Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne

W A Ż N E

Uprzejmie informujemy, iż w związku z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy  - z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1169, z późn. zm.) Art. 179 ust. 4 pkt 2 mówiącej o konieczności zakończeniu przewodów doktorskich do dnia 31.12.2024 r. (wszczętych przed 01.09.2019 r.), rekomendujemy bezpieczny termin złożenia rozprawy doktorskiej wraz z wymaganymi dokumentami do Biura RDNM do dnia 30.04.2024 r.

Termin ten podyktowany jest przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora mówiącymi o kolejnych etapach przewodu doktorskiego, tj:

- minimum 2 tygodnie przed posiedzeniem RDNM – złożenie rozprawy doktorskiej wraz z dokumentami do Biura RDNM

- 8 tygodni – czas na wykonanie recenzji, liczony od otrzymania przez recenzenta rozprawy doktorskiej

- minimum 30 dni – czas publikacji obu recenzji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMed

- minimum 2 tygodnie – czas między publiczną obroną a posiedzeniem RDNM, na której podejmowana jest uchwała o nadaniu stopnia

Zwracamy uwagę, iż w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) nie odbywają się egzaminy doktorskie, publiczne obrony i posiedzenia RDNM.