 • C.V.
 • opinia i pisemna zgoda na wyjazd opiekuna naukowego kandydata
 • plan naukowy pobytu w ośrodku zagranicznym (w przypadku szkolenia – z uzasadnieniem jego związku z realizowanym tematem badawczym) – wg załącznika nr 2. do wniosku
 • imienne zaproszenie/potwierdzenie z zagranicznego ośrodka, określające termin, temat i plan pobytu naukowo-badawczego (ew. szkolenia związanego z tematem badawczym)
 • oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej UMW o celowości wyjazdu kandydata/ stypendysty za granicę
 • wypełniony załącznik nr 1. do wniosku z kalkulacją kosztów wyjazdu, podpisany przez kandydata i jego przełożonego (zawierający również wymagane deklaracje kandydata)
 • oświadczenie o wysokości kwot współfinansowania wyjazdu zagranicznego z innych źródeł podpisane przez dysponenta środków (stypendium Funduszu może być tylko dofinansowaniem do całkowitego kosztu pobytu kandydata/stypendysty za granicą)
 • wszystkie dokumenty należy składać w wersji papierowej oraz, zgodne z nimi, w wersji elektronicznej (pocztą elektroniczną lub na nośniku danych)
 
Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej
 
6. PRZEKAZYWANIE PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
 • przelew z brytyjskiej organizacji zarządzającej Funduszem na prywatne konto bankowe wskazane przez stypendystę
 • po otrzymaniu przelewu stypendysta zobowiązany jest do wysłania listu informującego o wysokości przyznanej kwoty i celu jej wykorzystania na adres dysponenta środków Funduszu w Wielkiej Brytanii (kopię listu należy dołączyć do dokumentów „rozliczeniowych” w Dziale Współpracy Międzynarodowej; adres dysponenta stypendysta otrzymuje wraz z informacją o przyznaniu stypendium)
 
7. ROZLICZENIE PRZYZNANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
 • W terminie do 1 miesiąca po powrocie z zagranicy stypendysta jest zobowiązany do złożenia w Dziale Współpracy Międzynarodowej sprawozdania z naukowych efektów wyjazdu, sprawozdania finansowego oraz potwierdzenia pobytu w ośrodku przyjmującym.
 
8. PREZENTACJE WYNIKÓW BADAŃ PO POWROCIE
 • Każdy stypendysta może zostać poproszony o prezentację wyników badań (ok. 15 min.) na forum Komisji oraz wybranych samodzielnych pracowników nauki. Stypendysta–laureat corocznego konkursu będzie do tego zobowiązany automatycznie w przypadku zorganizowania sesji prezentacyjnej.
 
Stypendium podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych