Dokumenty

[English below]

PL
Najważniejsze informacje na temat wolontariatu

Najważniejsze informacje na temat wolontariatu studenckiego, wzory dokumentów i decyzje władz uczelni.

Wolontariat a kształcenie zdalne
Jeśli pełnisz wolontariat koordynowany przez uczelnię, w trakcie którego wypadną Ci zajęcia wymagające Twojej obecności na platformie bbb lub Teams, czy innej, masz usprawiedliwioną nieobecność. Nie zwalnia Cię to jednak z nadrobienia przekazanego tam materiału i zaliczenia zajęć w formie uzgodnionej z prowadzącym. Jeśli samodzielnie organizujesz wolontariat, jesteś zobowiązany do udziału w zajęciach stacjonarnych i zdalnych.

Jak zgłosić się na wolontariat
Obserwuj pojawiające się ogłoszenia na stronie https://www.umed.wroc.pl/koronawirus-wolontariat i zgłoś się mailowo lub telefonicznie do odpowiedniej jednostki.

Formy wolontariatu
Samodzielnie podejmowane przez studentów
Możesz samodzielnie porozumieć się z dowolnym ośrodkiem i podjąć czynności w ramach wolontariatu. Pamiętaj, podpisz umowę o wolontariat, która reguluje prawa i obowiązki stron. Pamiętaj, samodzielne podejmowanie wolontariatu nie zwalnia Cię z konieczności udziału w zajęciach prowadzonych stacjonarnie i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Koordynowane bezpośrednio przez uczelnię
Uczelnia koordynuje akcje współtworzone w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim i innymi urzędami państwowymi lub w ramach potrzeb jednostek uniwersyteckich. Wszystkie zgłaszane nam potrzeby będą komunikowane na stronie uczelni: https://www.umed.wroc.pl/koronawirus-wolontariat. Wolontariat koordynowany przez uczelnię gwarantuje usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach zdalnych oraz możliwość zaliczenia efektów uczenia się w ramach zajęć praktycznych i/lub praktyk zawodowych.

Wolontariat a zaliczenie efektów uczenia się w ramach zajęć obowiązkowych i praktyk zawodowych
Kwestia czy i w jakim zakresie wolontariat uprawnia Cię do zaliczenia zajęć i praktyk przewidzianych w programie studiów, jest rozpatrywana indywidualnie przez Twojego Dziekana.
Zobacz szczegóły w piśmie Pani Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki

  1. Ze strony internetowej Wydziału pobierz formularz wniosku, wypełnij go i prześlij skan do koordynatora wydziałowego w celu uzyskania akceptacji Dziekana. Dziekan poinformuje Cię o wyrażeniu/nie wyrażeniu zgody.
  2. Oryginał wniosku przedłuż, w celu potwierdzenia odbycia wolontariatu, w jednostce, w której wolontariat był realizowany.
  3. Pamiętaj, aby zawrzeć umowę o wolontariat z jednostką przyjmująca na wolontariat.
  4. Przekaż wniosek wraz z załącznikami 1 i 2 zawierający potwierdzenie realizacji wskazanych efektów uczenia się właściwemu Dziekanowi, w celu zaliczenia zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych.

UWAGA! Warunkiem zaliczenia jest zrealizowanie wszystkich efektów praktycznych w ramach danego przedmiotu.

Gdzie szukać informacji?
Sytuacja jest dynamiczna i działania, do których potrzebni są wolontariusze ciągle ewoluują. Często jednak potrzebni są wolontariusze „na już”. Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tego typu propozycjach, możesz zapisać się już dziś do bazy kontaktowej. Otrzymasz e-mail i sms, kiedy będziemy bardzo pilnie poszukiwali wolontariuszy. ZAPISZ SIĘ DO BAZY KONTAKTOWEJ.

Wszelkie informacje o zapotrzebowaniu znajdują się na stronie uczelni: https://www.umed.wroc.pl/koronawirus-wolontariat
Pytania na temat wszelkich form wolontariatu, można kierować na wolontariat@umed.wroc.pl

Umowa wolontariacka
Umowę podpisujesz na miejscu, pierwszego dnia pracy. W ramach niej zapewnione jest m.in. ubezpieczenie i gwarancja otrzymania stosownych środków ochrony osobistej.
Dla zainteresowanych umowa:
Umowa o wolontariat w z jednostaki zewnętrznymi
Umowa o wolontariat z USK

Wnioski i załączniki/ Application for volunteering and attachemnts
Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie wolontariatu w roku akademickim 2020/2021 / Application for volunteering in the academic year 2020/2021
Załącznik 1 (j. polski), Annex 1 (english)
Załącznik 2 (j. polski), Annex 2 (english)

Jesteś już wolontariuszem?
Zgłoś swój wolontariat przez ankietę
Wyślij swoje zdjęcia "z frontu" na wolontariat@umed.wroc.pl 

Do kogo zgłaszać się z pytaniami
Jeśli wahasz się i masz pytania dotyczące warunków umowy i samego przebiegu wolontariatu, możesz zadać je Pełnomocnikowi Rektora ds. Wolontariatu Studenckiego dr hab. Iwonie Bil-Lula ( iwona.bil-lula@umed.wroc.pl ), Koordynatorom Wydziałowym lub bezpośrednio Dziekanowi danego wydziału.

Szczegółowe wytyczne według wydziałów

Wydział Lekarski
Szczegółowe Informacje dla studentów WL
Efekty kształcenia z poszczególnych przedmiotów do użycia w zał. 1 do wniosku o wolontariat
Szpital tymczasowy na ul. Rakietowej - informator dla wolontariuszy

Wydział Nauk o Zdrowiu
Szczegółowe Informacje dla studentów WNoZ

Wydział Farmaceutyczny
Szczegółowe informacje dla studentów WF

Efekty kształcenia z poszczególnych przedmiotów:
Chemia kliniczna  II rok
Diagnostyka izotopowa  II rok
Diagnostyka parazytologiczna  II rok 
Immunopatologia z immunodiagnostyką II rok
Patomorfologia II rok  
Praktyka zawodowa w zakresie  organizacji i systemów jakości w laboratorium  
Analityka ogólna i techniki pobierania materiału biologicznego III rok   
Chemia kliniczna III rok   
Cytologia kliniczna III rok    
Diagnostyka mikrobiologiczna III rok
Hematologia laboratoryjna III rok  
Immunopatologia z immunodiagnostyką III rok  
Praktyka z zakresu analityki ogólnej III rok   
Praktyka z zakresu hematologii i koagulologii  III rok  
Biochemia kliniczna  IV rok  
Diagnostyka mikrobiologiczna IV rok    
Genetyka medyczna-cytogenetyka  IV rok   
Genetyka medyczna-Techniki genetyczne  IV rok   
Praktyczna nauka zawodu  IV rok    
Praktyka z zakresu chemii klinicznej IV rok  
Praktyka z zakresu mikrobiologii  IV rok  

Praktyki wakacyjne/Praktyka miesięczna w aptece szpitalnej po IV roku studiów 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Szczegółowe informacje dla studentów WL-S

Wsystkie kluczowe załączniki PL:
Pismo Prorektor ds. Studentów i Dydaktyki
Umowa o wolontariat z USK
Umowa o wolontariat w z jednostaki zewnętrznymi
Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie wolontariatu w roku akademickim 2020/2021
      Zał. 1 do wniosku
      Zał. 2 do wniosku

ENG
Key information about volunteering

The most important information about the student volunteering programme, document templates and university authorities decisions.

Attention! In order to become a volunteer basic knowledge of the Polish language is required. The alternative is to apply for volunteering with another Polish-speaking student to work as a pair.

Volunteering vs remote education
If you are volunteering for the university during mandatory classes on the bbb or Teams platform, your absence is excused. However, this fact does not relieve you from the obligation to catch up on the material presented during the classes and completing them in a manner agreed with the teacher. If your volunteering is not coordinated by the university, you are obliged to attend all of the classes, both remote and stationary.

How to apply for volunteering
Watch for announcements published on this site: https://www.umed.wroc.pl/koronawirus-wolontariat and apply via email or phone to an appropriate unit.

Forms of volunteering
Undertaken individually by students
You may reach out to a facility of your choice on your own and start volunteer work. Before signing the volunteering agreement keep in mind, that it should regulate the rights and obligations of both sides. Remember that volunteering individually does not excuse you from the obligation to attend remote and stationary classes.

Coordinated directly by the university
The university coordinates initiatives organised in agreement with the Ministry of Health, Marshall’s Office, Provincial Office and other state offices or according to the needs of the university units. All of the needs reported to us will be announced on the university website: https://www.umed.wroc.pl/koronawirus-wolontariat. The university-coordinated volunteering guarantees excused absence from remote classes and offers the possibility of completing the learning outcomes during practical classes and/or apprenticeships.

Volunteering vs completing the learning outcomes during practical classes and/or apprenticeships
The question of whether and in what capacity volunteering entitles You to completing classes and practices provided for the study programme will be considered individually by Your Dean.

The procedure for applying for volunteering (download here)

  1. Student interested in volunteering realizes it within the scope of practical skills provided for the selected clinical subject.
  2. Students download the application form from the Faculty's website and, after filling it, send the scan of application to the Dean's Office for Dean's approval. The Dean informs the student of his/her consent/lack of consent. The original application form is submitted by the student for confirmation of volunteering in the unit where the volunteering was carried out.
  3. 6th year students of the medical faculty collect and fill in applications which already contain a list of practical skills carried out within the framework of particular subjects included in the 6th year program. Students of the remaining years after determining the clinical subject, the practical effects of which are to be passed as part of volunteering, complete the list of practical skills using the syllabuses of selected subjects. This list must contain a full set of practical skills listed in a given syllabus.
  4. After completing the volunteer service, the student submits a confirmed application to the Dean's Office.
  5. Student is credited with the practical results of the education if the full set of skills included in the application has been confirmed and if the total number of hours of volunteer work is at least equal to the number of hours assigned to the selected subject.
  6. A student doing volunteer work is required to pass the theoretical content of the selected subject. The academic teachers responsible for a given course are obliged to accept the completion of the practical part and allow the student to complete the course.

ATTENTION! Completion of all practical learning effects within a given subject is mandatory in order to pass a class.

Where to look for information?
The situation is dynamic and the actions, which require volunteer work, are constantly evolving. Often the volunteers are needed right away. If you’d like to be informed about such proposals, sign up to our contact base. You will receive an e-mail and sms when your help will be needed. SIGN UP TO THE CONTACT BASE.

You can find all of the information about current demand on the university website: https://www.umed.wroc.pl/koronawirus-wolontariat
Questions about all forms of volunteering should be directed at the e-mail wolontariat@umed.wroc.pl

Volunteering agreement
You will sign the agreement in the unit on your first day of work. Insurance and the guarantee of receiving proper personal protective equipment are provided in the agreement.
For those interested in the agreement:
Volunteering agreement
Application for volunteering in the academic year 2020/2021
Annex 1
Annex 2

Are you volunteer already?
If you are volunteer already, please fill out the form.
Please send us your photographs taken during volunteering to wolontariat@umed.wroc.pl 

Who to turn to with questions?
If you have any doubts or questions concerning the terms of the agreement or the course of volunteering, you can address them to the English Division Coordinator prof. dr hab. Beata Sobieszczańska (beata.sobieszczanska@umed.wroc.pl ) or the Rector’s Proxy for Student Volunteering dr hab. Iwona Bil-Lula ( iwona.bil-lula@umed.wroc.pl ).

​​​​​
All files to download:
The procedure for applying for volunteering 
Application for volunteering in the academic year 2020/2021
     Annex 1
     Annex 2
Volunteering agreement

Applications for individual subjects in ED
6th year
Application 6th year FAMILY MEDICINE-1
Application 6th year GYNECOLOGY
Application 6th year INTERNAL DISEASES
Application 6th year MEDICAL FIRST AID
Application 6th year PEDIATRICS
Application 6th year PSYCHIATRY
Application 6th year SURGERY-1