Informacje szczegółowe o projektach:
 
Projekt INFERRCT 
Cel badania: ocena wpływu dożylnego (i.v.) leczenia karboksymaltozą żelazową (ang. ferric carboxymaltose, FCM) w porównaniu z placebo na śmiertelność i
chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza w obserwacji 24-miesięcznej.
Oczekiwane efekty: Niedobór żelaza u chorych po zawale mięśnia sercowego nie jest diagnozowany i nie jest leczony (dlatego w badaniu podawanie i.v. karboksymaltozy żelazowej będzie porównane z placebo z predefiniowanymi punktami końcowymi). Oczekiwanym efektem zdrowotnym jest: poprawa rokowania w zakresie zmniejszenia śmiertelności i chorobowości sercowo-naczyniowej, w szczególności zmniejszenie ryzyka rozwoju niewydolności serca i związanych z tym konsekwencji (zmniejszenie aktywacji neurohumoralnej, zmniejszenie liczby hospitalizacji, a tym samym zapobieganie dalszej progresji choroby, poprawa jakości życia chorych i ich rodzin, utrzymanie aktywności zawodowej chorych, zmniejszenie kosztów związanych z drogim leczeniem niewydolności serca, czemu ma zapobiec ta interwencja).
Wartość projektu: 29 004 682,00 zł
Wartość dofinansowania: 29 004 682,00 zł
Źródło finansowania: Badanie finansowane ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, numer Projektu 2019/ABM/01/00081