Dział Współpracy Międzynarodowej - kompetencje

 1. Nawiązywanie nowych relacji z międzynarodowymi instytucjami naukowo-dydaktycznymi i biznesowymi, inicjowanie kontaktów dwustronnych wpływających na umiędzynarodowienie procesu naukowego i dydaktycznego.
 2. Koordynowanie całokształtu spraw związanych z umiędzynarodowieniem i współpracą Uniwersytetu z zagranicznymi ośrodkami partnerskimi, w tym m.in.:
 3. Aktywna promocja i doradztwo w zakresie wymiany międzynarodowej pracowników i studentów oraz możliwości pozyskania do współpracy partnerów zagranicznych,
 4. Inicjowanie projektów wspierających umiędzynarodowienie Uczelni,
 5. Obsługa administracyjna zagranicznych wyjazdów pracowników Uniwersytetu,
 6. Obsługa organizacyjna wizyt gości przyjeżdżających do Uniwersytetu z zagranicy,
 7. Przygotowanie i prowadzenie ewidencji umów i dokumentacji współpracy z zagranicą wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni.
 8. Organizacyjno-administracyjna obsługa programów międzynarodowej  wymiany studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji Uczelni, w tym m.in.:
 9. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących przyjazdów i wyjazdów studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych,
 10. Koordynacja adaptacji i pobytu studentów oraz wykładowców zagranicznych w Uniwersytecie,
 11. Przekazywanie do właściwego Dziekanatu akt i dokumentacji przebiegu studiów w odniesieniu do studentów przyjeżdżających do Uczelni,
 12. Utrzymywanie kontaktu z partnerami zagranicznymi przyjmującymi i wysyłającymi studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych,